หนังสืออ่านเพิ่มเติม

2,616 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

 1. 1. 2คำ ำ นิ ย ม
 2. 2. 3 หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม (Supplementary Reader)เรื่อง Grandfather Shares His Wisdom of BasketMaking. ที่อำจำรย์ประหยัด ปรังประโคน ได้เขียนและเรียบเรียง เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) นั้น นับเป็นมิติใหม่อีกมิติหนึ่งที่ได้มีกำรนำำภูมิปัญญำด้ำนหัตถกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญำดั้งเดิมของคนไทย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกำรศึกษำในระบบ ด้วยกำรนำำเนื้อหำสำระมำเรียบเรียงด้วยสำำนวนภำษำที่อ่ำนง่ำย เข้ำใจง่ำย พร้อมกำรจัดทำำภำพประกอบที่สวยงำมเพื่อเป็นสื่อในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ٢٥٤٢และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ٢) พ.ศ.٢٥٤٥ ได้ให้ควำมสำำคัญในกำรนำำภูมิปัญญำในท้องถิ่นต่ำงๆไปสู่กำรจัดกำรศึกษำของชำติ โดยเฉพำะหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ٢٥٤٤ ได้กำำหนดไว้อย่ำงชัดเจนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน ซึงสำระสำำคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิปัญญำ ่ไทยในด้ำนต่ำงๆ กำรนำำภูมิปัญญำในท้องถิ่นต่ำงๆเข้ำสู่กำรศึกษำของชำติ ในรูปแบบที่หลำกหลำย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ นับเป็นกระบวนกำรสำำคัญในกำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีงำมในด้ำนกำรอนุรักษ์สร้ำงสรรค์ สืบสำน และพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียนได้สืบสำนควำมเป็นไทยไว้ในจิตวิญญำณควำมเป็นไทยซึ่งเป็นหัวใจสำำคัญของกำรธำำรงรักษำควำมเป็นชำติไทยของเรำ ถวัลย์ มำศจรัส หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้ สำำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ สำำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำร ศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
 3. 3. 4Chitpon: Good morning, Grandpa. What areyou doing?Grandpa: Hi, Chitpon. I’m going to watch my friend Khun Ta Puay makes a fish basket. Would youlike to go with me?
 4. 4. 5Chitpon: I’d love to.Grandpa: While we are walking to Khun TaPuay’s hut, I will explain to you the tools and materials that he will use to make the basket.Chitpon: Will he need a lot of things?
 5. 5. 6Grandpa: Yes. He’ll need a large steel knifefor cutting and trimming bamboo.Grandpa: Khun Ta Puay uses a small blade knife to trim and peel
 6. 6. 7 the bamboo, and an awl to punchholes for lacing.
 7. 7. 8Grandpa: Then he needs a wooden clamp to hold the basket while he’s working, and a clay water jug to give the basket its shape. Some people use a wooden log or a plastic bucket instead of a jug.? ?
 8. 8. 9Grandpa: Khun Ta Puay will find a stand of rattan palm trees. From these trees he can cut rattancanes and make rattan cord.
 9. 9. 10Grandpa: Khun Ta Puay is also going to use some plastic string and strong nylon cord. In the old days the string was made of plants, but the modern string is stronger and lasts longer.
 10. 10. 11Grandpa: Khun Ta Puay will also need a lotof bamboo because that is the main material used inmaking the basket.Chitpon: That’s a lot of stuff to make onesmall basket!
 11. 11. 12Chitpon: We’ve been walking a long time.Are we almost there Grandpa?Grandpa: When I was a boy we had to walk ten times this far everyday to go to school, or to work in the rice field. Look, Khun Ta Puay’s hut is over there.Chitpon: Wow! He has a hut like people living in a long time ago.Grandpa: Yes, it’s made of coconut wood and bamboo with a grass thatch roof. There’s a pond with fish and a big stand of bamboo for making baskets. Let’s say hello to Khun Ta Puay.
 12. 12. 13Grandpa: Hello, Puay.Khun Ta Puay: Hello, my friend. Who is that with you?Grandpa: This is my grandson, Chitpon.Khun Ta Puay: Hello, Chitpon. How are you?Chitpon: Good morning, Khun TaPuay. I’m fine thank you, and you? Khun Ta Puay: Very well, thanks. Tomorrow I’m going to start to make a fish basket, would you like to watch?Chitpon: Yes, please!Khun Ta Puay: O.K., come back with your grandfather early tomorrow morning. See you then.Grandpa & Chitpon: See you tomorrow!
 13. 13. 14 Exercise 1Directions: Choose the best answers.1. Who are the two people speaking? a) Nid and Steven. b) Frank and Wolkkang. c) Chitpon and Grandpa. d) Pichai and Grandmother.2. What is the boy’s name? a) William. b) Ted. c) Somchai. d) Chitpon.3. Where are they going? a) School. b) Town c) Khun Ta Puay’s hut.
 14. 14. 15 d) Field.4. What are they going to do there? a) Watch Khun Ta Puay makes a fish basket. b) See the movie. c) Play football. d) Teach a student.5. How will Chitpon and Grandpa go to Khun TaPuay’s hut? a) By car. b) On foot. c) By airplane. d) By cart.6. What will Grandpa explain to Chitpon as theygo? a) Eating lunch. b) Using tools and materials. c) Growing rice in the field. d) Playing badminton.7. Will Khun Ta Puay need a lot of things to makehis basket? a) Yes, he will. b) No, he won’t. c) Yes, he may. d) No, he may be not.8. What is the small blade knife used for? a) Punching. b) Peeling. c) Cutting. d) Shaping.
 15. 15. 169. What is the awl used for? a) To split. b) Peel. c) Tie. d) Punch.10. What three things could be used to give thebasket its shape? a) Small blade knife, an Awl, String. b) Bamboo, Rattan, Nylon cord. c) Clay water jug, Wooden log, Plasticbucket. d) Wooden log, Hammer, Wooden clamp. Exercise 2Directions: Answer the Questions:1. What kind of trees does Khun Ta Puay need tofind? ………………………………………………………….2. What is the main material used to make thebasket? …………………………………………………………...3. How far does Grandpa say he has to walk toschool? …………………………………………………………...4. Who is Chitpon meeting for the first time? …………………………………………………………....5. What is going to happen tomorrow? ……………………………………………………………
 16. 16. 17 Answer KeysExercise 1 1. c 2. d 3. c 4. a 5. b 6. b 7. a 8. b 9. d10. cExercise 2 1. Rattan palm trees. 2. Bamboo. 3. Ten times as far as the distance to Khun TaPuay’s hut. 4. Khun Ta Puay.
 17. 17. 18 5. Making a fish basket. ภู ม ิ ป ั ญ ญำท้ อ งถิ ่ น กำรจั ก สำน คุ ณ ตำเพื อ ย อุ ด มสุ ข Khun Ta Puay Udomsookผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ภูมิปัญญำท้องถิ่นกำรจักสำน (ตะแกรง)ชื ่ อ นำยเพือย อุดมสุข อำยุ ٦٩ ปีท ี่อ ย ู่ป ัจ จ ุบ ัน บ้ ำ นเลขที่ ١١٦ หมู่ ที่ ٤ บ้ ำ นไทรตำำบลบ้ำนไทร อำำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์กำรศึ ก ษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ٤ อำชี พ ทำำนำประสบกำรณ์ กำรจักสำนเป็นเวลำ ٤٠ ปีควำมสำมำรถพิ เ ศษ กำรจักสำน ช่ำงไม้
 18. 18. 19ผลงำนที ่ ป ระสบควำมสำ ำ เร็ จ ผลิตภัณฑ์กำรจักสำนเครื่องมือเครื่องใช้ ในกำรจับสัตว์นำ้ำจำำหน่ำยในท้องถิ่นภ ูม ิป ัญ ญ ำ ท ้อ ง ถ ิ่น ท ี่น ำำ ม ำ ใ ช ้ ใช้วั สดุ อุ ป กรณ์ ที่ มีในท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำำวันแนวคิ ด ในกำรประกอบอำชี พ นำำภูมิปัญญำชำวบ้ำนไปใช้ในกำรหำรำยได้จุนเจือ ครอบครัว บรรณำนุ ก รมกรมวิชำกำร. (٢٥٤٠). กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รตำมควำมต้ อ งกำรของท้ อ งถิ ่ น . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว. . (٢٥٣٩). ภู ม ิ ป ั ญ ญำท้ อ งถิ ่ น กั บ กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนในระดั บ ประถมศึ ก ษำและมั ธ ยมศึ ก ษำ. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว.ครุรักษ์ ภิรมณ์รักษ์. (٢٥٣٨). ภู ม ิ ป ั ญ ญำชำวบ้ ำ นกั บกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รท้ อ งถิ ่ น . กรุงเทพฯ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.จินตนำ ใบกำซูย. (٢٥٣٤). กำรจั ด ทำ ำ หนั ง สื อ สำ ำ หรั บ ีเด็ ก . กรุงเทพฯ : สุวีริยำสำส์น. . (٢٥٤٢). เทคนิ ค กำรเขี ย นหนั ง สื อสำ ำ หรั บ เด็ ก . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
 19. 19. 20 คุรุสภำลำดพร้ำว.ฉวีวรรณ คูหำภินันท์. (٢٥٢٧). กำรทำ ำ หนั ง สื อ สำ ำ หรั บเด็ ก . กรุงเทพฯ : อมรกำรพิมพ์.ถวัลย์ มำศจรัส. (٢٥٤٠). กำรเขี ย นหนั ง สื อ ส่ ง เสริ มกำรอ่ ำ นและหนั ง สื อ อ่ ำ นเพิ ่ ม เติ ม . พิมพ์ครั้งที่ ٣. กรุงเทพฯ : บริษัทต้นอ้อแกรมมี่จำำกัด. . (٢٥٣٨). เทคนิ ค และตั ว อย่ ำ งกำรเขี ย นหนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม กำรอ่ ำ นและ หนั ง สื อ อ่ ำ นเพิ ่ ม เติ ม . กรุงเทพฯ : สำำนักมิติใหม่.ภิญญำพร นิตยประภำ. (٢٥٣٤). กำรผลิ ต หนั ง สื อสำ ำ หรั บ เด็ ก . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.สนิท สัตโยภำส. (٢٥٢٥). กำรผลิ ต สื ่ อ กำรเรี ย นกำรสอนประเภทหนั ง สื อ และสิ ่ ง พิ ม พ์ . ภำควิชำภำษำไทย สหวิทยำลัยล้ำนนำ :เชียงใหม่.สำำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ. (٢٥٤١). แนวทำงส่ ง เสริ ม
 20. 20. 21 ภู ม ิ ป ั ญ ญาไทยในการจั ด การศึ ก ษา.กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ ดี จำากัด.Hayes, Bemard L. Effective Strategies forTeaching Reading. Massachusetts : Allyn and Bacon. 1991.Leu, Donald J. Effective Reading Instruction. K – 8New Jersey : A Simon & Schuster Company, 1995.Manzo, Anthony V. and Manzo. Ula C. TeachingChildren to be Literate. Florida : HoIt. Rinehart and Winston. Inc.,1995.Miller, Wilma H. Reading Comprehension ActivitiesKit. New York : The Center for Applied Research inEducation. 1990.
 21. 21. 22 เกี่ยวกับ ผู้เขียนชื ่ อ สกุ ล นายประหยัด ปรังประโคนวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ตำ า แหน่ ง ปั จ จุ บ ั น ครู วิทยฐานะ ชำานาญการโรงเรียนวัดสำาโรง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ٢
 22. 22. 23ผลงานวิชาการ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเรื่อง Grandfather Shares His Wisdom of Basket Making.รางวัลที่ได้รับ ครูต้นแบบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่องGrandfather Shares His Wisdom of Basket Making. ชนะเลิศการแข่งขัน การประกวดสื่อและนวัตกรรม(TeachingMaterials Competition) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ช่วงชั้นที่ ٣ ของ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ٢
 23. 23. 24ผ ู ้ เ ข ี ย น /ผ ู ้ จ ั ด ท ำ า นายประหยัด ปรังประโคนที่ปรึกษา ด้าน ภ า ษ า Mr.J. Steven Bird. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ ดร.สุรชัย ปิยานุกูลที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ 2. ดร.สุรชัย ปิยานุกูล 3. นายยุทธนา ศรีวงษ์ชัย 4. นางดวงปาน สวงรัมย์ 5. อาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส 6. ดร.กระพัน ศรีงาน 7. อาจารย์นิฎฐา กัลยาประสิทธิ์ 8. นายนรินทร์ ทวยเจริญผู้วาด ภ า พ ป ร ะ ก อ บ นายไพฑูรย์ ใจกล้าผู้ออกแ บ บ ป ก แ ล ะ รู ปเ ล่ ม นายประหยัด ปรังประโคน
 24. 24. 25

×