Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงานที่ 3 เรื่ อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงาน       ขอบข่ายของโครงงาน ดาเนินงานโดยนักเรี ยนเป็ นผู้ริเริ่มสร้ างสรรค์ และ...
ประเภทศึกษาค้ นคว้ าทดลองโครงงานประเภทนี ้ เป็ นโครงงานที่เกิดขึ ้นจากการศึกษาหลักการต่าง ๆทางวิชาการแล้ วนามาทดลองค้ นคว้...
ประเภทสารวจข้ อมูลโครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานการศึกษาสารวจข้ อมูลสาหรับดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ผลงานและส่งเสริมผ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K3

151 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K3

  1. 1. ใบงานที่ 3 เรื่ อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงาน ขอบข่ายของโครงงาน ดาเนินงานโดยนักเรี ยนเป็ นผู้ริเริ่มสร้ างสรรค์ และครูอาจารย์เป็ นผู้ให้ คาแนะนาปรึกษา สรุปคือ1. เป็ นกิจกรรมการศึกษาทีให้ นกเรี ยนศึกษา ค้ นคว้ า ปฏิบติด้วยตนเอง โดยอาศัย หลักวิชา การทางทฤษฎี ั ัตามเนื ้อหาโครงสร้ างงานนัน ๆ หรื อจากประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ พบเห็นมาแล้ ว ้2. นักเรี ยนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้ วยตนเอง หรื อเป็ นกลุมโดยใช้ ระยะเวลาสัน ๆ เป็ นภาคเรี ยนหรื อ ่ ้มากกว่าก็ได้3. นักเรี ยนเป็ นผู้พิจารณาริเริ่ มสร้ างสรรค์ คัดเลือกโครงงาน ที่จะศึกษา ค้ นคว้ า ปฏิบติด้วย ตนเอง ตามความ ัถนัด สนใจและความพร้ อม4. นักเรี ยนเป็ นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบตงาน และการ แปรผล รายงานต่อครู ัิอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ดาเนินงานร่วมกัน ให้ บรรลุตามจุดหมาย ที่กาหนด ไว้5. เป็ นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรี ยนตามวัยและสติปัญญา รวมทังการใช้ จายเงิน ้ ่ดาเนินงานด้ วยประเภทของโครงงานประเภทพัฒนาผลงานโครงงานนี ้เป็ นโครงงานที่เกิดจากการศึกษาเนื ้อหาทางวิชาการหรื อหลักทฤษฏีเกี่ยวกับวิชาการ งานและอาชีพหรื อวิชาสามัญต่าง ๆ แล้ วนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ สอดคล้ องกับแนวทางทฤษฎีดงกล่าว ส่งผล ให้ มีผลงาน ัเป็ นรูปธรรม ยิ่งขึ ้น ผู้ทาโครงงานต้ องมีความรู้ในเรื่ องที่ต้องศึกษา ค้ นคว้ าข้ อมูลอย่างลึกซึ ้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรี ยนนได้ ศกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ นักเรี ยน อาจทาโครงงานสร้ างเครื่ องอบกล้ วยด้ วย ึแสงแดด ตู้อบเนื ้อสัตว์ตาง ๆ เครื่ องทาน ้าร้ อน ฯลฯพืช สมุน ไพร นักเรี ยนอาจทาโครงงานการใช้ ยาปราบ ่ศัตรูพืชด้ วย สมุนไพร กาจัดเพลี ้ย หนอน แมลงปี กแข็ง ฯลฯการถนอม อาหาร นักเรี ยนอาจทาโครงงาน การแปรรูปผลผลิต การทาผักกาด ดองสารรสการทาไส้ กรอก การดอกพืชผัก ผลไม้ ตาง ฯลฯการเลี ้ยงปลา นักเรี ยน ่อาจทาโครงงาน การเลี ้ยงปลาสวยงาม การเปลี่ยนสีปลาออสก้ า ฯลฯ
  2. 2. ประเภทศึกษาค้ นคว้ าทดลองโครงงานประเภทนี ้ เป็ นโครงงานที่เกิดขึ ้นจากการศึกษาหลักการต่าง ๆทางวิชาการแล้ วนามาทดลองค้ นคว้ าเพื่อยืนยันทฤษฎีหรื อหลักการ หรื อต้ อการทราบแนวทางเพิ่มคุณค่าและการใช้ ประโยชน์ ให้ มากยิ่งขึ ้น เช่น-การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน-การทดลองปลูกพืชในน ้ายา หรื อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดิน-การควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ ประดับประเภทเถา-การใช้ ฮอร์ โมนกับกิ่งกุหลาบ-การศึกษาขนมอบชนิดต่าง ๆ-การศึกษาสูตรเครื่ องดื่มที่ทาจากผลไม้ประเภทสร้ างสิ่งประดิษฐ์โครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานสร้ างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ ๆ ขึ ้นมาหลังจาก ที่ได้ ศกษาทาง ทฤษฎีหรื อพบเห็น ึผลงานของผู้อื่น แล้ ว เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่จะพัฒนาต่อไป จึงประดิษฐ์ คิดค้ น ให้ สามารถ ใช้ ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ ้น เช่น-การควบคุมระบบการให้ น ้าในแปลงเพาะชา-การประดิษฐ์ หวฉีดพ่นน ้าในแปลงปลูกผัก ั-การประดิษฐ์ ของชาร่วย-การประดิษฐ์ เครื่ องรับวิทยุ-การประดิษฐ์ เครื่ องเสียง-การออกแบบเสื ้อผ้ าชาย หญิง
  3. 3. ประเภทสารวจข้ อมูลโครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานการศึกษาสารวจข้ อมูลสาหรับดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ผลงานและส่งเสริมผลผลิตให้ มีคณภาพดียิ่งขึ ้น ข้ อมูลดังกล่าว อาจมีผ้ จดทาขึ ้น แต่มีการแปรเปลี่ยนไปแล้ ว ต้ องทา การ ุ ูัสารวจจัดทาขึ ้นใหม่ให้ ทนสมัยอยูเ่ สมอ หรื อสารวจและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องหนึงเรื่ องใด แล้ วนาข้ อมูลที่ ั ่ได้ มาจาแนกเป็ นหมวดหมู่ และนาเสนอในรูปแบบ ต่าง ๆ อย่างมีระบบ ผู้เรี ยนต้ องไปศึกษา รวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีตาง ๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สารวจ โดยใช้ เครื่ องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ่ฯลฯเช่น-การสารวจราคาผลผลิตเกษตรในท้ องถิ่น-การสารวจราคาสินค้ าอุปโภคบริ โภคในท้ องถ่น-การสารวจแหล่งวิชาการและสถานประกอบการในท้ องถิ่น-การสารวจงานบริ การในท้ องถิ่น-การสารวจปริมาณการเลี ้ยงไก่เนื ้อในท้ องถิ่น-การสารวจปริมาณการเลี ้ยงห่านในท้ องถิ่น-การรวบรวมข้ อมูลเสนอรูปแบบเว็บไซต์-การรวบรวมความรู้ นาเสนอด้ วยโปรแกรมพรี เซ้ นต์เตชัน ่Credit: http://www.yupparaj.ac.th/CAI/CAI2005/33102/plan2/type.htm#a1 http://www.yupparaj.ac.th/CAI/CAI2005/33102/plan2/know1.htm

×