Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Faith

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Faith

 1. 1. “Silay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita angkapangyarihan nito sa kanilangpamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uring mga tao.”
 2. 2. 25 Kasama rin doon ang isang babainglabindalawang taon nang dinudugo. 26 Hirap na hirap na siya sa sakit naiyon, at marami nang doktor ang sumurisa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot ngunit hindi pa rinsiya gumagaling. Sa halip, lalo panglumala ang kanyang karamdaman.
 3. 3. 27 Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesuskayat nakipagsiksikan siya hanggang samakalapit sa likuran ni Jesus, at hinipo angdamit nito, 28 sapagkat iniisip niyang: "mahipo kolang ang kanyang damit, gagaling na ako."
 4. 4. 29 Agad ngang tumigil ang kanyangpagdurugo at naramdaman niyangmagaling na siya.30 Naramdaman naman ni Jesus na maykapangyarihang lumabas sa kanya, kayatbumaling siya agad sa mga tao atnagtanong, "Sino ang humipo sa akingdamit?"
 5. 5. 31 Sumagot ang kanyang mgaalagad, "Nakikita po ninyongnapakaraming nagsisiksikan sa paligidninyo, bakit pa ninyo itinatanong kung sinoang humipo sa damit ninyo?"32 Subalit patuloy na lumingun-lingon siJesus sa paghahanap sa kung sinonghumipo sa damit niya
 6. 6. 33 Palibhasay alam ng babae angnangyari, siyay nanginginig sa takot nalumapit kay Jesus, nagpatirapa, atipinagtapat ang buong katotohanan. 34 Subalit sinabi sa kanya niJesus, "Anak, pinagaling ka ng iyongpananampalataya. Umuwi ka na atipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw aymagaling na."
 7. 7. 46 Dumating sina Jesus sa Jerico. Nangpapaalis na siya sa Jerico kasama angkanyang mga alagad at marami pangiba, may nadaanan silang isang bulag nanakaupo sa tabi ng daan at namamalimos.Siyay si Bartimeo na anak ni Timeo.
 8. 8. 47 Nang marinig ng bulag na angnagdaraan ay si Jesus na taga-Nazaret, sumigaw siya nangsumigaw, "Jesus, Anak ni David, mahabagpo kayo sa akin!"48 Pinagsabihan siya ng mga taongnaroroon upang tumahimik, ngunit lalo pasiyang nagsisigaw, "Anak niDavid, mahabag po kayo sa akin!"
 9. 9. 49 Tumigil si Jesus at kanyangsinabi, "Dalhin ninyo siya rito."At tinawagnga nila ang bulag. "Lakasan mo angiyong loob. Tumayo ka. Ipinapatawag ka niJesus," sabi nila. 50 Inihagis niya ang kanyangbalabal, paluksong tumayo at lumapit kayJesus.
 10. 10. 51 "Ano ang gusto mong gawin ko parasa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, gusto kopong makakitang muli."52 Sinabi ni Jesus, "Kunggayon, magaling ka na dahil sa iyongpananampalataya." Noon diy nakakita siyang muli, atsumunod kay Jesus.
 11. 11. “Dahil sa pananampalataya sa Diyos, siAbel ay nag-alay ng mas mabuting handogkaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, siAbel ay kinilalang matuwid nang tanggapinng Diyos ang kanyang handog. Kahit patayna siya, nagsasalita pa siya sapamamagitan ng kanyangpananampalataya sa Diyos.”
 12. 12. 24 Dahil sa pananampalataya saDiyos, tumanggi si Moises, nang siyaymayroon nang sapat na gulang, natawagin siyang anak ng prinsesang anakng hari. 25 Inibig pa niyang makihati sakaapihang dinaranas ng bayan ng Diyoskaysa magtamasa ng mga panandaliangaliw ng mundong ito na dulot ngkasalanan.
 13. 13. 26 Itinuring niyang higit na mahalaga angpagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysaang mga kayamanan ng Egipto; sapagkatnakatuon ang kanyang paningin sa mgagantimpala sa hinaharap.
 14. 14. 13 Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamangang aking masasabi: Matakot ka sa Diyosat sundin mo ang kanyang mga utossapagkat ito ang buong katungkulan ngtao. 14 Lahat ng gawin natin, hayag man olihim, mabuti o masama ay ipagsusulitnatin sa Diyos.
 15. 15. God bless

×