Successfully reported this slideshow.
วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสานักงานคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                   ...
เห็นถึงรูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางและเป็นตัวชี้วัดในการกาหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั

321 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั

 1. 1. วิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสานักงานคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายเชิญ ไกรนราเพื่อให้ สศช.สามารถดาเนินการใน ๓ ภารกิจหลักคือ การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ การเป็นหน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึกและการเป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ ข้อเสนอวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ สศช. คือ๑.การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนภาครัฐจาแนกเชิงพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท เพื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณและการลงทุนของภาครัฐเพื่อส่งเสริมการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรมและคุ้มค่า และส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน โดยควรจัดทาข้อมูลดังกล่าวแบบอนุกรมเวลา (Time series) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของงบลงทุนภาครัฐในพื้นที่เมือง และใช้การวิเคราะห์การใช้จ่ายลงทุนภาครัฐดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาเมืองและชนบท๒.บูรณาการการบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ เนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนแต่ได้สร้างผลิตภาพต่อระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศและมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดความยากจน จึงมีความจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ การจาแนกประเภทและจัดทาฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนอกระบบทุกชนิด การเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้คนกลุ่มใหญ่ของสังคมไทยและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ ตลอดทั้งเสริมสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจแบบเป็นทางการ๓.ผลักดันการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิรูปกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆที่เป็นอุปสรรคของคนจน คนด้อยโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากคนจนและคนด้อยโอกาสขาดโอกาสและขาดอานาจต่อรองในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ต้องประสบปัญหายากจนเรื้อรังและบางส่วนได้ละเมิดกฎหมายภาครัฐอยู่เป็นวงจรไม่สิ้นสุดหากสามารถผลักดันการแก้ไขกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ จะเป็นส่วนสาคัญในการกระจายการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดความยากจนได้อย่างยั่งยืน๔.การดาเนินการวิจัยเชิงลึกโดยเจ้าหน้าที่ สศช . เป็นภารกิจที่ควรผลักดันให้เกิดขึ้นเนื่องจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทาประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อน สศช .ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยหัวข้อการวิจัยที่สาคัญ ได้แก่ การเติบโตสีเขียวและสังคมสีเขียวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน การเชื่อมโยงด้านการพัฒนาเมืองและชนบท การจัดบริการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (Micro credit) แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าระดับพหุภาคีและระดับภูมิภาคต่อการ พัฒนาพื้นที่ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการและเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น๕.จัดทาความรายงานก้าวหน้าด้านการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักต่อสาธารณชนถึงสถานภาพการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความสาคัญและผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกและการจัดการและบรรเทาปัญหา เป็นต้น๖.การพัฒนาระบบเมืองแบบบูรณาการและการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบท เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันมีประชากรไทยประมาณ 31 % อาศัยอยู่ในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 16.1 % ของประชากรทั้งประเทศและความเป็นเมืองมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องกระจายการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่พื้นที่ชนบทและการส่งเสริมให้เมืองมีการพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเมืองตามลาดับชั้นต่างๆ (Urban Hierarchy) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะเมืองหลวง เมืองหลัก เมือง ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ลุ่มน้าโขง (GMS Economic Corridors) และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน และการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมโดยจาแนกออกเป็นพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบททั้ง ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อแสดงให้ สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กุมภาพันธ์ 2556 1
 2. 2. เห็นถึงรูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางและเป็นตัวชี้วัดในการกาหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กุมภาพันธ์ 2556 2

×