Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Do Not Despise Prophesies

Do not despised God's servants. If you believe in the prophets, do not despised their prophetic gestures

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Do Not Despise Prophesies

 1. 1. “ DO NOT DESPISE PROPHESIES” Pastor Esting Great Commission Ministries International
 2. 2. I Thessalonians 5:20 <ul><li>Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. </li></ul>
 3. 3. I Corinthians 12:1-11 <ul><li>1 Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. </li></ul><ul><li>2 Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyusan na di naman nakapagsasalita---alam ninyo iyan. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>3 Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailanma'y di masasabi ng sinumang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, &quot;Sumpain si Jesus!&quot; At hindi rin masasabi ninuman, &quot;Panginoon si Jesus,&quot; kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. </li></ul><ul><li>4 Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. </li></ul><ul><li>5 Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>6 Iba't iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. </li></ul><ul><li>7 Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat. </li></ul><ul><li>8 Sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>9 Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga maysakit. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>10 May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan; may pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, at sa iba naman, ang magpaliwanag niyon. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>11 Ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob, ayon sa kanyang maibigan. </li></ul>
 9. 9. Ephesians 4:10-12 <ul><li>10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan.) </li></ul><ul><li>11 At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. </li></ul><ul><li>12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang iglesya. </li></ul>
 10. 10. Matthew 24:11 <ul><li>Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. </li></ul>
 11. 11. Deuteronomy 18:21-22 <ul><li>21 &quot;Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, </li></ul><ul><li>22 ito ang palatandaan: kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, yaon ay hindi mula kay Yahweh; sarili niyang katha iyon. Huwag ninyo siyang papansinin. </li></ul>
 12. 12. I King 22:1-28 <ul><li>1 Tatlong taon nang walang labanan ang Israel at ang Siria. </li></ul><ul><li>2 Ngunit sa ikatlong taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Josafat na hari ng Juda. </li></ul><ul><li>3 Nasabi na noon ng hari ng Israel sa kanyang mga pinuno: &quot;Alam ninyo na ang Ramot-galaad ay atin. Ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon sa hari ng Siria.&quot; </li></ul>
 13. 13. <ul><li>4 Ngayon nama'y si Josafat ang kanyang hinimok. Ang sabi niya: &quot;Samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramot-galaad.&quot; Sumagot si Josafat: &quot;Kasama mo ako, at dala ko ang aking tauhan, at ang aming mga kabayo at kasangkapan. </li></ul><ul><li>5 Ngunit sumangguni ka muna kay Yahweh.&quot; </li></ul>
 14. 14. <ul><li>6 Ipinaiipon nga ni Haring Acab ng Israel ang kanyang mga propeta---may 400 na silang lahat---at itinanong: &quot;Dapat ko bang salakayin ang Ramot-galaad?&quot; &quot;Salakayin ninyo! Tutulungan kayo ni Yahweh at malulupig ninyo ang kaaway,&quot; sagot ng mga propeta. </li></ul><ul><li>7 Ngunit iginiit ni Josafat: &quot;Wala na ba kahit isang propeta ni Yahweh na maaari nating pagsanggunian?&quot; </li></ul>
 15. 15. <ul><li>8 &quot;Mayroon pang isa: si Micaya na anak ni Imla. Ngunit galit ako sa kanya, sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin--- wala nang mabuti-buti,&quot; sabi ni Acab. &quot;Huwag kang magsalita ng ganyan, kapatid kong hari!&quot; tutol ni Josafat. </li></ul><ul><li>9 Ipinatawag ng hari ng Israel ang isa niyang eunuko at inutusan: &quot;Puntahan mo at dalhin dito si Micaya na anak ni Imla.&quot; </li></ul>
 16. 16. <ul><li>10 Nasa isang patag na lugar sa makalabas ng pintuan ng Samaria ang hari ng Israel at si Josafat. Nakaupo silang dalawa sa kanya-kanyang luklukan, nakabihis ng damit-hari. Samantala, nasa kanilang harapan ang mga propeta at sama-samang nanghuhula. </li></ul><ul><li>11 Naglagay ng mga sungay na bakal si Sedequias na anak ni Canaana, tumayo at ganito ang sinabi kay Acab, &quot;Sa pamamagitan nito'y lilipulin ninyo ang mga taga-Siria.&quot; </li></ul>
 17. 17. <ul><li>12 Pinangalawahan naman ng lahat ng propeta ang kanyang sinabi. Wika nila: &quot;Mahal na hari, salakayin po ninyo ang Ramot-galaad at malulupig ninyo sila. Magtatagumpay kayo, sa tulong ni Yahweh.&quot; </li></ul><ul><li>13 Sinabi ng sugong pinapunta kay Micaya: &quot;Iisa ang lahat ng mga sabi ng mga propeta: magtatagumpay ang hari. Ganoon din ang sabihin mo.&quot; </li></ul>
 18. 18. <ul><li>14 Sumagot si Micaya: &quot;Buhay si Yahweh! Kung ano ang sabi niya'y siya ko namang ipahahayag.&quot; </li></ul><ul><li>15 Pagdating niya sa harapan ng hari, siya'y tinanong, &quot;Micaya, sasalakayin ba namin ang Ramot-galaad?&quot; &quot;Salakayin po ninyo at magwawagi kayo. Magtatagumpay kayo, sa tulong ni Yahweh.&quot; </li></ul>
 19. 19. <ul><li>16 Ngunit siya'y muling tinanong ng hari: &quot;Ilang ulit ba kitang panunumpain upang wala kang sabihin sa ngalan ni Yahweh kundi ang buong katotohanan at pawang katotohanan lamang?&quot; </li></ul><ul><li>17 Kaya't nangusap noon si Micaya: &quot;Nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol! Kaya't sabi ni Yahweh: 'Wala rito ang may-ari bayaan mo silang lahat sa kanila'y magsiuwi.' &quot; </li></ul>
 20. 20. <ul><li>18 Kaya't sinabi ng hari ng Israel kay Josafat: &quot;Di ba't sinabi ko na sa iyo na kailanma'y hindi niya ako binigyan ng mabuting pahayag---lagi na lamang masama.&quot; </li></ul><ul><li>19 Ngunit nagpatuloy si Micaya: &quot;Pakinggan ninyo si Yahweh; nakita ko siyang nakaupo sa kanyang luklukan. Nasa kanyang harapan, sa kaliwa at sa kanan, ang buong hukbo ng langit. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>20 Nagtanong siya: 'Sino ang hihikayat kay Acab na salakayin ang Ramot-galaad?' Kanya-kanyang sagot ang mga espiritu. </li></ul><ul><li>21 Ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito: 'Ako po ang hihikayat kay Acab.' 'Sa paanong paraan?' tanong ni Yahweh. </li></ul><ul><li>22 'Pupunta po ako roon at magiging espiritung sinungaling na magsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta,' sagot ng espiritu. 'Ikaw ang humikayat sa kanya at magtatagumpay ka,' sabi ni Yahweh.&quot; </li></ul>
 22. 22. <ul><li>23 At patuloy ni Micaya: &quot;Hayan, kita mo kung paanong nagsalita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta. Ngunit si Yahweh ang nagtakda ng iyong kapahamakan.&quot; </li></ul><ul><li>24 Nang marinig ito, lumapit si Sedequias at sinampal si Micaya. Wika niya: &quot;Sa paanong paraan ako iniwan ng espiritu upang lumipat sa iyo?&quot; </li></ul>
 23. 23. <ul><li>25 Sumagot si Micaya: &quot;Malalaman mo ang sagot diyan pagdating ng araw na magpapatagu-tago ka sa mga silid.&quot; </li></ul><ul><li>26 Ipinag-utos ng hari: &quot;Ibalik siya sa gobernador ng lunsod, kay Ammon, at kay Prinsipe Joas. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>27 Sabihin ninyo sa kanila na ibilanggo ang taong ito, at huwag pakanin kundi tinapay at tubig hanggang sa aking maluwalhating pagbabalik.&quot; </li></ul><ul><li>28 Sinabi ni Micaya: &quot;Kapag kayo'y nakabalik nang buhay, hindi nga si Yahweh ang nagsalita sa pamamagitan ko.&quot; </li></ul>
 25. 25. II Chronicles 20:20 <ul><li>20 Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tecoa. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanila ni Josafat, &quot;Makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem. Manalig kayo kay Yahweh na inyong Diyos at magiging matatag kayo. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay.&quot; </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Do not despised God's servants. If you believe in the prophets, do not despised their prophetic gestures

Views

Total views

1,522

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

24

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×