นิเทศ ศิรินทร์และเพื่อน

467 views

Published on

อัลบั้มชุมชน นิเทศ_ศิรินทร์และเพื่อน

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นิเทศ ศิรินทร์และเพื่อน

 1. 1. โครงการประกวดอัลบั้มชมชนโครงการประกวดอัลบั้มชมชนุุพื้นที่สรางสรรคเพื่อสุขภาวะพื้นที่สรางสรรคเพื่อสุขภาวะุุเขตภาษีเจริญเขตภาษีเจริญ
 2. 2. Power Presentอัลบั้มชมชนอัลบั้มชมชนุ นุ นชมชนศิชมชนศิริรินทรนทรและเพื่อนและเพื่อนชุมชนศชุมชนศรรนทรนทรและเพอนและเพอน
 3. 3. ่ชุมชนศิรินทรและเพื่อนชมชนศิรินทรและเพื่อน เปนชมชนที่ตั้งอยที่ 2/78 ซ เพชรเกษม48 แยก4-7ชุมชนศรนทรและเพอน เปนชุมชนทตงอยูท 2/78 ซ.เพชรเกษม48 แยก4 7แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ชุมชนนี้เปนชุมชนที่อยูกันอยางชวยเหลือเกื้อกลกัน ปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะไดพัฒนาชมชนของตนใหเจริญู ุ ญยิ่งขึ้น อยูดีกินดีกันมากขึ้นซึ่งมีประชากรทั้งหมด 153 หลังคาเรือน ภายในชมชนนีุ้ชุมชนศิรินทรและเพื่อนตั้งมาได 2 ปแลว โดยเริ่มมาจากที่มีชุมชนศิรินทรอาศัยอยูบริเวณคลองสาน และก็ไดเปนตัวตั้งตัวตีในการยายออกมาอยที่นี่ และไดตั้งชื่อวาบรเวณคลองสาน และกไดเปนตวตงตวตในการยายออกมาอยูทน และไดตงชอวาชุมชนศิรินทรเหมือนเดิม สวนและเพื่อน คือชุมชนอื่นๆไดเขามารวมอยูดวย ซึ่งรวมทั้งหมด6ชุมชนุ
 4. 4. ภายในชุมชน จะมีการหมักน้ําหมักเพื่อนํามาแจกจายใหชาวบาน เพื่อนํามาใชประโยชนจากขยะหรือสิ่งของที่ไมไดใช และในหนาฝนก็จะมีการเลี้ยงกบ เพื่อนําไปขาย
 5. 5. ครอบครัวที่ 1ครอบครวท 1รานขายของชํา
 6. 6. คุณนิสา แสงทวีสุขหลานสาวสมาชิกในภาพสมาชกในภาพกิจกรรมในครอบครัว : คุณนิสา เปดรานขายของชําไปดวย แลวก็เย็บผาสงดวยพื้นที่สขภาวะในบานคือ ในบานของคณนิสามีการเก็บทําความสะอาดเมื่อเย็บผาเสร็จพนทสุขภาวะในบานคอ : ในบานของคุณนสามการเกบทาความสะอาดเมอเยบผาเสรจสิ่งที่จะปรับปรุงในบาน : จัดบานใหเรียบรอยกวานี้
 7. 7. ครอบครัวที่ 2ปานอม จิตดากลางั คุณสมพร มากมณรตน
 8. 8. กิจกรรมในครอบครัวปานอมในเวลาเชามักจะออกมาขายของอยูหนาบาน เพราะตรงขามมีโรงเรียน ปานอมก็จะออกมาขายขาวเหนียวหมูปง เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนื้ ี่ ใ  ิ   ํ ใ  ั่  ไ พืนทีสุขภาวะในบาน : บริเวณหนาบาน จะสะอาดเสมอ ทําใหสามารถนังเลนไดตลอดเวลาสิ่งที่จะปรับปรุง : อยากจะจัดบานใหเรียบรอยกวานี้
 9. 9. ครอบครัวที่ 3
 10. 10. คุณสมเด็จ บรรดาศักดิ์ คุณเกียนติขัน บรรดาศักดิ์ไคุณวาสนา บรรดาศักดิ์ิ  กิจกรรม : ขายขาวแกงตอนเชาพื้นที่สุขภาวะในบาน : จัดบานนาอยูสิ่งที่จะปรับปรง จัดใหเรียบรอยกวานี้สงทจะปรบปรุง : จดใหเรยบรอยกวาน
 11. 11. ภาพในชุมชน
 12. 12. ่ครอบครัวที่ 4
 13. 13. คุณบุปผา รอดทองด ญ วนัญญา รอดทองด.ญ.วนญญา รอดทองัด.ญ.อณญญา รอดทองกิจกรรม : ในยามวางก็จะหาอะไรกันทําเพื่อใหเกิดประโยชนพื้นที่สุขภาวะภายในบาน : สวนขางบาน นาอยู รมรื่นสิ่งที่จะปรับปรุง : เก็บบานใหเรียบรอยกวานี้
 14. 14. ครอบครัวที่ 5ครอบครวท 5คุณร่ํา พรมอุณคุณบุษบา เมฆวิลัยั ัด.ญรชนก อดแสงกิจกรรม : อยูรวมกัน ดูโทรทัศนดวยกันู ูพื้นที่สุขภาวะในบาน : ในบานดูเรียบรอย มีแบบแผนสิ่งที่จะปรับปรุง : จัดบานใหสะอาด
 15. 15. ครอบครัวที่ 6ครอบครวท 6คุณชํานาญ โปรดประโกนคุณมัทพร ยิ่งมีมาด.ช.วุฒพรณด ช ศักชลสิทธิ์กิจกรรมภายในบาน : ทํากระเปา ดูโทรทัศน คุยเลนกันื้ ี่ ี ั ื้ ี่ ป โด.ช.ศกชลสทธพืนทีสุขภาวะ : มีการจัดพืนทีเปนโซนๆสิ่งที่จะปรับปรุง : จัดบานใหสะอาด
 16. 16. ครอบครัวที่ 7กิจกรรมภายในบาน : เย็บผาพื้นที่สุขภาวะในบาน : มีการจัดบานเรียบรอยสิ่งที่จะปรับปรง : ทําความสะอาดบานใหสะอาดกวานี้คุณอรุณ ศรีรัตนสงทจะปรบปรุง : ทาความสะอาดบานใหสะอาดกวาน
 17. 17. ภาพในชมชนภาพในชุมชนขนตายาวมาก อดใจไมไหว !!เลยถายมาซะ แชะ!!
 18. 18. ครอบครัวที่ 8กิจกรรมภายในบาน : เย็บผาคุณคําทอง อุณพรมพื้นที่สุขภาวะภายในบาน : มีการเก็บของเขาที่เขาทาง้สิ่งที่จะปรับปรุง : จะทําใหบานสะอาดกวานี้์ด.ช.ณรงคฤทธิ์ อรรถพรม
 19. 19. ครอบครัวที่ 9คุณวัชรัตน ศรีทองกิจกรรมภายในบาน : ดูโทรทัศนดวยกันูพื้นที่สุขภาวะในบาน : มีการจัดบานเรียบรอยสิ่งที่จะปรับปรุง : จะทําบานใหสะอาด
 20. 20. ครอบครัวที่ 10กิจกรรมภายในบาน : จัดบาน ทําความสะอาดบานพื้นที่สขภาวะภายในบาน : มีการดแลรักษาสิ่งของอยางดีพนทสุขภาวะภายในบาน : มการดูแลรกษาสงของอยางดสิ่งที่จะปรับปรุง : จะทําความสะอาดบานคุณ ศรีดา อยูสบาย
 21. 21. ครอบครัวที่ 11คุณสวัส แกวหยกคณทะเนียม เกยรําุั ิ กิจกรรมภายในบาน : ชวยกันทํางานื้ ี่ ใ  ี ั   ีด.ช.ณฐวุฒิ แกวหยกพืนทีสุขภาวะภายในบาน : มีการจัดบานเปนระเบียบสิ่งที่จะปรับปรุง : จะทําความสะอาดบานใหดีกวานี้
 22. 22. ภาพในชมชนภาพในชุมชนมาทําอะไรกันนะ !!มาทาอะไรกนนะ !!
 23. 23. ครอบครัวที่ 12์คุณสมศักดิ์ พงษสบายั  ด.ช.ณฐพงษ พงษสบายด.ช.ภูริพัฒน พงษสบายกิจกรรมภายในบาน : ใชเวลาวางในการทํากิจกรรมตางๆรวมกันพื้นที่สุขภาวะภายในบาน : มีการจัดบานเปนระเบียบิ่ ี่ ั ใ  ั ไ  ี  ึ ั ใ สิงทีจะปรับปรุง : ภายในบานยังไมเรียบรอย จึงอยากจะจัดใหเรียบรอยกวานี้
 24. 24. ครอบครัวที่ 13กิจกรรมภายในบาน : ชวยกันทํางานพื้นที่สุขภาวะในบาน : มีการใชสอยพื้นที่ใหเปนประโยชน โดยการเลี้ยงไสเดือนการเลยงไสเดอนสิ่งที่จะปรับปรุง : อยากจะเก็บบานใหสะอาดกวานี้คุณวีรนุช แกนนาคํา
 25. 25. ภาพในชุมชนุนารักมั้ยครับ!!
 26. 26. ครอบครัวที่ 14กิจกรรมภายในบาน : มีการทําน้ํายาลางจานใชเองพื้นที่สุขภาวะในบาน : การทําน้ํายาลางจานใชเอง จะั ไ ชวยประหยัดเงินไดสิ่งที่จะปรับปรุง : จะทําความสะอาดบานใหเรียบรอยมากขึ้นคุณรี่ กิตติ
 27. 27. สรุปความเปนชุมชนชุมชนศิรินทรและเพื่อน เปนชุมชนที่เมื่อไดเขาไปจะรูสึกประทับใจ ดวยความที่ชุมชนนี้เปนชุมชนที่เงียบสงบ ไมมีความวุนวาย ชาวบานทุกคนลวนโอบออมอารีุ ุ ุ ุชวยเหลือซึ่งกันและกัน และอยากที่จะพัฒนาชุมชนของตนใหมีความสุขความเจริญและยังมีการนําสิ่งของเหลือใช หรือเศษขยะภายในชุมชน มาใชใหเกิดประโยชน้ ้ ้ ้โดยการนําไปหมักน้ําปุยหมักชีวภาพ การทําน้ํายาลางจาน และชุมชนนี้ ยังมีทั้งความสะอาด ความรมเย็น ซึ่งเปนชุมชนที่ดีมากชุมชนหนึ่ง
 28. 28. สมาชิกทกคน ซึ่งเปนนักศึกษาจามหาวิทยาลัยสยาม ตองขอขอบพระคณชมชนศิรินทรสมาชกทุกคน ซงเปนนกศกษาจามหาวทยาลยสยาม ตองขอขอบพระคุณชุมชนศรนทรและเพื่อน ที่ชวยเอื้อเฟอสถานที่ และชวยใหความรวมมือ จนพวกเราไดทํางานจนสําเร็จลลวงดวยดี และสดทายนี้ขอบขอบคณทานรองสมเด็จ ที่คอยชวยพาพวกเราไปเดินชมลุลวงดวยด และสุดทายนขอบขอบคุณทานรองสมเดจ ทคอยชวยพาพวกเราไปเดนชมชุมชน และชวยอธิบายทุกอยางอยางดี ขอขอบพระคุณ.....
 29. 29. ใสมาชิกในกลุม1.น.ส.ภาชาต สุชาตานนท หนาที่ จดขอมูลของชุมชนุ ู ุ2.น.ส.อารีรัตน จิตประสพเนตร หนาที่ ชางภาพ3.น.ส.กษมา เกศกะงาม หนาที่ เขาไปสอบถามขอมูลในชุมชนิ่ ิ ั   ี่ 4.น.ส.พรพรรณ กริมวิรตนกุล หนาที จดขอมูลของชุมชน5.น.ส.ธัญญรัศม ดิลกรัตนสุชาติ หนาที่ ชางภาพ6.น.ส.ปณฑพัสธร ดิลกรัตนสุชาติ หนาที่ ประสานงานตางๆุ ๆ7.นายอรรถชัย ภูมิราช หนาที่ ชางภาพ8.น.ส.สิริลักษณ ไชยเม็ง หนาที่ เขาไปสอบถามขอมูลในชุมชนโ  ี่ 9.นายศุภโชค สุทธาคาร หนาที ชางภาพ10.นายเทอดศักดิ์ บุญศรีพิทยานนท หนาที่ จดขอมูลของชุมชน11.นายณัฐพล เลิศอุตสาหพันธ หนาที่ เขาไปสอบถามขอมูลในชุมชนฐ ุ ู ุ12.น.ส.ษรศนันทน นันทาภินัย หนาที่ ชางภาพ13.นายปราการ เชื้อสุข หนาที่ ประสานงานตางๆ

×