Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Excuses

 • Login to see the comments

Excuses

 1. 1. “ Excuses” Luke 14:15-22 Great Commission Ministries
 2. 2. Luke 14:18 <ul><li>Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid, at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' </li></ul>
 3. 3. Genesis 3:13 <ul><li>&quot;Bakit mo naman ginawa iyon?&quot; tanong ng Diyos sa babae. &quot; Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain ,&quot; tugon naman niya. </li></ul>
 4. 4. Genesis 3:3 <ul><li>huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami.&quot; </li></ul>
 5. 5. Luke 14:19 <ul><li>At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng limang pares na baka , at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' </li></ul>
 6. 6. Genesis 3:12 <ul><li>&quot;Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,&quot; tugon ng lalaki. </li></ul>
 7. 7. Exodus 3:10-12 <ul><li>10 Kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Egipto ang aking bayan.&quot; </li></ul><ul><li>11 Sumagot si Moises, &quot; Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Egipto ?&quot; </li></ul>
 8. 8. <ul><li>12 &quot; Huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan . At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo: sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Egipto ang aking bayan,&quot; sabi ni Yahweh. </li></ul>
 9. 9. Exodus 4:10-11 <ul><li>10 Sinabi ni Moises, &quot; Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Heto nga't pautal-utal akong magsalita.&quot; </li></ul>
 10. 10. <ul><li>11 Sinabi ni Yahweh, &quot; Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao ? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? </li></ul>
 11. 11. 1 Samuel 15:22 <ul><li>Sinabi ni Samuel, &quot;Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. </li></ul>
 12. 12. Matthew 11:28 <ul><li>&quot;Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. </li></ul>
 13. 13. John 6:27 <ul><li>Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama.&quot; </li></ul>
 14. 14. Luke 14:20 <ul><li>Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo.' </li></ul>
 15. 15. Luke 13:24 <ul><li>Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. </li></ul>
 16. 16. Colossians 3:10 <ul><li>at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa kanya. </li></ul>

×