Successfully reported this slideshow.
Matthew 17:20At sinabi niya sa kanila, Dahil sakakauntian ng inyong pananampalataya:sapagkat katotohanang sinasabi ko sa i...
John 11:1Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro nataga Betania, na nayon ni Maria at ni Martana kaniyang kapatid.
John 11:3Nagpasugo nga sa kaniya ang mga kapatidna babae, nanagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyonginiibig ay may-sakit.
John 11:14Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanilani Jesus ng malinaw, Si Lazaro ay patay.
John 11:17Kayat nang dumating si Jesus, ay naratnanniyang apat na araw na siyay nalilibing.
John 11:20-2120 Si Marta nga, nang marinig niyang siJesus ay dumarating, ay yumaon atsumalubong sa kaniya: ngunit si Maria...
John 11:23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uliang iyong kapatid.
John 11:28-2928 At nang masabi na niya ito, ay yumaonsiya, at tinawag ng lihim si Maria nakapatid niya, na sinasabi, Ang G...
John 11:3232 Si Maria nga, pagdating niya sakinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sakaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paana...
John 11:34-3534 At sinabi, Saan ninyo siya inilagay?Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika attingnan mo.35 Tumangis si J...
John 11:3636 Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyokung gaano ang pagibig niya sa kaniya!
John 11:39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. SiMarta, na kapatid niyaong namatay, aynagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ...
John 11:43-4443 At nang masabi niya ang gayon, aysumigaw siya ng malakas natinig, Lazaro, lumabas ka.44 Siya na patay ay l...
God is able philippines
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

God is able philippines

655 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

God is able philippines

 1. 1. Matthew 17:20At sinabi niya sa kanila, Dahil sakakauntian ng inyong pananampalataya:sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo,Kung magkaroon kayo ng pananampalatayana kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa,ay masasabi ninyo sa bundok na ito,Lumipat ka mula rito hanggang doon; atitoy lilipat; at sa inyoy hindi maypangyayari.
 2. 2. John 11:1Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro nataga Betania, na nayon ni Maria at ni Martana kaniyang kapatid.
 3. 3. John 11:3Nagpasugo nga sa kaniya ang mga kapatidna babae, nanagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyonginiibig ay may-sakit.
 4. 4. John 11:14Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanilani Jesus ng malinaw, Si Lazaro ay patay.
 5. 5. John 11:17Kayat nang dumating si Jesus, ay naratnanniyang apat na araw na siyay nalilibing.
 6. 6. John 11:20-2120 Si Marta nga, nang marinig niyang siJesus ay dumarating, ay yumaon atsumalubong sa kaniya: ngunit si Maria aynanatiling nakaupo sa bahay.21 Sinabi nga ni Marta kayJesus, Panginoon, kung ikaw sanaynarito, disin ang kapatid ko ay hindinamatay.
 7. 7. John 11:23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uliang iyong kapatid.
 8. 8. John 11:28-2928 At nang masabi na niya ito, ay yumaonsiya, at tinawag ng lihim si Maria nakapatid niya, na sinasabi, Ang Guro aynarito, at tinatawag ka.29 At siya, nang marinig niya ito, aynagtindig na madali, at pumaroon sakaniya.
 9. 9. John 11:3232 Si Maria nga, pagdating niya sakinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sakaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan,na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikawsanay narito, disin ay hindi namatay angaking kapatid.
 10. 10. John 11:34-3534 At sinabi, Saan ninyo siya inilagay?Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika attingnan mo.35 Tumangis si Jesus.
 11. 11. John 11:3636 Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyokung gaano ang pagibig niya sa kaniya!
 12. 12. John 11:39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. SiMarta, na kapatid niyaong namatay, aynagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon aynabubulok na ang bangkay sapagkat mayapat na araw nang siyay namamatay.
 13. 13. John 11:43-4443 At nang masabi niya ang gayon, aysumigaw siya ng malakas natinig, Lazaro, lumabas ka.44 Siya na patay ay lumabas, na natatalianang mga kamay at mga paa ng mga kayongpanglibing; at ang kaniyang mukha aynababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanilani Jesus, Siyay inyong kalagan, at bayaanninyo siyang yumaon.

×