สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน
 โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS)

ปีกำรศึกษำ ٢٥٥2

   ในปีการศึกษา 2552 ...
จากภาพที่เห็นเมื่อ ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer ที่ Desktop ก็
ให้เลือกที่ Drive C: ซึ่งเป็น Drive ที่ตัวข้อมูล
OBECMDB_MAS...
และเมื่อเจอไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็คือ OBECMDB_MASTER.db
ก็ให้ทำาการเลือกไฟล์แล้วทำาการคลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าวเพื่อที่จะทำาก...
หลังจากที่เราได้ไฟล์ที่เราทำาการ Copy แล้วให้คลิกขวาที่ไฟล์นั้น
เพื่อที่จะทำาการเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ดังภาพ
   โดยเมื...
หลังจากเราได้เปลียนชื่อไฟล์ Copy of OBECMDB_MASTER.db
            ่
เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์สำารองของก้อนข้อมูล...
2.2 ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรม SMIS บน Desktop ดังภาพ
         ้
หลังจากดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม SMIS แล้วจะได้หน้า...
2.5 ให้เราตรวจสอบใน Tab แรก ก็คือ โรงเรียน ว่าใช่โรงเรียน
ของเราหรือไม่ และตรวจสอบดูรหัสโรงเรียน ปีการศึกษา ชื่อโรงเรียน
(...
2.7 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะเป็นของปีการศึกษา
2551
  จากนั้นให้กลับมาที่ Tab แรก คือ Tab โรงเรียนให้ทำาก...
เมื่อกดที่ปุ่มบันทึกเสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงแถบสถานะการ
ทำางานว่าดำาเนินการไปถึงไหนแล้ว และเมื่อโปรแกรมดำาเนินการเสร็จจะ
ขึ้...
เมื่อเข้าไปดูจะเห็นว่าจำานวนนักเรียนลดลง ซึ่งต้องไปดูหน้าถัดไป
ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่
   ที่หน้าข้อมูลนักเรียน / ห...
จากนั้นโปรแกรมก็จะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เราก็ใส่ตัวเดิมเข้าไปดังภาพพอเข้าระบบงานกิจการนักเรียนได้แล้วก็ให้
 ...
เมื่อเราได้เลือกระดับชั้น ห้อง วันที่จบการศึกษาได้แล้วก็ให้เรา
ตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนว่ามีคนไหนมีปัญหาหรือไม่ ถ้าจบการ...
หากเราต้องการแก้ไขการสั่งจบการศึกษาก็สามารถทำาได้โดยการคลิกที่
ปุ่ม ยกเลิกการจบการศึกษา
   โปรแกรมก็จะทำาการคืนข้อมู...
เมื่อคลิกเลือกที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ให้เราตรวจสอบ
นักเรียนว่าคนไหนที่ตก ก็ให้คลิกที่ซำ้าชั้น คนไหนที่ขึ้นก็ให้คลิ...
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่มบันทึกได้เลย
โปรแกรมก็จะแจ้งว่าได้จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
   ต่...
เมื่อตรวจสอบรายชื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ปมบันทึกได้เลยดังภาพ
                      ุ่
ต่อไปก็ให้ทำา...
หลังจากทำารายการจบการศึกษาเสร็จแล้วก็ให้ไปทำารายการจัด
ห้องเรียน โดยให้ไปคลิกที่ Tab จัดห้องเรียน ดังภาพ
   ในขั้นต...
โปรแกรมจะแสดงรายชื่อเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นมาให้เรา
เห็น และในด้านข้างรายชื่อจะมีตัวกำาหนดสถานะ และห้อง ในขั้...
เมื่อทำาการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำาการคลิกเลือกที่
ปุ่มบันทึก ดังภาพ
จากนั้นให้ทำาการปิดออกจากเมนูระบบกิจการนักเ...
จากนั้นให้ไปที่ Tab ข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะพบว่าจะยังไม่มี
จำานวนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smisการจบการเลื่อนชั้น

2,960 views

Published on

การจบการเลื่อนชั้น โปรแกรมsmis52

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smisการจบการเลื่อนชั้น

 1. 1. สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS) ปีกำรศึกษำ ٢٥٥2 ในปีการศึกษา 2552 นีโปรแกรม SMIS ไม่ได้มีการปรับเปลียน ้ ่ อะไรเพิ่มเติมจากปี การศึกษา 2551 เลย เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้อง ทำาการอัพเดท โปรแกรมแต่อย่างใด ดังนั้นในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนจึงสามารถที่จะดำาเนินการจัด เก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมได้เลย โดยหาก โรงเรียนไหนยังไม่ได้ทำาการจัดเก็บอะไรก็สามารถเริ่มต้นไปกับคู่มือ ฉบับนี้ได้เลยครับ ลำาดับขั้นตอนในการจัดทำาก็จะมีดังนี้ 1. กำรสำำรองข้อมูล ให้ทำาการ Copy ก้อน OBECMDB_MASTER.db ของปีการศึกษา 2551 เก็บไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยให้ทำาการสำารองข้อมูลดังนี้ โดยให้ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer ที่ Desktop ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู
 2. 2. จากภาพที่เห็นเมื่อ ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer ที่ Desktop ก็ ให้เลือกที่ Drive C: ซึ่งเป็น Drive ที่ตัวข้อมูล OBECMDB_MASTER.db จะถูกเก็บอยู่ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Drive C: ้ แล้วมองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Program Files เพื่อหาโฟล์เดอร์ ที่ชื่อว่า Obec_database ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 2
 3. 3. และเมื่อเจอไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็คือ OBECMDB_MASTER.db ก็ให้ทำาการเลือกไฟล์แล้วทำาการคลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าวเพื่อที่จะทำาการ Copy ข้อมูลตัวนี้เก็บไว้ จากภาพเมื่อคลิกขวาที่เมาส์แล้ว ให้เลื่อนเมาส์มาคลิกซ้ายที่คำาว่า Copy จากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปวางบริเวณพื้นทีว่างสีขาวตรงไหนก็ได้ ่ แล้วทำาการคลิกขวาอีกครั้ง แล้วเลื่อนมาที่คำาว่า Paste แล้วคลิกซ้าย เพื่อทำาการ วางไฟล์ที่เรา ทำาการ Copy ก็จะได้ไฟล์ Copy of OBECMDB_MASTER.db ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 3
 4. 4. หลังจากที่เราได้ไฟล์ที่เราทำาการ Copy แล้วให้คลิกขวาที่ไฟล์นั้น เพื่อที่จะทำาการเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ดังภาพ โดยเมื่อคลิกขวาแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ Rename แล้วทีไฟล์จะ ่ เปลียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาที่ชื่อของไฟล์ ให้เรานำาเมาส์ไปคลิกที่ ่ หน้าตัว O (โอ) แล้วกดปุ่ม Backspace ทีคีย์บอร์ด เพื่อทำาการลบคำาว่า ่ Copy of ออก และเพิ่มคำาว่า 51 เข้าไปที่ด้านท้ายของชื่อ (ให้สังเกต ว่าบางเครื่องจะไม่มี .db บางเครื่องจะมี ถ้าหากว่าเครื่องไหนที่มี .db ต่อท้ายชื่อไฟล์ก็อย่าลบตัวนี้ทิ้ง ให้คงเดิมไว้ โดยแทรกคำาว่า 51 เข้าไปแทน ถ้าหากเครื่องไหนไม่มีก็สามารถเพิ่มเลข 51 เข้าไปได้เลย โดยไม่ต้องกังวลอะไร) เมื่อเราได้ทำาการเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter แล้วจะเกิด กรอบคำาถามขึ้นมาโดยข้อความบอกว่า คุณมั่นใจที่จะเปลียนชื่อนี้จริง ่ หรือไม่ ให้เราคลิกที่ ปุ่ม Yes ถ้าต้องการเปลี่ยนจริง หากไม่ให้คลิกที่ ปุ่ม No แต่ในที่นี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ ให้เราคลิกที่ปุ่ม Yes คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 4
 5. 5. หลังจากเราได้เปลียนชื่อไฟล์ Copy of OBECMDB_MASTER.db ่ เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์สำารองของก้อนข้อมูลของปีการศึกษา 2551 เก็บไว้ในชื่อ OBECMDB_MASTER_51.db คำำเตือน ในขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ที่จะทำาการ Copy ได้นั้น ต้องไม่ RunDatabase จึงจะสามารถทำาตามขั้นตอนที่กล่าวมาได้ ทั้งหมด 2. การเลื่อนชั้นและจบการศึกษาในปีการศึกษา 2552 2.1. ให้ทำาการ RubDatabase ที่อยูบน Desktop ดังภาพ ่ เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ RunDatabase แล้วจะเกิดกรอบแสดงขึ้นมาให้ เราคลิกที่ปุ่ม OK จากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงขั้นตอนการ RubDatabase ให้เห็นแล้วก็จะหายไปอยู่ด้านล่าง ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 5
 6. 6. 2.2 ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรม SMIS บน Desktop ดังภาพ ้ หลังจากดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม SMIS แล้วจะได้หน้าจอของโปรแกรม แสดงขึ้นมาดังภาพ 2.3 ให้คลิกที่ระบบงานโรงเรียนหนึงครั้ง จะเกิดกรอบแสดงการ ่ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในตัวอย่างชื่อผู้ใช้ คือ a รหัสผ่าน คือ a (แต่ จะแสดงผล เป็น *) จากนั้นคลิกทีปุ่ม ตกลงดังภาพ ่ 2.4 หลังจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าจอระบบงานโรงเรียน โดยส่วน บน Title bar จะแสดงชื่อโรงเรียนและปีการศึกษา 2551 ไว้อยู่ แสดง ว่าเรายังเป็นปีการศึกษา 2551 จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ทะเบียนโรงเรียน และ ดับเบิ้ลคลิกที่ กำาหนดข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 6
 7. 7. 2.5 ให้เราตรวจสอบใน Tab แรก ก็คือ โรงเรียน ว่าใช่โรงเรียน ของเราหรือไม่ และตรวจสอบดูรหัสโรงเรียน ปีการศึกษา ชื่อโรงเรียน (โดยเฉพาะตัวหนังสือที่เน้นสีแดง) ในที่นี้ในช่องปีการศึกษาจะเป็นปี การศึกษา 2551 2.6 ตรวจสอบข้อมูลปีการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นปีการศึกษา 2551 ว่ายังครบหรือไม่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 7
 8. 8. 2.7 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะเป็นของปีการศึกษา 2551 จากนั้นให้กลับมาที่ Tab แรก คือ Tab โรงเรียนให้ทำาการเปลี่ยนปี พ.ศ. 2551 เป็น 2552 แล้วทำาการบันทึกโดยกดที่ปุ่มบันทึก อยู่ด้านบน ของโปรแกรม (สังเกตรูปจะเป็นรูปแผ่นดิสก์) คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 8
 9. 9. เมื่อกดที่ปุ่มบันทึกเสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงแถบสถานะการ ทำางานว่าดำาเนินการไปถึงไหนแล้ว และเมื่อโปรแกรมดำาเนินการเสร็จจะ ขึ้นกรอบแสดงข้อความว่าเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้กดปุ่ม OK หลังจากนั้นให้เราไปตรวจสอบดูข้อมูลปีการศึกษาของโรงเรียนว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 9
 10. 10. เมื่อเข้าไปดูจะเห็นว่าจำานวนนักเรียนลดลง ซึ่งต้องไปดูหน้าถัดไป ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ที่หน้าข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะปรากฏดังภาพ คือ ในแถบ อนุบาล 1: จะไม่มีข้อมูลนักเรียน โดยข้อมูลนักเรียนจะเป็น 0 และใน แถบประถมศึกษา 1: ก็ไม่มี แถบประถมศึกษาปีที่ 4: มัธยมศึกษาปีที่ 1: ก็ไม่มี แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมได้ทำาการเลื่อนชั้นของปีการศึกษา 2551 ให้แล้ว และรอจำาหน่ายของชั้นที่สูงที่สุดของโรงเรียนและ รอสั่ง จบแต่ละช่วงชั้นของปีการศึกษา 2551 ส่วนจำานวนห้องถ้าในปีการ ศึกษา 2552 มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ท่านสามารถเปลียนแก้ไขได้ในขั้น ่ ตอนนี้เลย จากนั้นให้คลิกทีปุ่ม คำาว่า ่ เพื่อออกจากหน้านี้ และคลิกที่ปุ่มคำาว่า ปิด อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกจากเมนูระบบทะเบียน โรงเรียน โดยก่อนจะออกจากเมนูนี้ โปรแกรมก็จะถามว่าต้องการจะปิด งานโรงเรียนหรือไม่ ก็ให้คลิกทีปุ่ม Yes ดังภาพ ่ จากนั้นให้เราไปเข้างานกิจการนักเรียนที่เมนูหลัก จากนั้นให้เราไปเข้าระบบงานกิจการนักเรียน คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 10
 11. 11. จากนั้นโปรแกรมก็จะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราก็ใส่ตัวเดิมเข้าไปดังภาพ พอเข้าระบบงานกิจการนักเรียนได้แล้วก็ให้ ให้มองหาเมนู การจบการศึกษา/การเลื่อนชั้น เมื่อเข้ามาหน้า ของการจบการศึกษา ได้แล้ว ก็ให้ไปคลิกที่ Tab จบการศึกษา ให้เราเลือกระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนของเรา คือ ในที่นี้ โรงเรียนที่ผมยกตัวอย่างจะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นสูงสุดคือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้นเราต้องไปเลือกระดับชั้นเป็น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 วันที่จบการศึกษา เป็น 31 มีนาคม 2552 อย่าลืม เลื่อนไป หาวันที่จบให้ได้เพราะโปรแกรมจะขึ้นปีที่จบให้เราเป็นปี 2550 ถ้าไม่ เลื่อนไปหาเดือนมีนาคม ปี 2552 มันจะทำาให้เรามีปัญหาในการยกเลิก คืนมาได้ ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 11
 12. 12. เมื่อเราได้เลือกระดับชั้น ห้อง วันที่จบการศึกษาได้แล้วก็ให้เรา ตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนว่ามีคนไหนมีปัญหาหรือไม่ ถ้าจบการ ศึกษาหมด ก็เลือกที่จบการศึกษา แต่ถ้ายังมีปัญหา ก็ให้ไปคลิกที่จุด หน้าช่อง รอดำาเนินการ ในช่องกำาหนดสถานะการศึกษา ถ้าคนไหน ศึกษาต่อก็คลิกที่จุดหน้าศึกษาต่อ แต่ถ้าไม่ศึกษาต่อก็คลิกที่จุดหน้าไม่ ศึกษาต่อ แต่ถ้าเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องคลิกที่ศึกษาต่อเพราะ เป็นภาคบังคับ เมื่อตรวจสอบเสร็จหมดแล้วก็คลิกที่ปมบันทึกในด้านบนของ ุ่ โปรแกรมได้เลย เมื่อคลิกที่ปุ่มบันทึกโปรแกรมก็จะเริ่มดำาเนินการจบการศึกษาให้ เราดังภาพ และโปรแกรมก็จะแสดงกรอบขึ้นมาว่าได้ทำาการจัดเก็บ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 12
 13. 13. หากเราต้องการแก้ไขการสั่งจบการศึกษาก็สามารถทำาได้โดยการคลิกที่ ปุ่ม ยกเลิกการจบการศึกษา โปรแกรมก็จะทำาการคืนข้อมูลมาให้เราทำาการแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ถ้าแก้ไขเสร็จแล้วก็สามารถสั่งบันทึกได้เลย จากนั้นก็ให้ทำาการเลือกระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 13
 14. 14. เมื่อคลิกเลือกที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ให้เราตรวจสอบ นักเรียนว่าคนไหนที่ตก ก็ให้คลิกที่ซำ้าชั้น คนไหนที่ขึ้นก็ให้คลิกที่จบ การศึกษา ในส่วนกำาหนดสถานะการศึกษาต่อ ก็ให้คลิกที่ ศึกษาต่อที่ เดิม ส่วนคนที่ย้ายไปที่อื่นแล้วเราสามารถคลิกที่ปุ่ม ศึกษาต่อที่อื่นได้ เลย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการย้ายออกของนักเรียน ซึ่งเมื่อเรา คลิกที่ศึกษาต่อที่อื่นแล้ว โปรแกรมก็จะไม่แสดงรายชื่อนักเรียนคนนี้ใน ชั้นปัจจุบัน คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 14
 15. 15. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่มบันทึกได้เลย โปรแกรมก็จะแจ้งว่าได้จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็ไปเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้จะได้ ทำาการจบการศึกษาในช่วงชั้นนั้นและก็จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็น ประถม ศึกษาปีที่ 4 ต่อไป เมื่อเลือกประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วก็จะปรากฏรายชื่อขึ้นมาให้เรา ตรวจสอบเช่นเดิม คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 15
 16. 16. เมื่อตรวจสอบรายชื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ปมบันทึกได้เลยดังภาพ ุ่ ต่อไปก็ให้ทำาการเลือกชั้นอนุบาล 2 ต่อไป คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 16
 17. 17. หลังจากทำารายการจบการศึกษาเสร็จแล้วก็ให้ไปทำารายการจัด ห้องเรียน โดยให้ไปคลิกที่ Tab จัดห้องเรียน ดังภาพ ในขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะเป็นการจัดห้องของนักเรียน ว่าคนไหนเปลี่ยนแปลงห้องเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2552 หรือไม่ ถ้ามี เราก็สามารถใส่ตัวเลขเข้าไปเลย และในเมนูนี้จะมีการเลือกให้เด็ก สามารถซำ้าชั้นได้ ในเมนูนี้ ให้เราเลือกระดับชั้นที่จะทำาการแก้ไขหรือตรวจสอบรายชื่อ ใน ตัวอย่างจะเลือก อนุบาล 2 คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 17
 18. 18. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นมาให้เรา เห็น และในด้านข้างรายชื่อจะมีตัวกำาหนดสถานะ และห้อง ในขั้นตอนนี้ ถ้าหากใครต้องการให้นักเรียนคนไหนซำ้าชั้นก็สามารถคลิกได้หน้าคำาว่า ซำ้าชั้น และถ้าหากใครต้องการเปลียนห้องให้กับเด็กนักเรียนก็สามารถ ่ เปลียนแก้ไขได้ในขั้นตอนนี้เลย ่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 18
 19. 19. เมื่อทำาการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำาการคลิกเลือกที่ ปุ่มบันทึก ดังภาพ จากนั้นให้ทำาการปิดออกจากเมนูระบบกิจการนักเรียนในหัวข้อมูลการจัด ห้องเรียน เพื่อที่จะไปทำาหัวข้ออื่นต่อไปดังตัวอย่างต่อไปที่จะกล่าวถึง ก่อนที่จะไปเมนูอื่นให้กลับไปที่ระบบงานโรงเรียนเพื่อไปตรวจ สอบข้อมูลนักเรียนว่าที่เราได้ทำาการสั่งจบการศึกษาของแต่ละช่วงชั้น ไปแล้วนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ให้ไปเข้าหน้าหลักเข้าระบบงานโรงเรียน เข้าชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ดังภาพ แล้วไปที่กำาหนดข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน เข้าไปดูข้อมูลปีการศึกษาของโรงเรียน ให้ตรวจสอบดูยอดนักเรียนว่าเพิ่มขึ้น หรือไม่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 19
 20. 20. จากนั้นให้ไปที่ Tab ข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะพบว่าจะยังไม่มี จำานวนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรผิดพลาด ก็ให้ทำาการ ปิดเมนูนี้ไปโดยให้ไปเลือกที่ ปุ่มปิด 2 ครั้งเพื่อออกจากระบบงานโรงเรียน โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบ ว่าคุณต้องการจะปิดงานโรงเรียนหรือไม่ ถ้าต้องการก็ตอบ Yes ถ้าไม่ก็ ตอบ Cancel คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 20

×