วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศไทย                         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศไทย

396 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศไทย

 1. 1. วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศไทย โดย นายเชิญ ไกรนราความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศไทยอันเนื่องมาจากทั้งปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้้าด้านการพัฒนาระหว่างภาคและภายในภาคอย่างเรื้อรัง เป้าหมายด้านการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกและภัยพิบัติขนาดใหญ่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และปัจจัยภายนอกจากกระแส โลกาภิวัฒน์อันเนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งระบบพหุภาคีและการรวมกลุ่มประเทศระดับภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซียน GMS IMT-GT BIMSTEC ACMECS โดยเฉพาะ GMS และ IMT-GT ทั้งสองปัจจัยหลักดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาประเทศมีพลวัตรและจ้าเป็นต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลของประเทศไทยควรประกอบด้วย๑.การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท้าฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) และจัดท้าตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่เป็นสากลซึ่งพัฒนาโดยองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ซึ่งตัวชี้วัดที่ส้าคัญ (Key Performance Indicator) ได้แก่ ดัชนีชี้วัดผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ต่อประเทศเช่น การเคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายคนและเทคโนโลยีและการเปิดประเทศในมิติต่างๆ ดัชนีชี้วัดการรวมกลุ่มในภูมิภาคเช่น การค้าภายในภูมิภาคอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายยานพาหนะข้ามพรมแดน และการลงทุนระหว่างกัน และดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและแบ่งออกตามสาขาย่อย ตลอดทั้งการประยุกต์ใช้การวัดผลดัชนีชี้วัดดังกล่าวทั้งในระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด ซึ่งการจัดท้าดัชนีชี้วัดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความเป็นไปได้ของการเกิดวิกฤตหรือภัยพิบัติประเภทต่างๆในอนาคต๒.การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ ที่เน้นการประยุกต์ใช้การผสมผสานวิธีการประเมินผลการพัฒนาที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันทั้งระดับยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ และมีความทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองต่อการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑๓.พัฒนาและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์นโยบายให้มากขึ้น เพื่อการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมของนโยบายต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการวิเคราะห์นโยบายที่ส้าคัญของรัฐบาล ซึ่งการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการวิธีการวิเคราะห์นโยบายสามารถช่วยให้ประเทศไทยวางแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่าและกระจายผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน๔.สร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนทุกระดับและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งแนวราบและแนวดิ่ง นอกเหนือจากการจัดประชุมสัมมนาประจ้าปีและการจัดท้ารายงานประจ้าปีของ สศช. เห็นควร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ ตเวปไซต์ และ Social Media เช่น Facebook Twitter เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศและใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นที่หลากหลายมิติเกี่ยวกับปัญหาด้านการพัฒนาประเทศ ความท้าทาย แนวทางการแก้ปัญหาและความต้องการจากทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคในกระบวนการพัฒนา ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) หรือเป็นการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบสองทาง (Two-Ways DevelopmentCommunications) เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสื่อสารเพื่อการลดความเหลื่อมล้้าของการ กระจายผลประโยชน์ด้านการพัฒนา ในสังคมไทยสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กุมภาพันธ์ 2556 Page 1

×