Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อาชีพในฝัน

15,535 views

Published on

 • Be the first to comment

อาชีพในฝัน

 1. 1. *อาชีพในฝัน
 2. 2. * นักบิน
 3. 3. ผูปฏิบติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผูขบเครื่ องบิน ผูควบคุม ้ ั ้ั ้การบิน ในระหว่างทาการบินรวมถึงการขับเครื่ องบินที่ใช้ในการขนส่ งผูโดยสาร ไปรษณี ยภณฑ์หรื อสิ นค้า การขับเครื่ องบินเพื่อ ้ ์ ัวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่นทดสอบ ส่ งมอบ ฉีดยาฆ่าแมลงหรื อยาป้ องกันแมลง สารวจทางอากาศ ถ่ายภาพทางอากาศ และสอนนักบินฝึ กหัดการควบคุมเส้นทางบินของการบิน การดูแลเครื่ องบินระหว่างทาการบิน และให้คาแนะนา นักบินอื่นๆเกี่ยวกับการบินและเส้นทางการบิน
 4. 4. 1. ขับเครื่ องบินที่ใช้ในการขนส่ งผูโดยสาร ไปรษณี ยภัณฑ์ หรื อสิ นค้า ้ ่2. ควบคุมอากาศยานให้อยูในเส้นทาง ซึ่งทาการบินประจา หรื อในเที่ยวบินเช่าเหมา3. สังเกตเครื่ องวัดมิเตอร์ และเครื่ องวัดประกอบการบินอื่นๆ ที่ใช้ควบคุมอากาศยาน4. ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่ องยนต์ ใช้เครื่ องช่วยในการเดินอากาศสาหรับควบคุมเส้นทางบินของอากาศยาน5. อาจเป็ นผูควบคุมอากาศยาน และรับผิดชอบในลูกเรื อทั้งหมด หรื อ ้เป็ นนักบินผูช่วยและอาจทาการบินภายใต้การควบคุมของผูควบคุม ้ ้อากาศยาน
 5. 5. 1. สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีหลักสูตรทาง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์2. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ดี ควรมีความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดีพอสมควร เพื่อใช้ในการศึกษาและใช้ในการปฏิบติงาน ั3. รู ปร่ าง บุคลิกดี มีความสูงไม่นอยกว่า 165 ซ.ม. มีมนุษย ้สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริ บดี มีสานึกในความปลอดภัย และมีความสามารถเป็ นทั้งผูนาและผูตาม ้ ้4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผูอื่นสูง มีความกล้าหาญ และ ้มีความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว
 6. 6. 5. มีความมันใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจาดี ช่าง ่สังเกต6. อายุไม่เกิน 38 ปี ไม่สายตาสั้น และต้องไม่ตาบอดสี7. ในการสอบสัมภาษณ์มีท้ งการสอบภาษาไทย และสอบเชาว์ ัปัญญา (Aptitude Test)และมีการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ผูสมัครควรมีความรู ้ภาษาอังกฤษดี ้และมีความรู ้เรื่ องคอมพิวเตอร์ดวย ้8. ในการขับเครื่ องบิน ต้องได้รับใบอนุญาตการบิน (PilotLicense) รวมทั้งต้องผ่านการตรวจ ร่ างกาย และทดสอบทางจิตเวชจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน
 7. 7. *นางพยาบาล
 8. 8. นิ ยามอาชีพผู้ปฏิบัตอาชีพพยาบาล ทาหน้ าทีให้ การรักษาพยาบาล และดูแล ิ ่ผู้ป่วยทั้งทางกายและจิต ผู้ได้ รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ รักษาและปองกันโรค และการส่ งเสริมสุ ขภาพ วางแผนและให้ บริการ ้ด้ านพยาบาล และทาหน้ าที่ช่วยแพทย์ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
 9. 9. ลักษณะของงานที่ทา รักษา ดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการพยาบาล เป็ นผูช่วย ้แพทย์ โดยการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็ นทั้งร่ างกายอารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้ นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิด จากการเจ็บป่ วย จัดให้คนไข้ มีสิ่ งแวดล้อมที่ถูกสุ ขอนามัย ป้ องกันและควบคุมการเผยแพร่ ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้ และประชาชนทัวไปให้รู้จกการดูแล ่ ัและส่ งเสริ ม สุ ขภาพวางแผน มอบหมาย สังการ ดูแล และ ่ประเมินผลงาน ของผูช่วยพยาบาล และผูทาหน้าที่ประสาน ้ ้งาน ร่ วมงานกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการบริ การ คนไข้
 10. 10. สภาพการทางาน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานพยาบาล(คลีนิค) สถานพักฟื้ น สถานฟื้ นฟู ดูแลรักษาสุ ขภาพ สถานสงเคราะห์เด็ก หรือคนชรา สถานอนุบาลเด็กทารกหรือเด็กก่อนวัยเรียน สถานการศึกษา เช่ น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สถานที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานีอนามัย/คลีนิคในชุ มชนพยาบาลประจาบ้ านหรือส่ วนบุคคล เป็ นต้ น
 11. 11. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ ้1. สาเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ต่อเนื่ อง หรือพยาบาลศาสตร์2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทังร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ้ปราศจากโรค (อันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบติงาน) ั3. มีจิตใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่รงเกียจผูเ้ จ็บป่ วย มีความเมตตา และมี ัความรักในเพื่อนมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี4. มีความอดทน อดกลัน และมีความกล้าในการตัดสินใจ ้5. มีความคล่องตัวในการปฏิบติงาน ั6. มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลผูคนในชุมชนทัว ้ ่ประเทศ
 12. 12. *ครู
 13. 13. นิ ยามอาชีพ ครู คือบุคคลทีมีหน้ าที่ หรือมีอาชีพในการสอน นักเรียน ่เกียวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและ ่แนวทางในการทางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่ างกันออกไปโดยคานึงถึงพืนฐานความรู้ ความสามารถ และเปาหมายของนักเรียนแต่ ้ ้ละคน
 14. 14. * ทันตแพทย์
 15. 15. นิ ยามอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้ แก่ผู้ให้ การรักษาโรคและความผิดปกติของฟันและช่ องปากด้ วยการศัลยกรรม ให้ ยา และวิธีการอืนๆ ควบคุม ่โรคในช่ องปากของผู้ป่วย และควบคุมบริการทันตสุ ขภาพ รวมถึงการตรวจฟันและปากของผู้ป่วย และใส่ ฟันปลอม ร่ วมในการวางแผน จัดระบบงาน และดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม โครงการทันตสุ ขภาพของหน่ วยงานสาธารณสุ ข
 16. 16. สภาพการทางาน ทันตแพทย์ทวไปจะทางานในห้องตรวจฟันซึ่งมีอุปกรณ์ในการตรวจ ั่และรักษาฟัน เช่น เครื่ องมือต่างๆ เพื่อการขูดหิ นปูน ถอนฟัน ฉี ดยาชา และเก้าอี้สาหรับผูป่วย และทันตแพทย์ โดยจะต้องมี ไฟส่ องสว่างเพื่อช่วยในการ ้ตรวจฟันในปาก โดยทัวไปทันตแพทย์จะมีผช่วยทันตแพทย์ในการตรวจรักษา ่ ู้ผูป่วยโดยจะช่วยในการหยิบส่ งอุปกรณ์ในการตรวจรักษาฟัน ในบางครั้ง ้ ู้ ่อาจจะมีผป่วยที่เป็ นเด็ก ซึ่งการตรวจรักษาอาจจะยุงยากกว่าผูใหญ่เนื่องจาก ้เด็กจะมีความกลัวและไม่ให้ความร่ วมมือในการตรวจฟัน ทันตแพทย์ตองมี ้จิตวิทยาในการหลอกล่อเด็กให้ความร่ วมมือโดยการอ้าปาก เพื่อทาการตรวจรักษา รวมทั้งต้องระวังการถูกกัดนิ้วมือขณะทาการตรวจรักษาให้เด็กที่กาลังกลัวและโกรธ
 17. 17. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ ้1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางทันตแพทย์2. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็ นอย่ างดี3. มีความรู้ในการค้ นและการประดิษฐ์4. มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี รู้หลักจิตวิทยา คล่องแคล่ว พูดจาเก่ง5. มีฐานะทางการเงินดีพอสมควร6. มีความซื่อสั ตย์ ในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ ไม่ ใช้ ความรู้ทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทาลายผู้อื่
 18. 18. * กุก,พ่อครัว,แม่ครัว ๊
 19. 19. นิ ยามอาชีพ ผู้ประกอบอาหาร,พ่อครัว หรือแม่ ครัวในภาษาอังกฤษเรียกทับศัพท์ว่ า กุ๊ก (cook) เป็ นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหารและทาอาหาร สาหรับ"หัวหน้ าพ่อครัว" หรือ "เชฟ" (chef) จะทาหน้ าทีรวมไปถึงคิดสู ตรทาอาหาร ่และการคิดรายการอาหาร รวมทั้งการจัดการในครัวคาว่ า เชฟ มาจากคาในภาษาฝรั่งเศสว่ า "chef de cuisine" ซึ่งหมายถึงหัวหน้ าในการทาอาหารผู้ปฏิบตงานอาชีพนี้ ทางานเกียวกับทาอาหารให้ เป็ นทีพอใจของลูกค้ าโดยวาง ั ิ ่ ่แผนการประกอบอาหาร คิดรายการอาหาร จัดหา หรือสั่ งให้ จัดหาเครื่องปรุงอาหาร เตรียมอาหาร และประกอบอาหารในธุรกิจร้ านอาหารส่ วนตัวโรงแรมภัตตาคาร สถานบริการอาหารทัวไป และธุรกิจประกอบอาหารสาเร็จรู ปส่ ง ่ลูกค้ า
 20. 20. ลักษณะของงานที่ทา ผู้ประกอบอาชีพนี้ อาจได้ รับการเรียกว่ า "พ่อครัว" หรือ "แม่ครัว" ต้ องมีความรู้ในการทาหรือปรุงอาหารไทย อาหารฝรั่ง หรืออาหารจีนรวมทั้งการทาของหวาน หรืออาจมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ตามทีกล่าวมา ซึ่งต้ องทาหน้ าทีและมีความรู้หลักดังนี้ ่ ่1. วางแผนออกรายการประกอบอาหารต่ อมือ หรือรายวัน อาจเป็ น ้รายการอาหารไทย หรืออาหารเทศและของหวาน2. กาหนดรายการเครื่องประกอบอาหารซึ่งอาจจะต้ องพิจารณาให้เหมาะสมกับฤดูกาลสาหรับเครื่องปรุงบางประเภทเช่ น ผักสด ปลาเนือสั ตว์ ผลไม้ ้
 21. 21. ลักษณะของงานที่ทา 3. จัดทางบประมาณค่ าใช้ จ่ายตามรายการที่กาหนดเป็ นรายวันหรือตามระยะเวลา ทีเ่ หมาะสม เช่ น 2 วัน 3 วัน เป็ นต้ น จัดซื้อหรือสั่ งการซื้อรายการเครื่องประกอบอาหารวัสดุอุปกรณ์ ประกอบอาหารเครื่องปรุงอาหาร และเก็บอาหาร ถนอมอาหารแต่ ละประเภท ให้เหมาะสม4. จัดการเตรียมส่ วนประกอบอาหาร เพือพร้ อมปรุง เช่ น หั่นเนือสั ตว์ ่ ้หั่นผัก เตรียมเครื่อง ปรุงรส5. ถ้ าประกอบอาหารไทยต้ องปรุงรสและปรุงอาหารไทยด้ วยกรรมวิธีแตกต่ างกันไป เช่ น แกงจืด แกงเผ็ด ต้ มยา ผัดต้ ม ย่ าง อบ ปิ้ ง นึ่ง ทอดเจียว ตุ๋น นาพริก หลน ยา ปรุงอาหารตาม ใบสั่ ง ปรุงอาหารเป็ นชุ ด หรือ ้ปรุงอาหารจานเดียว
 22. 22. ลักษณะของงานที่ทา6. ในการทาของหวานอาจเป็ นผลไม้ ซึ่งต้ องจัดและปอกผลไม้ชิมรสของหวานหรือขนม และจัดแต่ งให้ สวยงาม7. ให้ คาแนะนาผู้ช่วยปรุงอาหาร ควบคุมปริมาณ และควบคุมการล้ างจานและสิ่ งที่ใช้ บริโภคอืนๆ ่8. อาจทาหน้ าที่คดเลือกคนงาน และแนะนาวิธีเสริฟอาหาร ั9. อาจจัดเก็บข้ อมูลคุณค่าอาหารทางโภชนาการของแต่ ละชนิดและข้ อมูลฤดูกาลของอาหาร และผลไม้ สด ไว้ เป็ นหมวดหมู่ เพือ ่สะดวกต่ อการจัดหาและการเก็บถนอม
 23. 23. สภาพการทางานผู้ปฏิบัตงานในอาชีพนีต้องเข้ าใจถึงธรรมชาติของอาชีพนี้ ไม่ ว่า ิ ้จะปฏิบัตหน้ าทีอยู่ใน ภัตตาคารของ โรงแรม ภัตตาคาร ิ ่ห้ องอาหาร ร้ านอาหารธรรมดา หรือ ประกอบเป็ นอาชีพส่ วนตัวคือต้ องทางานหนัก ต้ องอยู่ในครัว และหน้ าเตาประกอบอาหารเผชิญกับความร้ อน กลินอาหารทั้ง ของสด หรือขณะกาลังปรุ ง ่และต้ องอยู่ในครัวในช่ วงเช้ ามืดเพือเตรียมและประกอบ อาหาร ่เช้ า กลางวัน และเย็น หรือออกไปตลาดสดเพือเลือกซื้ออาหารสด ่ด้ วยตนเอง
 24. 24. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ ้1. ต้ องมีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหาร เฉพาะอย่ างใดอย่ างหนึ่ง หรือหลายอย่ างเช่ น อาหารไทย อาหารฝรั่ง อาหารจีน การทาขนมหรือของหวาน2. มีใจรักการทาอาหารและการบริการ3. มีความอดทน สามารถทางานได้ ใต้ สภาวะความกดดันตามความต้ องการของลูกค้ า4. ร่ างกาย สุ ขภาพแข็งแรง5. เป็ นคนใจกว้ าง สามารถยอมรับคาติชมจากลูกค้ าได้ พยายามเสาะแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ ให้ มากขึน ้6. เป็ นคนมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ า7. ซื่อสั ตย์ ขยัน และรักความสะอาด

×