Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vxl Dahl 2009 05 08

1,608 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to like this

Vxl Dahl 2009 05 08

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Tên Module/Project: Vi xử lý (MicroProcessor) Mã Module/Project: Giáo viên: Nguyễn Đình Chiến - Chu Bá Thành Ngành học: Kỹ thuật máy tính Số giờ học: Loại hình đào tạo: Chính qui Thời gian thực hiện: Học kì IV Năm học: 2008/2009 Loại Modul/Project: LT/TH Phiên bản: 20081015 1. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành module này, người học có khả năng: - Hiểu được cấu trúc bên trong, tập thanh ghi, tập lệnh của một số loại vi xử lý - Giải thích được chu kì thực hiện lệnh của bộ vi xử lý với kiến trúc CISC, RISC - Đọc được các mã chương trình có sẵn và lập trình các chương trình theo yêu cầu với ngôn ngữ lập trình ASSEMBLY. - Ứng dụng vào việc nghiên cứu các bộ vi xử lý khác, các bộ vi điều khiển - Tự tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ mới trong chế tạo bộ Vi xử lý. Module này sẽ giúp người học phát triển các năng lực: Phân tích, thiết kế, thực hiện ở mức 2 2. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong các môn: Kiến trúc máy tính, Kỹ thuật lập trình 3. Mô tả module: Module này cung cấp các kiến thức về: Cấu trúc bộ vi xử lý, tập thanh ghi, tập lệnh, các chế độ địa chỉ của vi xử lý; Lập trình ASSEMBLY cho họ bộ vi xử lý 80x86, các bộ vi xử lý RISC; Lập trình mã lệnh ASSEMBLY trong C/C++; Lập trình liên kết module của ASSEMBLY và C. 4. Nội dung module: Hưng yên – 1/10/2010
  2. 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Bài 1: KIẾN TRÚC BỘ VI XỬ LÝ 1.1. Cấu trúc cơ bản của bộ vi xử lý 8086 1.2. Tập thanh ghi 1.3.1. Bộ đếm chương trình 1.3.2. Các thanh ghi đa năng 1.3.3. Các thanh ghi con trỏ và chỉ số 1.3.4. Thanh ghi cờ 1.3. ALU và CU 1.4.1. Đơn vị số học và logic (ALU) 1.4.2. Đơn vị điều khiển (CU) 1.4. Tập lệnh của bộ vi xử lý 1.5.1. Dạng lệnh 1.5.2. Các nhóm lệnh cơ bản 1.5. Các chế độ địa chỉ 1.6. Một số bộ vi xử lý tiên tiến của Intel Bài 2: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ASSEBLY 2.1 Giới thiệu về hợp ngữ 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 So sánh hợp ngữ với các ngôn ngữ bậc cao 2.2 Các đoạn trong một chương trình 2.3. Cấu trúc của một chương trình ASSEMBLY 2.3.1 Cú pháp của hợp ngữ 2.3.2 Cấu trúc chung của một chương trình 2.3.3 Định nghĩa dữ liệu và kiểu dữ liệu 2.3.4 Cách tạo và chạy một chương trình hợp ngữ Bài 3: Các cấu trúc cơ bản 3.1 Các lệnh chuyển điều khiển 3.2. Cấu trúc tuần tự 3.3 Cấu trúc rẽ nhánh 3.4. Cấu trúc lặp Bài 4: Thực hành Các cấu trúc cơ bản Hưng yên – 1/10/2010
  3. 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Bài 5: Chương trình con và MACRO 5.1. Chương trình con 5.1.1. Cách khai báo chương trình con 5.1.2. Sử dụng chương trình con 5.2. MACRO 5.1.1. Cách khai báo MACRO 5.1.2. Sử dụng MACRO Bài 5: Chương trình con và MACRO 5.1. Chương trình con 5.1.1. Cách khai báo chương trình con 5.1.2. Sử dụng chương trình con 5.2. MACRO 5.1.1. Cách khai báo MACRO 5.1.2. Sử dụng MACRO Bài 6: Thực hành Lập trình ASSEMBLY với các chương trình con và MACRO Bài 7: Cấu trúc dữ liệu mảng và xâu kí tự 7.1 Cấu trúc dữ liệu mảng 7.2 Cấu trúc dữ liệu xâu kí tự Bài 8: Thực hành Lập trình ASSEMBLY với các cấu trúc dữ liệu Bài 9: Lập trình với số nguyên 9.1 Nhập vào số nguyên 9.1.1. Thuật toán 9.1.2. Cài đặt thuật toán 9.2 Xuất ra màn hình số nguyên 9.2.1. Thuật toán 9.2.2. Cài đặt thuật toán Bài 10: Thực hành Lập trình ASSEMBLY xử lý các số nguyên Hưng yên – 1/10/2010
  4. 4. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Bài 10: Bộ đồng xử lý toán 13.1 Chức năng của bộ đồng xử lý toán 13.2 Sơ đồ khối của 8087 13.3 Tập lệnh của bộ đồng xử lý toán 8087 13.4. Lập trình với số thực 5. Tài liệu tham khảo: [1] Đặng Thành Phu. “Turbo Assembler và Ứng dụng”. NXB KHKT - 1998 [2] Văn Thế Minh. “Kỹ thuật VI XỬ LÝ”. NXB KHKT - 1998 [3] Parhami. "Computer Architecture". UCSB - 2006 (Ebook) [4] http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer- Science/6-823Fall-2005/LectureNotes/index.htm [5] http://ebook.moet.gov.vn/?page=1.3&view=507 6. Học liệu: Sách giáo khoa, giáo trình, máy tính, Projector, vật mẫu. 7. Đánh giá: Phương pháp đánh giá: o Đánh giá thông qua thời gian dự lớp o Đánh giá quá trình thực hành, thi giữa kỳ o Đánh giá thông qua thi hết môn Điều kiện đánh giá: o Chuyên cần: 10% o Kiểm tra bài thực hành: 20% o Thi giữa kỳ: 20% o Thi kết thúc môn học: 50% Hưng yên – 1/10/2010
  5. 5. 8. Kế hoạch học tập: 8LT – 7TH SG SG Điều kiện thực Bài Mục tiêu Hoạt động giáo viên Hoạt động sinh viên GV SV hiện 1 - Xác định được vị trí, vai trò và nội dung của Module trong - Nêu mục tiêu, nội dung và kế - Lĩnh hội và đặt các câu hỏi Phòng học lý hoạch học tập của Module chương trình đào tạo - Giới thiệu nguồn học liệu phục thắc mắc thuyết có trang - Xây dựng được kế hoạch và vụ cho học Mudule, phương pháp 3h - Lựa chọn được phương pháp 5h bị máy tính, được phương pháp học tập học tập và các tiêu chí đánh giá học tập và nguồn học liệu máy chiếu. - Trả lời các câu hỏi của sinh phù hợp. phục vụ cho Module viên - Lựa chọn được nguồn học - Đàm thoại với sinh viên về bộ - Ôn lại các kiến thức về cấu liệu phục vụ cho môn học Vi xử lý đã học trong môn Kiến trúc bộ vi xử lý 8086 - Tổng hợp các kiến thức về trúc máy tính bộ vi xử lý 2 - So sánh được ngôn ngữ lập trình ASSEMBLY với các - Tổ chức thảo luận các nội dung - Thảo luận các nội dung trong Phòng học lý trong phiếu yêu cầu ngôn ngữ lập trình bậc cao - Giải đáp các câu hỏi, thắc mắc 3h phiếu yêu cầu (đã phát trong bài 1) 5h thuyết có trang - Phân tích được cấu trúc các của sinh viên - Nêu các câu hỏi thắc mắc bị máy tính, thành phần của một chương - Kết luận và tổng kết các nội Projector dung thảo luận trình ASSEMBLY - Phát phiếu yêu cầu các nội dung - Hiểu về các định nghĩa cần chuẩn bị cho bài 3 đoạn, các đoạn trong một chương trình. 3 - Mô tả các đoạn trong một chương - Áp dụng được công cụ dịch - Cho sinh viên thấy được vai trò Phòng học thực
  6. 6. chương trình ASSEMBLY của hợp ngữ. 3h trình. 5h hành có trang bị (MASM hoặc TASM) để viết - Trả lời các câu hỏi, thắc mắc - Thảo luận các nội dung đã nghiên máy tính, máy của sinh viên các chương trình đơn giản. - Kết luận, tổng kết các nội dung cứu chiếu. - Hiểu được qui trình thực thảo luận - Nêu các câu hỏi thắc mắc hiện dịch một chương trình - Sử dụng bộ thí nghiệm số thiết - Phân tích qui trình dịch và chạy kế các mạch logic tổ hợp nguồn sang thành chương chương trình trong MASM - Phát phiếu yêu cầu các nội dung trình có thể chạy được trong cần thảo luận trong bài 4,5. máy tính. 4 10 - Hiểu được tác dụng của các - Giúp sinh viên tìm hiểu về các - Tìm hiểu về ý nghĩa và cách thức h - Giáo trình lệnh chuyển điều khiển; Ý lệnh nhảy có điều kiện, không 6h thực hiện các lệnh chuyển điều môn học. nghĩa của các cờ khi thực điều kiện và lệnh lặp LOOP. khiển JMP, Jxxx, LOOP. - Tài liệu tham hiện các lệnh đó. - Hướng dẫn sinh viên chuyển - Tìm hiểu về cách thức thực hiện khảo - Thực hiện được các cấu trúc các cấu trúc lập trình tương ứng các cấu trúc lập trình cơ bản trong lập trình trong ASSEMBLY. trong ngôn ngữ lập trình bậc cao ASSEMBLY. sang hợp ngữ. - Phân tích các đoạn chương trình - Đưa ra một số ví dụ minh họa trong ví dụ của giáo viên và yêu cầu sinh viên phân tích. 5 - Hiểu rõ hơn về các lệnh điều - Hướng dẫn sinh viên thực hành - Lập trình các ví dụ mẫu theo giáo Phòng học thực khiển rẽ nhánh. qua một số ví dụ mẫu. viên. hành có trang bị - Áp dụng vào lập trình bằng - Yêu cầu sinh viên thực hiện - Viết một số chương trình theo bài máy tính, máy ASSEMBLY với các cấu trúc một số bài tập. 6h tập giáo viên yêu cầu. 10h chiếu.
  7. 7. lập trình cơ bản để viết một - Sửa lỗi chương trình mà sinh - Phát hiện và sửa các lỗi cơ bản của số chương trình cơ bản viên mắc phải. chương trình. - Nhận xét và đánh giá 6 - Hiểu được các cấu trúc của - Tìm hiểu cấu trúc của chương trình chương trình con và - Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu con và MACRO; các lời gọi của - Phòng học lý MACRO. về cấu trúc chương trình con và 3h chúng trong chương trình chính. 5h thuyết có trang - Biết cách sử dụng chương MACRO cũng như việc sử dụng - Nhận biết sự khác biệt của chương bị máy tính, trình con, MACRO trong chúng trong chương trình chính. trình con với MACRO. Projector. chương trình chính. - Đưa ra một số ví dụ đơn giản và - Đưa ra ví dụ và thảo luận. - Phát hiện được sự khác biệt yêu cầu sinh viên nhận biết sự của chương trình con và khác biệt của chương trình con MACRO. với MACRO. 7 - Thành thạo các thao tác lập - Hướng dẫn sinh viên thực hành 3h - Lập trình các ví dụ mẫu theo giáo 5h Phòng học thực trình với chương trình con. qua một số ví dụ mẫu. viên. hành có trang bị - Ứng dụng chương trình con - Yêu cầu sinh viên thực hiện - Viết một số chương trình theo bài máy tính, máy vào các ví dụ trong các bài một số bài tập. tập giáo viên yêu cầu. chiếu. tập trước. - Sửa lỗi chương trình mà sinh - Phát hiện và sửa các lỗi cơ bản của - Phân tích và giải thích được viên mắc phải. chương trình. các đoạn mã có sử dụng - Nhận xét và đánh giá chương trình con 8 - Thành thạo các thao tác lập - Hướng dẫn sinh viên thực hành 3h - Lập trình các ví dụ mẫu theo giáo 5h Phòng học thực trình với MACRO. qua một số ví dụ mẫu. viên. hành có trang bị - Ứng dụng MACRO vào các - Yêu cầu sinh viên thực hiện - Viết một số chương trình theo bài máy tính, máy ví dụ trong các bài tập trước. một số bài tập. tập giáo viên yêu cầu. chiếu.
  8. 8. - Phân tích và giải thích được - Sửa lỗi chương trình mà sinh - Phát hiện và sửa các lỗi cơ bản của các đoạn mã có sử dụng viên mắc phải. chương trình. MACRO. - Nhận xét và đánh giá 9 - Hiểu được cách lưu trữ - Hướng dẫn sinh viên cách khai 3h - Thảo luận về các cấu trúc dữ liệu 5h - Phòng học lý mảng và xâu kí tự trong bộ báo và sử dụng các phần tử của mảng, xâu kí tự. thuyết có trang nhớ. mảng, xâu kí tự trong chương - So sánh các cấu trúc dữ liệu trong bị máy tính, - Ứng dụng được các chế độ trình viết bằng ASSEMBLY. ASSEMBLY với các ngôn ngữ lập Projector. địa chỉ liên quan đến mảng và - Giải thích cách sử dụng các chế trình bậc cao. xâu kí tự độ địa chỉ trong mảng và xâu kí tự. 10 3h 5h 11 3h 5h 12 3h 5h 13 3h 5h 14 3h 5h 15 3h 5h

×