Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cara mengisi masa cuti

4,562 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cara mengisi masa cuti

  1. 1. Karangan Berpandu 1Kaji gambar-gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang cara-cararakyat Malaysia mengisi masa cuti. Panjang huraian andaantara 200 hingga250 patah perkataan.RANGKAJAWAPANContoh Jawapan Karangan BerpanduMalaysia satu-satunya negara yang kaya dengan pelbagai hari percutian keranakepelbagaian kaum. Rakyat Malaysia harus mengambil kesempatan untukmengisimasa percutian ini dengan pelbagai cara kerana percutian bukan sahaja d a p a tmengeratkan silaturahim atau hubungan kekeluargaan, malahd a p a t menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi . Sehubungan dengan itu,rakyatM a l a y s i a p at u t me n g i s i m a sa cu t i b a k k at a p e r ib ah a s a , j a u hp e r j a l an an , l u a s pengalaman.Salah satu bentuk percutian yang digalakkan adalahpercutian kebudayaan.Rakyat seharusnya mengisi masa cuti dengan melawat ke pusat-pusat kebudayaan.Hal ini demikian kerana dapat memudahkan rakyat negara inimengetahui budayakaum lain yang unik dan menarik. Memang tidak dapat dinafikanbahawa Malaysiamerupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnikseperti Melayu, Cina,I n d i a , d a n s e b a g a i n y a m a m p u m e n j a g ak e h a r m o n i a n d a l a m n e g a r a t a n p a melakukan rusuhan kaum. Setiap etnik inimempunyai budayanya yang tersendirisekali gus mempamerkan identiti sebenarnya
  2. 2. sesuatu kaum. Fenomena ini dapatdilihat dari aspek pemakanan, tarian, pakaian, musimperayaan, dan sebagainya.Misalnya, pada musim perayaaan atau mengadakanrumah terbuka, etnik yangberbilang bangsa akan saling menziarahi antara satu samalain.S e l a i n i t u , r a k y a t M a l a y s i a j u g a , b o l e h m e n g i s im a s a c u t i d e n g a n m e n g e mb ar a ke p e lb a g ai d e st in a s i al a m se mu l aj a d i y an g t e r d a p at d i N e ga r a kita.Rakyat harus mengambil kesempatanmeneroka khazanah alam semula jadis e p e rt i m e yu s u r Su n g a i P a h an g keT a m a n N e g a r a , P ah a n g , m e n d a k i Gu n u n g Kinabalu atau lain-lain destinasialam semula jadi yang jarang dikunjungi. Hal inidapat menambahkan pengalaman danpengetahuan sekali gus memupuk sifat cintaa k a n a l a m s e m u l a j a d i .C o n t o h n y a P u l a u L a n g k a w i m a s i h l a g i m e m p u n y a i keindahan alamsekitar yang belum dinodai oleh pembangunan negara yang begitupesat. Khazanahalam semula jadi ini perlu dipelihara agar generasi akan datang d a p a tmenikmati kurniaan Ilahi ini. Aktiviti mengembara inim e n d e d a h k a n kehidupan di kawasan hutan yang benar-benar menguji tahap kesabaranseseorang.Di samping itu, pusat-pusat beli-belah juga menjadi tumpuan rakyatMalaysiauntuk mengisi masa cuti yang banyak. Hal ini demikian kerana padacuti musimp e r a y a a n a t a u c u t i h u j u n g m i n g g u a m a t s e s u a i u n t u kp e r g i m e m b e l i - b e l a h . Peribahasa Melayu ada menyatakan, sambilmenyelam minum air amat relevandalam hal ini. Hal ini demikian kerana denganberbelanja di pelbagai kompleks beli-b e l a h b e r t a r a f a n t a r a b a n g s a , s e c a r at i d a k l a n g s u n g , e k o n o m i n e g a r a a k a n meningkat . Tambahan pula, rakyatakan membeli barangan buatan Malaysia danmenyahut seruan kerajaan BelilahBarangan Buatan Malaysia.”. Antara pusat beli-belah yang sering dikunjungi ialah pusatpenjualan batik, kedai cenderahati, kraf tangan, dan sebagainya.Sesungguhnya, rakyatMalaysia harus mengisi masa cuti dengan pelbagaicara kerana amalan percutianselaras dengan matlamat kerajaan membentukkeluarga bahagia menggenapiusaha “Rumahku, Syurgaku.” Dengan itu, marilah k i t a b e r s a m - s a m am e r e a l i s a s i k a n h a s r a t m u r n i i n i k e a r a h M a l a y s i a y a n g “Cemerlang,Gemilang dan Terbilang.” Oleh itu, rakyat Malaysia diseru melancongdalam negerisendiri yang begitu banyak dan menarik.( 299 patah perkataan)http://www.scribd.com/doc/57170633/40523648-16660067-Modul-Karangan-Berpandu

×