Smisการเพิ่มนักเรียน

1,465 views

Published on

การเพิ่มนักเรียนเข้าในทะเบียน โปรแกรมsmis52

Published in: Education, Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smisการเพิ่มนักเรียน

  1. 1. สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS) กำรเพิ่มนักเรียน การเพิ่มนักเรียนสามารถทำาได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. เข้าระบบงานกิจการนักเรียน 2. เข้าชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 3. เข้าเมนูทะเบียนนักเรียน 4. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มนักเรียนใหม่ 5. หลังจากคลิกที่ปุ่มเพิ่มแล้วก็จะเข้าสู่การกรอกข้อมูลเข้าไปใหม่ดังนี้ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล เรียบเรียง 20
  2. 2. 6. ใน Tab ของข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน จะมีรายการให้กรอก ให้กรอก ให้ครบในส่วนของสีแดง เพราะเป็นส่วนที่โปรแกรมต้องการให้กรอก และในส่วนอื่นๆ ก็ต้องกรอกให้ครบ ข้อแนะนำำ ในการกรอกข้อมูลเบื้องต้น ในส่วนของ แขวง/ตำาบล ให้นำา เมาส์มาวางไว้ที่บริเวณช่องกรอกข้อมูลของ แขวง/ตำาบล แล้วให้กดปุ่ม Space bar ในคีย์บอร์ด เพื่อเรียกข้อมูลตำาบลที่มีอยูในโปรแกรมขึ้นมา ่ ให้เราค้นหา ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล เรียบเรียง 21
  3. 3. 7. หลังจากกรอกข้อมูลในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้ว ให้เลื่อนไป ที่ Tab ของรายละเอียดนักเรียน ในส่วนของรายละเอียดนักเรียนนี้จะเป็นส่วนที่สำาคัญอีกหน้าหนึ่ง คือส่วนที่เป็นสีแดง อย่าให้เป็นช่องว่างเพราะจะบันทึกข้อมูลไม่ได้และ ในส่วนที่จำาเป็นคือ เกือบจะทุกๆ งานในหน้านี้ก็ต้องกรอกเกือบหมดมิ เช่นนั้นเวลาส่งไปโปรแกรมจะไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านเว็บได้ ถ้าไม่ กรอกในส่วนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่วาดให้ดู 8. ในส่วนต่อไปให้คลิกไปที่ Tab ความพิการ / โรคประจำาตัว ในหน้านี้ ถ้าหากเด็กนักเรียนของเราไม่มีความพิการ และโรคประจำาตัว ก็สามารถ ผ่านไปหน้าต่อไปได้เลย คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล เรียบเรียง 22
  4. 4. 9. หน้าต่อไปเป็นส่วน ข้อมูลของครอบครัว การที่จะเพิ่มชื่อพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ให้คลิกทีปุ่ม เพิ่มพ่อ แม่ ่ และผู้ปกครอง ในด้านล่างของหน้าโปรแกรม 10. เมื่อคลิกที่ เพิ่มพ่อ แม่ และผูปกครองแล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่าง ้ การกรอกข้อมูลขึ้นมา ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบในส่วนที่เป็นสีแดง และ ในส่วนที่หาได้ อย่าพยายามปล่อยว่างไว้เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่ ปุ่ม บันทึก เมื่อบันทึกเสร็จแล้วต้องการจะเพิ่มข้อมูล ต่อไปก็ให้ไปคลิก ที่ปม เพิ่ม ดังภาพ ุ่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล เรียบเรียง 23
  5. 5. เมื่อกรอกข้อมูลจนครบทั้ง พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่ ปุ่ม ออก เพื่อกลับไปสู่หน้าก่อนนี้เพื่อทำาการบันทึกข้อมูลของนักเรียน คนนี้ และเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ต่อหนึ่งคน คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล เรียบเรียง 24
  6. 6. หลังจากที่เรากรอกข้อมูลนักเรียนจนครบหมดทุกคนแล้วให้ลอง ค้นหาดูว่านักเรียนที่เรากรอกนั้นครบทุกคนหรือไม่ หรือว่ามีคนใดหาย ไปบ้าง ให้ไปคลิกที่ปุ่ม ค้นหาในหน้าจอของข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน แล้วเลือกระดับชั้นที่เรากรอก ในตัวอย่างจะเลือกระดับชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 ดังภาพ การกรอกข้อมูลนักเรียนในเบื้องต้นทีท่านจะควรรู้ก็มีเพียงเท่านี้ ่ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลอย่างมีความสุขครับ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล เรียบเรียง 25

×