Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hopeless

879 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hopeless

 1. 1. Psalms 71:14Ngunit akoy maghihintay na palagi, atpupuri pa ako sa iyo ng higit at higit.
 2. 2. 2 Kings 6:24-2924 At nangyari, pagkatapos nito, na pinisanni Ben-adad na hari sa Siria, ang buoniyang hukbo, at umahon, at kinubkob angSamaria.25 At nagkaroon ng malaking kagutom saSamaria: at, narito, kanilang kinubkob,hanggang sa ang ulo ng isang asno aynaipagbili ng walong pung putol na pilak, atang ikaapat na bahagi ng isang takal ngdumi ng kalapati ay ng limang putol napilak.
 3. 3. 26 At pagdaraan sa kuta ng hari sa Israel,humiyaw ang isang babae sa kaniya, nanagsasabi, Saklolo, panginoon ko, Oh hari.27 At kaniyang sinabi, Kung hindi kasaklolohan ng Panginoon, sa ano kitasasaklolohan sa giikan ba, o sa ubasan.
 4. 4. 28 At sinabi ng hari sa kaniya, Anongnangyayari sa iyo? At siyay sumagot, Sinabing babaing ito sa akin, Ibigay mo ang iyonganak, upang makain natin siya ngayon, atkakanin natin ang anak ko bukas.29 Sa gayoy pinakuluan namin ang anakko, at kinain namin siya: at sinabi ko sakaniya sa sumunod na araw, Ibigay mo angiyong anak, upang makain natin siya; atkaniyang ikinubli ang kaniyang anak.
 5. 5. 2 Kings 7:1At sinabi ni Eliseo, Dinggin ninyo ang salitang Panginoon, ganito ang sabi ngPanginoon: Bukas sa may ganitong oras,ang isang takal ng mainam na harina aymaipagbibili ng isang siklo, at ang dalawangtakal ng sebada ay ng dalawang siklo, sapintuang-bayan ng Samaria.
 6. 6. 2 Kings 7:3-9• 3 Mayroon ngang apat na may ketong sa pasukan ng pintuang-bayan: at silay nagsangusapan. Bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayoy mamatay?
 7. 7. 4 Kung ating sabihin, Tayoy magsisipasoksa bayan, ang kagutom ngay nasa bayan, attayoy mamamatay roon: at kung tayoymagsisitigil ng pagkaupo rito, tayoymamamatay rin. Ngayon ngay halina, attayoy lumapit sa hukbo ng mga taga Siria:kung tayoy iligtas nilang buhay, tayoymabubuhay; at kung tayoy patayin nila,mamamatay lamang tayo.
 8. 8. 5 At silay nagsitindig pagtatakip silim,upang magsiparoon sa kampamento ng mgataga Siria: at nang silay magsidating sapinakamalapit na bahagi ng kampamentong mga taga Siria, narito, walang tao roon.
 9. 9. 6 Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sahukbo ng mga taga Siria ang hugong ngmga karo, at ang huni ng mga kabayo, samakatuwid bagay ang hugong ng malakinghukbo: at silay nagsangusapan. Narito,inupahan ng hari ng Israel laban sa atin angmga hari ng mga Hetheo, at ang mga haring mga taga Egipto, upang magsidaluhongsa atin.
 10. 10. 7 Kayat silay nagsitindig, at nagsitakas sapagtatakip silim, at iniwan ang kanilangmga tolda, at ang kanilang mga kabayo, atang kanilang mga asno, at ang buongkampamento, na gaya ng dati, at nagsitakasdahil sa kanilang buhay.
 11. 11. 8 At nang ang mga may ketong na itoymagsidating sa pinakamalapit na bahagi ngkampamento, silay nagsipasok sa isangtolda, at nagsikain at nagsiinom, atnagsipagdala mula roon ng pilak, at ngginto, at ng bihisan, at nagsiyaon at itinago;at silay bumalik, at pumasok sa ibangtolda, at nagdala rin mula roon, atnagsiyaon at itinago.
 12. 12. 9 Nang magkagayoy nagsangusapan sila.Hindi mabuti ang ginagawa natin: ang arawna ito ay araw ng mabubuting balita, attayoy tumatahimik: kung tayoymagsipaghintay ng hanggang sapagliliwayway sa kinaumagahan, parusaang aabot sa atin: ngayon ngay halina,tayoy magsiyaon at ating saysayin sasangbahayan ng hari.

×