STANDING IN AWE OF YOUR
GRACE
SETTING MY FEET IN YOUR WAYS
ENTERING INTO YOUR
PRESENCE, TO BE HOLD YOU
FACE TO FACE
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
A TENDER PLANT
Isaiah 53:2
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:1
Sinong naniwala sa aming balita? at
kanino nahayag ang bisig ng
Panginoon?
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:2
Sapagka't siya'y tumubo sa harap
niya na gaya ng sariwang pananim,
at gaya ng ugat s...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:3
Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga
tao; isang taong sa kapanglawan, at
bihasa sa ka...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
John 1:10
Siya'y nasa sanglibutan, at ang
sanglibuta'y ginawa sa
pamamagitan niya, at hindi siya...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:4
Tunay na kaniyang dinala ang ating
mga karamdaman, at dinala ang
ating mga kapanglaw...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:5
Nguni't siya'y nasugatan dahil sa
ating mga pagsalangsang, siya'y
nabugbog dahil sa ...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
1Peter 2:24
Na siya rin ang nagdala ng ating
mga kasalanan sa kaniyang katawan
sa ibabaw ng kaho...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:6
Tayong lahat na gaya ng mga tupa
ay naligaw; tayo ay tumungo bawa't
isa sa kaniyang ...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
1Peter 2:25
Sapagka't kayo'y gaya ng mga
tupang nangaliligaw; datapuwa't
ngayon ay nangabalik ka...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:7
Siya'y napighati, gayon man nang
siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka
ng kaniyang bib...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Mark 14:49
Araw-araw ay kasama ninyo ako sa
templo, na nagtuturo at hindi ninyo
ako hinuli: ngun...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Mark 14:60
At nagtindig sa gitna ang dakilang
saserdote, at tinanong si Jesus na
sinabi, Hindi k...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Mark 14:62
At sinabi ni Jesus, Ako nga; at
makikita ninyo ang Anak ng tao
na nakaupo sa kanan ng...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:8
Sa pamamagitan ng kapighatian
at kahatulan ay dinala siya: at
tungkol sa kaniyang la...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
John 7:27
Gayon man ay nakikilala namin
ang taong ito kung taga saan
siya: datapuwa't pagparito ...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:9
At ginawa nila ang kaniyang libingan
na kasama ng mga masama, at
kasama ng isang lal...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Matthew 27:57
At nang hapon na ay dumating ang
isang mayamang mula sa Arimatea,
na nagngangalang...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:10
Gayon ma'y kinalugdan ng Panginoon
na mabugbog siya; inilagay niya siya sa
pagdaram...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Romans 6:9
Na nalalaman nating si Cristo na
nabuhay na maguli sa mga patay
ay hindi na mamamatay...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:11
Siya'y makakakita ng pagdaramdam
ng kaniyang kaluluwa at
masisiyahan: sa pamamagita...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Isaiah 53:12
Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na
kasama ng dakila, at kaniyang hahatiin
ang sam...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Mark 15:28
At natupad ang kasulatan, na
nagsasabi: At siya'y ibinilang sa
mga suwail.
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
Romans 8:34
Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus
na namatay, oo, yaong nabuhay
na maguli sa mga pat...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
John 15:1
Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang
aking Ama ang magsasaka.
John 15:2
Ang bawa't sa...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
John 15:4
Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa
inyo. Gaya ng sanga na di
makapagbunga sa kaniyan...
A TENDER PLANT
Isaiah53:2
To God be all the Glory
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A tender plant

605 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
166
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A tender plant

 1. 1. STANDING IN AWE OF YOUR GRACE SETTING MY FEET IN YOUR WAYS ENTERING INTO YOUR PRESENCE, TO BE HOLD YOU FACE TO FACE
 2. 2. A TENDER PLANT Isaiah53:2 A TENDER PLANT Isaiah 53:2
 3. 3. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:1 Sinong naniwala sa aming balita? at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?
 4. 4. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:2 Sapagka't siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan man; at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya.
 5. 5. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:3 Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya.
 6. 6. A TENDER PLANT Isaiah53:2 John 1:10 Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. John 1:11 Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya
 7. 7. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:4 Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan; gayon ma'y ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Dios, at dinalamhati.
 8. 8. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:5 Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo.
 9. 9. A TENDER PLANT Isaiah53:2 1Peter 2:24 Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo.
 10. 10. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:6 Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa't isa sa kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat.
 11. 11. A TENDER PLANT Isaiah53:2 1Peter 2:25 Sapagka't kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw; datapuwa't ngayon ay nangabalik kayo sa Pastor at Obispo ng inyong mga kaluluwa.
 12. 12. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:7 Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kaniyang bibig; gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kaniya ay pipi, gayon ma'y hindi niya binuka ang kaniyang bibig.
 13. 13. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Mark 14:49 Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo, na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli: nguni't nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. Mark 14:50 At iniwan siya ng lahat, at nagsitakas.
 14. 14. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Mark 14:60 At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote, at tinanong si Jesus na sinabi, Hindi ka sumasagot ng anoman? ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Mark 14:61 Datapuwa't siya'y hindi umiimik, at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote, at sinabi sa kaniya, Ikaw baga ang Cristo, ang Anak ng Mapalad?
 15. 15. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Mark 14:62 At sinabi ni Jesus, Ako nga; at makikita ninyo ang Anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Makapangyarihan, at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit.
 16. 16. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:8 Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya: at tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya.
 17. 17. A TENDER PLANT Isaiah53:2 John 7:27 Gayon man ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya: datapuwa't pagparito ng Cristo, sinoma'y walang makakaalam kung taga saan siya.
 18. 18. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:9 At ginawa nila ang kaniyang libingan na kasama ng mga masama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kaniyang kamatayan; bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas, o wala mang anomang karayaan sa kaniyang bibig.
 19. 19. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Matthew 27:57 At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea, na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus; Matthew 27:58 Ang taong ito'y naparoon kay Pilato, at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang magkagayo'y ipinagutos ni Pilato na ibigay yaon.
 20. 20. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:10 Gayon ma'y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; inilagay niya siya sa pagdaramdam: pagka iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kaniyang lahi, pahahabain niya ang kaniyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay.
 21. 21. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Romans 6:9 Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya.
 22. 22. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:11 Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisiyahan: sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami; at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan.
 23. 23. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Isaiah 53:12 Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kaniyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas; sapagka't kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang: gayon ma'y dinala niya ang kasalanan ng marami, at namagitan sa mga mananalangsang.
 24. 24. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Mark 15:28 At natupad ang kasulatan, na nagsasabi: At siya'y ibinilang sa mga suwail.
 25. 25. A TENDER PLANT Isaiah53:2 Romans 8:34 Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin.
 26. 26. A TENDER PLANT Isaiah53:2 John 15:1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. John 15:2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. John 15:3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita.
 27. 27. A TENDER PLANT Isaiah53:2 John 15:4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. John 15:5 Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.
 28. 28. A TENDER PLANT Isaiah53:2 To God be all the Glory

×