Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
-  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo tr...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
   Giải thích mục đích và ý nghĩa của giao tiếp phi ngôn ngữ     Có ý thức mở rộng hiểu biết, rèn luyện để tự nân...
2.1. Thể hiện của gƣơng mặt (Facial expressions)      danh mục Tài liệu                       ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo tr...
2.4. Lặp lại tiêu điểm                  khảo: tài liệu (6);                       ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo trong...
- Công bố/bộc lộ về bản thân  Đề cƣơng môn                   học.2.2.  Xây dựng quan niệm bản thân  ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo tr...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
lai.TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -   Đề cƣơng bài giảng  -   Các slides bài giảng  -   Các tài liệu tham ...
2.2. Giao tiếp nội bộ chiều từ dƣới lên     (15) & (16) trong                            ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
-  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu...
- Thiết lập mục tiêu      (11), (12) & (13)                trong danh mục- Xác định vai trò     ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                    GIẢN...
TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo trong...
2.5. Sự gắn kết keo sơn              Tài liệu tham                             k...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo trong...
4.1.4. Quyết định bằng sự dàn hòa         buộc: tài liệu (1)    4.2. Cách làm cho các thành viên của đội tham ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
-  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở ...
3 tiết     - Kỹ năng đọc nghiên cứu            khảo: tài liệu (4);                    ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo tr...
chính của bài thuyết trình              Tài liệu tham                            ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
  Thể hiện mong muốn và sự cam kết trau dồi nâng cao khả năng thuyết trình.TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề ...
3.4. Màu sắc                   Tài liệu đọc bắt                             ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                    GIẢN...
TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN:  -  Đề cƣơng bài giảng  -  Các slides bài giảng  -  Các tài liệu tham khảo trong...
Tài liệu tham                     khảo: tài liệu (4);2. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN     ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH                     GIẢ...
THỜI GIAN         ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG             LƢU Ý      1. Một cuộc hội thi (Quizzes) khoản...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kehoachgiangdaycomgrouppresent

520 views

Published on

Bài giảng

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kehoachgiangdaycomgrouppresent

 1. 1. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Giao tiếp: Các khái niệm cơ bảnTHỜI GIAN: Tuần 01: 3 tiết (05- 10/11/2012)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học này, sinh viên có thể:  Nhận diện các hình thức và kiểu giao tiếp khác nhau.  Phân tích và đánh giá đƣợc các yếu tố trong tiến trình giao tiếp  Nhận diện các kiểu hành vi giao tiếp khác nhau trong thực tế  Nhận diện các cản trở giao tiếp và tìm hƣớng khắc phục.TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: 1
 2. 2. - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (6) Dwyer, J. (2005). Communication in Business. Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (15) Richardson, J, Smith, J & Henschke, K (Eds) 2010, Working Communications,Pearson, Australia.Tài liệu (16) Tyler, S, Kossen, C & Ryan, C & (Eds) 2005, Communication, Pearson, Australia. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý [1] Giao tiếp là gì? Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu trong Phần Chƣơng trình [2] Hình thức giao tiếp chi tiết thuộc Đề cƣơng môn 3 tiết [3] Kiểu giao tiếp học [4] Quá trình giao tiếp Tài liệu đọc bắt buộc: tài liệu (1) [5] Đặc điểm của các kiểu hành vi giao tiếp Tài liệu tham khảo: tài liệu (6); (15) & (16) trong danh [6] Các cản trở giao tiếp mục Tài liệu tham khảo thuộc Đề cƣơng môn học 2
 3. 3. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Kỹ năng lắng ngheTHỜI GIAN: Tuần 02: 3 tiết (12- 17/11/2012)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học này, sinh viên có thể:  Hình dung và nhận diện đặc điểm của các kiểu lắng nghe trong thực tế giao tiếp  Áp dụng các chiến lƣợc và kỹ thuật thực hiện các kiểu lắng nghe khác nhau để làm cho giao tiếp hiệu quả  Cảm nhận giá trị thực tiễn của việc đạt đƣợc kỹ năng lắng nghe hiệu quả.  Có ý thức mở rộng hiểu biết, rèn luyện để tự nâng cao kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp. 3
 4. 4. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (6) Dwyer, J. (2005). Communication in Business. Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (15) Richardson, J, Smith, J & Henschke, K (Eds) 2010, Working Communications,Pearson, Australia.Tài liệu (16) Tyler, S, Kossen, C & Ryan, C & (Eds) 2005, Communication, Pearson, Australia. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý - Kỹ năng lắng nghe Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu trong Phần Chƣơng trình chi tiết thuộc Đề - Rèn các kiểu nghe cƣơng môn học 3 tiết [1]. Nghe hiệu quả Tài liệu đọc bắt buộc: tài liệu (1) [2]. Nghe tích cực Tài liệu tham khảo: tài liệu (6); (15) & [3]. Nghe khuyến khích (16) trong danh mục Tài liệu tham khảo thuộc Đề cƣơng môn học [4]. Nghe tham dự [5]. Nghe phản ánh 4
 5. 5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữTHỜI GIAN: Tuần 03: 3 tiết (19-24/11/2012)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học này, sinh viên có thể:  Nhận diện các loại hình giao tiếp phi ngôn ngữ và tác động của chúng trong giao tiếp  Nhận diện ngữ cảnh và các điểm khác biệt về văn hoá trong giao tiếp để rút ra những gợi ý về chiến lƣợc cho việc giao tiếp đạt hiệu quả  Nhận diện ba kiểu thông điệp phi ngôn ngữ và tám phƣơng diện của hành vi phi ngôn ngữ  Diễn giải chuẩn mực văn hóa-xã hội ảnh hƣởng đến các hành vi phi ngôn ngữ nhƣ thế nào 5
 6. 6.  Giải thích mục đích và ý nghĩa của giao tiếp phi ngôn ngữ  Có ý thức mở rộng hiểu biết, rèn luyện để tự nâng cao kỹ năng sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ trong học tập và công việc.TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (6) Dwyer, J. (2005). Communication in Business. Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (15) Richardson, J, Smith, J & Henschke, K (Eds) 2010, Working Communications,Pearson, Australia.Tài liệu (16) Tyler, S, Kossen, C & Ryan, C & (Eds) 2005, Communication, Pearson, Australia THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu 1. Vai trò và tác dụng của giao tiếp phi ngôn ngữ trong Phần 1.1. Bổ túc ý nghĩa- giá trị cho thông tin giao tiếp bằng Chƣơng trình chi lời tiết thuộc Đề cƣơng môn học 1.2. Tác động những quan hệ Tài liệu đọc bắt 1 tiết 1.3. Làm chủ hội thoại buộc: tài liệu (1) 1.4. Gây xung đột văn hóa Tài liệu tham khảo: tài liệu (6); 2. Các kiểu giao tiếp phi ngôn ngữ (15) & (16) trong 6
 7. 7. 2.1. Thể hiện của gƣơng mặt (Facial expressions) danh mục Tài liệu tham khảo thuộc 2.2. Tƣ thế và vận động của hình thể (Body movement Đề cƣơng môn and posture) học 2.3. Cử chỉ (Gestures) 2.4. Sự tiếp xúc bằng ánh mắt (Eye contact) 2.5. Xúc giác/Chạm (Touch- . Haptics)1 tiết 2.6. Không gian cá nhân (Personal space) 2.7. Giao tiếp âm thanh (Vocal communication – Paralinguistics) 2.8. Dáng vẻ bề ngoài 3. Cách thức thực hiện giao tiếp phi ngôn ngữ hiệu quả 3.1. Kiểm soát những biểu hiện căng thẳng trong giao tiếp 3.2. Chân thành – tự tin và hiểu biết 3.4. Thƣờng xuyên và ý thức phát triển kỹ năng nhận thức cảm xúc (Emotional awareness)1 tiết 3.5. Chú tâm nhận biết những điều không nhất quán 3.6. Quan sát các tín hiệu phi ngôn ngữ nhƣ một nhóm- toàn thể 3.7. Học cách tin cậy bản năng của mình 3.8. Tích lũy hiểu biết về giao tiếp từ góc độ những khác biệt văn hóa 4. Nhận biết và xử lý điểm khác biệt về văn hóa trong giao tiếp: về ngữ cảnh, về tuổi tác, về khả năng, về quy tắc luật pháp và chuẩn mực đạo đức, về mặt xã hội, về tập tục văn hóa… 7
 8. 8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Kỹ thuật thuyết phục và đặt câu hỏiTHỜI GIAN: Tuần 04: 3 tiết (26/11-1/12//2012)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Hiểu và giải thích đƣợc bản chất của kỹ năng thuyết phục trong giao tiếp  Áp dụng các kỹ thuật và chiến lƣợc thuyết phục để rèn luyện phát triển khả năng thuyết phục trong giao tiếp và học tập.  Nhận diện các yếu tố quan trọng của quá trình đặt câu hỏi hiệu quả  Áp dụng hiểu biết về quá trình đặt câu hỏi hiệu quả vào thực tiễn học tập và giao tiếp  Có ý thức mở rộng hiểu biết, rèn luyện để tự nâng cao kỹ năng thuyết phục và đặt câu hỏi trong giao tiếp và học tập. 8
 9. 9. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (6) Dwyer, J. (2005). Communication in Business. Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (15) Richardson, J, Smith, J & Henschke, K (Eds) 2010, Working Communications,Pearson, Australia.Tài liệu (16) Tyler, S, Kossen, C & Ryan, C & (Eds) 2005, Communication, Pearson, Australia. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 1. Kỹ năng thuyết phục trong giao tiếp - Thuyết phục là gì? - Mối liên hệ giữa cơ chế về nhu cầu của Maslow và giao tiếp thuyết phục. Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu 2. Các kỹ thuật thuyết phục trong giao tiếp trong Phần 2 tiết 2.1. Kỹ thuật thuyết phục Chƣơng trình chi tiết thuộc Đề 2.2. Tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của ngƣời đƣợc cƣơng môn học thuyết phục Tài liệu đọc bắt 2.3. Tạo cảm giác an toàn và thoải mái ở ngƣời đƣợc buộc: tài liệu (1) thuyết phục Tài liệu tham 9
 10. 10. 2.4. Lặp lại tiêu điểm khảo: tài liệu (6); (15) & (16) trong 2.5. Kết hợp nhuần nhị lời thỉnh cầu tình cảm với lập danh mục Tài liệu luận logic tham khảo thuộc 2.6. Sử dụng thủ pháp tƣơng phản Đề cƣơng môn học 2.7. Sử dụng đối tƣợng thứ ba nhƣ một chứng nhận 2.8. Áp dụng “Bảy câu trả lời “có/phải- không” 3. Kỹ năng đặt câu hỏi Phần này hiện 3.1. Các kiểu câu hỏi cơ bản và tác động giao tiếp không có trong đề cƣơng và tài liệu 3.2. Kỹ thuật đặt câu hỏi: xác định mục đích, hình dung học, sẽ bổ túc1 tiết rõ nội dung, hiểu nhu cầu và khả năng của đối tƣợng, handouts vào lúc chọn lựa ngôn ngữ sử dụng, cân nhắc hiệu quả giao tiếp học. 10
 11. 11. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Giao tiếp liên cá nhânTHỜI GIAN: Tuần 05: 3 tiết (03-08/12/2012)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Hình dung và mô tả đƣợc các đặc điểm của giao tiếp liên cá nhân  Biết cách tạo ra một môi trƣờng giao tiếp liên nhân cách tích cực.  Phân tích tác động của quan niệm về bản thân đối với hành vi giao tiếp.  Nhận diên và mô tả vai trò của trí thông minh cảm xúc trong việc xây dựng các quan hệ giao tiếp.  Phát triển các kỹ năng cần cho việc giao tiếp hiệu quả với ngƣời khác  Có ý thức mở rộng hiểu biết, rèn luyện để tự nâng cao kỹ năng giao tiếp liên cá nhân. 11
 12. 12. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (6) Dwyer, J. (2005). Communication in Business. Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (15) Richardson, J, Smith, J & Henschke, K (Eds) 2010, Working Communications,Pearson, Australia.Tài liệu (16) Tyler, S, Kossen, C & Ryan, C & (Eds) 2005, Communication, Pearson, Australia. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu 1. Đặc điểm của giao tiếp liên cá nhân hiệu quả trong Phần 2. Chiến lƣợc giao tiếp liên cá nhân Chƣơng trình chi 2.1. Tạo không khí giao tiếp tiết thuộc Đề cƣơng môn học - Cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi (win –win approach) Tài liệu đọc bắt buộc: tài liệu (1) - Đồng cảm Tài liệu tham - Trau dồi trí thông minh cảm xúc khảo: tài liệu (6); (15) & (16) trong - Không phán đoán chỉ trích danh mục Tài liệu tham khảo thuộc 12
 13. 13. - Công bố/bộc lộ về bản thân Đề cƣơng môn học.2.2. Xây dựng quan niệm bản thân 13
 14. 14. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Thực hành giao tiếp liên cá nhân (tt)THỜI GIAN: Tuần 06: 3 tiết (10-15/12/2012)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Biết cách tạo ra một môi trƣờng giao tiếp liên nhân cách tích cực.  Phân tích tác động của quan niệm về bản thân đối với hành vi giao tiếp.  Nhận diên và mô tả vai trò của trí thông minh cảm xúc trong việc xây dựng các quan hệ giao tiếp.  Phát triển các kỹ năng cần cho việc giao tiếp hiệu quả với ngƣời khác  Có ý thức mở rộng hiểu biết, rèn luyện để tự nâng cao kỹ năng giao tiếp liên cá nhân. 14
 15. 15. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (6) Dwyer, J. (2005). Communication in Business. Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (15) Richardson, J, Smith, J & Henschke, K (Eds) 2010, Working Communications,Pearson, Australia.Tài liệu (16) Tyler, S, Kossen, C & Ryan, C & (Eds) 2005, Communication, Pearson, Australia. ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 3. Kỹ thuật thể hiện và phát triển kỹ năng giao tiếp liên Bài tập và hoạt cá nhân động nhƣ đã nêu 3.1. Làm cho thông điệp giao tiếp thông suốt trong Phần Chƣơng trình chi 3.2. Lắng nghe tích cực (tham khảo phần Lắng tiết thuộc Đề nghe tích cực)THỜI GIAN cƣơng môn học 3.3. Phát triển kỹ năng hành xử giao tiếp quả Tài liệu đọc bắt 3 tiết quyết-khẳng khái (Assertive communication) buộc: tài liệu (1) 3.4.Sử dụng nhiều kiểu phản hồi khác nhau một Tài liệu tham cách thích hợp (Feedback) khảo: tài liệu (6); (15) & (16) trong 3.4. Xây dựng mạng hoạt động (networking) Tài liệu tham Áp dụng các chiến lƣợc kỹ thuật thể hiện giao tiếp khảo thuộc Đề cƣơng môn học liên cá nhân trong những tình huống cụ thể. 15
 16. 16. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Giao tiếp trong công việc (2 tiết)Giới thiệu về Chƣơng Làm việc đội nhóm và những khái niệm cơ bản (1 tiết)THỜI GIAN: Tuần 07: 3 tiết (17-22/12/2012)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Nhận biết các thể thức và kỹ năng giao tiếp trong công việc  Tuân thủ và sử dụng các thể thức và kỹ năng giao tiếp trong công việc một cách thích hợp.  Có ý thức mở rộng hiểu biết, rèn luyện để tự nâng cao kỹ năng giao tiếp trong học tập với ý nghĩa nhƣ một công việc hiện tại, đồng thời trong công việc nghề nghiệp tƣơng 16
 17. 17. lai.TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (6) Dwyer, J. (2005). Communication in Business. Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (15) Richardson, J, Smith, J & Henschke, K (Eds) 2010, Working Communications,Pearson, Australia.Tài liệu (16) Tyler, S, Kossen, C & Ryan, C & (Eds) 2005, Communication, Pearson, Australia. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý GIAO TIẾP TRONG CÔNG VIỆC 1. Giao tiếp công việc là gì? Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu 1.1. Mục đích trong Phần 1.2. Đối tƣợng giao tiếp Chƣơng trình chi2 tiết tiết thuộc Đề 1.3. Cấu trúc cƣơng môn học 1.4. Thách thức trong giao tiếp công việc Tài liệu đọc bắt buộc: tài liệu (1) 2. Hình thức giao tiếp Tài liệu tham 2.1. Giao tiếp nội bô chiều từ trên xuống khảo: tài liệu (6); 17
 18. 18. 2.2. Giao tiếp nội bộ chiều từ dƣới lên (15) & (16) trong danh mục Tài liệu 2.3. Giao tiếp nội bộ chiều hàng ngang tham khảo thuộc 2.4. Giao tiếp bên ngoài Đề cƣơng môn học 2.5. Kiểu giao tiếp truyền thống và điện tử 3. Kỹ năng giao tiếp công việc 3.1. Áp dụng kỹ năng giao tiếp liên nhân cách hiệu quả trong giao tiếp công việc 3.2 Kỹ năng giao tiếp với đối tác/ khách hàng 3.3. Quan hệ công chúng LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM 1. ĐỘI (Teams) VÀ NHÓM (Groups)1 tiết 1.1. Phân biệt khái niệm “nhóm” với “đội” 1.2.Tại sao mọi ngƣời luôn thuộc về nhóm? 1.3.Tại sạo cần dựa vào đội? 1.4. Các kiểu đội 1.4.1. Đội hoạt động đề án (Project work team) 1.4.2. Đội tham dự (Particiaptive team) 1.4.3. Đội tự quản (self-directed work teams) 1.4.4. Đội hoạt động ảo (virtual working team) 1.5. Lợi và bất lợi của đội nhóm 18
 19. 19. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Sự phát triển của đội-nhómTHỜI GIAN: Tuần 08: 3 tiết (24-29/12/2012)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Mô tả bản chất và quá trình phát triển của một nhóm/đội trong tổ chức  Nhận diện các phƣơng diện hoạt động chính trong quá trình xây dựng đội nhóm  Có ý thức và kỹ năng liên hệ kiến thức trên với thực tiễn hoạt động đội nhóm trong phạm vi nhà trƣờng và ngoài xã hội  Bƣớc đầu áp dụng hiểu biết trên để lý giải xem xét hoạt động đội nhóm trong thực tế.TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: 19
 20. 20. - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêmTài liệu (3) Bassham, G., Irwin, W., Nardone, H., 7 Wallace, J.M. (2011). Critical Thinking.Mc. Grawhill International Edition.Tài liệu (11) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 9: Foundations of teamdynamics. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin.Tài liệu (12) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 10: Developing high-performance teams. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin.Tài liệu (13) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 11: Communicating inteams and organization. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 1. Các giai đoạn phát triển của một đội nhóm 2. Các vai trò trong đội nhóm Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu - Vai trò thực hiện nhiệm vụ công việc trong Phần - Vai trò duy trì các mối quan hệ Chƣơng trình chi tiết thuộc Đề - Vai trò bảo vệ cƣơng môn học - Vai trò cản trở Tài liệu đọc bắt 3 tiết buộc: tài liệu (1) 3. Các phƣơng diện hoạt động chính trong xây dựng đội nhóm Tài liệu tham khảo: tài liệu (3); 20
 21. 21. - Thiết lập mục tiêu (11), (12) & (13) trong danh mục- Xác định vai trò Tài liệu tham- Các tiến trình liên cá nhân khảo thuộc Đề cƣơng môn học- Giải quyết vấn đề 21
 22. 22. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Kỹ năng xây dựng và hoạt động đội nhóm (Team building and performance)THỜI GIAN: Tuần 09: 3 tiết (31/12/2012- 05/1/2013)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể  Nhận diện đặc điểm và phân tích tác động các thuộc ngữ cảnh và cá nhân ảnh hƣớng đến hiệu quả hoạt động của đội nhóm.  Có ý thức và kỹ năng liên hệ kiến thức trên với thực tiễn hoạt động đội nhóm trong phạm vi nhà trƣờng và ngoài xã hội  Bƣớc đầu áp dụng hiểu biết trên để lý giải xem xét hiệu quả hoạt động và phát triển đội nhóm trong thực tế. 22
 23. 23. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêmTài liệu (3) Bassham, G., Irwin, W., Nardone, H., 7 Wallace, J.M. (2011). Critical Thinking.Mc. Grawhill International Edition.Tài liệu (11) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 9: Foundations of teamdynamics. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin.Tài liệu (12) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 10: Developing high-performance teams. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin.Tài liệu (13) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 11: Communicating inteams and organization. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 1. Xây dựng đội nhóm (team building) là gì? 2. Các nhân tố ngữ cảnh ảnh hƣởng đến năng lực hoạt Bài tập và hoạt động của đội nhóm động nhƣ đã nêu trong Phần 2.1. Quy mô nhóm Chƣơng trình chi 2.2. Lãnh đạo đội nhóm tiết thuộc Đề cƣơng môn học 3 tiết 2.3. Thành viên đội nhóm Tài liệu đọc bắt 2.4. Cấu trúc đội nhóm buộc: tài liệu (1) 23
 24. 24. 2.5. Sự gắn kết keo sơn Tài liệu tham khảo: tài liệu (3); 2.6. Khí hậu (Climate) (11), (12) & (13) 2.7. Môi trƣờng trong danh mục Tài liệu tham3. Các nhân tố cá nhân làm cho thành viên trong đội có khảo thuộc Đềthể giao tiếp và hợp tác hiệu quả cƣơng môn học 3.1. Sức mạnh 3.2. Tinh thần chịu trách nhiệm 3.3. Năng lực 3.4. Phƣơng hƣớng 3.5. Thông tin trao đổi thông suốt 24
 25. 25. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Kỹ năng xây dựng và hoạt động đội nhóm (tt)THỜI GIAN: Tuần 10: 3 tiết (07- 12/01/2013)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Mô tả và áp dụng các chiến lƣợc và kỹ thuật xây dựng và phát triển một đội/ nhóm hiệu quả.  Nhận diện những điểm lợi và điểm bất lợi của việc ra quyết định dựa theo nhóm  Nhận diện và thực hiện những kỹ năng và hành vi giao tiếp liên cá nhân hiệu quả trong hoạt động đội nhóm.  Áp dụng các chiến lƣợc và kỹ thuật xây dựng và phát triển một đội/ nhóm hiệu quả trong phạm vi học tập ở đại học và hoạt động xã hội. 25
 26. 26. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêmTài liệu (3) Bassham, G., Irwin, W., Nardone, H., 7 Wallace, J.M. (2011). Critical Thinking.Mc. Grawhill International Edition.Tài liệu (11) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 9: Foundations of teamdynamics. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin.Tài liệu (12) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 10: Developing high-performance teams. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin.Tài liệu (13) McShane, Steven & Travaglione, Tony (2007). Chapter 11: Communicating inteams and organization. In Orgnizational Behavior. McGraw-Hill- Irwin. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 4. Kỹ năng ra quyết định trong đội nhóm Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu 4.1. Cách đi đến quyết định trong Phần 4.1.1. Quyết định bằng quyền lực Chƣơng trình chi tiết thuộc Đề 4.1.2. Quyết định bằng sự nhất trí-đồng thuận cƣơng môn học 4.1.3. Quyết định bằng số đông Tài liệu đọc bắt 26
 27. 27. 4.1.4. Quyết định bằng sự dàn hòa buộc: tài liệu (1) 4.2. Cách làm cho các thành viên của đội tham Tài liệu tham gia ra quyết định hiệu quả khảo: tài liệu (3); (11), (12) & (13) 4.2.1. Kích thích phát triển ý tƣởng trong danh mục 4.2.2. Tạo điều kiện tham gia Tài liệu tham khảo thuộc Đề 4.2.3. Khuyến khích sáng tạo cƣơng môn học5. Giao tiếp hiệu quả trong hoạt động đội nhóm 5.1. Hành vi phụ thuộc nhau 5.2 Sự gắn kết cảm xúc 5.3 Các kỹ năng giao tiếp cá nhân trong công việc 5.4 Các mối quan tâm liên cá nhân trong một độinhóm 27
 28. 28. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Dẫn nhập thuyết trìnhTHỜI GIAN: Tuần 11: 3 tiết (14- 19/01/2013)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Nhận ra bản chất và giá trị của thuyết trình trong đời sống và sự nghiệp  Nhận diện và mô tả các yếu tố cơ bản của thuyết trình, từ đó nhận thức ra phƣơng hƣớng trau dồi các yếu tố tạo nên khả năng thuyết trình ấy  Nhận thức mặt mạnh và yếu của bản thân trong năng lực thuyết trình và phát triển động cơ trau dồi rèn luyện nó.TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: 28
 29. 29. - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (4) Carlin, D.P. & Payne, J. (1995) Public Speaking Today. (2nd ed). National TextbookCompany. Lincolnwood, Illinois USA.Tài liệu (5) Carnegie, D. Nghệ thuật nói trước công chúng. Nxb: Văn hoá thông tin, 2009.Tài liệu (9) Dwyer, J. (2005). Part 5: Business Presentations. In Communication in Business.Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (10) Laws, Anne (2010). Presentations. Summertown PublishingTài liệu (14) Nguyễn Hiến Lê. Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng. NXB Văn Hóa - Thông Tin,2009. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 1. VÀI ĐIỀU CƠ BẢN 1.1 Thuyết trình là gì? Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu 1.2. Lợi ích của việc phát triển kỹ năng thuyết trình trong Phần - Kỹ năng tổ chức Chƣơng trình chi tiết thuộc Đề - Kỹ năng viết cƣơng môn học - Kỹ năng tƣ duy phê phán khoa học Tài liệu đọc bắt buộc: tài liệu (1) - Kỹ năng nghe Tài liệu tham 29
 30. 30. 3 tiết - Kỹ năng đọc nghiên cứu khảo: tài liệu (4); (5), (9), (10) & - Lòng tự tin (14) trong danh - Khả năng ảnh hƣởng đến ngƣời khác mục Tài liệu tham khảo thuộc Đề 1.3. Nỗi sợ hãi thuyết trình và hƣớng khắc phục cƣơng môn học 2. NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA THUYẾT TRÌNH-NÓI TRƢỚC CÔNG CHÚNG 2.1. Mô hình SPAM của thuyết trình 2.2. Một số yếu tố có ý nghĩa công cụ cần lƣu tâm - Tiếng nói (Voice) - Ngôn ngữ - Phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ - Kỹ thuật thể hiên bài thuyết trình hiệu quả 30
 31. 31. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Xây dựng bài thuyết trìnhTHỜI GIAN: Tuần 12: 3 tiết (21- 26/01/2013)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Hình dung đƣợc các kỹ năng trong khâu hoạt động của tiến trình chuẩn bị xây dựng một bài thuyết trình  Áp dụng thực hiện các kỹ năng trong khâu hoạt động của tiến trình chuẩn bị xây dựng một bài thuyết trình  Nhận diện điểm mạnh và yếu của bản thân trong khả năng thuyết trình  Thể hiện mong muốn và sự cam kết trau dồi nâng cao khả năng thuyết trình. 31
 32. 32. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (4) Carlin, D.P. & Payne, J. (1995) Public Speaking Today. (2nd ed). National TextbookCompany. Lincolnwood, Illinois USA.Tài liệu (5) Carnegie, D. Nghệ thuật nói trước công chúng. Nxb: Văn hoá thông tin, 2009.Tài liệu (9) Dwyer, J. (2005). Part 5: Business Presentations. In Communication in Business.Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (10) Laws, Anne (2010). Presentations. Summertown PublishingTài liệu (14) Nguyễn Hiến Lê. Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng. NXB Văn Hóa - Thông Tin,2009. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 1. CHUẨN BỊ BÀI THUYẾT TRÌNH 1.1. Nhận diện và phân tích khán giả và tình Bài tập và hoạt huống động nhƣ đã nêu trong Phần 1.2. Xác định đề tài và mục đích của đề tài Chƣơng trình chi 1.3. Thu thập thông tin và xác lập cách thức tổ tiết thuộc Đề chức sắp xếp và triển khai nội dung ý tƣởng- cƣơng môn học thông tin Tài liệu đọc bắt buộc: tài liệu (1) 1.4. Xây dựng đề cƣơng-dàn ý cho nội dung 32
 33. 33. chính của bài thuyết trình Tài liệu tham khảo: tài liệu (4); 1.5. Tìm chọn và sử dụng các tƣ liệu nghe nhìn (5), (9), (10) & hỗ trợ (14) trong danh 1.6. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi thuyết trình mục Tài liệu tham khảo thuộc Đề2. NHỮNG VIỆC CẦN XEM XÉT THỰC HIỆN cƣơng môn họcTRƢỚC THUYẾT TRÌNH 2.1. Bao quát toàn bộ cấu trúc nội dung bài thuyết trình 2.1.1. Phần mở đầu 2.1.2. Phần nội dung chính 2.1.3. Phần kết 2.2. Cân nhắc yếu tố thời gian 2.3. Không chuẩn bị đọc hay trả bài 2.4. Chuẩn bị những thẻ ghi chú để tham khảo hiệu quả 33
 34. 34. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Xây dựng bài thuyết trình (tt)THỜI GIAN: Tuần 13: 3 tiết (28/01- 02/2/2013)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:Sau khi hoàn tất bài học, sinh viên có thể:  Áp dụng tiện ích công nghệ thông tin (Power point) để tạo ra một bài thuyết trình hiệu quả  Nhận diện các việc quan trọng cần thực hiện trong tiến trình tập luyện thuyết trình để đạt thành công.  Thực hiên các hoạt động trong giai đoạn tập luyện thuyết trình vào một bài thuyết trình cụ thể  Nhận diện điểm mạnh và yếu của bản thân trong khả năng thuyết trình 34
 35. 35.  Thể hiện mong muốn và sự cam kết trau dồi nâng cao khả năng thuyết trình.TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (4) Carlin, D.P. & Payne, J. (1995) Public Speaking Today. (2nd ed). National TextbookCompany. Lincolnwood, Illinois USA.Tài liệu (5) Carnegie, D. Nghệ thuật nói trước công chúng. Nxb: Văn hoá thông tin, 2009.Tài liệu (9) Dwyer, J. (2005). Part 5: Business Presentations. In Communication in Business.Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (10) Laws, Anne (2010). Presentations. Summertown PublishingTài liệu (14) Nguyễn Hiến Lê. Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng. NXB Văn Hóa - Thông Tin,2009. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 3. TẠO SLIDES THUYẾT TRÌNH Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu 3.1. Đề cƣơng- Dàn ý trong Phần 3.2. Cấu trúc của slide Chƣơng trình chi tiết thuộc Đề 3.3. Font chữ cƣơng môn học 35
 36. 36. 3.4. Màu sắc Tài liệu đọc bắt buộc: tài liệu (1) 3.5. Phông nền Tài liệu tham 3.6. Đồ hình khảo: tài liệu (4); 3.7. Ngữ pháp và chính tả (5), (9), (10) &3 tiết (14) trong danh 3.8. Phần kết luận mục Tài liệu tham khảo thuộc Đề 3.9. Phần đặt câu hỏi phản hồi cƣơng môn học 3.10. Một số phím máy vi tính cần sử dụng trong khi trình chiếu 4. TẬP LUYỆN ĐỂ TAO NÊN BÀI THUYÊT TRÌNH TRÔI CHẢY, TỰ NHIÊN, VÀ SỐNG ĐỘNG 41. Luyện nhớ và diễn chuỗi các ý tƣởng chính thành lời 4.2. Tập dƣợt trình bày thông tin số liệu 4.3. Tập cách khắc sâu ý tƣởng trong óc 4.4. Tập dƣợt phân bố thời gian 4.5. Luyện sử dụng kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ với ngôn từ 4.6. Tập diễn toàn bài thuyết trình 4.7. Chọn trang phục thích hợp 36
 37. 37. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: Trong và sau thuyết trìnhTHỜI GIAN: Tuần 14: 3 tiết (04-09/02/2013)- Tuần cuối trƣớc Tết Âm lịchĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:  Hình dung ra các kỹ năng và hoạt động cần thiết phải thực hiện trong lúc thuyết trình nhằm tạo nên hiệu quả giao tiếp  Bƣớc đầu áp dụng các kỹ năng và hoạt động trên vào một bài thuyết trình cụ thể  Áp dụng một số công cụ để nhận diện điểm thành công và thất bại của một bài thuyết thuyết trình  Thể hiện mong muốn và tinh thần cam kết trau dồi nâng cao khả năng thuyết trình nhằm nâng cao chất lƣợng học tập hiện tại và làm việc trong tƣơng lai. 37
 38. 38. TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Tài liệu đọc bắt buộc:Tài liệu (1) trong danh mục tài liệu tham khảo do giảng viên tổng hợp biên soạn, phần đọc liênquan sẽ đƣợc hƣớng dẫn trong mỗi buổi học. Tài liệu này đƣợc post lên Web nhà trƣờng.Tài liệu đọc thêm:Tài liệu (4) Carlin, D.P. & Payne, J. (1995) Public Speaking Today. (2nd ed). National TextbookCompany. Lincolnwood, Illinois USA.Tài liệu (5) Carnegie, D. Nghệ thuật nói trước công chúng. Nxb: Văn hoá thông tin, 2009.Tài liệu (9) Dwyer, J. (2005). Part 5: Business Presentations. In Communication in Business.Pearson. Prentice Hall.Tài liệu (10) Laws, Anne (2010). Presentations. Summertown PublishingTài liệu (14) Nguyễn Hiến Lê. Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng. NXB Văn Hóa - Thông Tin,2009. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 1. TRONG VÀ SAU THUYẾT TRÌNH Bài tập và hoạt động nhƣ đã nêu 1.1. Trong thuyết trình trong Phần Các chiến lƣợc thực hiện Chƣơng trình chi 3 tiết tiết thuộc Đề Câu hỏi tự đánh giá để điều chỉnh trong thuyết cƣơng môn học trình Tài liệu đọc bắt 1.2. Sau thuyết trình buộc: tài liệu (1) 38
 39. 39. Tài liệu tham khảo: tài liệu (4);2. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN (5), (9), (10) &THUYẾT TRÌNH (14) trong danh mục Tài liệu tham khảo thuộc Đề cƣơng môn học 39
 40. 40. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (MẪU T-2)MÔN HỌC: GIAO TIẾP-LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM- THUYẾT TRÌNH GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG THỊ TUYẾTBÀI GIẢNG: ÔN TẬPTHỜI GIAN: Tuần 15: 3 tiết (18/23/02/2012) (Tuần sau Tết Âm lịch)ĐỊA ĐIỂM:PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ:  Giấy A 4  Projector.  Giấy khổ lớn, bút lông.MỤC TIÊU:TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỦA GIẢNG VIÊN: - Đề cƣơng bài giảng - Các slides bài giảng - Các tài liệu tham khảo trong Danh mục tài liệu tham khảo đã nêu ở Đề cƣơng môn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA SINH VIÊN:Toàn bộ tài liệu đã đƣợc đề nghị đọc ở 14 bài học trƣớc. 40
 41. 41. THỜI GIAN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG LƢU Ý 1. Một cuộc hội thi (Quizzes) khoảng 20 phút với 25 câu hỏi bao quát những vấn đề quan trọng của học phần nhằm định hƣớng cho SV tự ôn tập. Lớp học sẽ chia thành hai đội thi tài với nhau. 2. Sinh viên báo cáo việc thực hiện một Dự án mang tên “3 R” theo đội-nhóm Review (Ôn tập tổng hợp), Reflect (Phản ánh- suy ngẫm), Recycle (Tái chế- Nhào nặn vận3 tiết dụng) những kiến thức đã học thành một bài thuyết trình 7 phút cùng với một Poster minh họa đi kèm. 3. Đề tài do mỗi nhóm SV tự chọn. Yêu cầu của đề tài: (1) liên quan đến các nội dung đã học ở chƣơng Giao tiếp và Làm việc đội nhóm; (2) Tích hợp đƣợc nội dung giao tiếp với làm việc đội nhóm ; và (3) Liên kết với thực tiễn học tập hoặc cuộc sống. 41

×