Quy Che Quyet Dinh 14

789 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quy Che Quyet Dinh 14

 1. 1. bé lao ®éng - th−¬ng binh céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam vμ x· héi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Quy chÕ thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp trong d¹y nghÒ hÖ chÝnh quy ( Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 14 / 2007 /Q§-BL§TBXH ngμy 24 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ) Ch−¬ng I quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vμ ®èi t−îng ¸p dông 1. Quy chÕ nμy quy ®Þnh vÒ viÖc tæ chøc thi, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc nghÒ vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ, tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ hÖ chÝnh quy ®èi víi sinh viªn, häc sinh, ng−êi häc nghÒ (sau ®©y gäi chung lμ ng−êi häc nghÒ) 2. Quy chÕ nμy ¸p dông trong c¸c tr−êng cao ®¼ng nghÒ, tr−êng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ; tr−êng trung cÊp chuyªn nghiÖp, tr−êng cao ®¼ng, tr−êng ®¹i häc, doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vμ c¬ së gi¸o dôc kh¸c cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ chÝnh quy (sau ®©y gäi chung lμ c¬ së d¹y nghÒ). §iÒu 2. Thi, kiÓm tra trong d¹y nghÒ 1. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp gåm: a) KiÓm tra ®Þnh kú; b) KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un. 2. Thi tèt nghiÖp, kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc gåm: a) Thi tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ bao gåm thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ vμ thi m«n chÝnh trÞ; b) Thi tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ bao gåm thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ v thi m«n chÝnh trÞ; ®èi víi ng−êi häc nghÒ ®−îc tuyÓn sinh ë tr×nh ®é trung häc c¬ së cßn ph¶i thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng; c) KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ®èi víi tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ bao gåm kiÓm tra kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ. §iÒu 3. Yªu cÇu néi dung ®Ò thi, kiÓm tra Néi dung ®Ò thi, kiÓm tra ph¶i n»m trong ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ, phï hîp víi chuÈn kiÕn thøc vμ kü n¨ng ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ vμ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i tr×nh ®é kiÕn thøc, kü n¨ng cña ng−êi häc nghÒ ®· tÝch luü ®−îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vμ rÌn luyÖn.
 2. 2. §iÒu 4. Thêi gian «n thi, kiÓm tra 1.Thêi gian «n thi, kiÓm tra ¸p dông cho kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«- ®un, thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc. 2. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ c¨n cø vμo thêi gian «n, kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un vμ thi tèt nghiÖp cña kho¸ häc ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ ®Ó quy ®Þnh cô thÓ thêi gian «n, kiÓm tra kÕt thóc cho tõng m«n häc, m«-®un vμ thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc. §iÒu 5. §¸nh gi¸ vμ l−u kÕt qu¶ thi, kiÓm tra 1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi, kiÓm tra ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: a) KÕt qu¶ thi, kiÓm tra ®−îc ®¸nh gi¸ theo ph−¬ng ph¸p tÝnh ®iÓm vμ dïng thang ®iÓm 10 (tõ 0 ®Õn 10); b) §iÓm ®¸nh gi¸ bμi thi, kiÓm tra ®−îc ®−îc tÝnh trßn ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n. 2. KÕt qu¶ thi, kiÓm tra cña c¸ nh©n ng−êi häc nghÒ ®−îc l−u trong Sæ kÕt qu¶ häc tËp (theo mÉu sè 1 kÌm theo Quy chÕ nμy) vμ B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp (theo mÉu sè 2a hoÆc 2b kÌm theo Quy chÕ nμy). §iÒu 6. §iÒu kiÖn ®Ó ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp Ng−êi häc nghÒ ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp khi cã kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18, §iÒu 23 cña Quy chÕ nμy. §iÒu 7. Qu¶n lý thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp trong c¸c c¬ së d¹y nghÒ 1. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ chÞu tr¸ch nhiÖm toμn bé vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh ®èi víi ho¹t ®éng kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp, thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ trong c¬ së d¹y nghÒ cña m×nh. 2. Phßng ®μo t¹o chÞu tr¸ch nhiÖm gióp ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp, thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nμy vμ néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¬ së d¹y nghÒ. 3. Tr−ëng khoa, tr−ëng bé m«n chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ vÒ viÖc tæ chøc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c m«n häc, m«- ®un. 4. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vμ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ chÝnh quy th× ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ quy ®Þnh cô thÓ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý, tæ chøc ho¹t ®éng kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp, kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nμy vμ néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¬ së d¹y nghÒ. 2
 3. 3. §iÒu 8. Néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp 1. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ c¨n cø vμo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nμy vμ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Ó x©y dùng vμ ban hμnh néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¬ së m×nh. 2. Néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vμ tæ chøc ho¹t ®éng thi, kiÓm tra; ra ®Ò thi, kiÓm tra; chÊm thi, kiÓm tra, c«ng nhËn tèt nghiÖp vμ c¸c h×nh thøc xö lý vi ph¹m nh»m b¶o ®¶m chÝnh x¸c, c«ng b»ng, kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp. Ch−¬ng II Thi, KiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ Môc 1 kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp §iÒu 9. KiÓm tra ®Þnh kú 1. KiÓm tra ®Þnh kú ®−îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh m«n häc, m«-®un. 2. KiÓm tra ®Þnh kú lý thuyÕt ®−îc thùc hiÖn theo h×nh thøc viÕt trong thêi gian tõ 45 - 90 phót; KiÓm tra ®Þnh kú thùc hμnh ®−îc thùc hiÖn theo h×nh thøc thùc hμnh mét bμi tËp kü n¨ng trong thêi gian tõ 2- 4 giê. 3. ViÖc ra ®Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n vμ chÊm bμi kiÓm tra ®Þnh kú do gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y thùc hiÖn. 4. Ng−êi häc nghÒ ph¶i tham dù ®Çy ®ñ c¸c bμi kiÓm tra ®Þnh kú. Tr−êng hîp ng−êi häc nghÒ kh«ng dù kiÓm tra ®Þnh kú th× ®−îc ®−îc gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y bè trÝ kiÓm tra ®Þnh kú bæ sung. 5. Ng−êi häc nghÒ cã ®iÓm trung b×nh céng c¸c ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú d−íi 5,0 ®iÓm th× ®−îc gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y xem xÐt, bè trÝ kiÓm tra lÇn thø hai mét sè bμi kiÓm tra ®Þnh kú cã ®iÓm d−íi 5,0 ®iÓm. §èi víi bμi kiÓm tra ®Þnh kú ®−îc kiÓm tra hai lÇn th× lÊy ®iÓm cao nhÊt cña hai lÇn kiÓm tra ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh céng c¸c ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú vμ ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un. 6. §iÓm kiÓm tra ®Þnh kú ®−îc tÝnh hÖ sè 2 trong ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un. §iÒu 10. §iÒu kiÖn dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un 1. Ng−êi häc nghÒ ®−îc dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un khi cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Tham dù Ýt nhÊt 80% thêi gian quy ®Þnh cña häc lý thuyÕt trong ch−¬ng tr×nh m«n häc, m«-®un; 3
 4. 4. b) Tham gia ®Çy ®ñ thêi gian rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hμnh ®−îc quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh m«n häc, m«-®un; c) §ñ sè ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña Quy chÕ nμy vμ cã ®iÓm trung b×nh céng c¸c ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn. 2. Ng−êi häc nghÒ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«- ®un ®−îc gi¶i quyÕt nh− sau: a) §èi víi ng−êi häc nghÒ cã sè thêi gian nghØ häc lý thuyÕt d−íi 30% thêi gian quy ®Þnh th× ph¶i tham gia häc bæ sung khèi l−îng häc tËp cßn thiÕu. b) §èi víi ng−êi häc nghÒ cã thêi gian kh«ng tham gia rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hμnh d−íi 15% thêi gian quy ®Þnh th× ph¶i tham gia rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hμnh bæ sung ®Çy ®ñ c¸c bμi tËp rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hμnh cña m«n häc, m«- ®un. Tr−ëng khoa, tr−ëng bé m«n bè trÝ gi¸o viªn phô ®¹o, kiÓm tra bæ sung ®Ó ng−êi häc nghÒ ®¸p øng ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn trªn. 3. Ng−êi häc nghÒ kh«ng ®¸p øng ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vμ kho¶n 2 cña §iÒu nμy ph¶i ®¨ng ký häc l¹i m«n häc, m«-®un ®ã trong c¸c kho¸ häc sau. §iÒu 11. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un 1. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®−îc thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c m«n häc, m«-®un trong ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ. 2. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®−îc tæ chøc hai lÇn. a) LÇn kiÓm tra thø nhÊt ®−îc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng ng−êi häc nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 cña Quy chÕ nμy; b) LÇn kiÓm tra thø hai dμnh cho ng−êi häc nghÒ cã ®iÓm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt d−íi 5,0 ®iÓm; ng−êi häc nghÒ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 10 cña Quy chÕ nμy sau khi ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn vμ ng−êi häc nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt nh−ng ch−a tham dù kiÓm tra. Thêi ®iÓm tæ chøc kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn hai c¸ch thêi ®iÓm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt tèi thiÓu lμ 2 tuÇn. §èi víi ng−êi häc nghÒ kh«ng tham dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt, cã lý do chÝnh ®¸ng th× khi tham dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«- ®un lÇn thø hai cã kÕt qu¶ d−íi 5,0 ®iÓm ®−îc ®¨ng ký kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un bæ sung mét lÇn n÷a khi nhμ tr−êng cã tæ chøc kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®ã t¹i kú kiÓm tra kh¸c. §èi víi ng−êi häc nghÒ kh«ng tham dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un lÇn thø nhÊt, kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× chØ ®−îc phÐp kiÓm tra mét lÇn trong lÇn kiÓm tra thø hai. 3. KÕ ho¹ch kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un do phßng ®μo t¹o phèi hîp víi c¸c khoa, bé m«n x©y dùng trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®μo t¹o cña kho¸ häc vμ ph¶i ®−îc th«ng b¸o cho ng−êi häc nghÒ biÕt khi b¾t ®Çu tæ chøc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh m«n häc, m«-®un ®ã. 4
 5. 5. 4. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®−îc thùc hiÖn theo mét hoÆc kÕt hîp hai h×nh thøc trong c¸c h×nh thøc sau: h×nh thøc kiÓm tra vÊn ®¸p cã thêi gian cho 1 thÝ sinh lμ 40 phót chuÈn bÞ vμ 20 phót tr¶ lêi; h×nh thøc kiÓm tra viÕt trong thêi gian tõ 60 - 120 phót; h×nh thøc kiÓm tra thùc hμnh bμi tËp kü n¨ng tæng hîp cã thêi gian thùc hiÖn tõ 4-8 giê. 5. §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n vμ thang ®iÓm chÊm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«- ®un do tr−ëng khoa hoÆc tr−ëng bé m«n tæ chøc biªn so¹n vμ phª duyÖt. 6. ViÖc chÊm bμi kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un do hai gi¸o viªn ®−îc tr−ëng khoa hoÆc tr−ëng bé m«n chØ ®Þnh thùc hiÖn. Quy tr×nh chÊm ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña tr−êng. 7. Ng−êi häc nghÒ sau hai lÇn kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un mμ vÉn cã ®iÓm kiÓm tra d−íi 5,0 ®iÓm ph¶i häc l¹i m«n häc, m«-®un ®ã trong c¸c kho¸ häc sau. 8. §iÓm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un ®−îc tÝnh hÖ sè 3 trong ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un. §iÒu 12 . §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un. 1. §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un cña ng−êi häc nghÒ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: n 2. ∑ §i §K + 3. § KT i=1 §TKM = 2n+3 Trong ®ã: - §TKM: §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un - §i §K: §iÓm kiÓm tra ®Þnh kú m«n häc, m«-®un lÇn i - n: Sè lÇn kiÓm tra ®Þnh kú. - § KT : §iÓm kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un. §èi víi ng−êi häc nghÒ ph¶i dù kiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un hai lÇn th× ®iÓm ®−îc tÝnh lμ ®iÓm cao nhÊt cña hai lÇn kiÓm tra. 2. §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un ®−îc tÝnh trßn ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n. Môc 2 thi tèt nghiÖp vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp §iÒu 13. §iÒu kiÖn dù thi tèt nghiÖp Ng−êi häc nghÒ ®−îc dù thi tèt nghiÖp khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Cã kÕt qu¶ häc tËp m«n häc, m«-®un ®¸p øng ®−îc ®iÒu kiÖn sau: - §iÓm tæng kÕt m«n chÝnh trÞ tõ 5,0 ®iÓm trë lªn ®èi víi ng−êi dù thi m«n chÝnh trÞ; 5
 6. 6. - §iÓm tæng kÕt c¸c m«n häc v¨n ho¸ tõ 5,0 ®iÓm trë lªn ®èi víi ng−êi dù thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng; - §iÓm tæng kÕt c¸c m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn ®èi víi ng−êi dù thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ. 2. Kh«ng trong thêi gian ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù t¹i thêi ®iÓm tæ chøc thi. §iÒu 14. §èi t−îng dù thi tèt nghiÖp 1. §èi t−îng ®−îc dù thi tèt nghiÖp bao gåm: a) Ng−êi häc nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi tèt nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña Quy chÕ nμy; b) Ng−êi häc nghÒ c¸c kho¸ tr−íc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc dù thi tèt nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña Quy chÕ nμy nh−ng ch−a tham dù thi hoÆc thi tr−ît tèt nghiÖp, cã ®¬n xin dù thi vμ ®−îc hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh cho phÐp tham dù thi tèt nghiÖp theo c¸c néi dung ch−a thi tèt nghiÖp hoÆc thi tr−ît tèt nghiÖp; c) Ng−êi häc nghÒ c¸c kho¸ tr−íc kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc dù thi tèt nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña Quy chÕ nμy, ®· tham gia häc tËp vμ rÌn luyÖn hoμn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cßn thiÕu, cã ®¬n xin dù thi tèt nghiÖp vμ ®−îc hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh cho phÐp tham dù thi tèt nghiÖp. 2. Danh s¸ch c¸c ®èi t−îng dù thi tèt nghiÖp ph¶i ®−îc hiÖu tr−ëng phª duyÖt vμ c«ng bè c«ng khai tr−íc ngμy b¾t ®Çu tiÕn hμnh thi tèt nghiÖp tèi thiÓu 15 ngμy. §iÒu 15. Héi ®ång thi tèt nghiÖp 1. Héi ®ång thi tèt nghiÖp do hiÖu tr−ëng ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp, bao gåm: - Chñ tÞch héi ®ång lμ hiÖu tr−ëng hoÆc phã hiÖu tr−ëng phô tr¸ch ®μo t¹o; - Phã chñ tÞch héi ®ång lμ phã hiÖu tr−ëng phô tr¸ch ®μo t¹o hoÆc tr−ëng phßng ®μo t¹o; - Uû viªn th− ký lμ tr−ëng phßng hoÆc phã tr−ëng phßng ®μo t¹o; - C¸c uû viªn: gåm mét sè c¸n bé, gi¶ng viªn, gi¸o viªn cña tr−êng (cã thÓ mêi thªm ®¹i diÖn doanh nghiÖp cã tuyÓn dông ng−êi häc nghÒ tèt nghiÖp cña tr−êng). 2. Héi ®ång thi tèt nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm gióp hiÖu tr−ëng trong c¸c ho¹t ®éng tæ chøc thi tèt nghiÖp, gåm: a) Tæ chøc vμ l·nh ®¹o kú thi tèt nghiÖp theo ®óng Quy chÕ nμy, néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña nhμ tr−êng vμ kÕ ho¹ch ®· ®−îc hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh; b) Tr×nh hiÖu tr−ëng ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp c¸c ban gióp viÖc cho héi ®ång thi tèt nghiÖp, gåm: - Ban th− ký: do uû viªn th− ký héi ®ång lμm tr−ëng ban; 6
 7. 7. - Ban ®Ò thi: do chñ tÞch héi ®ång hoÆc phã chñ tÞch héi ®ång kiªm nhiÖm tr−ëng ban. Ban ®Ò thi gåm c¸c tiÓu ban; mçi m«n thi do mét tiÓu ban phô tr¸ch; mçi tiÓu ban cã sè l−îng kh«ng qu¸ ba ng−êi vμ do mét tr−ëng tiÓu ban phô tr¸ch; - Ban coi thi: do chñ tÞch héi ®ång hoÆc phã chñ tÞch héi ®ång kiªm nhiÖm tr−ëng ban; - Ban chÊm thi: do chñ tÞch héi ®ång hoÆc phã chñ tÞch héi ®ång kiªm nhiÖm tr−ëng ban. Ban chÊm thi gåm c¸c tiÓu ban; mçi tiÓu ban phô tr¸ch mét m«n thi tèt nghiÖp vμ do mét tr−ëng tiÓu ban phô tr¸ch. c) XÐt vμ th«ng qua danh s¸ch ®èi t−îng ®−îc dù thi tèt nghiÖp; danh s¸ch ®èi t−îng kh«ng ®−îc dù thi tèt nghiÖp, tr×nh hiÖu tr−ëng duyÖt vμ c«ng bè; d) B¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp; ®) XÐt kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp vμ gi¶i quyÕt ®¬n khiÕu n¹i (nÕu cã). LËp danh s¸ch ng−êi häc nghÒ ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp vμ kh«ng ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp tr×nh hiÖu tr−ëng xem xÐt, ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp; e) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do hiÖu tr−ëng giao. §iÒu 16. Tæ chøc thi tèt nghiÖp 1. Thi m«n chÝnh trÞ a) Thi m«n chÝnh trÞ ®−îc tæ chøc theo h×nh thøc thi viÕt tù luËn víi thêi gian 120 phót hoÆc thi tr¾c nghiÖm víi thêi gian 60 phót. b) KÕ ho¹ch thi m«n chÝnh trÞ do hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh vμ ph¶i ®−îc th«ng b¸o cho ng−êi häc nghÒ biÕt tr−íc 15 ngμy tr−íc khi tiÕn hμnh tæ chøc thi. 2. Thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ a) Thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ gåm thi lý thuyÕt nghÒ vμ thi thùc hμnh nghÒ. - Thi lý thuyÕt nghÒ ®−îc tæ chøc theo h×nh thøc thi viÕt (tù luËn hoÆc tr¾c nghiÖm) víi thêi gian thi kh«ng qu¸ 180 phót hoÆc thi vÊn ®¸p víi thêi gian cho 1 thÝ sinh lμ 40 phót chuÈn bÞ vμ 20 phót tr¶ lêi. - Thi thùc hμnh nghÒ ®−îc tæ chøc theo h×nh thøc thùc hμnh bμi tËp kü n¨ng tæng hîp ®Ó hoμn thiÖn mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. Thêi gian thi thùc hμnh cho mét ®Ò thi tõ 1 ®Õn 3 ngμy vμ kh«ng qu¸ 8 giê/ngμy. b) Thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ ®−îc tæ chøc sau khi kÕt thóc ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng, ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é trung cÊp. c) KÕ ho¹ch thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ do hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh vμ ph¶i ®−îc th«ng b¸o cho ng−êi häc nghÒ biÕt tr−íc 30 ngμy tr−íc khi tiÕn hμnh tæ chøc thi. 3. Thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng ®èi víi ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é trung cÊp hÖ tuyÓn sinh trung häc c¬ së ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau : a) Thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o vÒ thi tèt nghiÖp c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng ®èi víi hÖ trung cÊp chuyªn nghiÖp tuyÓn sinh trung häc c¬ së. 7
 8. 8. b) KÕ ho¹ch thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng do hiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh vμ ph¶i ®−îc th«ng b¸o cho ng−êi häc nghÒ biÕt tr−íc 15 ngμy tr−íc khi tiÕn hμnh tæ chøc thi. 4. C¸c bμi thi tèt nghiÖp cña ng−êi häc nghÒ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nμy thùc hiÖn theo h×nh thøc thi viÕt ph¶i ®−îc räc ph¸ch tr−íc khi chÊm. Thi vÊn ®¸p vμ thi thùc hμnh ph¶i cã mÉu phiÕu chÊm thi thèng nhÊt phï hîp víi tõng h×nh thøc thi. HiÖu tr−ëng quy ®Þnh néi dung, h×nh thøc c¸c mÉu giÊy lμm bμi thi, phiÕu chÊm thi vμ c¸ch ®¸nh gi¸ vμo bμi thi, phiÕu chÊm thi cña tr−êng m×nh. §iÒu 17. ChÊm thi tèt nghiÖp 1. Mçi bμi thi tèt nghiÖp ph¶i ®−îc hai thμnh viªn ban chÊm thi tèt nghiÖp ph©n c«ng ®¸nh gi¸ vμ thèng nhÊt ®iÓm. NÕu hai thμnh viªn kh«ng thèng nhÊt ph¶i b¸o c¸o tr−ëng ban chÊm thi tèt nghiÖp xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2. §iÓm chÊm thi tèt nghiÖp ph¶i ®−îc c«ng bè c«ng khai chËm nhÊt lμ 20 ngμy sau khi thi. §iÒu 18. C«ng nhËn tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é trung cÊp 1. Ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é cao ®¼ng vμ tr×nh ®é trung cÊp hÖ tuyÓn sinh trung häc phæ th«ng sÏ ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp khi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn: a) KÕt qu¶ thi m«n chÝnh trÞ ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn; b) KÕt qu¶ thi kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ cã ®iÓm thi lý thuyÕt nghÒ vμ ®iÓm thi thùc hμnh nghÒ ®Òu ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn. 2. Ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é trung cÊp hÖ tuyÓn sinh trung häc c¬ së ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp khi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy ®ång thêi cã ®iÓm thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn. 3. Ng−êi häc nghÒ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng nhËn tèt nghiÖp ®−îc b¶o l−u kÕt qu¶ c¸c ®iÓm thi tèt nghiÖp ®· ®¹t yªu cÇu trong thêi gian 4 n¨m kÓ tõ ngμy c«ng bè kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp cña lÇn thi ®ã ®Ó xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp. Tr−êng hîp ng−êi häc nghÒ kh«ng cã nhu cÇu tham dù kú thi tèt nghiÖp kho¸ sau sÏ ®−îc hiÖu tr−ëng cÊp giÊy chøng nhËn ®· hoμn thμnh kho¸ häc. 4. HiÖu tr−ëng ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp, c«ng bè c«ng khai víi ng−êi häc nghÒ vμ b¸o c¸o danh s¸ch ng−êi häc nghÒ ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp vμ kh«ng ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp lªn c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp tr−êng (nÕu cã) vμ Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi n¬i tr−êng ®ãng chËm nhÊt lμ 30 ngμy sau khi kÕt thóc kú thi tèt nghiÖp. §iÒu 19. §iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp 1. §iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp ®−îc sö dông ®Ó xÕp lo¹i tèt nghiÖp vμ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 3.§TB + 2.§TNTH + §TNLT §TN = 6 8
 9. 9. Trong ®ã: §TN: §iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp §TB: §iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 cña §iÒu nμy. §TNTH: §iÓm thi thùc hμnh nghÒ §TNLT: §iÓm thi lý thuyÕt nghÒ 2. §iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) C«ng thøc tÝnh ®iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc: n ∑ ai. §i TKM i=1 §TB = n ∑ a i. i=1 Trong ®ã: §TB: lμ ®iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc ai: HÖ sè m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ thø i ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: - §èi víi m«n häc lý thuyÕt th× lÊy sè giê häc lý thuyÕt cña m«n häc ®ã chia cho 15 vμ quy trßn vÒ sè nguyªn. - §èi víi m«-®un thùc hμnh th× lÊy sè giê thùc hμnh cña m«-®un ®ã chia cho 40 vμ quy trßn vÒ sè nguyªn. - §èi víi m«-®un tÝch hîp c¶ lý thuyÕt vμ thùc hμnh th× hÖ sè m«-®un lμ tæng cña th−¬ng hai phÐp chia tÝnh theo c¸ch tÝnh trªn.. §iTKM : §iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ thø i. n: Sè l−îng c¸c m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ. b) §iÓm trung b×nh chung ®−îc tÝnh ®Õn mét ch÷ sè thËp ph©n. c) §iÓm tæng kÕt c¸c m«n häc gi¸o dôc thÓ chÊt, gi¸o dôc quèc phßng, chÝnh trÞ, tin häc, ngo¹i ng÷ vμ c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng kh«ng tÝnh vμo ®iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc. §èi víi c¸c nghÒ cã yªu cÇu sö dông tin häc, ngo¹i ng÷ trong ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp th× ®iÓm tæng kÕt m«n häc tin häc, ngo¹i ng÷ ®−îc tÝnh vμo ®iÓm trung b×nh chung toμn kho¸ häc. §iÒu 20. XÕp lo¹i tèt nghiÖp 1. ViÖc xÕp lo¹i tèt nghiÖp c¨n cø vμo ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp. 2. C¸c møc xÕp lo¹i tèt nghiÖp ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Lo¹i xuÊt s¾c cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 9,0 ®Õn 10; b) Lo¹i giái cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 8,0 ®Õn d−íi 9,0; c) Lo¹i kh¸ cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 7,0 ®Õn d−íi 8,0; 9
 10. 10. d) Lo¹i trung b×nh kh¸ cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 6,0 ®Õn d−íi 7,0; ®) Lo¹i trung b×nh cã ®iÓm ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tèt nghiÖp tõ 5,0 ®Õn d−íi 6,0. 3. Møc xÕp lo¹i tèt nghiÖp ®−îc ghi vμo b»ng tèt nghiÖp vμ b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp cña ng−êi häc nghÒ. Ch−¬ng III KiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ §iÒu 21. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp 1. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp ®èi víi ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp hÖ chÝnh quy ®−îc thùc hiÖn nh− kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp ®èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, cao ®¼ng nghÒ ®−îc quy ®Þnh t¹i môc I, ch−¬ng II cña Quy chÕ nμy. 2. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ quy ®Þnh cô thÓ viÖc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp cña ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp. §iÒu 22. KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc 1. KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc chØ thùc hiÖn ®èi víi ng−êi häc nghÒ ®¶m b¶o ®ñ hai ®iÒu kiÖn sau: a) C¸c ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un ph¶i ®¹t tõ 5,0 ®iÓm trë lªn; b) Kh«ng trong thêi gian ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù t¹i thêi ®iÓm tæ chøc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc. 2. KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc thùc hiÖn theo h×nh thøc thùc hμnh bμi tËp kü n¨ng tæng hîp ®Ó hoμn thiÖn mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. 3. Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ quy ®Þnh viÖc ra ®Ò kiÓm tra, thêi gian vμ quy tr×nh chÊm bμi kiÓm tra ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c, c«ng b»ng trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña ng−êi häc nghÒ. 4. Héi ®ång kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc do ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ ra quyÕt ®Þnh thμnh lËp c¨n cø vμo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¬ së m×nh. Héi ®ång kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc cã tr¸ch nhiÖm gióp ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ trong ho¹t ®éng kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc, gåm: a) Th«ng qua danh s¸ch ®èi t−îng ®−îc dù kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc; b) X©y dùng ®Ò, ®¸p ¸n vμ quy tr×nh chÊm bμi kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc; c) Tæ chøc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc, xö lý c¸c tr−êng hîp vi ph¹m néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp; d) ChÊm bμi kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc; ®) XÕp lo¹i tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ sau khi kÕt thóc kho¸ häc. 10
 11. 11. 5. Danh s¸ch ng−êi häc nghÒ ®−îc dù kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ph¶i ®−îc th«ng b¸o c«ng khai tr−íc kú kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc 15 ngμy. §iÒu 23. C«ng nhËn tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp 1. Ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp ®−îc c«ng nhËn tèt nghiÖp khi cã ®iÓm tæng kÕt kho¸ häc ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 cña §iÒu nμy tõ 5,0 trë lªn. 2. §iÓm tæng kÕt kho¸ häc cña ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: n ∑ §i TKM + 2 §KTKT i=1 §TKKH = n+2 Trong ®ã: §TKKH: ®iÓm tæng kÕt kho¸ häc § i TKM: ®iÓm tæng kÕt m«n häc, m«-®un thø i §KTKT: ®iÓm kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc n: sè l−îng c¸c m«n häc, m«-®un ®μo t¹o nghÒ 3. ViÖc xÕp lo¹i tèt nghiÖp cho ng−êi häc nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp ®−îc c¨n cø vμo ®iÓm tæng kÕt kho¸ häc. C¸c møc xÕp lo¹i ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng tù nh− quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 20 cña Quy chÕ nμy. Møc xÕp lo¹i tèt nghiÖp ®−îc ghi vμo chøng chØ s¬ cÊp nghÒ vμ b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp cña ng−êi häc nghÒ. 4 . Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ c¨n cø b¸o c¸o cña héi ®ång kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tèt nghiÖp, c«ng bè c«ng khai víi ng−êi häc nghÒ vμ b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng nhËn tèt nghiÖp lªn c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp c¬ së d¹y nghÒ (nÕu cã) vμ Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi n¬i c¬ së d¹y nghÒ ®ãng chËm nhÊt lμ 20 ngμy sau khi kÕt thóc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc. Ch−¬ng IV Thanh tra, kiÓm tra vμ xö lý vi ph¹m §iÒu 24. Thanh tra, kiÓm tra ho¹t ®éng thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp Thanh tra D¹y nghÒ, thanh tra Së Lao ®éng- Th−¬ng binh vμ X· héi c¸c ®Þa ph−¬ng vμ thanh tra c¸c Bé, ngμnh theo thÈm quyÒn tiÕn hμnh thanh tra ho¹t ®éng thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ §iÒu 25. Xö lý vi ph¹m ®èi víi ng−êi häc nghÒ, gi¸o viªn, c¸n bé vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp 1. Trong qu¸ tr×nh thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp nÕu ng−êi häc nghÒ vi ph¹m Quy chÕ nμy vμ Néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¬ së d¹y nghÒ, tuú theo møc ®é hμnh vi sÏ bÞ xö lý theo mét trong c¸c h×nh thøc sau: 11
 12. 12. a) KhiÓn tr¸ch, cho tiÕp tôc thi hoÆc kiÓm tra nh−ng trõ 25% ®iÓm bμi thi hoÆc bμi kiÓm tra; b) C¶nh c¸o, cho tiÕp tôc thi hoÆc kiÓm tra nh−ng trõ 50% ®iÓm bμi thi hoÆc bμi kiÓm tra; c) §×nh chØ thi hoÆc kiÓm tra vμ cho ®iÓm “0” cho bμi thi hoÆc bμi kiÓm tra ®ã; d) §×nh chØ buéc th«i häc hoÆc kh«ng c«ng nhËn tèt nghiÖp. 2. C¸n bé, gi¸o viªn vi ph¹m Quy chÕ nμy vμ néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp cña c¬ së d¹y nghÒ, tuú theo møc ®é hμnh vi sai ph¹m ph¶i ®−îc xö lý theo c¸c h×nh thøc kû luËt cña c¬ së d¹y nghÒ hoÆc bÞ truy tè tr−íc ph¸p luËt. 3. C¸c tr−êng hîp vi ph¹m ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n vμ b¸o c¸o ng−êi cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh trong néi quy thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 26. Xö lý khiÕu n¹i, tè c¸o trong thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp Ng−êi ®øng ®Çu c¬ së d¹y nghÒ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ viÖc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp; thi tèt nghiÖp hoÆc kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp trong thêi h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o. Bé tr−ëng NguyÔn ThÞ H»ng 12

×