โครงการประกวดอัลบั้มชมชนโครงการประกวดอัลบั้มชมชนโครงการประกวดอลบมชุมชนโครงการประกวดอลบมชุมชนพื้นที่สรางสรรคเพื่อสขภาวะพื...
ชุมชนวัดจันทรชุมชนวัดจันทรประดิษฐาประดิษฐารามรามุุเขตเขต 11 หมหม 33เขตเขต 1 1 หมูหมู 33
ปายบอกทางไปชมชนวัดจันทรเขตปายบอกทางไปชมชนวัดจันทรเขต 11 หมหม 33ปายบอกทางไปชุมชนวดจนทรเขตปายบอกทางไปชุมชนวดจนทรเขต 1 ...
ชุมชนวัดจันทรเขตชุมชนวัดจันทรเขต 1 1 หมูหมู 3 3 ุุ ูู
 ี ี ี่ ไ ไ  ป ื้ ี่ ี ี ี ี่ ไ ไ  ป ื้ ี่ ีชุมชนชุมชนยานภาษีเจริญ มีหลายที ไมไดเปนพืนทีๆมีสุขยานภาษีเจริญ มีหล...
โ ัโ ัโครงการรักษาโครงการรักษาความสะอาดในความสะอาดในความสะอาดในความสะอาดในคลองคลอง
ยังยังมีอีกหลายชุมชน ที่ไมไดเปนชุมชนที่มีพื้นที่มีอีกหลายชุมชน ที่ไมไดเปนชุมชนที่มีพื้นทีุ่ ุุ ุสุขภาวะที่ดี พื้นที่...
อาคารอเนกประสงคอาคารอเนกประสงคอาคารอเนกประสงคอาคารอเนกประสงค
่   ่ ื้ ่่   ่ ื้ ่โดยโดยทีชุมชนวันจันทรประดิษฐ ปรับเปลียนพืนทีทีชุมชนวันจันทรประดิษฐ ปรับเปลียนพืนทีสขภาวะในชมชน...
ครอบครัว ทานรองประธานครอบครัว ทานรองประธานครอบครว ทานรองประธานครอบครว ทานรองประธาน
พี่คณิพี่คณิสรสรพี่ศิริพรพี่ศิริพรนองกองภพนองกองภพ
กิจกรรมสขภาวะภายในครอบครัวกจกรรมสุขภาวะภายในครอบครว
ถัดถัดมาจากอาคารเอนกประสงคเปนรานขายของอยูกันมาจากอาคารเอนกประสงคเปนรานขายของอยูกันีี โ ี  ื ิโ ี  ื ิ55 คน มีลูก...
ครอบครัวคุณปราณีครอบครัวคุณปราณี
นองกิติมานองกิติมาแมปราณีแมปราณี
ครอบครัวครอบครัวนี้มีสี่คน โดยมีแมชื่อนางปราณี สวนสามีไดนี้มีสี่คน โดยมีแมชื่อนางปราณี สวนสามีไดครอบครวครอบครวนมสคน ...
ครอบครัวบานสวนครอบครัวบานสวน
ครอบครัวนี้สมาชิกมีทั้งหมดครอบครัวนี้สมาชิกมีทั้งหมด 44 คนและสุนัขคนและสุนัข 11 ตัวตัวั ้ํ ั ้ํ  25542554  ั ี้ไ  ี ป ...
ครอบครัวพี่สถาปนิกครอบครัวพี่สถาปนิกครอบครวพสถาปนกครอบครวพสถาปนก
้มีสมาชิกทังหมด 2 คน มีคุณพอและลูกชายคุณพอเปนผูนําครอบครัว ลกชายทํางานสถาปนิก สวนคณพอดแลความเรียบรอยครอบครว ลูกชายท...
ครอบครัวจาพรครอบครัวจาพร
ตอยไอซตอยอุยจาพรจาพรนองกดดี้นองกูดด
บานเลขที่บานเลขที่ 8989 มีสมาชิกทั้งหมดมีสมาชิกทั้งหมด 55 คน และสุนัขอีกคน และสุนัขอีก 11 ตัวตัวโดยมีจาสิบเอกพรโดยมีจา...
ครอบครัวพี่เจี๊ยบครอบครัวพี่เจี๊ยบ
พี่เจี๊ยบแพรวาคะนาลุงแทนนองเพชร
บานเลขที่บานเลขที่ 5959//2 2 หมูหมูมีสมาชิกทั้งหมดมีสมาชิกทั้งหมด 44 คน สมาชิกคนแรกคือลงแทนคน สมาชิกคนแรกคือลงแทน ((คณ...
ครอบครัวพี่ละเอียดครอบครัวพี่ละเอียด
ชาตรีชาตรนาละเอียด
บานเลขที่บานเลขที่ 158158//11 สมาชิกในครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวมี 44 คน ไดแกคน ไดแกีี ีีนางละเอยด สุขเกษม นายนพพรนา...
สมาชิกภายในกลมสมาชกภายในกลุม•• 1 1 นางสาวขนิษฐานางสาวขนิษฐา อ่ําขําอ่ําขํา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร ม...
อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3
อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3
อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3
อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3
อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3
อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3
อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3
อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3

323 views

Published on

อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อัลบั้มชุมชน นิเทศ วัดจันทร์ เขต1 ม3

 1. 1. โครงการประกวดอัลบั้มชมชนโครงการประกวดอัลบั้มชมชนโครงการประกวดอลบมชุมชนโครงการประกวดอลบมชุมชนพื้นที่สรางสรรคเพื่อสขภาวะพื้นที่สรางสรรคเพื่อสขภาวะพนทสรางสรรคเพอสุขภาวะพนทสรางสรรคเพอสุขภาวะเขตภาษีเจริญเขตภาษีเจริญเขตภาษเจรญเขตภาษเจรญ
 2. 2. ชุมชนวัดจันทรชุมชนวัดจันทรประดิษฐาประดิษฐารามรามุุเขตเขต 11 หมหม 33เขตเขต 1 1 หมูหมู 33
 3. 3. ปายบอกทางไปชมชนวัดจันทรเขตปายบอกทางไปชมชนวัดจันทรเขต 11 หมหม 33ปายบอกทางไปชุมชนวดจนทรเขตปายบอกทางไปชุมชนวดจนทรเขต 1 1 หมูหมู 33
 4. 4. ชุมชนวัดจันทรเขตชุมชนวัดจันทรเขต 1 1 หมูหมู 3 3 ุุ ูู
 5. 5.  ี ี ี่ ไ ไ  ป ื้ ี่ ี ี ี ี่ ไ ไ  ป ื้ ี่ ีชุมชนชุมชนยานภาษีเจริญ มีหลายที ไมไดเปนพืนทีๆมีสุขยานภาษีเจริญ มีหลายที ไมไดเปนพืนทีๆมีสุขภาวะที่ดีภาวะที่ดี โดยไดรับความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยโดยไดรับความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยสยามสยามภาวะทดภาวะทด โดยไดรบความรวมมอจากทางมหาวทยาลยโดยไดรบความรวมมอจากทางมหาวทยาลยสยามสยามไดจัดโครงการ สรางเสริมพื้นที่สุขภาวะขึ้น โดยใหนักศึกษาไดจัดโครงการ สรางเสริมพื้นที่สุขภาวะขึ้น โดยใหนักศึกษาไป ํ ใ   ี ั ื้ ี่ ปไป ํ ใ   ี ั ื้ ี่ ปไปสํารวจในแตละชุมชนวามีลักษณะพืนทีสุขภาวะเปนไปสํารวจในแตละชุมชนวามีลักษณะพืนทีสุขภาวะเปนอยางไร ทางกลุมไดเลือก เลาเรื่องราวสุขภาวะในเขตภาษีอยางไร ทางกลุมไดเลือก เลาเรื่องราวสุขภาวะในเขตภาษีุ ุุ ุเจริญผานชุมชนวันจันทรประดิษฐเขตเจริญผานชุมชนวันจันทรประดิษฐเขต 11 หมูหมู 33 เพื่อเปนเพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ที่ยังปร สบปญหาสขแบบอยางในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ที่ยังปร สบปญหาสขแบบอยางในการพฒนาพนทอนๆ ทยงประสบปญหาสุขแบบอยางในการพฒนาพนทอนๆ ทยงประสบปญหาสุขภาวะตอไปภาวะตอไป
 6. 6. โ ัโ ัโครงการรักษาโครงการรักษาความสะอาดในความสะอาดในความสะอาดในความสะอาดในคลองคลอง
 7. 7. ยังยังมีอีกหลายชุมชน ที่ไมไดเปนชุมชนที่มีพื้นที่มีอีกหลายชุมชน ที่ไมไดเปนชุมชนที่มีพื้นทีุ่ ุุ ุสุขภาวะที่ดี พื้นที่ดังกลาว ในยานวัดจันทรประดิษฐสุขภาวะที่ดี พื้นที่ดังกลาว ในยานวัดจันทรประดิษฐ่่ไดลงมือและกําลังปรับเปลียนชุมชนของตนเองใหเปนไดลงมือและกําลังปรับเปลียนชุมชนของตนเองใหเปนพื้นที่ๆมีสขภาว ที่ดีขึ้นโดยที่เริ่มตนดวยบานของพื้นที่ๆมีสขภาว ที่ดีขึ้นโดยที่เริ่มตนดวยบานของพนทๆมสุขภาวะทดขนโดยทเรมตนดวยบานของพนทๆมสุขภาวะทดขนโดยทเรมตนดวยบานของตนเองกอน ดวยการชวยกันปลกตนไม พืชผักสวนครัวตนเองกอน ดวยการชวยกันปลกตนไม พืชผักสวนครัวตนเองกอน ดวยการชวยกนปลูกตนไม พชผกสวนครวตนเองกอน ดวยการชวยกนปลูกตนไม พชผกสวนครวทําใหบานของตนเองมีความสวยงามและดูรมรื่นมากทําใหบานของตนเองมีความสวยงามและดูรมรื่นมากยิ่งขึ้นและเริ่มพัฒนาพื้นที่อื่นๆในชุมชนโดยคนในยิ่งขึ้นและเริ่มพัฒนาพื้นที่อื่นๆในชุมชนโดยคนใน ี ั ี ั ั ป  ี ั ี ั ั ป ชุมชนจะตองมีความสามัคคีกันและยังเปนการรวมแรงชุมชนจะตองมีความสามัคคีกันและยังเปนการรวมแรงรวมใจ ในการพัฒนาสวนตางๆของชมชนรวมใจ ในการพัฒนาสวนตางๆของชมชนรวมใจ ในการพฒนาสวนตางๆของชุมชนรวมใจ ในการพฒนาสวนตางๆของชุมชน
 8. 8. อาคารอเนกประสงคอาคารอเนกประสงคอาคารอเนกประสงคอาคารอเนกประสงค
 9. 9. ่   ่ ื้ ่่   ่ ื้ ่โดยโดยทีชุมชนวันจันทรประดิษฐ ปรับเปลียนพืนทีทีชุมชนวันจันทรประดิษฐ ปรับเปลียนพืนทีสขภาวะในชมชน กวาสิบหลังคาเรือน โดยหลังแรกสขภาวะในชมชน กวาสิบหลังคาเรือน โดยหลังแรกสุขภาวะในชุมชน กวาสบหลงคาเรอน โดยหลงแรกสุขภาวะในชุมชน กวาสบหลงคาเรอน โดยหลงแรกเปนอาคารเอนกประสงคถือเปนพื้นที่สวนกลางภายในเปนอาคารเอนกประสงคถือเปนพื้นที่สวนกลางภายในี ป ั ื ํ ไ ็   ใ ี ป ั ื ํ ไ ็   ใ ชุมชนเวลามีการประชุมกันหรือทําอะไรก็แลวแต จะใชชุมชนเวลามีการประชุมกันหรือทําอะไรก็แลวแต จะใชสถานที่นี้เปนพื้นที่ในการวมตัวกัน ภายในอาคารสถานที่นี้เปนพื้นที่ในการวมตัวกัน ภายในอาคารเอนกประสงคมีของใชสอยเปนจํานวนมาก ทั้งทีวีตูเย็นเอนกประสงคมีของใชสอยเปนจํานวนมาก ทั้งทีวีตูเย็นพัดลมและโตะทํางานของหัวหนาชมชนถือวาภายในมีพัดลมและโตะทํางานของหัวหนาชมชนถือวาภายในมีพดลมและโตะทางานของหวหนาชุมชนถอวาภายในมพดลมและโตะทางานของหวหนาชุมชนถอวาภายในมความสมบูรณความสมบูรณ
 10. 10. ครอบครัว ทานรองประธานครอบครัว ทานรองประธานครอบครว ทานรองประธานครอบครว ทานรองประธาน
 11. 11. พี่คณิพี่คณิสรสรพี่ศิริพรพี่ศิริพรนองกองภพนองกองภพ
 12. 12. กิจกรรมสขภาวะภายในครอบครัวกจกรรมสุขภาวะภายในครอบครว
 13. 13. ถัดถัดมาจากอาคารเอนกประสงคเปนรานขายของอยูกันมาจากอาคารเอนกประสงคเปนรานขายของอยูกันีี โ ี  ื ิโ ี  ื ิ55 คน มีลูกคน มีลูก 33 คน โดยมีผูชาย คือนาย คณิตศร จงกลสภาพรคน โดยมีผูชาย คือนาย คณิตศร จงกลสภาพรเปนหัวหนาครอบครัว ภรรยาคือ นางสิริกร จงกลสภาพรเปนหัวหนาครอบครัว ภรรยาคือ นางสิริกร จงกลสภาพรและเด็กชายกองภพ จงกลสภาพร ครอบครัวนี้เปดรานขายและเด็กชายกองภพ จงกลสภาพร ครอบครัวนี้เปดรานขายของและมีคอมพิวเตอร สามถึงสี่เครื่อง เปดใหเด็กในชมชนมาของและมีคอมพิวเตอร สามถึงสี่เครื่อง เปดใหเด็กในชมชนมาของและมคอมพวเตอร สามถงสเครอง เปดใหเดกในชุมชนมาของและมคอมพวเตอร สามถงสเครอง เปดใหเดกในชุมชนมาเลนและหาความรู ในยามวางของที่บานหลังนี้ชอบปลูกตนไมเลนและหาความรู ในยามวางของที่บานหลังนี้ชอบปลูกตนไม้ ้ ่้ ้ ่ทั้งบริเวณหนาบานและขางบาน ทําใหพื้นที่บริเวณบานดูทั้งบริเวณหนาบานและขางบาน ทําใหพื้นที่บริเวณบานดูสวยงามรมรื่น และทําความสะอาดโดยรอบอยอยางสม่ําเสมอสวยงามรมรื่น และทําความสะอาดโดยรอบอยอยางสม่ําเสมอสวยงามรมรน และทาความสะอาดโดยรอบอยูอยางสมาเสมอสวยงามรมรน และทาความสะอาดโดยรอบอยูอยางสมาเสมอ
 14. 14. ครอบครัวคุณปราณีครอบครัวคุณปราณี
 15. 15. นองกิติมานองกิติมาแมปราณีแมปราณี
 16. 16. ครอบครัวครอบครัวนี้มีสี่คน โดยมีแมชื่อนางปราณี สวนสามีไดนี้มีสี่คน โดยมีแมชื่อนางปราณี สวนสามีไดครอบครวครอบครวนมสคน โดยมแมชอนางปราณ สวนสามไดนมสคน โดยมแมชอนางปราณ สวนสามไดถึงแกกรรมแลว ลูกสาวมีสองคน คนโตมีครอบครัวและไดถึงแกกรรมแลว ลูกสาวมีสองคน คนโตมีครอบครัวและได้้แยกออกไปอยูคางนอกสวนคุณแมปราณีนั้น อยูกับลูกสาวคนแยกออกไปอยูคางนอกสวนคุณแมปราณีนั้น อยูกับลูกสาวคนเล็กชื่อวา กิตติมาเล็กชื่อวา กิตติมา ((นองนองนิวนิว)) นองนองนิวนิวทํางานธรการและศึกษาทํางานธรการและศึกษาเลกชอวา กตตมาเลกชอวา กตตมา ((นองนองนวนว)) นองนองนวนวทางานธุรการและศกษาทางานธุรการและศกษาควบคูไปดวย แตเดิมบานหลังนี้เปนบานไมและตอมาไดทําควบคูไปดวย แตเดิมบานหลังนี้เปนบานไมและตอมาไดทําป ั ป  ิ ใ  ป  ป โ ใ ั ป ั ป  ิ ใ  ป  ป โ ใ ั การปรับปรุงและตอเติมใหเปนบานปูน โดยในครอบครัวนองการปรับปรุงและตอเติมใหเปนบานปูน โดยในครอบครัวนองนิวจะเปนคนชวยงานบานคุณแม ภายในบานมีความเปนนิวจะเปนคนชวยงานบานคุณแม ภายในบานมีความเปนุุระเบียบเรียบรอย สะอาดนาอยู และยังมีกิจการคาขายเล็กๆระเบียบเรียบรอย สะอาดนาอยู และยังมีกิจการคาขายเล็กๆตั้งอยบริเวณหนาบานตั้งอยบริเวณหนาบานตงอยูบรเวณหนาบานตงอยูบรเวณหนาบาน
 17. 17. ครอบครัวบานสวนครอบครัวบานสวน
 18. 18. ครอบครัวนี้สมาชิกมีทั้งหมดครอบครัวนี้สมาชิกมีทั้งหมด 44 คนและสุนัขคนและสุนัข 11 ตัวตัวั ้ํ ั ้ํ  25542554  ั ี้ไ  ี ป ั ป ึ้ ั ี้ไ  ี ป ั ป ึ้หลงจากนาทวม พหลงจากนาทวม พ..ศศ..25542554 บานหลงนไดมการปรบปรุงขนบานหลงนไดมการปรบปรุงขนใหม บริเวณรอบบานมีการทําเปนสวนโดยขุดเปนรองน้ําอยูใหม บริเวณรอบบานมีการทําเปนสวนโดยขุดเปนรองน้ําอยูื ไื ไโดยรอบ มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรอยางหลากหลาย ไดทําการโดยรอบ มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรอยางหลากหลาย ไดทําการเก็บเกี่ยวพืชผลมาบริโภคภายในครอบครัว ในขณะที่บางสวนเก็บเกี่ยวพืชผลมาบริโภคภายในครอบครัว ในขณะที่บางสวนนําออกไปแจกจายใหเพื่อนบานและจําหนาย ภายในบานมีการแบงนําออกไปแจกจายใหเพื่อนบานและจําหนาย ภายในบานมีการแบงสัดสวนในสวนของสัตวเลี้ยงและคนออกจากกัน สิ่งของถกจัดเก็บสัดสวนในสวนของสัตวเลี้ยงและคนออกจากกัน สิ่งของถกจัดเก็บสดสวนในสวนของสตวเลยงและคนออกจากกน สงของถูกจดเกบสดสวนในสวนของสตวเลยงและคนออกจากกน สงของถูกจดเกบอยางเปนระเบียบ ในยาวางของบานหลังนี้ มักจะใชเวลาในการปลูกอยางเปนระเบียบ ในยาวางของบานหลังนี้ มักจะใชเวลาในการปลูกื ั่  ื่ ใ ป โ   ไป ปื ั่  ื่ ใ ป โ   ไป ปพืชผลทางการเกษตรทัวบาน เพือใชประโยชนตอไปและเปนสุขพืชผลทางการเกษตรทัวบาน เพือใชประโยชนตอไปและเปนสุขภาวะที่ดีของบานดวยภาวะที่ดีของบานดวย
 19. 19. ครอบครัวพี่สถาปนิกครอบครัวพี่สถาปนิกครอบครวพสถาปนกครอบครวพสถาปนก
 20. 20. ้มีสมาชิกทังหมด 2 คน มีคุณพอและลูกชายคุณพอเปนผูนําครอบครัว ลกชายทํางานสถาปนิก สวนคณพอดแลความเรียบรอยครอบครว ลูกชายทางานสถาปนก สวนคุณพอดูแลความเรยบรอยภายในบาน ภายในบานเปนพื้นที่โลงโปรง ลมพัดเย็นสบาย มีการป ื ั ั ป ไ  ั  ไ     ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกไมผล หลังบาน ไดแกตนมะมวง ตนกระเพรา เพื่อนํามาประกอบอาหารภายในครอบครัว และไดเลี้ยงนกไวอีกสองตัว กิจกรรมยามวางภายในครอบครัวจะแตกตางกันลกชายชอบนั่งสังสรรคกับเพื่อนบาน สวนคณพอชอบปลกตนไมลูกชายชอบนงสงสรรคกบเพอนบาน สวนคุณพอชอบปลุกตนไมภายในบาน
 21. 21. ครอบครัวจาพรครอบครัวจาพร
 22. 22. ตอยไอซตอยอุยจาพรจาพรนองกดดี้นองกูดด
 23. 23. บานเลขที่บานเลขที่ 8989 มีสมาชิกทั้งหมดมีสมาชิกทั้งหมด 55 คน และสุนัขอีกคน และสุนัขอีก 11 ตัวตัวโดยมีจาสิบเอกพรโดยมีจาสิบเอกพร ((จาพรจาพร)) เปนหัวหนาครอบครัว และ มีเปนหัวหนาครอบครัว และ มีสมาชิกอีกสมาชิกอีก 44 คน และสนัขชื่อโตคน และสนัขชื่อโตโนโน สมาชิกตัวนอย ชื่อนองสมาชิกตัวนอย ชื่อนองสมาชกอกสมาชกอก 44 คน และสุนขชอโตคน และสุนขชอโตโนโน สมาชกตวนอย ชอนองสมาชกตวนอย ชอนอง((GoodyGoody)) จาสิบเอกรับราชการทหารบก และลูกสาวจาสิบเอกรับราชการทหารบก และลูกสาวyy ููทํางานบัญชี บริเวณหนาบาน ไดจัดพื้นที่ไดอยางเปนทํางานบัญชี บริเวณหนาบาน ไดจัดพื้นที่ไดอยางเปนี ไ ป ื ื ป ั ั ไ  ืี ไ ป ื ื ป ั ั ไ  ืระเบียบ ไดปลูกพืชดอกพืชประดับ และผักผลไมและพืชระเบียบ ไดปลูกพืชดอกพืชประดับ และผักผลไมและพืชทางการเกษตรทางการเกษตรทางการเกษตรทางการเกษตร
 24. 24. ครอบครัวพี่เจี๊ยบครอบครัวพี่เจี๊ยบ
 25. 25. พี่เจี๊ยบแพรวาคะนาลุงแทนนองเพชร
 26. 26. บานเลขที่บานเลขที่ 5959//2 2 หมูหมูมีสมาชิกทั้งหมดมีสมาชิกทั้งหมด 44 คน สมาชิกคนแรกคือลงแทนคน สมาชิกคนแรกคือลงแทน ((คณตาคณตา)) คณคณมสมาชกทงหมดมสมาชกทงหมด 4 4 คน สมาชกคนแรกคอลุงแทนคน สมาชกคนแรกคอลุงแทน ((คุณตาคุณตา)) คุณคุณเจี๊ยบเจี๊ยบ ((พี่ผูชายพี่ผูชาย)) คุณแพรวาคุณแพรวา ((พี่ผูหญิงพี่ผูหญิง)) นองเพชรนองเพชร ((เด็กเด็ก)) และสุนัข ชื่อคะนาและสุนัข ชื่อคะนา 22 ั ื่   ้ํ  โ ี ี๊ ป  ํั ื่   ้ํ  โ ี ี๊ ป  ํและกระตายและกระตาย 2 2 ตัว ชือกลวยหอมและกลวยนําหวา โดยมีคุณเจียบเปนผูนําตัว ชือกลวยหอมและกลวยนําหวา โดยมีคุณเจียบเปนผูนําครอบครัว สวนสมาชิกในบานมีหนาที่แตกตางกันคุณเจี๊ยบมีหนาที่ขายของครอบครัว สวนสมาชิกในบานมีหนาที่แตกตางกันคุณเจี๊ยบมีหนาที่ขายของ่ ่่ ่คุณแพรวาเปดรานขายอาหารตามสั่ง นองเพชรเรียนหนังสือ เมื่อกลับมาคุณแพรวาเปดรานขายอาหารตามสั่ง นองเพชรเรียนหนังสือ เมื่อกลับมาจากโรงเรียน ก็ชวยพอแมขายของ ชวยเลี้ยงสุนัข กิจกรรมยามวางของบานจากโรงเรียน ก็ชวยพอแมขายของ ชวยเลี้ยงสุนัข กิจกรรมยามวางของบานุุหลังนี้ ชวยปลูกผักสวนครัว เพื่อนํามาประกอบอาหารภายในครอบครัวหลังนี้ ชวยปลูกผักสวนครัว เพื่อนํามาประกอบอาหารภายในครอบครัว
 27. 27. ครอบครัวพี่ละเอียดครอบครัวพี่ละเอียด
 28. 28. ชาตรีชาตรนาละเอียด
 29. 29. บานเลขที่บานเลขที่ 158158//11 สมาชิกในครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวมี 44 คน ไดแกคน ไดแกีี ีีนางละเอยด สุขเกษม นายนพพรนางละเอยด สุขเกษม นายนพพร เกษเกษนาค นางสาวชุลพรนาค นางสาวชุลพรเกษเกษนาค และนายชาตรี สุขเกษมหรือเอ โดยครอบครัวนี้นาค และนายชาตรี สุขเกษมหรือเอ โดยครอบครัวนีุุ้เปนครอบครัวที่เฮฮาสนุกสนานเปนสีสันของชุมชน ลูกชายเปนครอบครัวที่เฮฮาสนุกสนานเปนสีสันของชุมชน ลูกชายี ี่ ี ี่  ใ  ื ไใ  ื ไเรียนทีมหาลัยสยาม ปเรียนทีมหาลัยสยาม ป 44 และทํางานในชวงเวลากลางคืนไปและทํางานในชวงเวลากลางคืนไปดวย ในครอบครัวนี้มีการเลี้ยงเปดไวบริเวณขางบาน มีการดวย ในครอบครัวนี้มีการเลี้ยงเปดไวบริเวณขางบาน มีการดวย ในครอบครวนมการเลยงเปดไวบรเวณขางบาน มการดวย ในครอบครวนมการเลยงเปดไวบรเวณขางบาน มการปลูกกลวยไวรับประทานในบริเวณหนาบานปลูกกลวยไวรับประทานในบริเวณหนาบาน
 30. 30. สมาชิกภายในกลมสมาชกภายในกลุม•• 1 1 นางสาวขนิษฐานางสาวขนิษฐา อ่ําขําอ่ําขํา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม22 ิิ ปป ิ  ิ ัิ  ิ ั•• 22 นางสาวอรจิรานางสาวอรจิรา เปยมเปยมสุวรรณสุวรรณ คณะคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม•• 3 3 นายหิรัญนายหิรัญ ศุภศุภสิริภิญโญสิริภิญโญ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม•• 44 นายสิทธิกรนายสิทธิกร ยอดนาคยอดนาค คณะคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม•• 4 4 นายสทธกรนายสทธกร ยอดนาคยอดนาค คณะคณะนเทศศาสตร มหาวทยาลยสยามนเทศศาสตร มหาวทยาลยสยาม•• 5 5 นางสาวนางสาวปทมาปทมา ปรีชาปรีชาวิทยวิทย คณะคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม•• 6 6 นางสาวกรรณิกานางสาวกรรณิกา นิยมพรอมนิยมพรอม คณะคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม•• 77นางสาวนางสาวนันทนานันทนา หอมกรุนหอมกรุน คณะคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม•• 8 8 นายทิตธวัชนายทิตธวัช ปุณปุณกระบุตรกระบุตร คณะคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยามนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

×