สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน
 โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS)

กำรย้ำยเข้ำ
1. เข้าเมนูระบบงานกิจการนักเร...
ข้อมูลการรับย้าย ก็จะเหมือนกับการย้ายออก คือให้เรากรอกวันทีย้าย
                             ...
เลือกสังกัดเดิม
เลือกสถานศึกษาเดิม
เลือกสาเหตุการย้ายเข้า เลือกชั้นปีที่ยายเข้า เลือกห้อง ใส่หมายเหตุ
      ...
เมื่อใส่ครบทุกรายการแล้วก็สามารถคลิกปุ่ม บันทึก
โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่าได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
    ถ้าหากม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smisการย้ายเข้า

1,064 views

Published on

การย้ายนักเรียนออกใน โปรแกรมsmis52

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smisการย้ายเข้า

 1. 1. สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS) กำรย้ำยเข้ำ 1. เข้าเมนูระบบงานกิจการนักเรียน 2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 3. เข้าเมนูการย้ายเข้าของนักเรียน 4. เมื่อเข้าเมนูการย้ายเข้าของนักเรียน จะคล้ายกันกับการเพิ่มข้อมูล นักเรียนเข้าไปใหม่จะมีแตกต่างกันตรงสถานะ จะแสดงเป็น ย้ายเข้า หลังจากกรอกข้อมูลการรับย้ายในข้อมูลเบื้องต้นของเด็กนักเรียน แล้วในส่วนที่สำาคัญก็คือข้อมูลการรับย้าย คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 34
 2. 2. ข้อมูลการรับย้าย ก็จะเหมือนกับการย้ายออก คือให้เรากรอกวันทีย้าย ่ เข้า สังกัดเดิม สถานศึกษาเดิม เขต / อำาเภอ จังหวัด สาเหตุการย้ายเข้า ชั้นปีทย้ายเข้า ห้อง และ ี่ สาเหตุ ให้กรอกจนครบ ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะไม่บนทึกข้อมูลให้เรา ั รายละเอียดขั้นตอนดังภาพ เลือกวันทีย้ายเข้า ่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 35
 3. 3. เลือกสังกัดเดิม เลือกสถานศึกษาเดิม เลือกสาเหตุการย้ายเข้า เลือกชั้นปีที่ยายเข้า เลือกห้อง ใส่หมายเหตุ ้ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 36
 4. 4. เมื่อใส่ครบทุกรายการแล้วก็สามารถคลิกปุ่ม บันทึก โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่าได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากมีคนที่ต้องการจะย้ายเข้าอีกก็ให้ไปเริมทำาใหม่ในขั้นตอน ่ ดังที่กล่าวมาแล้วครับ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 37

×