โครงการออกแบบลวดลายประชาสัมพันธ์ร้าน วินเทจ สลิม ฟิต1

890 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการออกแบบลวดลายประชาสัมพันธ์ร้าน วินเทจ สลิม ฟิต1

  1. 1. . โครงการออกแบบลวดลายประชาสัมพันธ์ ร้าน วินเทจ สลิม ฟิ ต Project to promote design clothes shop Vintage Slim Fit นาถลดา แย้ มเกตุ ศิลปนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะช่ าง ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ ปี การศึกษา 2554
  2. 2. หัวข้ อเรื่ อง โครงการออกแบบลวดลายประชาสัมพันธ์ ร้าน วินเทจ สลิม ฟิ ต Project to promote design clothes shop Vintage Slim Fitนักศึกษา นางสาวนาถลดา แย้ มเกตุรหัสนักศึกษา 4511070943114อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุเทพ จ้ อยศรี เกตุหลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะช่าง ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปี การศึกษา 2554 บทคัดย่อ การจัดท าศิ ล ปนิ พ นธ์ ใ นครั งนี มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ การออกแบบลวดลายประชาสัม พัน ธ์ ร้ าน ้ ้Vintage Slim Fit นาเสนอผลงานภาพประกอบจานวน 10 ภาพ โดยการสร้ างสรรค์ภาพประกอบด้ วยเทคนิคจากคอมพิวเตอร์ และการถ่ายภาพ ชึ่งมีขนตอนการดาเนินงานค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ทังทาง ั้ ้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติ ั โดยภาคทฤษฎีเป็ นการศึกษาข้ อมูลทางด้ านเอกสารและภาคสนามโดยผู้ศึกษาได้ รวบรวมข้ อมูลแล้ วนามาทาการวิเคราะห์กาหนดแนวความคิดในการออกแบบ ร่างภาพ ออกแบบผลงาน ส่วนภาคปฏิบติ ัผู้ศึก ษา ใช้ แ นวความคิ ด ที่ ผ่า นการวิ เ คราะห์ จึ ง ได้ อ อกแบบลายเสื ้อจากนัน จึ ง น ามาสร้ างสรรค์ ใ น ้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop และการถ่ายภาพ ซึงขันตอนการดาเนินการต่าง ๆ มีการ ่ ้ปรึกษาและการปรึกษาและขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้ องเหมาะสม จากการศึกษา พบว่า ลายเสื ้อจานวน 10 ลาย ภายใต้ แนวความคิด 10 เรื่ องราวของผู้หญิ ง มีความน่าสนใจเหมาะสมกับกลุมเปาหมายของร้ าน Vintage Slim Fit ่ ้Topic: Project to promote design clothes shop Vintage Slim Fit
  3. 3. Name: Ms. Natlada YamketStudent ID: 4511070943114Adviser: Mr. Suthep JoysrigetDegree: Bachelor Degree of Fine Arts Major in Visual Communication Design POH-CHANG ACADEMY OF ARTS Rajamangala University of Technology RattanakosinYear: 2011 Abstracts. The thesis aimed to Graphic design program more publicity for Vintage Slim Fit with 10illustrations designed by computer and photographic technique. The thesis combined withrelated information both in theories and practices. The theoretical study by searching documents, data, field data collected by theresearcher and analyzed the concept to be drawing and graphic design. The practical study,research created and analyses concept to be graphic design by using Adobe Photoshop andphotography. The procedures have been given consult by advisors for a completed andcorrectedหresult. The study found the 10 graphic designs under the concept of the stories from 10women was interesting for the audience of Vintage Slim Fit.
  4. 4. บทที่ 1 บทนาความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ตามความหมายเดิ ม ของ VINTAGE เป็ นภาษาในวงการผลิต ไวน์ ห มายถึ ง การเก็ บ บ่ มไวน์ ระยะเวลาหลายๆปี กเพื่อให้ ไวน์มีรสชาติที่ดีออกมาในทางแฟชั่นคาๆนี ้ก็เลยหมายถึงการเก็บของเก่าให้ ผานช่วงระยะเวลาหนึง พอหยิบของเก่าออกมาใช้ อีกทีก็จะได้ ความรู้ สึกที่คลาสสิกและก็มีเสน่ห์หรื อว่า ่ ่จะเป็ นการทาของใหม่ที่ ให้ ความรู้ สึกละเมียดละไมแบบของเก่าก็ ได้ สาหรับพวกเราๆ มนุษย์ ในปี 2008ของวินเทจ เสื ้อผ้ าวินเทจเป็ นอะไรที่กว้ างมากๆค่ะ เพราะว่าของเก่าของเรา ย้ อนๆ กันไปได้ ถึงยุคซินเดอเรลล่า กระโปรงบานเลยเขยิบมาหน่อยก็แนวๆ กุหลาบบานเต็มเมืองลายลูกไม้ แบบวิคตอเรี ยนเขยิบใกล้เข้ ามาอีกก็สมัยสงครามโลก หรื อ อย่างคุณหญิงกีรติ ข้ างหลังภาพก็ได้ ถ้ าจะให้ ใกล้ สดๆ วินเทจของเราก็ ุอยู่ในตู้เสื ้อผ้ า ของคุณยายคุณแม่คุณน้ าที่บ้านนั่นแหละวันหยุดว่า งๆลองไปค้ นๆดูได้ เราเจอเข็มกลัดกระเบื ้องลายดอกไม้ สวยๆกาไลน่ารักๆกระเป๋ าใบเล็กปั กเลือมลูกปั ดด้ วยนะ ่ และถ้ าโชคดีมากๆอาจจะได้ ฟังเรื่ องราวพิเศษๆวินเทจเลยไม่ได้ หยุดแค่ที่ความเป็ นผู้หญิ งความปราณีต หรื อว่า ผ้ าลูกไม้ เก่าๆ ของวินเทจ ไม่ได้ มีดีแค่สวยเฉยๆแต่วายังมี เรื่ องราวมีความทรงจาอยู่ในของ ่พวกนันด้ วยนะ เวลาหยิบจับของวินเทจขึ ้นมาใช้ เลยรู้ สึกอบอุ่นสบายรู้ สึกถึงความละเมี ยดละไมความ ้พิเศษของของชิ ้นนันจริ งๆ ความวินเทจไม่วาจะหญิงหรื อชายต่างทาให้ ผ้ ที่สนใจสไตล์นี ้ต้ องมีความหลงไหล ้ ่ ูเพราะไม่ใช่ของที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรมที่แยกความต่างไม่ได้ เป็ นพันๆชิ ้น"นี่แหละเป็ นความน่ารักๆแบบวินเทจ" Vintage ในความเข้ าใจของโลกแฟชั่นก็คือการที่นาสิ่งของแฟชั่น เครื่ องใช้ ที่ในยุคหนึ่งๆ เคยเป็ นที่นิยมแล้ วนากลับมาใช้ ใหม่ ในยุคปั จจุบัน เปรียบกับการหมักบ่ มไวน์ ท่ ย่ งเก่ าเท่ าไหร่ ก็ย่ งรสดีแฟชั่น Vintage ก็สามารถกลับมาฮิต ี ิ ิฮอตอีกได้ แม้ จะผ่ านระยะเวลามายาวนานและก็กลายเปนของใหม่ ได้ เสมอ ดังนันแฟชั่นที่เรียกว่ า ้ ้Vintage จึงดูกว้ างมากกล่าวได้ วา อะไรก็ตามที่นิยม ในยุด 20s – 90s และได้ นากลับมาใช้ ใหม่นนก็ถือว่า ่ ั้เป็ น Vintage แฟชันสไตส์ Vintage นอกจากจะดูงดงามแล้ ว แต่ยงได้ กลินละมุนละไม ดูมีความทรงจาและ ่ ั ่เรื่ องราว ของกาลเวลาที่ติดมาด้ วย นี ้แหละเสน่ของสไตส์ ในสมัยก่อนมีช่วงเวลารุ่ งเรื องของแฟชั่นสไตล์ย้ อ นยุคที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวด้ วยลายผ้ าแบบเก่า ๆ แต่แฝงไปด้ วยกลิ่นอายความเก๋า สวมใส่สบายสไตล์จิ๊กโก๋นิด ๆ ที่สาว ๆ ยุคนี ้ เป็ นต้ องมีติด (ตู้เสื ้อผ้ า) ไว้ ในบ้ านแต่ถ้าคนปั จจุบนนามาใส่ก็จะเป็ นสไตล์ ัของ Vintage ได้ เลย ในปั จจุบนเริ่ มมีความนิยมสไตล์นี ้มากขึ ้น ทาให้ มีธุระกิจเสื ้อผ้ ามือสอง หรื อ เสื ้อผ้ า ัมื อ หนึ่งที่ทาเรี ยนแบบสมัยก่อนแต่เสื ้อผ้ ามื อ หนึ่งนันมี ความสวยงามก็ จริ งแต่ไร้ เรื่ อ งราว ดูไม่มีสเน่ห์ ้ ้เทียบเท่าทาให้ ผ้ คนส่วนใหญ่ในสไตล์นี ้ต่างต้ องการหาสิงที่เป็ น Vintage ไว้ มาครอบครอง แต่ถ้าจะให้ ทงตัว ู ่ ั้เป็ น Vintageจ้ าแบบของเก่าทังหมดก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่หนักเพราะด้ วยราดาและระยะเวลาในการผลิตหรื อ ้การเก็บรักษานันทาให้ ต้องมีการประยุกต์ใช้ กบแฟนชันสมัยใหม่ ้ ั ่
  5. 5. Vintage Slim Fit ชื่ อร้ านเสื ้อผ้ าที่มีความหมายว่า วินเทจในความเหมาะสมและพอดี ผู้ใ ห้ความหมายชองชื่อคือเจ้ าของร้ าน ธัญญานุช ธัญญากร (น็อตตี ้) สถานที่ตงของร้ านนี ้ใจกลางเมืองลพบุรี ั้ตรงบริ เวณหน้ าทางเข้ าตรอกเฮฟวี่แหล่งช็อปปิ ้งเสื ้อผ้ าของวัยรุ่ นในจังหวัดลพบุรีแต่ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดลพบุรีเท่านันนะยังมีลกค้ าจากสระบุรีสงห์บุรีที่อุดหนุนร้ านนี ้เป็ นประจา และบริ เวณของร้ านใกล้ กับสถาบัน ้ ู ิดารศึกษาหลายๆแห่ง ร้ านนี ้แต่ดังเดิมขายเสื ้อผ้ าตามตลาดนัดด้ วยเสื ้อผ้ าที่รับมาขายแบบมือสองและ ้เสื ้อผ้ าที่เจ้ าของดีไซด์เองผสมกันไปใช้ ระยะเวลาขายมา 6 ปี จนลูกค้ าประจาและผู้คนถูกใจเสื ้อผ้ าร้ านนี ้มากราคาอยูในระดับปานกลางถึงแพงเลยทีเดียวเพราะเจ้ าของร้ านให้ คาตอบว่าร้ านนี ้คัดเสื ้อผ้ าหรื อสินค้ า ่มาขายเน้ นแต่คุณภาพและการดีไซด์ งานนันส่วนมากมาจากการออกแบบของเธอเองด้ วย เพราะตัว ้เจ้ าของร้ านเองก็ จ บการศึกษาทางด้ า นแฟชั่น ดีไ ซด์ พอดี ท าให้ ลูก ค้ า รู้ สึก พอใจในงานของร้ านนี ้และหลังจากนันเจ้ าของร้ านก็ มาเปิ ดเป็ นร้ านแบบเต็มตัวตอนนี ้เป็ นระยะเวลา 3 ปี แล้ ว และในปี ใหม่ นี ้ร้ าน ้Vintage Slim Fit กาลังจะขยายร้ านต้ องการจะตกแต่งและออกแบบเสื ้อผ้ าใหม่ๆให้ เข้ ากับร้ านที่กาลังจะเปิ ดใหม่ และในร้ านนี ้มีเสื ้อผ้ าในแบรนด์ของร้ านที่เจ้ าของร้ านออกแบบเองหรื อออกแบบตามวาระโอกาสของร้ าน และก็มีเสื ้อผ้ าแนววินเทจมือสองหลายๆแบบร้ านนี ้จึงมี กทางเลือกสาหรับลูกค้ าและร้ านนี ้มีทง ั้เสื ้อผ้ าทังผู้หญิงและผู้ชายเสื ้อผ้ าส่วนใหญ่จะเป็ นแนววินเทจสมัยใหม่ คือตรงกับชื่อร้ านคือ วินเทจในความ ้เหมาะสมและพอดี จึงสรุปได้ วาปั ญหาของร้ านคือปั จจุบนร้ านมีชื่อเสียงในจังหวัดอยู่แล้ ว เสื ้อผ้ าก็มีสไตส์ราคาก็อยู่ ่ ัในระดับปานกลางแต่อยากเพิ่มตลาดมากขึ ้น เปลี่ยนรู ปลักษณ์ ของ ร้ านให้ ดูโดดเด่นน่าสนใจมากขึ ้น จึงออกแบบลวดลายตามสไตส์ของชื่อร้ าน และ ความชอบส่วนตัวของเจ้ าของร้ าน ผู้ศึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะประชาสัมพันธ์ ร้านด้ วยการ ทารายเสื ้อเป็ นคอนเลคชัน ร้ านเพื่อเพิ่มความน่า สนใจให้ กบตัวร้ านมากขึ ้น ่ ัด้ วยการออกแบบลายเสื ้อและกระเป๋ า ให้ มีควาสวยงาม เหมาะกับชื่อร้ าน และกลุมเปาหมายของร้ าน และ ่ ้ขยายกลุมเปาหมายให้ มากขึ ้น ่ ้วัตถุประสงค์ ของศิลปะนิพนธ์ 1.เพื่อออกแบบลวดลายเพื่อประชาสัมพันธ์ ร้าน วินเทจ สลิม ฟิ ต 2. เพื่อออกแบบลวดลายให้ ตรงกับคอนเซปของร้ าน และกลุมเปาหมาย ่ ้ 3. เพื่อเพิ่มกลุมเปาหมายและความหน้ าสนใจให้ แก่ร้าน วินเทจ สลิม ฟิ ต ่ ้ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ 1. ได้ มีการออกแบบลวดลายให้ สวยงามแก่ร้าน วินเทจ สลิม ฟิ ต 2. ได้ ออกแบบลวดลายให้ ตรงตามเปาหมายของร้ านและกลุมเปาหมาย ้ ่ ้ 3. ได้ เพิ่มความหน้ าสนใจและเพิ่มกลุมเปาหมายให้ แก้ ร้าน วินเทจ สลิม ฟิ ต ่ ้
  6. 6. ขอบเขตของการทาศิลปะนิพนธ์ เ ได้ ออกแบบลายและ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับแนวของ Vintage และแฟนชันต่างๆ ให้ เข้ ากับงานและ ่กลุมเปาหมายของร้ าน ในการจัดทาลวดลายกราฟฟิ กทังหมด 10 ลาย ่ ้ ้ขันตอนการศึกษา ้ 1. ศึกษาข้ อมูลจากอินเตอร์ เนท - ที่มาของแนว Vintage http://www.oknation.net/blog/ - ความรู้ทวไปเกี่ยวกับแฟชัน http://kmblog.rmutp.ac.th ั่ ่ - ความรู้ทวไปเกี่ยวกับการออกแบบ http://www.kkw.ac.th ั่ 2. ศึกษาแหล่งข้ อมูลจากหนังสือ - หนังสือ Graphic Design Principles - หนังสือ แฟชั่นทัวไป - นิตยสาร สาหรับวัยรุ่น 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 4. ออกแบบและลงมือทาออกมาเป็ นภาพ 5. นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 6. ปรับปรุงแก้ ไขตกแต่งข้ อที่ผิดพลาด 7. ตกแต่งและนาเสนอออกมาให้ งานหน้ าสนใจ 9. ตรวจสอบให้ เรี ยบร้ อย 10. จัดแสดงผลงานและสรุปผลข้ อตกลงเบืองต้ น ้ ออกแบบลายเสื ้อจานวน 10 ลายความจากัดของการศึกษา 1. ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน 2. งบประมาณ 20,000 บาท
  7. 7. คาจากัดความที่ใช้ ในการศึกษา การออกแบบ :Designหมายถึ ง การถ่ า ยทอดรู ป แบบจากความคิ ด ออกมาเป็ นผลงานที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรื อสัมผัสได้ เพื่อให้ มีความเข้ าใจในผลงานร่วมกัน วิ น เทจ : Vintage หมายถึ ง การถ่ า ยทอดรู ป แบบจากความคิ ด ออกมาเป็ นผลงานที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรื อสัมผัสได้ เพื่อให้ มีความเข้ าใจในผลงานร่ วมกันมายถึง เป็ นไสต์ของแฟชั่นทังเสื ้อผ้ า และ การตกแต่งต่างๆที่เคยมีการนิยมาก่อนและมาการนามาใช้ หรื อแตกแต่งกลับมาอีกครัง ้ ้ สื่อประชาสั มพันธ์ : Media หมายถึง สื่อ ที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่ อ งมือ หรื อตัวกลางที่ใช้ ในการนาข่าวสาร เรื่ องราว จากองค์กรหรื อหน่วยงานไปสูประชาชนสื่ออาจจาแนกได้ หลาย ่ประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การกาหนดประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จะต้ องคานึงถึงลักษณะที่เป็ นรูปธรรม ลักษณะที่พฒนาได้ ประโยชน์ในปั จจุบนและศักยภาพเพื่ออนาคต ั ั สไตล์ : Style หมายถึง เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสิงของนันที่เห็นเด่นชัด และมีความแตกต่างจาก ่ ้อันอื่นชัดเจนเอกสารอ้ างอิง/บรรณานุกรม 1.สารนิเทศจากฐานข้ อมูลออนไลน์ 1. http://help.weheartit.com ตัวอย่างและข้ อมูล(11 พฤศจิกายน 2554) 2. http://www.cheeze-magazine.com/ หาข้ อมูลของวัยรุ่นใหม่ๆ(ทุกศัปดาห์) 3. http://www.oknation.net/blog/fonsasami/2009/12/11/entry-1ข้ อมูลของแนว Vintag

×