Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fear Not

1,506 views

Published on

FEAR NOT brethren! God is with us in the name of Jesus Christ!

Published in: Business, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fear Not

 1. 1. Great Commission Ministry Isaiah 43:10 FEAR NOT!
 2. 2. Isaiah 41:10 <ul><li>Huwag kang matakot , sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay , sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka ; oo, aking tutulungan ka ; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. </li></ul>
 3. 3. Isaiah 43:1 <ul><li>1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot , sapagka't tinubos kita ; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. </li></ul><ul><li>2 Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo ; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog ; o magniningas man ang alab sa iyo. </li></ul>
 4. 4. Matthew 8:24-26 <ul><li>24 At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na ano pa't inaapawan ang daong ng mga alon: datapuwa't siya'y natutulog. </li></ul><ul><li>25 At nagsilapit sila sa kaniya, at siya'y ginising, na sinasabi, Panginoon , iligtas mo kami; kami'y mangamamatay . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>26 At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangatatakot , Oh kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayo'y nagbangon siya, at sinaway ang mga hangin at ang dagat; at humusay na totoo ang panahon. </li></ul>
 6. 6. Daniel 3:23-25 <ul><li>23 At ang tatlong lalaking ito, si Sadrach , si Mesach , at si Abed-nego , ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. </li></ul><ul><li>24 Nang magkagayo'y si Nabucodonosor na hari ay nagtaka, at tumindig na madali: siya'y nagsalita at nagsabi sa kaniyang mga kasangguni, Di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalake sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot, at nangagsabi sa hari, Totoo, Oh hari. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>25 Siya'y sumagot, at nagsabi, Narito, aking nakikita ay apat na lalake na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso; at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng dios. </li></ul>
 8. 8. Isaiah 50:10 <ul><li>Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon, na sumusunod sa tinig ng kaniyang lingkod? Siyang lumalakad sa kadiliman, at walang liwanag, tumiwala siya sa pangalan ng Panginoon, at umasa sa kaniyang Dios. </li></ul>
 9. 9. Genesis 15:1 <ul><li>Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, Huwag kang matakot , Abram: ako ang iyong kalasag, at ang iyong ganting pala na lubhang dakila. </li></ul>
 10. 10. Deuteronomy 20:3-4 <ul><li>3 At magsasabi sa kanila, Dinggin mo, Oh Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikibaka laban sa inyong mga kaaway: huwag manglupaypay ang inyong puso; huwag kayong matakot , ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila. </li></ul><ul><li>4 Sapagka't ang Panginoon ninyong Dios ay siyang yumayaong kasama ninyo, upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo'y iligtas. </li></ul>
 11. 11. Luke 8:49-54 <ul><li>49 Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae ; huwag mong bagabagin ang Guro. </li></ul><ul><li>50 Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot : manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>51 At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinomang tao, maliban na kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. </li></ul><ul><li>52 At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga: datapuwa't sinabi niya, Huwag kayong magsitangis; sapagka't siya'y hindi patay, kundi natutulog. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>53 At tinawanan nila siya na nililibak, na napagaalamang siya'y patay na. </li></ul><ul><li>54 Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>55 At nagbalik ang kaniyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdaka: at kaniyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. </li></ul><ul><li>56 At nangagtaka ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ginawa. </li></ul>

×