SN Kansagra School            gujratI Vyakr`   idnaHk:         nam:                 ...
17) કળ વળવી – િનરાંત થવી18)  ӕકડા માંડવા – ગણતરŽ કરવી19) સૌ સારાં વાનાં થવાં – બધી રŽતે Ƀુભ થɂુ ં20) ઝડપ કરવી – ઉતાવળ કરવ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rudhiprayog

3,360 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rudhiprayog

 1. 1. SN Kansagra School gujratI Vyakr` idnaHk: nam: rol nHbr: iv*ay: gujratI or`: 8 2012-13 ixÙk ke hStaÙr1) ‰જ„દગી ખરચી નાખવી – ĥવન વેડફŽ દ° ɂ ુ ં2) મહ°નત ન ફળવી – મહ°નત ƥયથ½ જવી3) ધીરજ ȣ ૂટવી – ધીરજ ન રહ°વી, આશા છોડŽ દ° વી, ˆહ„મત હારŽ જવી4) તડકા છાંયડા જોવા – Ʌુખ ȳુઃખમાંથી પસાર થɂુ ંp) પૈસાની છોળ ર° લાવી – ȣ ૂબ પૈસા હોવા6) ȴ ૂળના ગોટા ઊડવા – ȶુƧકળ ȴ ૂળ ઊડવી7) અનેક રં ગો જોવા – અનેક અȵુભવો થવા8) ̄ાસકો પડવો – ફાળ પડવી9) ġ થɂુ ં – ગાયબ થɂુ,ં (અહӄ ȳૂર થɂુ ં અહӄ)10) Ʌ ૂર ȶ ૂરવો – હા માં હા કહ°વી11) અધીરા બનɂુ ં – ઉતાવળા થɂુ ં12) ȩુદા ӕક હોવા – ‰જ„દગી િવશેની સમજ ȩુદŽ હોવી13) ĥભ કપાઈ જવી – બોલતા બંધ થઈ જɂુ ં14) સાત ખોટનો દŽકરો – સાત દŽકરŽ પછŽ આવેલો દŽકરો, એકનો એક દŽકરો1p) મҭ માƊયા દામ આપવા – ȶ ૂર° ȶ ૂરŽ ˆક„મત ȧ ૂકવવી16) ƨતƞધ થઈ જɂુ ં – અવાક થઈ જɂુ ં
 2. 2. 17) કળ વળવી – િનરાંત થવી18) ӕકડા માંડવા – ગણતરŽ કરવી19) સૌ સારાં વાનાં થવાં – બધી રŽતે Ƀુભ થɂુ ં20) ઝડપ કરવી – ઉતાવળ કરવી21) પાન ખર° તેમ ખરવા – (અહӄ) એક પછŽ એક માનવી Ⱥ ૃƗȻુ પામવાં22) પેટનો ખાડો ઉણો રહ°વો – ȹ ૂખ ȳૂર ન થવી23) લાજ જવાનો વખત આવવો – આબĮ જવાનો ̆સંગ આવવો24) ́ાˆહ ́ાˆહ પોકાર કરવા – બચાવો બચાવો એમ મોટ°થી બોલɂુ ં2p) ӕચ ન આવવી – ȵુકસાન ન થɂું

×