Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Letter writing - worksheet

605 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Letter writing - worksheet

  1. 1. pZ leqn p@n samg/IpZ ilqna Ok kla hE. pZaeH ke ma|ym se hm Apne ivcaraeH kae dUsraeH tk phu¥cate hEH. ACKapZ vhI khlata hE ijsmeH pZ ilqne vala Apne ivcaraeH kae p/wavxalI #Hg se p/k! kre.pZ ilqte smy inMn bataeH ka |yan rqna caihO:- 1. pZ ilqne vale ka pUra pta AaEr idnaHk _pyuÉt S=an pr ilqa jana caihO. 2. ijs VyiÉt kae pZ ilqa gya hae _ske ilO _ict sHbaen ka p/yaeg krna caihO.jEse-pUßy,pUjnIy,Aadr`Iy,mhaedy,maNyvr,Aaid. 3. ijs VyiÉt kae pZ ilqa gya hae _ske ilO _ict Aiwvadn ka p/yaeg krna caihO. jEse:-cr` SpxR,sadr p/`am ,sadr nmSte,nmSkar,Aaid. 4. pZ kI wa*aa srl, Sp*!,iv*ayanusar t=a _pyuÉt haenI caihO. 5. pZ meH AnavXyk ivStar n hae t=a ApnI bat sHÙep meH khI g{ hae. 6. pZ ke AHt meH ilqne vale ke ilO p/yÉt ikO jane vale xBdaeH ka ivxe*a |yan rqna u caihO,jEse-Aapka Aa&akarI puZ, ix*y,tuMhara imZ,Aaid. 7. p/a=Rna-pZaeH meH p/a=Rna krne vale kae Apne kae Kae!a mante huO AikarI ya VyiÉt ke p/it sMmanpU`R wa*aa ka p/yaeg krna caihO t=a ApnI p/a=Rna SvIkar krne ke ilO kuK kar` wI dena caihO. 8. Pairvairk-pZaeH meH OesI AaTmIy t=a SnehyuÉt wa*aa ka p/yaeg krna caihO ijsse p#ne vale kae lge ik vh Apne iksI prm imZ,puZ,sqI,shpa@I,wa{,Aaid ka pZ p# rha hE.pZ ke p/kar :- pZ dae p/kar ke haete hEH-AaEpcairk -(formal) AaEpcairk pZ meH p/a=Rna pZ,Vyvsaiyk pZ,AikairyaeH yakayaRlyaeH ke pZ Aate hEH. AnaEpcairk -(informal) AnaEpcairk pZ jae Apne sHbHiyaeH mata ipta,imZaeH,Aaid kaeilqe jate hEH: jEse ba{ pZ,inmNZ` pZ,xaek pZ Aaid.
  2. 2. pZ ke AHg - pZ ke inMniliqt AHg haete 1) pZ-leqn ka pta v tarIq- tarIq-injI pZaeH meH pZ ke ba{H AaEr épr ke kaEne meH pZ leqk ka pta ilqa jata hE t=a _ske nIce idnaHk. 2) pZ pane vale ka sHbaen OvH Aiwvadn idnaHk ilqne ke bad n{ la{n meH ba{H Aiwvadn:- Aaer sHbaen ilqa jata hE,_ske bad AglI la{n meH ba{H Aaer hI Aiwvadn ilqa jata hE. 3) iv*ay vStu:- -Aiwvadn ke bad valI la{n meH iv*ay vStu ilqte hEH jae tIn AnuCKed meH haetI hE- 1)phle AnuCKed meH VyiÉtgt bateH ilqIH jatI hE ijsmeH bDe raeck trIke se halcal pUKa jata hE. 2) dUsre AnuCKed me iv*ay pr ilqa jata hE. 3) tIsre AnuCKed meH Fr pirvar ka halcal pUKte huO pZ ka jvab dene kae kha jata hE AaEr bhut hI $ickr #Hg se AHitm pHiÉt ilqI jatI hE. 4) pZ kI smaiPt smaiPt:-pZ ke AHt meH nIce ba¥{ Aaer ilqne vale ka sHbHsUck xBd AaErnam ilqa jata hE.pZ ilqne meH sHbaen,Aiwvadn AaEr smaPtI :-k) Apne se bDaeH ke ilO : sHbaen- pUßy,pUjnIy,Aadr`Iy. Aiwvadn- sadr p/`am, cr` SpxR. smaiPt- Aapka be!a,paeta,Anuj,wanja,wtIja,Aaid.q) brabr valaeH ke ilO sHbaen-ip/y wa{,ip/y imZ,ip/y sqI,ip/y bhn. ilO:- Aiwvadn- nmSte,nmSkar. smaiPt-tuMhara SnehI,tuMhara AiwNn imZ,tuMharI sqI.g) Kae!aeH ke ilO sHbaen-icrHjIvI,ip/yvr. ilO:-
  3. 3. Aiwvadn-AaxIRvad,p/sNn rhea. smaiPt- tuMhara xuwicHtk,ihtE*aI,xuweCKuk ,xuwakaHÙI.pZ ka p/a$pinMniliqt p/XnaeH ke _Ttr deH AaEr _TTar dete smy jvab _L!e ha= ke pas qIHcIg{ marijn la{n ke pas se hI xu$ kreH. • Aapke Fr ka nam ya nMbr • Saaesa{!I, maEhLle, Apa!RmeN! ka nam • glI nMbr (yid hae tae) • pas iS=t p/isdŸ S=an • raeD ka nam • xhr ka nam-ipn kaeD • tarIq- • Ok la{n KaeDeH. • sMbaen • Aiwvadn • phla AnuCKed:- halcal pUKna,VyiÉtgt bateH ilqte huO pZ ilqne ka kar` btana • dUsra AnuCKed:-idO gO iv*ay pr ivSt<t jankarI ilqna
  4. 4. • tIsra AnuCKed:-Fr ke swI sdSyaeH ke bare meH pUKna ,Apnapn idqate huO pZ ka jvab dene kae khna• Ok la{n KaeDeH.• Apna sHbHsUck btate huO nam ilqna.

×