Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน
 โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS)

ปีกำรศึกษำ ٢٥٥2

   ในปีการศึกษา 2552 ...
จากภาพที่เห็นเมื่อ ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer ที่ Desktop ก็
ให้เลือกที่ Drive C: ซึ่งเป็น Drive ที่ตัวข้อมูล
OBECMDB_MAS...
และเมื่อเจอไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็คือ OBECMDB_MASTER.db
ก็ให้ทำาการเลือกไฟล์แล้วทำาการคลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าวเพื่อที่จะทำาก...
หลังจากที่เราได้ไฟล์ที่เราทำาการ Copy แล้วให้คลิกขวาที่ไฟล์นั้น
เพื่อที่จะทำาการเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ดังภาพ
   โดยเมื...
หลังจากเราได้เปลียนชื่อไฟล์ Copy of OBECMDB_MASTER.db
            ่
เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์สำารองของก้อนข้อมูล...
2.2 ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรม SMIS บน Desktop ดังภาพ
         ้
หลังจากดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม SMIS แล้วจะได้หน้า...
2.5 ให้เราตรวจสอบใน Tab แรก ก็คือ โรงเรียน ว่าใช่โรงเรียน
ของเราหรือไม่ และตรวจสอบดูรหัสโรงเรียน ปีการศึกษา ชื่อโรงเรียน
(...
2.7 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะเป็นของปีการศึกษา
2551
  จากนั้นให้กลับมาที่ Tab แรก คือ Tab โรงเรียนให้ทำาก...
เมื่อกดที่ปุ่มบันทึกเสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงแถบสถานะการ
ทำางานว่าดำาเนินการไปถึงไหนแล้ว และเมื่อโปรแกรมดำาเนินการเสร็จจะ
ขึ้...
เมื่อเข้าไปดูจะเห็นว่าจำานวนนักเรียนลดลง ซึ่งต้องไปดูหน้าถัดไป
ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่
   ที่หน้าข้อมูลนักเรียน / ห...
จากนั้นโปรแกรมก็จะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เราก็ใส่ตัวเดิมเข้าไปดังภาพพอเข้าระบบงานกิจการนักเรียนได้แล้วก็ให้
 ...
เมื่อเราได้เลือกระดับชั้น ห้อง วันที่จบการศึกษาได้แล้วก็ให้เรา
ตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนว่ามีคนไหนมีปัญหาหรือไม่ ถ้าจบการ...
หากเราต้องการแก้ไขการสั่งจบการศึกษาก็สามารถทำาได้โดยการคลิกที่
ปุ่ม ยกเลิกการจบการศึกษา
   โปรแกรมก็จะทำาการคืนข้อมู...
เมื่อคลิกเลือกที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ให้เราตรวจสอบ
นักเรียนว่าคนไหนที่ตก ก็ให้คลิกที่ซำ้าชั้น คนไหนที่ขึ้นก็ให้คลิ...
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่มบันทึกได้เลย
โปรแกรมก็จะแจ้งว่าได้จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
   ต่...
เมื่อตรวจสอบรายชื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ปมบันทึกได้เลยดังภาพ
                      ุ่
ต่อไปก็ให้ทำา...
หลังจากทำารายการจบการศึกษาเสร็จแล้วก็ให้ไปทำารายการจัด
ห้องเรียน โดยให้ไปคลิกที่ Tab จัดห้องเรียน ดังภาพ
   ในขั้นต...
โปรแกรมจะแสดงรายชื่อเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นมาให้เรา
เห็น และในด้านข้างรายชื่อจะมีตัวกำาหนดสถานะ และห้อง ในขั้...
เมื่อทำาการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำาการคลิกเลือกที่
ปุ่มบันทึก ดังภาพ
จากนั้นให้ทำาการปิดออกจากเมนูระบบกิจการนักเ...
จากนั้นให้ไปที่ Tab ข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะพบว่าจะยังไม่มี
จำานวนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smisการจบการเลื่อนชั้น

3,028 views

Published on

การจบการเลื่อนชั้น โปรแกรมsmis52

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smisการจบการเลื่อนชั้น

 1. 1. สรุปขั้นตอนที่สำำคัญในกำรดำำเนินงำน โปรแกรมระบบบริหำรสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SMIS) ปีกำรศึกษำ ٢٥٥2 ในปีการศึกษา 2552 นีโปรแกรม SMIS ไม่ได้มีการปรับเปลียน ้ ่ อะไรเพิ่มเติมจากปี การศึกษา 2551 เลย เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้อง ทำาการอัพเดท โปรแกรมแต่อย่างใด ดังนั้นในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนจึงสามารถที่จะดำาเนินการจัด เก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมได้เลย โดยหาก โรงเรียนไหนยังไม่ได้ทำาการจัดเก็บอะไรก็สามารถเริ่มต้นไปกับคู่มือ ฉบับนี้ได้เลยครับ ลำาดับขั้นตอนในการจัดทำาก็จะมีดังนี้ 1. กำรสำำรองข้อมูล ให้ทำาการ Copy ก้อน OBECMDB_MASTER.db ของปีการศึกษา 2551 เก็บไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยให้ทำาการสำารองข้อมูลดังนี้ โดยให้ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer ที่ Desktop ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู
 2. 2. จากภาพที่เห็นเมื่อ ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer ที่ Desktop ก็ ให้เลือกที่ Drive C: ซึ่งเป็น Drive ที่ตัวข้อมูล OBECMDB_MASTER.db จะถูกเก็บอยู่ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Drive C: ้ แล้วมองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Program Files เพื่อหาโฟล์เดอร์ ที่ชื่อว่า Obec_database ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 2
 3. 3. และเมื่อเจอไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็คือ OBECMDB_MASTER.db ก็ให้ทำาการเลือกไฟล์แล้วทำาการคลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าวเพื่อที่จะทำาการ Copy ข้อมูลตัวนี้เก็บไว้ จากภาพเมื่อคลิกขวาที่เมาส์แล้ว ให้เลื่อนเมาส์มาคลิกซ้ายที่คำาว่า Copy จากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปวางบริเวณพื้นทีว่างสีขาวตรงไหนก็ได้ ่ แล้วทำาการคลิกขวาอีกครั้ง แล้วเลื่อนมาที่คำาว่า Paste แล้วคลิกซ้าย เพื่อทำาการ วางไฟล์ที่เรา ทำาการ Copy ก็จะได้ไฟล์ Copy of OBECMDB_MASTER.db ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 3
 4. 4. หลังจากที่เราได้ไฟล์ที่เราทำาการ Copy แล้วให้คลิกขวาที่ไฟล์นั้น เพื่อที่จะทำาการเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ดังภาพ โดยเมื่อคลิกขวาแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ Rename แล้วทีไฟล์จะ ่ เปลียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาที่ชื่อของไฟล์ ให้เรานำาเมาส์ไปคลิกที่ ่ หน้าตัว O (โอ) แล้วกดปุ่ม Backspace ทีคีย์บอร์ด เพื่อทำาการลบคำาว่า ่ Copy of ออก และเพิ่มคำาว่า 51 เข้าไปที่ด้านท้ายของชื่อ (ให้สังเกต ว่าบางเครื่องจะไม่มี .db บางเครื่องจะมี ถ้าหากว่าเครื่องไหนที่มี .db ต่อท้ายชื่อไฟล์ก็อย่าลบตัวนี้ทิ้ง ให้คงเดิมไว้ โดยแทรกคำาว่า 51 เข้าไปแทน ถ้าหากเครื่องไหนไม่มีก็สามารถเพิ่มเลข 51 เข้าไปได้เลย โดยไม่ต้องกังวลอะไร) เมื่อเราได้ทำาการเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter แล้วจะเกิด กรอบคำาถามขึ้นมาโดยข้อความบอกว่า คุณมั่นใจที่จะเปลียนชื่อนี้จริง ่ หรือไม่ ให้เราคลิกที่ ปุ่ม Yes ถ้าต้องการเปลี่ยนจริง หากไม่ให้คลิกที่ ปุ่ม No แต่ในที่นี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ ให้เราคลิกที่ปุ่ม Yes คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 4
 5. 5. หลังจากเราได้เปลียนชื่อไฟล์ Copy of OBECMDB_MASTER.db ่ เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์สำารองของก้อนข้อมูลของปีการศึกษา 2551 เก็บไว้ในชื่อ OBECMDB_MASTER_51.db คำำเตือน ในขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ที่จะทำาการ Copy ได้นั้น ต้องไม่ RunDatabase จึงจะสามารถทำาตามขั้นตอนที่กล่าวมาได้ ทั้งหมด 2. การเลื่อนชั้นและจบการศึกษาในปีการศึกษา 2552 2.1. ให้ทำาการ RubDatabase ที่อยูบน Desktop ดังภาพ ่ เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ RunDatabase แล้วจะเกิดกรอบแสดงขึ้นมาให้ เราคลิกที่ปุ่ม OK จากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงขั้นตอนการ RubDatabase ให้เห็นแล้วก็จะหายไปอยู่ด้านล่าง ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 5
 6. 6. 2.2 ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรม SMIS บน Desktop ดังภาพ ้ หลังจากดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม SMIS แล้วจะได้หน้าจอของโปรแกรม แสดงขึ้นมาดังภาพ 2.3 ให้คลิกที่ระบบงานโรงเรียนหนึงครั้ง จะเกิดกรอบแสดงการ ่ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในตัวอย่างชื่อผู้ใช้ คือ a รหัสผ่าน คือ a (แต่ จะแสดงผล เป็น *) จากนั้นคลิกทีปุ่ม ตกลงดังภาพ ่ 2.4 หลังจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าจอระบบงานโรงเรียน โดยส่วน บน Title bar จะแสดงชื่อโรงเรียนและปีการศึกษา 2551 ไว้อยู่ แสดง ว่าเรายังเป็นปีการศึกษา 2551 จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ทะเบียนโรงเรียน และ ดับเบิ้ลคลิกที่ กำาหนดข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 6
 7. 7. 2.5 ให้เราตรวจสอบใน Tab แรก ก็คือ โรงเรียน ว่าใช่โรงเรียน ของเราหรือไม่ และตรวจสอบดูรหัสโรงเรียน ปีการศึกษา ชื่อโรงเรียน (โดยเฉพาะตัวหนังสือที่เน้นสีแดง) ในที่นี้ในช่องปีการศึกษาจะเป็นปี การศึกษา 2551 2.6 ตรวจสอบข้อมูลปีการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นปีการศึกษา 2551 ว่ายังครบหรือไม่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 7
 8. 8. 2.7 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะเป็นของปีการศึกษา 2551 จากนั้นให้กลับมาที่ Tab แรก คือ Tab โรงเรียนให้ทำาการเปลี่ยนปี พ.ศ. 2551 เป็น 2552 แล้วทำาการบันทึกโดยกดที่ปุ่มบันทึก อยู่ด้านบน ของโปรแกรม (สังเกตรูปจะเป็นรูปแผ่นดิสก์) คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 8
 9. 9. เมื่อกดที่ปุ่มบันทึกเสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงแถบสถานะการ ทำางานว่าดำาเนินการไปถึงไหนแล้ว และเมื่อโปรแกรมดำาเนินการเสร็จจะ ขึ้นกรอบแสดงข้อความว่าเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้กดปุ่ม OK หลังจากนั้นให้เราไปตรวจสอบดูข้อมูลปีการศึกษาของโรงเรียนว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 9
 10. 10. เมื่อเข้าไปดูจะเห็นว่าจำานวนนักเรียนลดลง ซึ่งต้องไปดูหน้าถัดไป ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ที่หน้าข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะปรากฏดังภาพ คือ ในแถบ อนุบาล 1: จะไม่มีข้อมูลนักเรียน โดยข้อมูลนักเรียนจะเป็น 0 และใน แถบประถมศึกษา 1: ก็ไม่มี แถบประถมศึกษาปีที่ 4: มัธยมศึกษาปีที่ 1: ก็ไม่มี แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมได้ทำาการเลื่อนชั้นของปีการศึกษา 2551 ให้แล้ว และรอจำาหน่ายของชั้นที่สูงที่สุดของโรงเรียนและ รอสั่ง จบแต่ละช่วงชั้นของปีการศึกษา 2551 ส่วนจำานวนห้องถ้าในปีการ ศึกษา 2552 มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ท่านสามารถเปลียนแก้ไขได้ในขั้น ่ ตอนนี้เลย จากนั้นให้คลิกทีปุ่ม คำาว่า ่ เพื่อออกจากหน้านี้ และคลิกที่ปุ่มคำาว่า ปิด อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกจากเมนูระบบทะเบียน โรงเรียน โดยก่อนจะออกจากเมนูนี้ โปรแกรมก็จะถามว่าต้องการจะปิด งานโรงเรียนหรือไม่ ก็ให้คลิกทีปุ่ม Yes ดังภาพ ่ จากนั้นให้เราไปเข้างานกิจการนักเรียนที่เมนูหลัก จากนั้นให้เราไปเข้าระบบงานกิจการนักเรียน คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 10
 11. 11. จากนั้นโปรแกรมก็จะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราก็ใส่ตัวเดิมเข้าไปดังภาพ พอเข้าระบบงานกิจการนักเรียนได้แล้วก็ให้ ให้มองหาเมนู การจบการศึกษา/การเลื่อนชั้น เมื่อเข้ามาหน้า ของการจบการศึกษา ได้แล้ว ก็ให้ไปคลิกที่ Tab จบการศึกษา ให้เราเลือกระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนของเรา คือ ในที่นี้ โรงเรียนที่ผมยกตัวอย่างจะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นสูงสุดคือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้นเราต้องไปเลือกระดับชั้นเป็น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 วันที่จบการศึกษา เป็น 31 มีนาคม 2552 อย่าลืม เลื่อนไป หาวันที่จบให้ได้เพราะโปรแกรมจะขึ้นปีที่จบให้เราเป็นปี 2550 ถ้าไม่ เลื่อนไปหาเดือนมีนาคม ปี 2552 มันจะทำาให้เรามีปัญหาในการยกเลิก คืนมาได้ ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 11
 12. 12. เมื่อเราได้เลือกระดับชั้น ห้อง วันที่จบการศึกษาได้แล้วก็ให้เรา ตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนว่ามีคนไหนมีปัญหาหรือไม่ ถ้าจบการ ศึกษาหมด ก็เลือกที่จบการศึกษา แต่ถ้ายังมีปัญหา ก็ให้ไปคลิกที่จุด หน้าช่อง รอดำาเนินการ ในช่องกำาหนดสถานะการศึกษา ถ้าคนไหน ศึกษาต่อก็คลิกที่จุดหน้าศึกษาต่อ แต่ถ้าไม่ศึกษาต่อก็คลิกที่จุดหน้าไม่ ศึกษาต่อ แต่ถ้าเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องคลิกที่ศึกษาต่อเพราะ เป็นภาคบังคับ เมื่อตรวจสอบเสร็จหมดแล้วก็คลิกที่ปมบันทึกในด้านบนของ ุ่ โปรแกรมได้เลย เมื่อคลิกที่ปุ่มบันทึกโปรแกรมก็จะเริ่มดำาเนินการจบการศึกษาให้ เราดังภาพ และโปรแกรมก็จะแสดงกรอบขึ้นมาว่าได้ทำาการจัดเก็บ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 12
 13. 13. หากเราต้องการแก้ไขการสั่งจบการศึกษาก็สามารถทำาได้โดยการคลิกที่ ปุ่ม ยกเลิกการจบการศึกษา โปรแกรมก็จะทำาการคืนข้อมูลมาให้เราทำาการแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ถ้าแก้ไขเสร็จแล้วก็สามารถสั่งบันทึกได้เลย จากนั้นก็ให้ทำาการเลือกระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังภาพ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 13
 14. 14. เมื่อคลิกเลือกที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ให้เราตรวจสอบ นักเรียนว่าคนไหนที่ตก ก็ให้คลิกที่ซำ้าชั้น คนไหนที่ขึ้นก็ให้คลิกที่จบ การศึกษา ในส่วนกำาหนดสถานะการศึกษาต่อ ก็ให้คลิกที่ ศึกษาต่อที่ เดิม ส่วนคนที่ย้ายไปที่อื่นแล้วเราสามารถคลิกที่ปุ่ม ศึกษาต่อที่อื่นได้ เลย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการย้ายออกของนักเรียน ซึ่งเมื่อเรา คลิกที่ศึกษาต่อที่อื่นแล้ว โปรแกรมก็จะไม่แสดงรายชื่อนักเรียนคนนี้ใน ชั้นปัจจุบัน คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 14
 15. 15. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่มบันทึกได้เลย โปรแกรมก็จะแจ้งว่าได้จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็ไปเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้จะได้ ทำาการจบการศึกษาในช่วงชั้นนั้นและก็จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็น ประถม ศึกษาปีที่ 4 ต่อไป เมื่อเลือกประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วก็จะปรากฏรายชื่อขึ้นมาให้เรา ตรวจสอบเช่นเดิม คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 15
 16. 16. เมื่อตรวจสอบรายชื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ปมบันทึกได้เลยดังภาพ ุ่ ต่อไปก็ให้ทำาการเลือกชั้นอนุบาล 2 ต่อไป คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 16
 17. 17. หลังจากทำารายการจบการศึกษาเสร็จแล้วก็ให้ไปทำารายการจัด ห้องเรียน โดยให้ไปคลิกที่ Tab จัดห้องเรียน ดังภาพ ในขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะเป็นการจัดห้องของนักเรียน ว่าคนไหนเปลี่ยนแปลงห้องเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2552 หรือไม่ ถ้ามี เราก็สามารถใส่ตัวเลขเข้าไปเลย และในเมนูนี้จะมีการเลือกให้เด็ก สามารถซำ้าชั้นได้ ในเมนูนี้ ให้เราเลือกระดับชั้นที่จะทำาการแก้ไขหรือตรวจสอบรายชื่อ ใน ตัวอย่างจะเลือก อนุบาล 2 คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 17
 18. 18. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นมาให้เรา เห็น และในด้านข้างรายชื่อจะมีตัวกำาหนดสถานะ และห้อง ในขั้นตอนนี้ ถ้าหากใครต้องการให้นักเรียนคนไหนซำ้าชั้นก็สามารถคลิกได้หน้าคำาว่า ซำ้าชั้น และถ้าหากใครต้องการเปลียนห้องให้กับเด็กนักเรียนก็สามารถ ่ เปลียนแก้ไขได้ในขั้นตอนนี้เลย ่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 18
 19. 19. เมื่อทำาการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำาการคลิกเลือกที่ ปุ่มบันทึก ดังภาพ จากนั้นให้ทำาการปิดออกจากเมนูระบบกิจการนักเรียนในหัวข้อมูลการจัด ห้องเรียน เพื่อที่จะไปทำาหัวข้ออื่นต่อไปดังตัวอย่างต่อไปที่จะกล่าวถึง ก่อนที่จะไปเมนูอื่นให้กลับไปที่ระบบงานโรงเรียนเพื่อไปตรวจ สอบข้อมูลนักเรียนว่าที่เราได้ทำาการสั่งจบการศึกษาของแต่ละช่วงชั้น ไปแล้วนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ให้ไปเข้าหน้าหลักเข้าระบบงานโรงเรียน เข้าชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ดังภาพ แล้วไปที่กำาหนดข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน เข้าไปดูข้อมูลปีการศึกษาของโรงเรียน ให้ตรวจสอบดูยอดนักเรียนว่าเพิ่มขึ้น หรือไม่ คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 19
 20. 20. จากนั้นให้ไปที่ Tab ข้อมูลนักเรียน / ห้องเรียน จะพบว่าจะยังไม่มี จำานวนเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรผิดพลาด ก็ให้ทำาการ ปิดเมนูนี้ไปโดยให้ไปเลือกที่ ปุ่มปิด 2 ครั้งเพื่อออกจากระบบงานโรงเรียน โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบ ว่าคุณต้องการจะปิดงานโรงเรียนหรือไม่ ถ้าต้องการก็ตอบ Yes ถ้าไม่ก็ ตอบ Cancel คุณครูวัชรินทร์ นาคะอินทร์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกล เรียบเรียง ู 20

×