Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Living dead

521 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Living dead

 1. 1. TAGALOG ENGLISHApocalipsis 3 : 1-3 VERSION Revelation 3 : 1-3 VERSION1 . At sa anghel ng 1 . And unto the angeliglesia sa Sardis ay isulat of the church in Sardismo: Ang mga bagay na write; These thingsito ay sinasabi ng may saith he that hath thepitong Espiritu ng Dios, seven Spirits of God,at may pitong bituin: and the seven stars; INalalaman ko ang iyong know thy works, thatmga gawa, na ikaw ay thou hast a name thatmay pangalang ikaw ay thou livest, and artnabubuhay, at ikaw ay dead.patay
 2. 2. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION• 2 . Magpuyat ka, at 2 . Be watchful, and pagtibayin mo ang strengthen the things mga bagay na which remain, that natitira, na malapit ng mamatay: are ready to die: for I sapagkat wala have not found thy akong works perfect before nasumpungang God. iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Dios.
 3. 3. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION3 . Alalahanin mo nga 3 . Rememberkung paanong iyong therefore how thoutinanggap at narinig; at hast received anditoy tuparin mo, at heard, and hold fast,magsisi ka. Kayat kung and repent. Ifhindi ka magpupuyat therefore thou shaltay paririyan akong not watch, I will comegaya ng magnanakaw, on thee as a thief, andat hindi mo malalaman thou shalt not knowkung anong panahon what hour I will comepaririyan ako sa iyo. upon thee.
 4. 4. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSIONRoma 8:13 Romans 8:13Sapagkat kung For if ye live aftermangabuhay kayo ngayon sa laman, ay the flesh, ye shallmangamamatay kayo; die: but if yedatapuwat kung sa through the Spiritpamamagitan ng do mortify theEspiritu ay pinapatayninyo ang mga gawa ng deeds of the body,laman, ay ye shall live.mangabubuhay kayo.
 5. 5. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSIONGalacia 5: 19-21 Galatians 5: 19-2119 . At hayag ang 19 . Now the worksmga gawa ng laman, of the flesh aresa makatuwid ay ang manifest, which aremga ito: pakikiapid, these; Adultery,karumihan, fornication,kalibugan, uncleanness, lasciviousness,
 6. 6. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION20 . Pagsamba sa 20 . Idolatry,diosdiosan, witchcraft, hatred,pangkukulam, mga variance,pagtataniman, mgapagtatalo, mga emulations, wrath,paninibugho, mga strife, seditions,pagkakaalitan, mga heresies,pagkakampikampi, mgapagkakabahabahagi,mga hidwangpananampalataya,
 7. 7. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION21 . Mga kapanaghilian, 21 . Envyings,mga paglalasing, mga murders, drunkenness,kalayawan, at ang mga revellings, and suchkatulad nito; tungkol sa like: of the which I tellmga bagay na ito ay akingipinagpapaunang ipaalaala you before, as I havesa inyo, tulad sa aking also told you in timepagpapaalaala nang una past, that they whichsa inyo, na ang mga do such things shallnagsisigawa ng gayong not inherit themga bagay ay hindi kingdom of God.magsisipagmana ngkaharian ng Dios.
 8. 8. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSIONSantiago 2 : 14-18 James 2: 14-1814 . Anong 14 . What doth itpakikinabangin, mgakapatid ko, kung sinasabi profit, myng sinoman na siyay brethren, though amay pananampalataya, man say he hathngunit walang mga faith, and have notgawa? makapagliligtas works? can faithbaga sa kaniya ang save him?pananampalatayangiyan?
 9. 9. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION15 . Kung ang 15 . If a brotherisang kapatid na or sister be naked,lalake o babae ay and destitute ofhubad at walang daily food,kakanin araw-araw,
 10. 10. TAGALOG ENGLISH16 . At ang isa sa inyo ay VERSION VERSION 16 . And one of youmagsabi sa kanila, say unto them,Magsiyaon kayong Depart in peace, bepayapa, kayoy ye warmed andmangagpainit at filled;mangagpakabusog; at notwithstanding yegayon may hindi ninyo give them not thoseibinibigay sa kanila ang things which aremga bagay na needful to the body;kinakailangan ng what doth it profit?katawan; anongmapapakinabang dito?
 11. 11. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION17 . Gayon din 17 . Even sonaman ang faith, if it hathpananampalataya not works, isna walang mga dead, beinggawa, ay patay sa alone.kaniyang sarili.
 12. 12. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION18 . Oo, sasabihin ng isangtao, Ikaw ay mayroong 18 . Yea, a manpananampalataya, at akoy may say, Thou hastmayroong mga gawa: faith, and I haveipakita mo sa akin angiyong pananampalatayang works: shew mehiwalay sa mga gawa, at thy faith withoutako sa pamamagitan ng thy works, and Iaking mga gawa ay ipakita will shew thee mysa iyo ang akingpananampalataya. faith by my works.
 13. 13. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSIONSantiago 2 : 20-24 James 2 : 20-2420 . Datapuwat ibig 20 . But wiltmo bagangmaalaman, Oh taong thou know, Owalang kabuluhan, vain man, thatna ang faith withoutpananampalataya na works is dead?walang mga gawa aybaog?
 14. 14. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION21 . Hindi baga 21 . Was notang ating amang si Abraham ourAbraham ay inaringganap sa father justifiedpamamagitan ng by works, whenmga gawa, dahil sa he had offeredkaniyang inihain si Isaac his sonIsaac na kaniyanganak sa ibabaw ng upon the altar?dambana?
 15. 15. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION22 . Nakikita mo na 22 . Seest thouang pananampalataya how faith wroughtay gumagawangkalakip ng kaniyang with his works,mga gawa, at sa and by works waspamamagitan ng mga faith madegawa ay naging sakdal perfect?angpananampalataya;
 16. 16. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION23 . At natupad ang 23 . And thekasulatan na scripture was fulfillednagsasabi, At si which saith, AbrahamAbraham ay believed God, and itsumampalataya sa was imputed untoDios, at yaoy him foribinilang na righteousness: and hekatuwiran sa kaniya; was called the Friendat siyay tinawag na of God.kaibigan ng Dios.
 17. 17. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION24 . Nakikita ninyo 24 . Ye seena sa pamamagitan then how thatng mga gawayinaaring ganap ang by works atao, at hindi sa man ispamamagitan ng justified, andpananampalataya not by faithlamang. only.
 18. 18. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSION1 Juan 3 : 18 1 Juan 3 : 18Mumunti kong My little children,mga anak, huwag let us not love intayong magsiibig word, neither inng salita, ni ng tongue; but indila man; kundi deed and in truth.ng gawa atkatotohanan.
 19. 19. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSIONEfeso 5: 14 Ephesians 5: 14Kaya sinasabi Wherefore heniya, Gumising saith, Awake thoukang natutulog, at that sleepest, andmagbangon ka sa arise from thegitna ng mga dead, and Christpatay, at shall give thee light.liliwanagan ka ni .Cristo.
 20. 20. TAGALOG ENGLISH VERSION VERSIONJuan 15:5 John 15:5Ako ang puno ng ubas, I am the vine, yekayo ang mga sanga: are the branches:Ang nananatili sa akin, He that abideth inat akoy sa kaniya, aysiyang nagbubunga ng me, and I in him,marami: sapagkat the same bringethkung kayoy hiwalay sa forth much fruit:akin ay wala kayong for without me yemagagawa. can do nothing.
 21. 21. God Bless

×