“ A PLACE NO ONE WANTS TO GO ” Mark 9:43-48 Great Commission Ministry International
HELL IS AN ACTUAL PLACE  Hell’s Reality PSALMS 9:17 17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that fo...
LUKE 16:19-31 About the Richman and Lazarus HELL IS AN ACTUAL PLACE
HELL IS AN ACTUAL PLACE  Hell’s Residents Matthew 25:41 41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart fro...
HELL IS AN ACTUAL PLACE  Hell’s Residents Revelation 20:10 10 And the devil that deceived them was cast into the lake of...
HELL IS AN ACTUAL PLACE  Hell’s Residents JOHN 8:24 24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if...
HELL IS AN ACTUAL PLACE  Hell’s Residents 2 Thessalonians 1:9-10 9 Who shall be punished with everlasting destruction fr...
HELL IS AN ACTUAL PLACE  Hell’s Residents Ephesians 2:1-3 1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and s...
HELL IS AN ACTUAL PLACE  Hell’s Residents JOHN 3:18 18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth ...
HELL IS AN AWFUL PLACE  A. Hell Is Awful Because Of The Damnation  JOHN 3:18 JOHN 3:36 36 He that believeth on the Son...
HELL IS AN AWFUL PLACE  A. Hell Is Awful Because Of The Damnation  JOHN 3:18 JOHN 3:36 2 Corinthians 4:4 4 In whom the...
HELL IS AN AWFUL PLACE  A. Hell Is Awful Because Of The Damnation  JOHN 3:18 JOHN 3:36 2 Corinthians 4:4 Epesians 2:1 P...
HELL IS AN AWFUL PLACE  A. Hell Is Awful Because Of The Damnation  B. Hell Is Awful Because Of The Duration  Matt. 18...
HELL IS AN AWFUL PLACE  A. Hell Is Awful Because Of The Damnation  B. Hell Is Awful Because Of The Duration  Matt. 18...
HELL IS AN AWFUL PLACE  A. Hell Is Awful Because Of The Damnation  B. Hell Is Awful Because Of The Duration  Matt. 18...
HELL IS AN AWFUL PLACE  A. Hell Is Awful Because Of The Damnation  B. Hell Is Awful Because Of The Duration  C. Hell...
HELL IS AN AVOIDABLE PLACE  The Pathway To Avoiding Hell  The steps for entering life in Christ and thus avoiding Hell a...
HELL IS AN AVOIDABLE PLACE  The Pathway To Avoiding Hell  The Price Of Avoiding Hell  Rev. 22:17 Isaiah 55:1 John 7:37 ...
HELL IS AN AVOIDABLE PLACE  The Pathway To Avoiding Hell  The Price Of Avoiding Hell  Rev. 22:17 Isaiah 55:1 John 7:37 ...
HELL IS AN AVOIDABLE PLACE  The Pathway To Avoiding Hell  The Price Of Avoiding Hell  Rev. 22:17 Isaiah 55:1 John 7:37 ...
HELL IS AN AVOIDABLE PLACE  The Pathway To Avoiding Hell  The Price Of Avoiding Hell  Rev. 22:17 Isaiah 55:1 John 7:37 ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A Place No One Wants To Go

1,321 views

Published on

A place where no wants to go but the way they walked in life seems to be in this direction. Pastor Esting shared the word of God with power and authority

Published in: Economy & Finance, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A Place No One Wants To Go

 1. 1. “ A PLACE NO ONE WANTS TO GO ” Mark 9:43-48 Great Commission Ministry International
 2. 2. HELL IS AN ACTUAL PLACE Hell’s Reality PSALMS 9:17 17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. 17 Lahat ng masama'y luksang kamatayan ang magiging wakas, ang lahat ng taong tumanggi kay Yahweh, ay mapapahamak. LUKE 12:5 5 But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him. 5 Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impiyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!
 3. 3. LUKE 16:19-31 About the Richman and Lazarus HELL IS AN ACTUAL PLACE
 4. 4. HELL IS AN ACTUAL PLACE Hell’s Residents Matthew 25:41 41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: 41 "At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa! Kayo'y pasaapoy na di-mamamatay, na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon.
 5. 5. HELL IS AN ACTUAL PLACE Hell’s Residents Revelation 20:10 10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever. 10 At ang Diyablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta; magkakasama silang pahihirapan, araw at gabi, magpakailanman.
 6. 6. HELL IS AN ACTUAL PLACE Hell’s Residents JOHN 8:24 24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. 24 Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang 'Ako'y si Ako Nga'. "
 7. 7. HELL IS AN ACTUAL PLACE Hell’s Residents 2 Thessalonians 1:9-10 9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power; 10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day. 9 Ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. 10 Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo.
 8. 8. HELL IS AN ACTUAL PLACE Hell’s Residents Ephesians 2:1-3 1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; 2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: 3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others. 1 Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. 2 Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong suwail. 3 Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos.
 9. 9. HELL IS AN ACTUAL PLACE Hell’s Residents JOHN 3:18 18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. 18 "Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na Anak ng Diyos; ngunit hinatulan nang parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya.
 10. 10. HELL IS AN AWFUL PLACE A. Hell Is Awful Because Of The Damnation JOHN 3:18 JOHN 3:36 36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him. 36 Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan; ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay---mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.
 11. 11. HELL IS AN AWFUL PLACE A. Hell Is Awful Because Of The Damnation JOHN 3:18 JOHN 3:36 2 Corinthians 4:4 4 In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 4 Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng Mabuting Balita tungkol sa kaningningan ni Cristo na siyang larawan ng Diyos.
 12. 12. HELL IS AN AWFUL PLACE A. Hell Is Awful Because Of The Damnation JOHN 3:18 JOHN 3:36 2 Corinthians 4:4 Epesians 2:1 Psalms 19:1-6 JOHN 1:4-5 2 Thessalonians 1:9-10 Matthew 7:21-23 Matthew 25:41 Revelation 20:11-15
 13. 13. HELL IS AN AWFUL PLACE A. Hell Is Awful Because Of The Damnation B. Hell Is Awful Because Of The Duration Matt. 18:8 Matt. 25:41 Rev. 14:10 8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. 8 "Kung ang kamay o paa mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon naman sa impiyerno.
 14. 14. HELL IS AN AWFUL PLACE A. Hell Is Awful Because Of The Damnation B. Hell Is Awful Because Of The Duration Matt. 18:8 Matt. 25:41 Rev. 14:10 41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: 41 "At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa! Kayo'y pasaapoy na di-mamamatay, na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon.
 15. 15. HELL IS AN AWFUL PLACE A. Hell Is Awful Because Of The Damnation B. Hell Is Awful Because Of The Duration Matt. 18:8 Matt. 25:41 Rev. 14:10 10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb: 10 ay iinom ng alak ng poot ng Diyos, na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng Kordero at ng banal na mga anghel.
 16. 16. HELL IS AN AWFUL PLACE A. Hell Is Awful Because Of The Damnation B. Hell Is Awful Because Of The Duration C. Hell Is Awful Because Of The Documentation <ul><li>Unquenchable Fire – Mark 9:43; Luke 16:24 </li></ul><ul><li>Memory and remorse – Ill. Rich man – &quot; Son remember &quot; Luke 16:25, 27-28 </li></ul><ul><li>Intense, unsatisfied thirst – Luke 16:24-25 </li></ul><ul><li>Misery and pain – Luke 16:24-26; Rev. 14:10-11 </li></ul><ul><li>Frustration and anger – Luke. 13:28; Matt. 24:51 </li></ul><ul><li>Eternal separation – Rev. 21:8 – Ill. From what? Everything beautiful! </li></ul><ul><li>Undiluted wrath – Ill. Rainbow, Hab. 3:2 ! </li></ul>
 17. 17. HELL IS AN AVOIDABLE PLACE The Pathway To Avoiding Hell The steps for entering life in Christ and thus avoiding Hell are very simple. Here they are: <ul><li>Recognize the fact that you are a sinner - Rom. 3:10; 23; Rom. 5:12 . </li></ul><ul><li>Understand the penalty that God has placed on sin - Rom. 6:23 . </li></ul><ul><li>3. Know what God did to save you from your sins and from that penalty - Rom. 5:6-9 . </li></ul><ul><li>4. Come to the place where you are willing to turn from your sins and place your faith in Jesus alone for your salvation - Rom. 10:9-10, 13 . </li></ul><ul><li>5. That is all there is to it! God’s plan for being saved is as simple as pure faith in Jesus and His finished work, Eph. 2:8-9; Acts 16:31; John 3:16; John 6:47; John 5:25 . </li></ul>
 18. 18. HELL IS AN AVOIDABLE PLACE The Pathway To Avoiding Hell The Price Of Avoiding Hell Rev. 22:17 Isaiah 55:1 John 7:37 17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. 17 Sinasabi ng Espiritu at ng Babaing ikakasal, &quot;Halika!&quot; Lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin, &quot;Halika!&quot; Lumapit ang sinumang nauuhaw; kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay-buhay---ito'y walang bayad . Mark 8:36-37
 19. 19. HELL IS AN AVOIDABLE PLACE The Pathway To Avoiding Hell The Price Of Avoiding Hell Rev. 22:17 Isaiah 55:1 John 7:37 1 Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price. 1 Sinabi ni Yahweh, &quot;Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo, ngunit walang bayad. Mark 8:36-37
 20. 20. HELL IS AN AVOIDABLE PLACE The Pathway To Avoiding Hell The Price Of Avoiding Hell Rev. 22:17 Isaiah 55:1 John 7:37 37 In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink. 37 Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi: &quot;Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Mark 8:36-37
 21. 21. HELL IS AN AVOIDABLE PLACE The Pathway To Avoiding Hell The Price Of Avoiding Hell Rev. 22:17 Isaiah 55:1 John 7:37 36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? 37 Or what shall a man give in exchange for his soul? 36 Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? 37 Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Mark 8:36-37

×