Successfully reported this slideshow.

Research process

1,628 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

Research process

 1. 1. กระบวนการวิจัย <br />ศ. ดร. พันธุ์ทิพย์ รามสูต<br />Ph.D. (Social Epidemiology)<br />สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน<br />มหาวิทยาลัยมหิดล<br />
 2. 2. วิจัย (Research) คือ อะไร<br />วิจัย = ค้นหา Facts (ข้อเท็จจริง)<br />Truth (ความจริง)<br /> เพื่อตอบคำถาม (Research Question)<br />วิจัย = ต่อเนื่องระหว่างความคิด กับระบบข้อเท็จ จริง<br />
 3. 3. กระบวนการวิจัยResearch Process<br />
 4. 4. ปัญหาการวิจัย<br />สถานการณ์<br />ความขัดแย้ง<br />คำถาม - ความอยากรู้<br />คำตอบที่เป็นไปไม่ได้อย่างน้อย 2 คำตอบขึ้นไป<br />
 5. 5. การพิจารณาปัญหา<br />1.มีอยู่จริง เร่งด่วน อยู่ในเหตุการณ์<br />2. กว้างขวาง กระทบกระเทือนคนจำนวนมาก กระจายทั่วไป<br />3. กระทบกระเทือนกลุ่มพิเศษ เด็ก คนชรา วัยรุ่น หญิงมีครรภ์ <br />4.เกี่ยวข้องกับโครงการที่ทำอยู่ <br />
 6. 6. การพิจารณาปัญหา (ต่อ)<br />5. มีผลต่อสังคมส่วนใหญ่ในแง่เศรษฐกิจ<br /> สุขภาพ (ว่างงาน การกระจายรายได้<br /> สถานภาพสตรี การศึกษาสิ่งแวดล้อม)<br />6. อยู่ในนโยบาย (ผู้บริหาร รัฐบาล หน่วยงาน) <br />MISSION<br />SOUNDING. RECONNAISANCE<br />
 7. 7. การประเมินปัญหา<br />PERSONAL - CONSIDERATION<br /><ul><li> ความรู้-ความสามารถ-ทักษะ
 8. 8. ความสนใจ DICTATED R.
 9. 9. ปัจจัยสนับสนุน
 10. 10. การเข้าถึงข้อมูล-ตัวอย่าง </li></li></ul><li>การประเมินปัญหา (ต่อ)<br />SOCIAL CONSIDERATION<br /><ul><li> เพิ่มพูนองค์ความรู้ B.O.K.
 11. 11. ประโยชน์ต่อสถาบัน-หน่วยงาน
 12. 12. PRACTICAL VALUE, GENERALIZATION
 13. 13. ขยายขอบเขต-ต่อเนื่องจากวิจัยก่อน
 14. 14. ความเหมาะสมต่อมนุษย์ชาติ-สังคม </li></ul> - เทคนิค subject<br /> - คุณภาพ<br /> - วิธีการ<br />
 15. 15. การเขียนชื่อเรื่องวิจัย (Research Title)<br /><ul><li> ตัวแปร - ตัวแปรประเด็น - คำถามหลัก
 16. 16. ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
 17. 17. ประชากรที่ศึกษา (Study Population)
 18. 18. รูปแบบการวิจัย (Research Design)
 19. 19. รูปแบบการเขียนชื่อ </li></li></ul><li>รูปแบบการวิจัย (Research Designs)<br />ทดลอง<br />Experiment<br />ไม่ทดลอง<br />Non Experiment<br />(Observational)<br />Pre. exp<br />Quasi exp.<br />True exp.<br />วิจัยพรรณนา<br />(Descriptive R.)<br /><ul><li>Survey, Expolratory
 20. 20. Correlation
 21. 21. Evaluative
 22. 22. Surveillance</li></ul> Cross section<br /> Case review<br /> Longitudinal<br />วิจัยวิเคราะห์<br />(Analytic)<br />Cross section<br />Pospective<br />Retrospective<br />
 23. 23. ตัวอย่างชื่อวิจัย<br /><ul><li> พฤติกรรมการเสพยาบ้าในคนขับรถบรรทุก
 24. 24. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการดำเนิน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของรัฐ
 25. 25. การมีส่วนร่วม ประชาชน การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในเขตเมืองลพบุรี
 26. 26. ผู้ติดเชื้อ HIV คลินิกนิรนาม ร.พ.จุฬาลงกรณ์ </li></li></ul><li>ตัวอย่างเรื่องชื่อวิจัย<br /><ul><li> ความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ</li></ul> ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการปฏิบัติ<br /> ตามแผนบริรักษ์ <br /><ul><li> การรับรู้ และการยอมรับบทบาทขยายของ</li></ul> พยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ <br /><ul><li> การเพิ่มสมรรถภาพของระบบงานสาธารณสุข</li></ul> มูลฐานในชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค เอดส์ <br />
 27. 27. ตัวอย่างเรื่องชื่อวิจัย (ต่อ)<br /><ul><li> ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อประสิทธิภาพ</li></ul> การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กทม. <br /><ul><li> เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างการเกษตรธรรมชาติ</li></ul> กับการเกษตรเทคโนโลยี จ.อ่างทอง <br /><ul><li> ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อทาง</li></ul> สุขภาพกับการปฏิบัติของมารดาในการดูแล<br /> บุตรที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง<br />
 28. 28. จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Purpose) <br />- สิ่งที่คาดหวัง (Aims)<br /> - เหตุผล ทำไม? (WHY)<br />วัตถุประสงค์<br /> - สิ่งที่จะทำในการวิจัยนี้ อะไร (WHAT)<br /> - สัญญา พันธะกรณี<br /> - สอดคล้องกับปัญหา<br />
 29. 29. วัตถุประสงค์ (ต่อ)<br /> - ระบุตัวแปรที่จะศึกษา วิธีวัด สถานการณ์<br /> - วัดได้ ศึกษา ค้นหา เปรียบเทียบ ประเมิน<br /> วัดสำรวจ ทดสอบ กำหนด<br /> - ตรรก (Logic)<br /> - ไม่ลำเอียง อคติ<br /> - เป็นพันธะสัญญากับผู้ให้ทุน<br />
 30. 30. การเขียนวัตถุประสงค์<br /><ul><li> ระบุว่าจะทำอะไร
 31. 31. เน้นจุดปัญหา
 32. 32. ชัดแจ้ง, เจาะจง (ระบุขอบเขต, วิธีการ)
 33. 33. ระบุตัวแปรที่ศึกษา
 34. 34. ระบุเป้าหมายของการวิจัย
 35. 35. นำทางการวิจัย </li></li></ul><li>ตัวอย่างวัตถุประสงค์<br /><ul><li> เพื่อปลุกจิตสำนึกของชาวบ้าน และองค์กรชุมชน</li></ul> ต่อปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุ<br /><ul><li> เพื่อศึกษาผลของการให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด
 36. 36. เพื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยตาย (CFR) ของผู้ป่วยที่ สงสัยว่าเป็น MI ที่รักษาตัวที่บ้านกับที่รักษาตัวในร.พ.
 37. 37. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ความเจ็บป่วย พฤติกรรมการรักษาตัวของผู้ป่วย
 38. 38. เพื่อวัดระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มคนงาน</li></li></ul><li>วัตถุประสงค์ทั่วไป<br />เพื่อศึกษาสภาวะความพิการของผู้สูงอายุ<br />วัตถุประสงค์เฉพาะ<br />1. เพื่อประเมิน จำนวน ประเภท ของความพิการ<br />2. เพื่อวัดสภาวะความสามารถในการประกอบการงาน<br />3. เพื่อประเมินสภาวะการประกอบกิจวัตรประจำวัน<br />4. เพื่อวัดระดับความเคลื่อนไหวของร่างกาย<br />5. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางสังคม ประชากรของผู้สูงอายุ<br />6. เพื่อพรรณนา 1, 2, 3, 4 ตาม 5 <br />
 39. 39. สมมติฐาน Hypothesis<br />Hypo - น้อยกว่า<br />Thesis - ข้อเสนอ<br /> เป็นข้อเสนอของผู้วิจัย หรือเป็นคำอธิบายที่ผู้วิจัยตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้วิจัยจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม แต่ตั้งใจจะทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่<br />
 40. 40. สมมติฐาน<br /><ul><li>เป็นข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป
 41. 41. เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าตัวแปรจะมีแบบแผน อย่างไร
 42. 42. เป็นข้อเสนอที่จะทดสอบว่าข้อสังเกตนั้นจะเป็นจริง หรือไม่จริง
 43. 43. หลังจากที่ทดสอบว่าจริง - ข้อเสนอนั้นจะตั้งเป็นทฤษฎีใหม่, ขยายทฤษฎีเดิม, รับรองหรือล้มล้างทฤษฎีเดิมก็ได้
 44. 44. ไม่ใช่ทุกวิจัยจะต้องตั้งสมมติฐานเสมอไป</li></li></ul><li>การเขียนสมมติฐาน<br /><ul><li> มีทิศทาง
 45. 45. อยู่บนหลักเหตุผล</li></ul> (ทบ, ประสบการณ์, สิ่งที่พบมาก่อน,ทบทวนเอกสาร)<br /><ul><li> ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
 46. 46. ครอบคลุมวัตถุประสงค์
 47. 47. ชัดเจน - สื่อความหมายได้
 48. 48. ไม่คลุมเครือ ซ้ำซ้อน
 49. 49. ไม่ฝืนสามัญสำนึก
 50. 50. ทดสอบได้</li></li></ul><li>ตัวอย่างสมมติฐาน<br /><ul><li> ประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อการสร้างบุคลิกภาพ
 51. 51. ความนับถือตนเอง (S.E.) มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมทำลายตนเอง
 52. 52. การสอบตกทำให้เด็กเกียจคร้าน
 53. 53. การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น สัมพันธ์กับการ ปฏิบัติในประเทศไทย
 54. 54. การสอนแบบควบคุมจะทำให้เด็กเรียนรู้ช้า และ </li></ul> ส่ง ผลให้เด็กขี้เกียจ<br />

×