โรงเรียนวัดนิมมานรดี

771 views

Published on

อัลบั้มชุมชน โรงเรียนวัดนิมมานรดี

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนวัดนิมมานรดี

 1. 1. โครงการประกวดอัลบั้มชมชนพื้นที่โครงการประกวดอัลบั้มชมชนพื้นที่โครงการประกวดอลบมชุมชนพนทโครงการประกวดอลบมชุมชนพนทสรางสรรคเพื่อสขภาวะสรางสรรคเพื่อสขภาวะุุเขตภาษีเจริญเขตภาษีเจริญ
 2. 2. ยินดีตอนรับสูริมคลองภาษีเจริญเพื่อไปตามหาครอบครัวสุขภาวะ
 3. 3. เดินทางไป ณ ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ บางหวาหมู15 ีเขตบางหวา แขวงภาษีเจริญกรุงเทพมหานครุชุมชนนี้มีครอบครัวประมาณ60กวาครอบครัวพวกเราดิ้นรนหาครอบครัวตัวอยางสรางพื้นที่สุขภาวะ ดวยตัวพวกเราเอง
 4. 4. ภาพระหวางภาพระหวางเดินทางสูชุมชน
 5. 5. ครอบครัวนาวิลาวัณคุณนาวิลาวัณมีอาชีพรับจางทํา คณยายวิลัย อยบานรองเทาุ ูเลี้ยงหลานคุณยายเปนคนรักเด็กมากและจะบอกลูกๆทุกคน ใหู ุเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมสิ่งที่ครอบครัวนี้จะทํารวมกันคือวันหยุดจะชวยกันจัดบาน หรือปลูกตนไม ความฝนของครอบครัวนี้คือตนไม ความฝนของครอบครวนคออยากมีบานและสวนไวปลูกพืชผักสวนครัวเปนของตนเองคุณพี่หนึ่ง จะชวยทํางานบานจัดบานเปนประจํา
 6. 6. เหมือนจะเจอคนอยูในปารกลาง นะ ลองเขาไปดูดีกวา
 7. 7. ตรงนี้มันเคยเปนที่รกลางมากอนนะลูก แตคนในชุมชนของเรา มาทําพื้นที่นี้ใหเปนของเรา มาทาพนทนใหเปนประโยชนโดยการปลูกพืชผักสวนครัวตางๆก็มีพวก ผักชี ตนหอม ขาวโพดกมพวก ผกช ตนหอม ขาวโพดตะไคร กระเพาะ โหรพา พริก เห็ดกลวย กวางตุง หอมแดง มะขามอะไรอยางงี้ละอะไรอยางงละ
 8. 8. ครอบครัวคุณปาณีปาขวัญจะทํากับขาวเอง จะไมคอยซื้อทานอยางเชน พริกปาปาณี ทําอาชีพรับจางทํารองเทา ความฝนปาปาณี อยางเชน พรกกระเพาะ โหรครอบครัวคุณปาณี มี6คน ลูกชาย2คนตนหนึ่งเรียนมัธยมตนอยากมีบานเปนของตัวเองและ มีสวนไวนั่งเลนปานอมตนหนงเรยนมธยมตนอีกคนเปนทหารนาปาณีปาขวัญนองคิวสิ่งที่ครอบครัวนี้่สงทครอบครวนจะทํารวมกันคือวันหยุด จะชวยกันจัดหนาบาน หรือพีนอยจดหนาบาน หรอปลูกตนไม
 9. 9. ครอบครัวปาเอนิกาปาเอนิกา และ จอบปาสุภาณีปาเอนกา และ จอบปาเอนิกา มีลูกชาย1คนมีอาชีพรับจางทํารองเทาความฝนของปาสุภาณีคืออยากมีสวนเปนของตัวเอง
 10. 10. ลุงเซียคุณลุงเซียลงจะปลกลุงจ ปลูกตนไมไวหนาบานคุณลุง อยูคนเดียวลกชายจะสงเงินมาใหหนาบานลูกชายจะสงเงนมาใหทุกเดือน
 11. 11. ชุมชนนี้มีีสุขภาพดีระหวางทางมี ไ  ็ ไปตนไมเตมไปหมดเลย
 12. 12. ครอบครัวคุณสานพี่สานพี่สานองทันบานเราทําโรงงานซอมรถ แตบานเราทาโรงงานซอมรถ แตเราก็ชวยกันรักษาธรรมชาติโดยการปลูกตนไมครับ
 13. 13. ครอบครัวคุณสรชา (ประธานชุมชน)ภัคจิราฉนาวุฒินองพีอาชีพคือ ทําขนมขายคุณสรชาอามาวันณี นองชายอามาวันณีสนิดานองเอ็มิ ี่ ํ  ั ใ ักิจกรรมทีทํารวมกนในวนหยุด จะชวยกันปลูกตนไมหนาบาน ดูแล ไ   ไ  ป ป ํตนไม รดตนไมเปนประจา
 14. 14. ระหวางทางโดนลุงแกลงกลับบานดีๆนะเพื่อน โชค ั นะเพอน โชคดีคราบกลาจบ 555+ไมกลัวหลอก
 15. 15. ริมคลองรวยฝนรมคลองรวยฝนครอบครัวตัวอยางพื้นที่สขภาวะครอบครวตวอยางพนทสุขภาวะสรางสรรคโดย...ยศพัทธ (พัด) : สรางสรรคเนื้อหาจิราพร (บี) : มือกลองปยะ (แมน) : กํากับภาพปยะ (แมน) : กากบภาพสุนิษา (นัท) : ชวนพูดชวนคุย๊ชนิษฐา (กิ๊ฟ) : บันทึกณัฐวุธ (มี่) : สรางสรรคเนื้อหาฐ ุ ( )

×