พัฒนาการท่องเที่ยวไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

928 views

Published on

How can we improve Thai tourism industry through science and technology

Published in: Data & Analytics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พัฒนาการท่องเที่ยวไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

 1. 1. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. 2.  เห็นบทบาทและความสาคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และ นวัตกรรม (Innovation) ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  เห็นความสาคัญของดัชนี สถิติ และข้อมูล ในการยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะสาหรับ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
 3. 3. Intensive linkages & interaction in tourism, travel, hospitality, and, increasingly, ICT and creative industries ตัวแทนการ ท่องเที่ยว ขนส่ง ที่พัก ภาครัฐและ องค์กรการ ท่องเที่ยว ICT ร้านอาหาร สถาบัน การศึกษา MICE GDS สาขา เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
 4. 4. อะไรคือความสามารถในการแข่งขัน? ความสามารถในการแข่งขันวัดอย่างไร?
 5. 5. Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013
 6. 6. Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013
 7. 7. Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013
 8. 8. Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013
 9. 9. Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013
 10. 10. Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013
 11. 11. Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013
 12. 12. Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013
 13. 13.  Low barrier to entry  Highly competitive industry  HHI = 0.0067 < 0.01  Low differentiation L-126,018 Mil.Baht M-60,907 Mil.Baht S-252,908 Mil.Baht Large Medium Small L-156 บริษัท M-357 บริษัท S-15,726 บริษัท ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการท่องเที่ยว ประมวลโดย สวทน. • มีผู้จดทะเบียน 12,302 ราย • จดทะเบียนใหม่ 9,084 ราย ขอ ยกเลิกใบอนุญาต 5,470 ราย (เม.ย. 2551 – ปัจจุบัน )
 14. 14.  Big Data – Identifying best customers and building loyalties  GDS – Global distribution networks of everything  Mobile – new communication platforms  Technology – IT is everywhere  Sustainability - zero environmental impacts  High ProposeTravellers – from Attraction- based to activity-based Source:WEFT&TCompetitiveness Report, 2013 and STI
 15. 15. เราจะวัดระดับของพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อย่างไร? • ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) • ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
 16. 16. วัดอะไร?  ความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยี (Technology intensity)  ความเข้มข้นของการใช้ความรู้(Knowledge intensity)
 17. 17. Measuring A (Knowledge,Technology), K (Capital), L (Labour)  สัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายรับ รายจ่าย และดุลการชาระเงินทางเทคโนโลยี (Technology reciepts, technology payments, and technology balance of payments)  จานวนผลงานตีพิมพ์ และจานวนงานวิจัย  งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 18. 18. Skilled labor 52% Unskilled labor 48% 65,191 คน วิศวกรรม 78% คอมพิวเตอร์ 11% สถาปัตยกรรม 8% เกษตรศาสตร์ 3% (33,972 คน) 17% 83% วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอื่นๆ 5,698 คน กาลังแรงงานด้าน วท. ที่มา: สสช. ประมวลโดย สวทน.
 19. 19. -1,840 -703 -1,680 -851 -1,479 -1,001 -2,000 -1,800 -1,600 -1,400 -1,200 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารและร้านอาหาร 2552 2553 2554 ดุลการชาระเงินทางเทคโนโลยี (ล้านบาท) ที่มา: ธปท. ประมวลโดย สวทน.
 20. 20.  ผลงานตีพิมพ์ของไทยในสาขาการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ (2000-2011) ที่มา: สวทน. ร่วมกับ ZSI 0 10000 20000 30000 40000 50000 52 48,365 สาขาท่องเที่ยวฯ ทุกสาขา 4.33 8.33 จานวนอ้างอิงเฉลี่ย
 21. 21. งบที่ไม่ใช่ วทน. 81% งบ วทน. 19% งบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5 ปี (2552-2556) 81,855 ล้านบาท 0.06%1.20% 37.30 %61.45 % นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การศึกษาฝึกอบรม บริการทางวิทยาศาสตร์ฯ ที่มา: สงป. ประมวลโดย สวทน.
 22. 22. 25 หน้า 45 ข้อ (ประมาณ 300 ข้อย่อย)
 23. 23. ค่าใช้จ่ายด้าน R&D และจานวนผู้ประกอบการที่มี R&D ในภาคอุตสาหกรรมบริการ ที่มา:สวทน.
 24. 24. จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคอุตสาหกรรมการบริการ ที่มา: สวทน. ประเภทอุตสาหกรรม จานวน (คน) ร้อยละ นักวิจัย ช่าง เทคนิค ผู้ที่ ทางาน สนับสนุน รวม นักวิจัย ช่าง เทคนิค ผู้ที่ ทางาน สนับสนุน รวม การก่อสร้าง 626 359 17 1,002 15.47 8.88 0.41 24.76 วิจัยและพัฒนา 387 209 198 794 9.56 5.16 4.90 19.63 คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์ 477 113 14 605 11.80 2.79 0.35 14.94 การเงินและประกันภัย 211 0 372 583 5.21 0.00 9.19 14.41 บริการด ้านธุรกิจอื่น 254 45 8 307 6.29 1.11 0.19 7.58 โรงแรมและภัตตาคาร 93 58 2 152 2.29 1.43 0.05 3.76 การขนส่งทางน้า 148 4 0 152 3.67 0.09 0.00 3.75 ไปรษณีย์และ โทรคมนาคม 31 6 64 101 0.77 0.15 1.58 2.50 การศึกษา 10 56 15 82 0.25 1.39 0.38 2.03 สุขภาพและอนามัย 41 20 6 67 1.01 0.49 0.15 1.66 การขนส่งทางบก 42 19 3 64 1.04 0.48 0.07 1.59 ขนส่งและท่องเที่ยว 25 25 0 50 0.62 0.62 0.00 1.24 อสังหาริมทรัพย์ 30 5 5 40 0.74 0.12 0.12 0.99 ให ้เช่าสินทรัพย์ 36 0 0 36 0.90 0.00 0.00 0.90 สุขภาพ สปาและ สังคม 7 4 0 11 0.16 0.10 0.00 0.26 การขนส่งทางอากาศ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 บันเทิงและกีฬา 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 รวม 2,419 923 704 4,046 59.78 22.82 17.40 100.00
 25. 25. อันดับที่ ปี 2551 ปี 2554 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ประเภท อุตสาหกรรม กิจกรรมนวัตกรรม ประเภท อุตสาหกรรม กิจกรรมนวัตกรรม (ล้านบาท) (ล้านบาท) 1 วิจัยและพัฒนา 427 บริการด้านธุรกิจ อื่น ๆ 4,229 2 ไปรษณีย์และการ โทรคมนาคม 130 ขนส่งและ ท่องเที่ยว 3,958 3 ตัวกลางทาง การเงิน 121 การขนส่งทางบก 3,947 4 คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์ 43 วิจัยและพัฒนา 2,309 5 บริการด้านธุรกิจ อื่นๆ* 20 การเงินและ ประกันภัย 2,283 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนวัตกรรมสูงสุด 5 อันดับแรกของภาคอุตสาหกรรมบริการ ปี 2551 และ ปี 2554 ที่มา:สวทน.
 26. 26. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนวัตกรรมและจานวนผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมบริการ ที่มา:สวทน.
 27. 27. ความสาคัญของการทากิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมบริการ ผลที่เกิดขึ้น ระดับความสาคัญเฉลี่ย (1 ไม่สาคัญ, 5 สาคัญมาก) เพื่อให้ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค/ลูกค้า 4.16 ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) 4.10 ลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสินค้าหรือบริการ 4.06 สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการ 4.06 เพื่อให้ได้ตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 4.04 ปรับปรุงอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน 4.04 ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 4.04 เพิ่มกาลังการผลิต/ศักยภาพในการให้บริการ 4.03 ทดแทนสินค้า บริการ หรือกระบวนการเดิมที่ล้าสมัย 4.02 ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) 4.02 เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าหรือบริการ 4.00 เข้าสู่ตลาดใหม่ 3.99 เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 3.99 ที่มา:สวทน.
 28. 28. อุปสรรคที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมบริการ อุปสรรค ระดับความสาคัญเฉลี่ย (1 ไม่สาคัญ, 5 สาคัญมาก) ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 3.48 ขาดข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3.32 ต้นทุนการทานวัตกรรมสูงเกินไป 3.32 ขาดข้อมูลเกี่ยวกับตลาด 3.30 กฎหมายหรือข้อบังคับ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม 3.25 ความต้องการนวัตกรรมด้านสินค้าหรือบริการมีความไม่แน่นอน 3.25 ความยากในการหาพันธมิตรในการทานวัตกรรม 3.24 ขาดเงินทุนจากแหล่งภายนอกกิจการของท่าน 3.24 ขาดเงินทุนจากกิจการหรือกลุ่มกิจการของท่าน 3.23 ตลาดถูกครอบงาโดยกิจการที่ครองตลาดอยู่ก่อนแล้ว 3.23 ตลาดไม่มีความต้องการนวัตกรรมด้านสินค้าหรือบริการใหม่ 3.19 ไม่จาเป็นเนื่องจากมีนวัตกรรมก่อนหน้านั้นแล้ว 3.17 ที่มา: สวทน.
 29. 29. Medical tourism การศึกษา ฝึกอบรมและ วิจัยทางการ แพทย์ การพัฒนา เทคโนโลยี และระบบ สารสนเทศ นวัตกรรม บริการ นวัตกรรม ทางการตลาด นวัตกรรม องค์กร การวิจัยทาง สังคมศาสตร์

×