1
การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศ
เมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(Western Border Check...
2
การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศ
เมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.จังหวัดกาญจนบุรี
1....
3
การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศ
เมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด่านศุลกากรชายแดนที่ส...
4
10 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 112 แปลงๆละ 2 งาน และพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ 10 แปลงๆละ 30 ตารางวา (เฉลี่ย
แปลงละ 10 ไร่)
3) การค...
5
2) การคมนาคม
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงอาเภอสังขละบุรี ระยะทางประมาณ 337 กม. ระยะทางจากอาเภอเมือง
กาญจนบุรีถึงอาเภอสังขละบุร...
6
4) โอกาส มีดังนี้
 ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับเมียนมาร์
 พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส...
7
 ให้เปิดจุดผ่อนปรนตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
 อนุญาตให้ซื้อสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวั...
8
4) โอกาส มีดังนี้
 ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
 พัฒนาตลาดบริเวณชายแดนและส่งเสริมการค้าชายแดน การส่งเสริมบริการโลจิสติกส์...
9
3) โอกาส
 การผลักดันเพื่อนาไปสู่การเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของชุมชน
ชายแดนระหว่างไทยและเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ปร

3,276 views

Published on

Western Border Checkpoints in Thailand: Opportunities and Prospects for Development Towards ASEAN Community

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ปร

 1. 1. 1 การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศ เมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Western Border Checkpoints in Thailand: Opportunities and Prospects for Development Towards ASEAN Community) โดย เชิญ ไกรนรา Choen Krainara สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 19 มีนาคม 2557
 2. 2. 2 การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศ เมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1.จังหวัดกาญจนบุรี 1.1 จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุนาร้อน 1.2 จุดผ่อนปรนทางการค้าสังขละบุรี 2.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.1 จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสิงขร 3.จังหวัดราชบุรี 3.1 ช่องทางตะโกบน ----------------------------
 3. 3. 3 การพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศ เมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด่านศุลกากรชายแดนที่สาคัญของภาคตะวันตกซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์มีดังนี้ 1.จังหวัดกาญจนบุรี มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ระยะทางยาว 370 กม. มีช่องทางเข้า-ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีช่องทางการค้าที่สาคัญจานวน 2 ช่องทางคือ 1.1 จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุนาร้อน 1) ความเป็นมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อน เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเมียนมาร์ โดยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่าง สองประเทศ และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) จึงประกาศเปิดจุดผ่าน แดนถาวรบ้านพุน้าร้อน หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ห่างจาก อ.เมือง กาญจนบุรี ประมาณ 76 กม.) ตรงข้ามกับบ้านทิกิ เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์ โดยเปิดทา การทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเส้นทางเข้าหมู่บ้านใช้ถนน ทางหลวงหมายเลข 3512 ตอนห้วยน้าขาว-พุน้าร้อนและเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3445 เพื่อใช้ติดต่อ กับบ้านห้วยน้าขาว อาเภอเมืองกาญจนบุรีและอาเภอด่านมะขามเตี้ย โดยปัจจุบันยังไม่มีบริการรถโดยสาร ประจาทาง 2) สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาไร่ เช่น ข้าวโพด ฟักทอง มันสาปะหลัง กล้วย พริก มะขามหวาน เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังรับจ้างและอุตสาหกรรมพื้นบ้าน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 30,000 บาทต่อ ครัวเรือนต่อปี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่สระน้าพุร้อนอยู่ในเขตเหมืองแร่แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเท่าที่ควร ปัจจุบันบริเวณบ้านพุน้าร้อนเป็นพื้นที่ซึ่งสงวนไว้ใช้สาหรับราชการทหารตามพระ ราชกฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2481 ขณะนี้ทางทหารโดยกองพล ร.9 ได้เข้าไปดาเนินการแบ่ง แปลงที่ดินให้ราษฎรเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรม 103 แปลงๆละ
 4. 4. 4 10 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 112 แปลงๆละ 2 งาน และพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ 10 แปลงๆละ 30 ตารางวา (เฉลี่ย แปลงละ 10 ไร่) 3) การค้าชายแดน การส่งออกสินค้าประจาเดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 84.69 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นน้ามันเชื้อเพลิง และวัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย และมูลค่าสินค้านาเข้า 57.73 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ สาหรับการเดินทางเข้า-ออกของคนผ่านด่านมีดังนี้  คนไทย เข้า 1,598 คน ออก 1,922 คน  คนพม่า เข้า 1,211 คน ออก 1,082 คน  นักท่องเที่ยวประเทศที่ 3 เข้า 4,017 คน ออก 4,065 คน 4) โอกาส สามารถขยายการค้า การลงทุน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและการเชื่อมโยงการ ผลิตและแรงงานกับเมียนมาร์ และเป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์รวม ทั้งการเชื่อมโยงวงจรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวชายแดน ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีสามารถ พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันตก 5) ข้อจากัด ที่สาคัญมีดังนี้  ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบการค้าชายแดนของเมียนมาร์ ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและยังไม่เอื้ออานวย โดยเฉพาะการปิด-เปิดด่านชายแดน  ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ยาเสพติด โรคติดต่อชายแดน และการนาเข้า/ส่งออกสินค้ามีอยู่ ตลอดแนวชายแดน ทั้งนี้การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรีหากไม่มีมาตรการรองรับหรือการจัดการ ปัญหาดังกล่าว อาจทาให้สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น  พื้นที่ชายแดนฝั่งพม่าบางส่วนอยู่ในการดูแลของชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อการค้า ชายแดน และการผ่านเข้า-ออกบริเวณที่เป็นเขตอิทธิพลของกองกาลังชนกลุ่มน้อย จึงก่อให้เกิดการค้านอก ระบบ ซึ่งรัฐบาลพม่าถือว่าผิดกฎหมาย จึงทาให้สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-พม่า อยู่ในวังวนของกองกาลัง ชนกลุ่มน้อยมาโดยตลอด  ยังไม่มีการปักปันเขตแดนไทย-เมียนมาร์ ส่งผลทาให้ต้องกันพื้นที่และควบคุมการพัฒนาในฝั่งไทย ไม่ให้กระทบต่อการปักปันเขตแดนในอนาคต  ความตกลงสินค้าผ่านแดนซึ่งไทยและเมียนมาร์ลงนามแล้วบางฉบับยังไม่มีผลในทางปฏิบัติจริง 1.2 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 1) ความเป็นมา กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2536 ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านพระเจดีย์สามองค์ อาเภอสังขละบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ อาเภอพญาตองซู จังหวัดผา อัน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์
 5. 5. 5 2) การคมนาคม ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงอาเภอสังขละบุรี ระยะทางประมาณ 337 กม. ระยะทางจากอาเภอเมือง กาญจนบุรีถึงอาเภอสังขละบุรี เส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดระยะทางประมาณ 223 กม.จากอาเภอสังขละ บุรี ถึงช่องทางด่านบ้านพระเจดีย์สามองค์เป็นถนนลาดยางสลับคอนกรีต ระยะทางประมาณ 23 กม. 3) การค้าชายแดน ณ ปี 2556 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 114,647.29 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ดุลการค้า มีการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 1,658.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและนม เครื่องชูกาลัง ผงซักฟอก น้าผลไม้ น้าอัดลม ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ร่างกายและเครื่องสาอาง และเครื่องปรุงรส ในขณะที่มีมูลค่านาเข้าจานวน 112,989.28 ล้านบาท ส่วน ใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติ แร่พลวง โค กระบือ ไม่ไผ่ลา ขี้เลื่อย เฟอร์นิเจอร์ทาด้วยไม้และสิ่งประดิษฐ์ทาด้วย ไม้ มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรสังขละบุรี หน่วย: ล้านบาท การค้าชายแดน ปี พ.ศ. การ เปลี่ยนแปลงปี 55/56 (%) 2553 2554 2555 2556 การส่งออก 2,114.24 3,671.33 1,619.03 1,658.01 2.41 การนาเข้า 83,275.41 100,694.40 107,092 112,989.28 5.51 มูลค่าการค้ารวมของ ด่านศุลกากรสังขละบุรี 85,389.65 104,365.73 108,711.03 114,647.29 5.29 มูลค่าการค้าชายแดน ระหว่างไทย-เมียนมาร์ 137,869.29 164,375.26 180,471.53 196,866.33 9.08 ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ นอกจากนี้บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ มีร้านขายสินค้าจากประเทศพม่านักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. เข้าไปชมตลาดพญาตองซูซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีการจาหน่ายสินค้าของ พม่า โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าผ่านด่าน (ฝั่งประเทศพม่า) ชาวไทย 25 บาท ชาวต่างประเทศ 10 เหรียญสหรัฐ รถยนต์คันละ 50บาท
 6. 6. 6 4) โอกาส มีดังนี้  ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับเมียนมาร์  พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์การขนส่งทางรถไฟสายด่านเจดีย์สามองค์-เมืองตันบูซายัด ในเมียนมาร์ ซึ่ง เป็นเส้นทางรถไฟที่จะเข้าสู่กรุงย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของพม่า และเชื่อมโยงกับนครคุณหมิง ของจีน  พัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่ใช้แรงงานจานวนมากควบคูไปกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน กับประเทศเมียนมาร์ ตลอดทั้งส่งเสริมการค้าและการท่องเทียวเที่ยวบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ 5) ข้อจากัด อาเภอสังขละบุรี มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทางด้านทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 160 - 170 กม.และไม่มีแนวกาหนดหรือเครื่องหมายแบ่งเขตระหว่างประเทศที่แน่นอนมีช่องทางติดต่อกัน สามารถผ่าน เข้า - ออก ได้ตลอดแนวชายแดน ไม่มีสิ่งกีดกั้นขวางแนวชายแดนเป็นการเอื้ออานายต่อการ หลบหนี ของคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรและยากต่อการตรวจสอบปราบปราม 2.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชายแดนติดต่อกับพม่า 212 กม. ช่องทางเข้า-ออก ที่สาคัญ 1 ช่องทางคือ 2.1 จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสิงขร 1) ที่ตัง อยู่ที่บริเวณ บ้านไร่เคราตาบลคลองวาฬ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ชายแดน ติดกับฝั่งตรงข้ามที่บ้านมุด่อง จังหวัดมะริด เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์เปิดทาการตั้งแต่ 08.00 น. - 18.00 น.โดยจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสิงขรอยู่ในความดูแลของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 2) สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการสัญจร ไป-มา และการค้าชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขรบ้านไร่เครา ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่บริเวณช่องทางด่านสิงขรและบริเวณ ใกล้เคียงได้คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติและความสัมพันธ์ของหน่วยฝ่ายไทยและฝ่ายสหภาพพม่าในระดับท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจังหวัดฯจึงได้ประกาศให้พื้นที่บริเวณด่านสิงขร เป็นจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดน ไทย-พม่าโดยให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 7. 7. 7  ให้เปิดจุดผ่อนปรนตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ของทุกวัน  อนุญาตให้ซื้อสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวันและเป็นสินค้าที่ไม่ต้องห้ามตาม กฎหมายอื่นใด สินค้ามีระเบียบกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนั้น  การนาเข้าส่งออกและมูลค่าการค้าขายให้ปฏิบัติตามนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติและ ระเบียบกฎหมายศุลกากร  อนุญาตให้บุคคลสัญชาติพม่าเดินทางเข้ามาได้ภายในเขตบ้านไร่เครา ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  การควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของตรวจคนเข้าเมืองโดยให้จัดทา หลักฐานการเข้า-ออก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้  ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันการเข้า-ออกให้เป็นไปตามนโยบายระเบียบกฎหมายและ ข้อกาหนดดังกล่าว รวมทั้งป้องกันปราบปรามอาวุธสงคราม ยาเสพติดสิงผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้า เมืองและอาชาญกรรมอื่นๆโดยเคร่งครัด 3) การค้าชายแดน มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ณ ปี 2556 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 188.47 ล้าน บาท มีการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 125.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ปอกบ่อ ภาชนะ พลาสติกน้ามันเชื้อเพลิง และสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น ในขณะที่มีมูลค่าสินค้านาเข้าจานวน 63.02 ล้าน บาท ส่วนใหญ่เป็นกระบือและเฟอร์นิเจอร์ไม้ นอกจากนี้ด่านสิงขรยังเป็นตลาดชายแดนที่ขายสินค้าพื้นเมืองทั้ง ของคนไทยและพม่า เช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ที่ทาจากไม้แกะสลักซึ่งเป็นงานฝีมือ กล้วยไม้ป่า ต้นไม้ป่า หายากต่างๆรวมถึงเครื่องประดับที่ทาจากหินสีและพลอยพม่าคุณภาพดีหลากชนิด มูลค่าการค้า ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสิงขร หน่วย: ล้านบาท การค้าชายแดน ปี พ.ศ. การ เปลี่ยนแปลงปี 55/56 (%) 2553 2554 2555 2556 การส่งออก 2.05 19.83 47.36 125.45 164.86 การนาเข้า 1.07 21.82 27.34 63.02 130.51 มูลค่าการค้ารวมของ จุดผ่อนปรนทางการค้า ช่องสิงขร 3.12 41.65 74.7 188.47 252.30 มูลค่าการค้าชายแดน ระหว่างไทย-เมียนมาร์ 137,869.29 164,375.26 180,471.53 196,866.33 9.08 ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ
 8. 8. 8 4) โอกาส มีดังนี้  ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร  พัฒนาตลาดบริเวณชายแดนและส่งเสริมการค้าชายแดน การส่งเสริมบริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน และการแปรรูปสินค้าประมงและเกษตรแปรรูป และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองมะริดของประเทศ เมียนมาร์เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเนื่องจากพม่าจะเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้าประมงจากมะริดที่เคย ส่งผ่านด่านเกาะสอง จังหวัดระนอง มาสู่เส้นทางด่านสิงขร เนื่องจากขณะนี้สินค้าที่ส่งจากมะริดไป ระนองใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมงแล้วต้องเดินทางจากระนองมาส่งที่จังหวัดสมุทรสาครอีก 7-8 ชั่วโมง 5) ข้อจากัด ในบางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยและปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า ประกอบกับตลอดแนว ชายแดนในเขตพื้นที่ของประเทศพม่า ไม่มีชุมชนที่มีลักษณะเป็นเมืองหรือตลาดการค้าอยู่ใกล้ชายแดน 3.จังหวัดราชบุรี 3.1 ช่องทางตะโกบน 1) ความเป็นมา ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดราชบุรีได้ผลักดันให้เปิด เป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวเมื่อปี 2556 หลังจากที่ภาคเอกชนได้พยายามหารือในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องใน ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และแม่ทัพภาคที่ 1 ได้อนุญาตให้มีการเปิด การค้าขายกันได้ ณ ช่องทางตะโกบน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีโดยห่าง จากชุมชนชายแดนไทยประมาณ 20 กม. พิกัดที่ NR 183124 ตรงข้ามกับหมู่บ้านท่ามะพลิ้ว บ้านท่ามะม่วง และบ้านเมาะทะ จังหวัดทวาย ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีประชากรประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ ร่อนทอง 2) การค้าชายแดน ในช่วงเริ่มต้นทางภาคเอกชนผลักดันให้มีการเปิดเป็นตลาดนัดชายแดนทุกวันจันทร์และวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีพ่อค้าและชาวบ้านจากอาเภอสวนผึ้งนาสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น อาหารแห้ง บะหมี่ กึ่งสาเร็จรูป เสื้อผ้า สบู่ และของใช้ประจาวันมาจาหน่าย ส่วนชาวบ้านฝั่งพม่าจะนาสินค้าเกษตรและพืชผัก เช่น พริก มะเขือ ผักกูด ข้าวไร่ และอาหารทะเลและปลาแม่น้า มาแลกเปลี่ยนแล้วซื้อสินค้าฝั่งไทยกลับไป
 9. 9. 9 3) โอกาส  การผลักดันเพื่อนาไปสู่การเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของชุมชน ชายแดนระหว่างไทยและเมียนมาร์ 4) ข้อจากัด  มีความจาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากฝ่ายเมียนมาร์ และมีความจาเป็นต้องประสานและ ติดตามท่าทีกับฝ่ายเมียนมาร์อย่างต่อเนื่องทุกระดับ ที่มา ศูนย์ผู้นาธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๕ รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งด่านศุลกากร ณ บ้านพุน้าร้อน อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี http://www.thai-tour.com/thai-tour/central/kan/data/place/pic_dan-chedi.htm http://www.wonder7th.com/demo/sangkhlaimm/about_us.htm http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000026975 http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1383897859&grpid=&catid=19&subcatid =1906 http://www.rsunews.net/index.php/news/detail/8345 http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=3905&QSt=C&QGroup=0 http://www.kanchanaburi.go.th/au/phunumron/content/oct2556.pdf http://pr.prd.go.th/ratchaburi/ewt_news.php?nid=296&filename=index http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/as_westgate.pdf

×