นิเทศ ชุมชนหน้าวัดโคนอน

459 views

Published on

อัลบั้มชุมชน นิเทศ ชุมชนหน้าวัดโคนอน ประเภทนักศึกษา

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นิเทศ ชุมชนหน้าวัดโคนอน

 1. 1. โ ป ั ั้โ ป ั ั้โครงการประกวดอลบมชุมชนโครงการประกวดอลบมชุมชนพื้นที่สรางสรรคเพื่อสขภาวะพื้นที่สรางสรรคเพื่อสขภาวะพนทสรางสรรคเพอสุขภาวะพนทสรางสรรคเพอสุขภาวะเขตภาษีเจริญเขตภาษีเจริญเขตภาษเจรญเขตภาษเจรญ
 2. 2. ้อัลบั้มชมชนล ม ุม น
 3. 3. ครอบครัวปาศรีจะอยูดวยกันในวันหยุดสัปดาห... พวกเขาบอกวาี ส ี่ไ ใช  ั ใ ัพวกเขามความสุขเวลาทไดใชเวลาอยูกบคนในครอบครว
 4. 4. อยากจะใหบริเวณนี้บรเวณนกลับมาอยูในสภาพเดิมจัง!!ปาชมกําลังหาเก็บผักสวนครัวมาประกอบสภาพเดมจง!!ปาชมกาลงหาเกบผกสวนครวมาประกอบอาหารในวันนี้และกําลังทําความสะอาดพื้นที่ปลกผักสวนครัว ปาบอกวาแตตอนมีพนทปลูกผกสวนครว ปาบอกวาแตตอนมตนกลวย ตนมะมวง เต็มไปหมด แตพอน้ําทวมไปก็ไมเหลือซักตนทวมไปกไมเหลอซกตน
 5. 5. รอยยิ้มของปาศรีิ้ ี่ ีรอยยิมทีมีความสุขเวลาปาศรีทํากับขาวปาศรีบอกวา ปาชอบทํากับขาว เตาถานทําใหกับขาวอรอย...
 6. 6. หนาที่ในครอบครัวของพี่เขียว คือการลางจานใหกับคนในครอบครัว
 7. 7. พี่ปวใชเวลาวางนั่งปลอกกระเจียบที่เด็ดมาจากสวนเพื่อมาทําน้ํากระเจียบรับประทานในครอบครัวมาๆหนูชวยๆ ูปลอก!!
 8. 8. นองหญิงกับนองตนก็พาพวกเราเดินมาถึงบานหลังตอไปมาถงบานหลงตอไป...
 9. 9. พี่ตั๊กพตกนองตนพี่ตั๊กอยูบานกับพอและแมตลอดเวลาเพราะตองเลี้ยงลูก่ ่สามีชื่อพี่ตอตองออกไปทํางานรับจางทุกวัน☺
 10. 10. อยากขยายอยากขยายหองครัวใหใหญขึ้นเพื่อจะไดลางจานํ ั ความสะอาดเปนสิ่งสําคัญและทากับขาวสะดวกขึ้น่ ๊ ่ ่แมของพี่ตั๊กชื่อปาสมใจเปนแมบานอยูบาน พอของพี่ตั๊กชื่อลุงเมฆรับจางทั่วไป
 11. 11. ดแลรักษาชมชมของเราดูแลรกษาชุมชมของเราดวยนะลูกพี่สมพงศอยกับยายอรคอยดแลแมเหมือนที่แมเคยดแลเราพสมพงศอยูกบยายอรคอยดูแลแมเหมอนทแมเคยดูแลเรา
 12. 12. หลานนนทบอกวา เวลาวาง สวนใหญหรือวันหยดสัปดาหที่เขาไมไปไหนหรอวนหยุดสปดาหทเขาไมไปไหนเขาจะดูแลยายนงคยายนงคกับหลานนนท
 13. 13. ั ี่ั ี่ครอบครัวทีครอบครัวที 55
 14. 14. เวลาวางจากงานปาจะเวลาวางจากงานปาจะไป ี่ ั ํ ัไปขจกรยานออกกาลงกายเปนประจําพี่สมจิตร ลุงชาติปาพรครอบครัวพี่สมจิตรรับจางเย็บผาโหลประกอบดวยลงชาติ สามีและปาพรพี่สาวประกอบดวยลุงชาต สามและปาพรพสาว
 15. 15. กระดาษกรรไกร เสมอแลวกันกรรไกรพี่เบิรดประธานชมชนวัดโคนอนจะเปนที่รักของเด็กๆทกคนในพเบรดประธานชุมชนวดโคนอนจะเปนทรกของเดกๆทุกคนในชุมชน เวลาวางพี่เขาก็จะออกมาเลนกับเด็กๆ
 16. 16. ครอบครัวที่ครอบครัวที่ 66
 17. 17. ปชิวอดีตขาราชการหลังเกษียณอายปูชวอดตขาราชการหลงเกษยณอายุราชการแลวทานเปนคนริเริ่มโครงการปลกผักกินเองในชมชนและโครงการปลูกผกกนเองในชุมชนและยังเปนประธานสมาคมขับขี่จักรยานในชมชนวัดโคนอนในชุมชนวดโคนอน
 18. 18. ครอบครัวที่ครอบครัวที่ 77ครอบครวทครอบครวท 77
 19. 19. เอานมมาใหหนูหนอยครอบครัวตอไปคือคุณยาพลอยกับหลานกิ๊กซึ่งแมของนองออกไปซื้อของที่ตลาดบานนี้ใชจักรยานเปนพาหนะสําคัญในการเดินทางเพราะสะดวกในการเขาซอยบานนใชจกรยานเปนพาหนะสาคญในการเดนทางเพราะสะดวกในการเขาซอยและประหยัดคาใชจาย
 20. 20. ั ี่ั ี่ครอบครัวทีครอบครัวที 88
 21. 21. อยากปรับปรง   โ ั ิอยากปรบปรุงบานใหมจะตายยงก็เยอะวาจะลุนโชคกับอิชิตันอยู 555+ยุงกเยอะลุงแซมกับปานอมมีอาชีพรับเหมากอสรางลุงแซมยังบอกอีกวาบานหลังนีุ้ ุเขาเปนคนปลูกขึ้นมาเองกับมือ
 22. 22. ่่ครอบครัวที่ครอบครัวที่ 99
 23. 23. จะสอนใหตัวเล็กสรางพื้นที่สุขภาวะพี่เบิรดบอกวาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนพี่ไมคอยมีหรอกนอกจากทกคนในชมชนจะคอยมหรอกนอกจากทุกคนในชุมชนจะรวนมือสรางพื้นที่สุขภาวะขึ้นมา
 24. 24. ครอบครัวที่ครอบครัวที่ 1010ครอบครวทครอบครวท 1010
 25. 25. ปานอย อากงพี่แมน พี่มารค ๋ลุงตี๋ปาเง็กลุงบันนองเนยพี่โตงพี่เบิรดพเบรดพี่เบิรดกับครอบครัวจะเปนครอบครัวตัวอยางในการสรางพื้นที่สุขภาวะใหเกิดขึ้นในชมชนวัดโคนอนเกดขนในชุมชนวดโคนอน
 26. 26. สรางสรรคงาน โดย•• นน สส พัชชาพัชชา ศิศิริชัยริชัย สรางสรรคเนื้อหาสรางสรรคเนื้อหา•• นน..สส..พชชาพชชา ศศรชยรชย สรางสรรคเนอหาสรางสรรคเนอหา•• นน..สส..ชาลินี มั่นเหมาะชาลินี มั่นเหมาะ บันทึกขอมูลบันทึกขอมูล•• นายพงศกร กมลจรรยาเลิศนายพงศกร กมลจรรยาเลิศ กํากับภาพกํากับภาพ•• นายพงศกร กมลจรรยาเลศนายพงศกร กมลจรรยาเลศ กากบภาพกากบภาพ•• นายชาคริต อดุลยนายชาคริต อดุลยนรเศรษฐนรเศรษฐ ชางภาพชางภาพ•• นายไพรัช นินายไพรัช นิกรนฤกรนฤนาถนาถ ชางภาพชางภาพ•• นายไพรช นนายไพรช นกรนฤกรนฤนาถนาถ ชางภาพชางภาพ•• นายนายณัฐวัฒนณัฐวัฒน มหาพาณิชยมหาพาณิชย สัมภาษณสัมภาษณ

×