Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Act 5:29
“Datapuwa't nagsisagot si Pedro
at ang mga apostol at
nangagsabi, Dapat muna kaming
magsitalima sa Dios bago sa m...
Ephessians 5:22,23
22 Mga babae, pasakop kayo sa
inyo-inyong sariling asawa, na gaya
ng sa Panginoon.
23 Sapagka't ang lal...
Ephessians 6:1
“Mga anak, magsitalima kayo
sa inyong mga magulang sa
Panginoon: sapagka't ito'y
matuwid.”
Ephessians 6:5
“Mga alipin, magsitalima kayo
sa mga yaong ayon sa laman
ay inyong mga panginoon, na
may takot at pangingin...
1Peter 2:13,14
13 Kayo'y pasakop sa bawa't
palatuntunan ng tao alangalang sa
Panginoon: maging sa hari, na
kataastaasan;
1...
Hebrew 13:17

NIV

“Pasakop kayo at sumunod sa mga
namamahala sa inyo. Sila'y may
pananagutang mangalaga sa
inyo, at manan...
2Samuel 22:45

Niv

“Ang mga dayuhan sa aki'y
yumuyukod,
kapag narinig ang tinig ko,
sila'y sumusunod.”
Romans 6:17
“Datapuwa't salamat sa Dios,
na, bagama't kayo'y naging mga
alipin ng kasalanan, kayo'y
naging mga matalimahin...
Genesis 22:1,2
1 At nangyari pagkatapos ng mga bagay na
ito, na sinubok ng Dios si Abraham, at sa
kaniya'y sinabi, Abraham...
Matthew 7:21
“Hindi ang bawa't nagsasabi sa
akin, Panginoon, Panginoon, ay
papasok sa kaharian ng langit;
kundi ang gumaga...
1John 3:22-24
22 At anomang ating hingin ay
tinatanggap natin sa
kaniya, sapagka't tinutupad natin ang
kaniyang mga utos a...
23 At ito ang kaniyang utos, na
manampalataya tayo sa pangalan ng
kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y
mangagibigan, ...
James 1:25
“Nguni't ang nagsisiyasat ng
sakdal na kautusan, ang
kautusan ng kalayaan, at
nananatiling gayon, na hindi
taga...
Romans 2:8
“Ngunit matinding galit at poot
ang sasapitin ng mga taong
makasarili at ayaw sumunod
sa katotohanan kundi sa
k...
Ang pagsunod
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ang pagsunod

621 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Ang pagsunod

 1. 1. Act 5:29 “Datapuwa't nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, Dapat muna kaming magsitalima sa Dios bago sa mga tao.”
 2. 2. Ephessians 5:22,23 22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. 23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.
 3. 3. Ephessians 6:1 “Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid.”
 4. 4. Ephessians 6:5 “Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo;”
 5. 5. 1Peter 2:13,14 13 Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan; 14 O sa mga gobernador, na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti.
 6. 6. Hebrew 13:17 NIV “Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila'y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo.”
 7. 7. 2Samuel 22:45 Niv “Ang mga dayuhan sa aki'y yumuyukod, kapag narinig ang tinig ko, sila'y sumusunod.”
 8. 8. Romans 6:17 “Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo;”
 9. 9. Genesis 22:1,2 1 At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Dios si Abraham, at sa kaniya'y sinabi, Abraham; at sinabi niya, Narito ako. 2 At kaniyang sinabi, Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria; at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.
 10. 10. Matthew 7:21 “Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.”
 11. 11. 1John 3:22-24 22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin.
 12. 12. 23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 24 At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin.
 13. 13. James 1:25 “Nguni't ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa.
 14. 14. Romans 2:8 “Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan.”

×