Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

หลักการเขียนวิสัยทัศน์ที่ดี

Download to read offline

หลักการเขียนวิสัยทัศน์

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

หลักการเขียนวิสัยทัศน์ที่ดี

  1. 1. หลักการเขียนวิสัยทัศน์ที่ดี โดย เชิญ ไกรนรา สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 18 สิงหาคม 2558
  2. 2. หลักการเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีมีดังนี้ • เขียนแสดงให้เห็นถึงสถานะหรือตาแหน่งในอนาคต (Future State) บนพื้นฐานของความเป็นจริง (Factual) • อธิบายถึงเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการบรรลุ (Desirable future) • ควรสั้นและจดจาได้ง่าย (ความยาวสูงสุดไม่ควรเกิน 1 ย่อหน้ากรณี นาเสนอวิสัยทัศน์ขององค์กร) และได้ระดมความคิดเห็นและการมี ส่วนร่วมจากสมาชิกในองค์กรอย่างกว้างขวาง • เข้าใจได้ง่ายสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม • มีความยืดหยุ่นเพียงพอตลอดช่วงเวลาการดาเนินภารกิจขององค์กร และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็น • ส่วนใหญ่จะไม่นาเสนอปัญหาหรือข้อจากัดในวิสัยทัศน์ • หลีกเลี่ยงการกาหนดเป้าหมายวันและเวลา ยกเว้นว่ามีความ จาเป็นต้องกาหนดวันเวลาที่ชัดเจน ที่มา: Managing successful programmes.2007.Office of Government Commerce. United Kingdom. 2
  • vongphaipin

    Dec. 19, 2019
  • anusitkanjapol

    Aug. 19, 2015

หลักการเขียนวิสัยทัศน์

Views

Total views

50,364

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

53

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×