เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง

403,863 views

Published on

นั่งพิมแทบตาย เฮ้อ~

10 Comments
48 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
403,863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
355
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
10
Likes
48
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง

  1. 1. เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนของฉัน<br />เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะใช้ชาวไทยได้ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ครอบครัวใดที่ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มักเป็นครอบครัวที่สมาชิกสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ส่วนชุมชนใดที่มีผู้นำ และสมาชิกใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชน ก็จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมั่นคงได้<br />ชุมชนของฉันเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะมีความก้าวหน้า วิถีชีวิตของชาวบ้านพัฒนาไปตามยุคสมัย เมื่อก่อนมีชาวบ้านบางส่วนที่ทำเกษตรกรรม แต่ตอนนี้เลิกทำไปแล้ว เพราะต้องประสบปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศ และเรื่องเงินทอง ชาวบ้านมักหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม โดยไม่คำนึงถึงฐานะ และรายได้ที่ตนเองมี สุดท้ายก็ต้องดิ้นรนหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จนเกิดเป็นหนี้สินตามมา<br />จากการที่ชาวบ้านต้องดิ้นรนทำงานหาเงินเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว ทำให้การทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนลดลง เช่น การประชุมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาชุมชน แต่บางคนก็ไม่ได้มาประชุม จึงส่งผลให้ชุมชนขาดความสามัคคี และการร่วมมือกัน ทำให้ชุมชนไม่มีการพัฒนาไปในทางที่ควรจะเป็น<br />หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ตระหนักถึงปัญหา และหาวิธีแก้ไข โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ผู้ใหญ่บ้านได้แนะนำให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน และนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ชาวบ้านบางส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำตรงนี้ ต่อมาชุมชนของฉันก็ได้รับงบประมาณโครงการ SML จากรัฐบาล ชาวบ้านช่วยกันระดมความคิด สุดท้ายจึงตกลงกันที่การผลิตน้ำดื่ม โดยสร้างเป็นโรงงานเล็กๆ มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีการส่งขายทั้งใน และนอกหมู่บ้าน ชาวบ้านจะไม่ทำอะไรเกินตัว และทำกันอย่างพอเพียง ตามอัตภาพ ที่สำคัญคือ ต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ นอกจากนี้ เมื่อมีเงินมากขึ้น ผู้ใหญ่บ้านยังได้จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมหุ้นกันอีกด้วย<br />การรวมกลุ่มของชาวบ้านในข้างต้น เป็นการพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้มีการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้มีสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านอย่างช้าๆ แต่ยั่งยืน โดยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมก่อน สิ่งที่สำคัญมาก และขาดไม่ได้ก็คือความสามัคคี ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ ทำให้ชุมชนของฉันมีการพัฒนาไปในทางที่ดี และเข้มแข็งมากขึ้น แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง<br />เศรษฐกิจของชุมชนอาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ เมื่อเทียบกับกับเศรษฐกิจของประเทศ แต่ฉันคิดว่าเศรษฐกิจของชุมชนมีความสำคัญมาก เพราะเมื่อชาวบ้านในชุมชนรู้จักการพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลาง ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแล้ว ก็จะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น และจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากขึ้นด้วย<br />

×