Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Thesis presentation
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

02 สังคมศึกษา

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

02 สังคมศึกษา

 1. 1. 02 สงคมศกษา. ั ึ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวทยาลยและมหาวทยาลยเอกชน ปการศกษา 2551 ิ ั ิ ั  ึ ขอสอบวิชา 02 สังคมศึกษา สอบวนเสารท่ี 15 ธนวาคม พ.ศ. 2550 ั  ั เวลา 1 5.00 – 17.00 น. ชื่อ – นามสกุล...................................................................................เลขที่นั่งสอบ.................................................. คาอธบาย ํ ิ1. ขอสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 100 ขอ รวม 14 หนา2. ขอสอบฉบับนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน3. การตอบขอสอบ ใหตอบลงในกระดาษคําตอบเทานั้น4. ขอสอบทุกขอเปนขอสอบแบบเลือกตอบ แตละขอจะมีคําตอบใหเลือก 4 คําตอบ คือ 1, 2, 3, 4, ใหพิจารณา เลือกคําตอบที่เห็นวา ถูกตองที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวใชดินสอดํา 2B หรือดํากวาระบายใน วงกลมที่ตองการในกระดาษคําตอบ ดังตัวอยาง ตวอยาง ั  การตอบ (0) หนึ่งสัปดาหมีกี่วัน ขอนี้ คําตอบที่ถูกคอ 7 วัน ื 1. 4 จึงไปตอบตัวเลือกที่ 2 ในกระดาษคําตอบ ดังนี้ 2. 7 3. 6 4. 55. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหใชยางลบ ลบใหสะอาด แลวจึงระบายวงกลมใหมที่ตองการ6. หามนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด7. กอนตอบขอสอบใหผูเขาสอบเขียน ชื่อและเลขที่นั่งสอบใหสมบูรณลงในกระดาษคําตอบ เมื่ออานเขาใจดีแลว ใหลงมือทําขอสอบได ขอสอบฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายQUOTA CMU’ 51. (1) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 2. 2. 02 สงคมศกษา. ั ึ ขอสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชา 02 สงคมศกษา ปการศกษา 2551 ั ึ  ึ1. พระพุทธดํารัสวา “ดูกอน อานนท ธรรมและวินัยที่เราตถาคตแสดงแลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัย นั้น จักเปนศาสดาแหงเธอทั้งหลาย เมื่อเราลวงลับไปแลว” ขอความที่ขีดเสนใตหมายความวาอยางไร 1. ธรรมและวินัยจะเปนพระพุทธเจา 2. ธรรมและวินัยจะเปนสังฆประมุข 3. ธรรมและวินัยจะเปนหลักการแหงศาสนา 4. ธรรมและวินัยจะเปนผูปกครองเหมือนพระพุทธเจา2. “ธรรมเหลาใด เกิดแตเหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น ” ถาธรรมเหลาใดไดแก “ทกข” เหตแหงความ ุ ุ  ทุกขตามหลักอริยสัจ 4 จะไดแกขอใด 1. อวิชชา 2. ตัณหา 3. ทิฎฐิ 4. มานะ3. การพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนบานและเพื่อนในโรงเรียน ตรงกับการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาแบบใด 1. การพัฒนากาย 2. การพัฒนาศีล 3. การพัฒนาจิตใจ 4. การพัฒนาปญญา4. หลักโภควิภาค 4 (การแบงทรัพยออกเปนสวน ๆ) ขอความใดกลาวไวผิดสัดสวนแหงหลักการใชจายทรัพย 1. ใชจายเลี้ยงตน และเลี้ยงคนที่ควรบํารุง 0.5 สวน 2. ใชจายบําเพ็ญสาธารณะประโยชน 0.5 สวน 3. ใชลงทนประกอบการงาน 1 สวน  ุ 4. เก็บออมไวใชในคราวจําเปน 1 สวน5. ในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 พระเถระรูปใดเปนผูวิสัชชนาพระวินัยปฎก 1. พระมหากัสสปะ 2. พระอานนท 3. พระอุบาลี 4. พระอนุรุทธ6. ในชวงเวลาแหงการประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาเสด็จจําพรรษาในแควนใดนานที่สุด 1. แควนมคธ 2. แควนกาสี  3. แควนโกศล 4. แควนสักกะ7. การถวายผากฐินแดพระสงฆในฤดูออกพรรษา ตามพระวินัยกําหนดวา ตองมีจํานวนพระสงฆอยูจําพรรษาใน อาวาสนั้น ๆ อยางนอยกี่รูป 1. 4 2. 5 3. 9 4. 108. ในมหาสาโรปมสูตร ที่พระพุทธเจาเปรียบเทียบศาสนากับสวนของตนไม ธรรมะขอใดที่ทานเปรียบเทียบไดกับ กระพี้ของศาสนา 1. ศีล 2. สมาธิ 3. ปญญา 4. วมตติ ิ ุQUOTA CMU’ 51. (2) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 3. 3. 02 สงคมศกษา. ั ึ9. ขอใดที่ไมใชวัตถุประสงคของประเพณีลอยกระทง (ในวันเพ็ญเดือน 12) ของพทธศาสนกชนในประเทศไทย ุ ิ 1. ลอยเคราะหหรือสะเดาะเคราะห 2. กตัญูตอแมน้ําคงคาตนน้ําศักดิ์สิทธิ์ 3. บูชาพระเกตุแกวจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส 4. บูชาพระพุทธบาทที่ริมหาดทรายฝงแมน้ํานัมมทา10. คํานมัสการที่ขีดเสนใต “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” นั้นแสดงถึงพระพุทธคุณ ในขอใด 1. พระปญญาคุณ 2. พระกรุณาคุณ 3. พระบริสุทธิคุณ 4. พระนวารหาทิคุณ11. “ละชั่ว ทําดี ชําระจิตใจใหผองใส” เปนหลักธรรมเกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญใดของพระพุทธศาสนา 1. วันมาฆบูชา 2. วันวิสาขบูชา 3. วันอาสาฬหบูชา 4. วันอัฏฐมีบูชา12. “พิธีสวดอภิธรรม” ในงานอวมงคล จัดเปนพิธีในศาสนาขอใด 1. กุศลพิธี 2. บุญพิธี 3. ทานพธี ิ 4. ปกิณกพิธี13. กิจกรรมใดที่ไมเกี่ยวกับการจําพรรษาของพระสงฆ 1. พระภิกษุหยุดจาริกและอยูที่เดียวตลอด 3 เดือน 2. พระสงฆมีเวลาศึกษาและปฏิบัติศาสนากิจอยางจริงจัง 3. ประชาชนไดโอกาสถือปฏิญญางดเหลาเขาพรรษาจากพระสงฆ 4. ประชาชนไดทําบุญกับพระสงฆเปนการบํารุงพระพุทธศาสนา14. “เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแกทานผูบําเพ็ญเพียร เมื่อนั้นความสงสัยยอมสิ้นไป เพราะไดรูธรรมอันเปนที่สิ้น ไปแหงเหตุปจจัยทั้งหลาย” ขอความที่ขีดเสนใต หมายถึงหลักธรรมใด 1. อริยสัจ 4 2. นิพพาน 3. ปฏจจสมปบาท 12 ิ ุ 4. กฎธรรมนิยาม15. คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี คือ “เรียนจากครู ดูจากตําหรับ สดับปาฐะ” ตรงกับหลักธรรมขอใดมากที่สุด 1. พหุสฺสุตา 2. ธตา 3. วจสา ปริจิตา 4. มนสานุเปกขิตา16. หลักความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาตรงกับขอใด 1. กรรมเกาเปนตัวชี้ปจจุบัน 2. กรรมทุกชนิดตองใหผลเสมอไป 3. ทํากรรมใดยอมไดรับผลกรรมนั้น 4. หวานพืชเชนใดไดผลเชนนั้น17. พธอปสมบทกรรม(การบวชพระสงฆ) องคประกอบในขอใดที่ขาดไมไดเลย ิีุ 1. พระอุปชฌาย 2. พระคูสวดกรรมวาจา 3. พระอันดับไมครบ 10 รูป 4. พระพี่เลี้ยงที่ชวยเหลือในพิธีอุปสมบทQUOTA CMU’ 51. (3) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 4. 4. 02 สงคมศกษา. ั ึ18. “สิ่งใดควรรูก็ทรงรู สิ่งใดควรละก็ทรงละได สิ่งใดควรทําใหแจงก็ทรงเขาพระทัยสิ่งนั้นอยางแจมแจง สิ่งใดควร ปฏิบัติดําเนินก็ปฏิบัติไดอยางครบถวนบริบูรณ ” ขอความที่ขีดเสนใตหมายถึงสิ่งใด 1. ความจริง 2. ความเท็จ 3. ความทกข 4. ความสุข ุ19. สังฆคุณที่วา “ญายะปะฎปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ” ขอใดมีความหมายตรงที่สุด ิ  1. เปนผูปฏิบัติตามคําสั่งสอน 2. เปนผูปฏิบัติเพื่อความรูที่ถูกตอง 3. เปนผูปฏิบัติตรงไปสูความหลุดพน 4. เปนผูปฏิบัติสมควรมีจรรยาวัตรงดงาม20. ในรัชกาลใดที่พระไตรปฎกไดรับการตีพิมพดวยอักษรไทยในรูปเลมแบบหนังสือสมัยใหม 1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 4. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว21. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสภาพบังคับทางอาญา 1. จําคุก กักขัง 2. ปรับ ริบมัดจํา 3. กักกัน กักขัง 4. จําคุก ชดใชคาสินไหมทดแทน22. ขอใดบิดามารดาไมมีสิทธิกระทําตอบุตร 1. ใหบุตรชวยงานบาน และเลี้ยงนองได 2. เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นที่รับบุตรไวโดยมิชอบ 3. ขายทรัพยสินซึ่งเปนของบุตรใหแกคนอื่น 4. ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน23. ขอใดกลาวไมถูกตอง 1. พระราชกฤษฎีกาจะตราขึ้นขัดกับพระราชบัญญัติไมได 2. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีสิทธิในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 3. พระราชกําหนดเปนกฎหมายที่ฝายบริหารบัญญัติขึ้นมีผลใหบังคับถาวร 4. ขอบัญญัติตาง ๆ เปนกฎหมายที่ราชการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูบัญญัติขึ้น24. กฎหมายบังคับใหบุคคลใดตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 1. ตํารวจ 2. ภิกษุ สามเณร 3. ทหารกองประจําการ 4. บคคลอายุ 65 ป ุ25. ขอใดกลาวเรื่องผูเยาวถูกตอง 1. ผูที่มีอายุครบ 20 ปบรบรณ  ิ ู 2. ชายหญิงที่สมรสกันเมื่ออายุครบ 17 ปบรบรณ  ิ ู 3. ผูเยาวสามารถรับการใหโดยเสนหาไดโดยลําพัง 4. ผูเยาวสามารถซื้อจักรยานเพื่อไปโรงเรียนไดโดยลําพังQUOTA CMU’ 51. (4) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 5. 5. 02 สงคมศกษา. ั ึ26. ของหมั้นจัดเปนทรัพยสินประเภทใดระหวางสามีภริยา 1. สินสวนตัวของหญิง 2. สินสวนตัวของชาย 3. สินสมรส 4. ถูกทุกขอ27. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม 1. ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรมอยางนอย 25 ป 2. ในกรณีผูจะรับบุตรบุญธรรมมีคูสมรสตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน 3. การรับบุตรบุญธรรมจะตองจดทะเบียนตามกฎหมาย 4. บุตรบุญธรรมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม28. ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร การเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจะเก็บในอัตรารอยละเทาไรของกําไรสุทธิ 1. 10 2. 20 3. 30 4. 4029. ขอใดเปนนิติกรรม 1. เมื่อบุคคลตาย ทายาทจะไดรับมรดก 2. เมื่อขับรถชนคนเดินเทาตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทน 3. เมื่อตกลงนัดเพื่อนไปดูหนังแตกลับไมไปตามนัด 4. เมื่อลูกหนี้นําเงินมาชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยตามสัญญา30. การเชาอสังหาริมทรัพยเกินกวากี่ปที่กฎหมายบังคับวาตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ 1. 1 2. 3 3. 10 4. 3031. นายอันธพาลจะทํารายรางกายนายหวังดีโดยมีอาวุธในมือ นายหวังดีจึงชกนายอันธพาลจนหกลมหัวฟาดพื้นถึงแก ความตาย นายหวังดีจะตองรับโทษทางอาญาอยางไร 1. การกระทําที่ไมเปนความผิด ผูกระทําไมตองรับโทษ 2. การกระทําที่เปนความผิด แตผูกระทําผิดไมตองรับโทษ 3. การกระทําที่เปนความผิด แตไดรับการลดหยอนผอนโทษ 4. การกระทําที่ไมเปนความผิด ผูกระทําตองไดรับโทษ32. นายเทงยืมรถจักรยานของนายโหนงไปใช ตอมานายเทงเอารถจักรยานไปขายเพื่อเอาเงินมาใชเอง เปนความผิด ทางอาญาประเภทใด 1. ลักทรัพย 2. ยักยอกทรัพย 3. ฉอโกงทรัพย 4. ทําใหเสียทรัพย33. ขอใดไมใชองคประกอบของรัฐ 1. อํานาจอธิปไตยในการปกครองตนเอง 2. ดินแดนที่มีอาณาเขตแนนอน 3. รัฐสภาที่ทรงอํานาจ 4. ประชากรที่มีคุณภาพQUOTA CMU’ 51. (5) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 6. 6. 02 สงคมศกษา. ั ึ34. รัฐใดมีลักษณะเปนรัฐเดี่ยว 1. สหรัฐอเมริกา 2. มาเลเซีย 3. อังกฤษ 4. อดีตสหภาพโซเวียต35. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสวนภูมิภาค โดยแบงเปนรูปแบบ ตาง ๆ ขอใดไมใชรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคในสมัยนั้น 1. มณฑลเทศาภบาล 2. เมือง ิ 3. อําเภอ 4. สุขาภิบาล36. ขอใดไมชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ 1. แนวทางในการปฏบตตอตางประเทศ 2. แนวทางเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ิ ัิ  3. แนวทางที่กําหนดโดยกระทรวงการตางประเทศ 4. แนวทางที่กําหนดพฤติกรรมระหวางประเทศ37. ขอใดไมเ คยเปนนโยบายตางประเทศของไทย    1. Constructive Engagement 2. Cooperative Engagement 3. Flexible Engagement 4. Forward Engagement38. ขอใดไมใชตัวแสดงในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศ 1. United Nations 2. ASEAN 3. ประเทศไทย 4. มณฑล39. อะไรเปนเปาหมายหลักในการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย 1. การรักษาเอกราชและความมั่นคง 2. การขยายอํานาจในเวทีระหวางประเทศ 3. การแผอธิปไตยทางดินแดน 4. การรักษาสันติภาพโดยการใชกําลังทหารใหใชตวเลอกตอไปน้ี ตอบคาถามขอ 40 – 41   ั ื  ํ  1. มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 2. มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ 3. เปนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวไมต่ํากวา 90 วัน 4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป40 อะไรไมใชคุณสมบัติของผูมีสิทธิลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 255041. อะไรไมใชคุณสมบัติของผูมีสิทธิลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550QUOTA CMU’ 51. (6) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 7. 7. 02 สงคมศกษา. ั ึ42. ขอใดไมใชการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2. การออกเสียงประชามติรับ – ไมรับรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 3. การประชุมกลุมคนในทองถิ่นเพื่อมีมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 4. การลงชื่อถอดถอนผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง43. ผูใดไมมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 1. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 2. ไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแลว 3 ป 3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานไมต่ํากวา 90 วันกอนถึงวันเลือกตั้ง 4. มีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร44. คนไทยคนใดที่ไปดํารงตําแหนงสําคัญในองคการระหวางประเทศของสหประชาชาติในปจจุบัน 1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2. นายประชา คุณะเกษม 3. นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 4. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย45. ประชาธิปไตยหมายถึงอะไร 1. การปกครองโดยชนชั้นสูงของอาณาเขตนั้น 2. การปกครองโดยประชาชนที่อาศัยอยูในอาณาเขตนั้น 3. การปกครองโดยผูที่มีอํานาจในอาณาเขตนั้น 4. การปกครองโดยการสงคนที่ถูกคัดเลือกจากชนชั้นนําในอาณาเขตนั้นเขาบริหารประเทศ46. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจํานวนเทาใด 1. 480 คน 2. 500 คน 3. 450 คน 4. 580 คน47. สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจํานวนเทาใด 1. 100 คน 2. 180 คน 3. 150 คน 4. 200 คน48. ขอใดเปนไปตามกฎของอุปสงค (Demand) 1. สมบัติตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ จึงซื้อบุหรี่ลดลง 2. สมศรีซื้อสมโอลดลง เพราะราคาสมโอแพงขึ้น 3. สมใจมีเพื่อนมาอาศัยอยูดวยจึงตองใชจายซื้อสินคามากขึ้น 4. สมนึกผลิตเสื้อเหลืองออกขายมากขึ้น เพราะประชาชนนิยมใสเสื้อเหลืองQUOTA CMU’ 51. (7) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 8. 8. 02 สงคมศกษา. ั ึ49. ความสัมพันธของกระบวนการผลิต (Production Function) แสดงความสัมพันธตามขอใด 1. ราคาผลผลิตและปริมาณผลผลิต 2. ตนทุนการผลิตและวิธีการผลิต 3. ระดับราคาปจจัยการผลิตและวิธีการผลิต 4. ปริมาณปจจัยการผลิตและปริมาณผลผลิต50. ขอใดเปนลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ 1. ผูซื้อสามารถกําหนดราคาสินคาไดบาง 2. ลักษณะและคุณภาพของสินคาไมแตกตางกัน 3. ผูขายสามารถกําหนดราคาสินคาของตนเองไดบาง 4. ตลาดที่มีผูขายจํานวนมาก แตผูซื้อมีจํานวนนอย51. การคลังของรัฐบาลไมรวมกิจกรรมขอใด 1. การหารายไดของรัฐบาล 2. การกําหนดงบประมาณรายจายประจําป 3. การกาหนดคาเงนบาทของประเทศ ํ  ิ 4. การจัดการเกี่ยวกับการกอหนี้และการชําระหนี้ของรัฐ52. ขอใดเปนการดําเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวด 1. รัฐบาลประกาศเพิ่มภาษีมูลคาเพิ่ม 2. ธนาคารพาณิชยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม 3. รัฐบาลกูเงินจากธนาคารโลกเพื่อนํามาใชจายเพิ่มขึ้น 4. ธนาคารกลางขายหลักทรัพยใหแกสถาบันการเงินและประชาชน53. การที่รัฐบาลมีโครงการการสรางงานในชนบทถือวาเปนการใชนโยบายใด และควรใชในชวงเวลาใด 1. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 2. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 3. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป 4. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป54. ในป พ.ศ.2548 ไตรภพมีรายได 5,000 บาท ตอมาในป พ.ศ. 2549 เขามีรายไดเพิ่มขึ้นเปน 5,200 บาท ถาในป   พ.ศ. 2549 ประเทศมีอัตราเงินเฟอเทากับรอยละ 5 ขอใดถูกตอง 1. ไตรภพมีรายไดที่เปนตัวเงินและรายไดที่แทจริงลดลง 2. ไตรภพมีรายไดที่เปนตัวเงินและรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้น 3. ไตรภพมีรายไดที่เปนตัวเงินเพิ่มขึ้นแตรายไดที่แทจริงลดลง 4. ไตรภพมีรายไดที่เปนตัวเงินลดลงแตรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้นQUOTA CMU’ 51. (8) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 9. 9. 02 สงคมศกษา. ั ึ55. บุคคลในขอใดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ประเทศเกิดเงินเฟอ 1. แกวฝากเงินกับธนาคารพาณิชยจํานวน 100,000 บาท 2. กุงรับราชการทหารไดรับรายไดปละ 100,000 บาท 3. ไกใหเพื่อนบานกูเงิน 100,000 บาท เมื่อปที่ผานมา 4. กอยตองคืนเงินที่กูยืมมาในปที่แลวจํานวน 100,000 บาท56. สถานการณขอใดที่ทําใหเงินบาทมีคาแข็งขึ้น 1. คนไทยนิยมซื้อสินคาจากตางประเทศมากขึ้น 2. ระดับราคาสินคาและบริการในประเทศสูงขึ้น 3. ดุลการชําระเงินของไทยเกินดุลเพิ่มขึ้น 4. อัตราดอกเบี้ยของไทยต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยของตางประเทศ57. การลดคาเงินเปนนโยบายที่รัฐบาลมุงนํามาใชเพื่อแกปญหาใด 1. การขาดดุลการคา 2. เงินเฟอและการวางงาน 3. การขาดดุลงบประมาณแผนดิน 4. การขาดสภาพคลองทางการเงินของสถาบันการเงิน58. องคกรระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงคใหประเทศสมาชิกมีระบบการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพคือ องคกรใด 1. ธนาคารโลก 2. องคการการคาโลก 3. ธนาคารพัฒนาเอเชีย 4. กองทุนการเงินระหวางประเทศ59. ขอใดที่แสดงวารัฐบาลไดดําเนินการในการกระตุนระบบเศรษฐกิจใหมีการขยายตัว 1. มีการใชจายในการสรางระบบรถไฟฟา 2. มีนโยบายในการสงเสริมการนําเขาใหมากกวาการสงออก 3. รณรงคใหประชาชนลดการใชจายในการบริโภค เพื่อเก็บออมเงินใหมากที่สุด 4. จัดเก็บภาษีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อหารายไดใหแกรัฐ60. ขอใดกลาวถึงความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจไดดีที่สุด 1. รายไดประชาชาติที่แทจริงเพิ่มขึ้นพรอมกับอัตราเงินเฟอสูง 2. รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นพรอมกับการกระจายรายไดที่เทาเทียมกัน 3. รายไดประชาชาติเพิ่มขึ้นพรอมกับการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นดวย 4. รายไดประชาชาติที่แทจริงเพิ่มขึ้นพรอมกับอัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงQUOTA CMU’ 51. (9) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 10. 10. 02 สงคมศกษา. ั ึ61. หนาที่ที่สําคัญที่สุดของสถาบันครอบครัวคือขอใด 1. ใหสถานภาพแกสมาชิกของสังคม 2. อบรมจัดเกลาใหแกสามเณรที่อายุนอย 3. ควบคุมทางสังคมดวยระบบศีลธรรมและจริยธรรม 4. ตอบสนองความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกในสังคมใหใชตวเลอกตอไปนตอบขอ 62-63   ั ื  ้ี  1. เพลงอีแซว 2. ฮีตสิบสองครองสิบสี่ 3. การฟอนผีมดผีเม็ง 4. หุนกระบอก62. ตัวอยางของภูมิปญญาไทยภาคเหนือคือขอใด63. ตัวอยางของภูมิปญญาไทยภาคอีสานคือขอใด64. ขอใดไมใชลักษณะที่แสดงถึง “ภูมิปญญา” 1. กลุมฌาปนกิจของหมูบานในชัยนาท 2. การแขงขันเรือประเพณีของจังหวัดนาน 3. สหกรณเครดิตยูเนียนของชาวบานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. แบบเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยของการศึกษานอกโรงเรียน65. ขอใดอธิบายความหมายของคําวา “การจดระเบยบทางสงคม” ไดถูกตองที่สุด ั ี ั 1. แบบแผนของความสัมพันธทางสังคม 2. ศีลธรรมจริยธรรมรวมของคนในสังคม 3. กฎเกณฑทางสังคมที่ไมเปนลายลักษณอักษร 4. การควบคุมเฉพาะพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม66. “กฎทางสังคม” ที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดคือขอใด 1. จารีต 2. วิถีประชา 3. ระบบคณคาของสงคม 4. บรรทดฐานทางสงคม ุ  ั ั ั67. ความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ที่ถูกตองที่สุดคือขอใด 1. ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรคาแกการอนุรักษ 2. ความสัมฤทธิผลของมนุษยที่อนุชนรุนหลังควรใหการอนุรักษ 3. แบบอยางพฤติกรรมที่ไดมาทางสังคมและที่ถายทอดตอไปในสังคม 4. แบบแผนพฤติกรรมที่เนนคานิยมที่ดีงามของประเทศเพื่อจรรโลงความดีงามของชาติQUOTA CMU’ 51. (10) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 11. 11. 02 สงคมศกษา. ั ึ68. ขอใดไมใชวัฒนธรรมประเภทเดียวกัน 1. เสื้อผา รองเทา รถมอเตอรไซด 2. บานทรงไทย ไมแกะสลัก เสื่อจันทบูร 3. ทองหยบ ทองหยอด ขาวเกรยบปากหมอ ิ  ี  4. ความเชื่อเรื่องพรหมจรรย การรักนวลสงวนตัว เรือนหอ69. ขอใดเปนไดทั้งสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิดและสถานภาพสัมฤทธิ์ 1. อายุ 2. อาชีพ 3. ชนชน 4. การศึกษา ้ั70. ขอใดไมใชความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 1. กระบวนการเรียนรูทางสังคม 2. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรม 3. กระบวนการจดระเบยบทางสงคม ั ี ั 4. กระบวนการเปลยนแปลงทางสงคม ่ี ั71. สัญลักษณของสถาบันมีประโยชนอยางไร 1. บงชี้สถานภาพของสถาบันนั้น ๆ ในสังคม 2. แสดงถึงความสมานสามัคคีระหวางคนในสังคม 3. สมาชิกในสถาบันนั้นๆ ไดทราบวาตนเองควรประพฤติปฏิบัติอยางไร 4. แสดงใหแกผูคนทั่วไปในสังคมไดรับทราบถึงเอกลักษณของสถาบันนั้น ๆ72. ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม 1. มนุษยไดรับการขัดเกลาทางสังคมตลอดชีวิต 2. โรงเรียนเปนแหลงขัดเกลาทางสังคมอันดับแรกมนุษย 3. การขัดเกลาทางสังคมจัดไวเฉพาะผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 4. การขัดเกลาทางสังคมเกิดขึ้นเฉพาะในชวงวัยเด็กและวัยรุนเทานั้น73. องคประกอบที่สําคัญและขาดไมไดในการชี้แสดงถึงความเปนกลุมสังคมคือขอใด 1. บทบาทของสมาชิกที่ระบุไวในโครงสรางของสังคม 2. จํานวนสมาชิกของกลุมแตละกลุมที่มีขนาดแตกตางกันไป 3. รูปแบบความสัมพันธระหวางกันที่สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม 4. ลักษณะถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกเพื่อการสรางความยั่งยืนใหแกกลุม74. สถานการณที่เอื้อตอการผสมผสานทางวัฒนธรรมคือขอใด 1. ศักยะของวัฒนธรรมที่สนองตอการเกื้อกูลตอกัน 2. สมาชิกในสังคมตระหนักถึงการปกปองคานิยมและประเพณีเดิม 3. ความภูมิใจของสมาชิกในสังคมที่มีตอการอนุรักษวัฒนธรรมใหดํารงอยู 4. ปริมาณของวัฒนธรรมที่เปนวัตถุมีพอเหมาะกับปริมาณของวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุQUOTA CMU’ 51. (11) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 12. 12. 02 สงคมศกษา. ั ึ75. ขอใดเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรในสมัยกอนประวัติศาสตร 1. จารึก 2. ภาพเขียน 3. จดหมายเหตุ 4. หนังสือพิมพ76. หลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยามีมากที่สุดในรัชสมัยใด 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4. สมเด็จพระนารายณมหาราช77. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนจีนมีโอกาสทําการคาจนกระทั่งมีบทบาทสําคัญทางการคาในประเทศไทย 1. คนไทยรักการเกษตรกรรม 2. คนจีนรูจักหลักการคํานวณ 3. ระบบศักดินาไมเอื้อตอการคาขาย 4. กรมคลังมุงการคากับตางชาติเทานั้น78. การจัดระเบียบสังคมไทยตามระบบศักดินาเกิดขึ้นในสมัยใด 1. สมัยสุโขทัย 2. สมัยอยุธยา 3. สมัยธนบุรี 4. สมัยรัตนโกสินทร79. ชาติใดเปนชาติแรกที่มีสนธิสัญญายกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับไทย 1. อังกฤษ 2. ฝรั่งเศส 3. อิตาลี 4. สหรัฐอเมริกา80. ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหอาณาจักรอยุธยามีอํานาจเหนือรัฐใกลเคียง 1. การติดตอกับนานาชาติ 2. สภาพภูมิศาสตร 3. พื้นที่อุดมสมบูรณ 4. ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับอินเดีย81. ขอใดคือการเปลี่ยนแปลงในสยามหลังการทําสนธิสัญญาเบาริง (พ.ศ.2398) 1. รัฐบาลผูกขาดการคา 2. การเกิดรัฐวิสาหกิจ 3. เศรษฐกิจไทยตกต่ํา 4. การปลูกขาวเพื่อเปนสินคาออก82. ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหบานเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความเจริญรุงเรือง 1. การปลดปลอยทาส  2. การยกเลิกระบบไพร 3. การใชระบบการคาเสรี 4. การจัดการการคาโดยรัฐ83. ราชวงศสุดทายของอินเดียกอนการครอบครองของอังกฤษคือราชวงศใด 1. ราชวงศเมารยะ 2. ราชวงศโมริยะ 3. ราชวงศโมกุล 4. ราชวงศคุปตะ84. ขอใดไมใชนโยบาย 3 ประการของคณะปฏิวัติจีนที่เรียกวา “หลักลัทธิไตรราษฎร” ค.ศ.1905 1. จัดสรรที่ดินใหประชาชน 2. จัดตั้งรัฐบาลประชาชน 3. สถาปนาระบอบสาธารณรัฐ 4. โคนลมอํานาจราชวงศหมิงQUOTA CMU’ 51. (12) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 13. 13. 02 สงคมศกษา. ั ึ85. ขอใดเปนปจจัยที่ชวยใหการเปลี่ยนแปลงการปกครองของญี่ปุนใน ค.ศ. 1889 เปนไปโดยราบรน  ่ื 1. จักรพรรดิเขมแข็ง 2. ระบบศักดินาเขมแข็ง 3. เศรษฐกิจเจริญกาวหนา 4. โครงสรางทุกดานมีการปูพื้นฐานดี86. ขอใดไมใชคานิยมใหมของประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติ ค.ศ.1789 1. ความรับผิดชอบตอสังคม 2. การสนับสนุนการมีเสรีภาพ 3. การสงเสริมนิกายโปเตสแตนท 4. การเห็นความสําคัญของสามัญชน87. ผูจุดประกายการปฏิวัติความคิดดานวิทยาศาสตรของโลกตะวันตกคือใคร 1. ฟรานซิส เบคอน 2. มารติน ลูเธอร 3. ไมเคิลแองเจโล 4. นิโคลัส โคเปอรนิคัส88. ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 วัดขนาดของสวนลําไยไดกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนตเิ มตร สวนลําไยนี้มีขนาดจริงในภูมิประเทศกี่ตารางกิโลเมตร 1. 1 2. 2 3. 3 4. 489. รังสีจากดวงอาทิตยที่สองมายังโลก สวนใหญเปนรังสีประเภทใด 1. รังสีเอกซ 2. รังสีแกมมา 3. รังสีอุลตราไวโอเลต 4. รังสีอินฟราเรด90. แมน้ําสายใดที่มีเนื้อที่ของพื้นที่ลุมน้ํามากที่สุด 1. แมน้ําโขง 2. แมน้ํานาน 3. แมน้ํามูล 4. แมน้ําเจาพระยา91. หากจะไปชมพระอาทิตยเที่ยงคืนที่ประเทศสวีเดน ควรจะไปชมในเดือนใด 1. มีนาคม 2. มิถุนายน 3. กันยายน 4. ธนวาคม ั92. ขอใดเปนการเรียงลําดับธาตุที่พบบริเวณเปลือกโลก จากพบมากที่สุดไปนอยที่สุด 1. ออกซิเจน ซิลิกอน อะลูมิเนียม เหล็ก 2. ซิลิกอน ออกซิเจน เหล็ก อะลูมิเนียม 3. อะลูมิเนียม ซิลิกอน ออกซิเจน เหล็ก 4. เหล็ก ออกซิเจน ซิลิกอน อะลูมิเนียม93. หินชนิดใดที่สัมพันธกับการเกิด “แผนดินทรุด” หรือ “ธรณีสูบ” มากที่สุด 1. หินแกรนิต 2. หินดินดาน 3. หนทราย 4. หินปูน ิ94. ชั้นบรรยากาศโลกชั้นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ 1. โทรโพสเฟยร 2. สตราโทสเฟยร 3. เมโซสเฟยร 4. เทอรมอสเฟยรQUOTA CMU’ 51. (13) 02 สงคมศกษา. ั ึ
 14. 14. 02 สงคมศกษา. ั ึ95. การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคใด 1. ภาคกลาง 2. ภาคใต 3. ภาคตะวันตก 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ96. โครงการแกลงดินเปนโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นกับดิน ชนดใด ิ 1. ดินเค็ม 2. ดินจืด 3. ดินเปรี้ยว 4. ดินดาง97. การทํานาขาวทําใหมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกชนิดใดสูชั้นบรรยากาศของโลก 1. กาซคลอโรฟลูออโรคารบอน 2. กาซคารบอนไดออกไซด 3 กาซไนตรัสออกไซด 4. กาซมีเทน98. หินชนิดใดที่เหมาะกับการนํามาทําครกมากที่สุด 1. หนบะซอลท 2. หินปูน ิ  3. หนทราย 4. หินแกรนิต ิ99. ขอตกลงใดที่เกี่ยวของกับการคาและสงออกกลวยไมของไทย 1. อนุสัญญาเวียนนา 2. พิธีสารมอนทรีออล 3. อนุสัญญาไซเตส 4. พิธีสารเกียวโต100. ประเทศไทยมีเวลาเร็วกวาเวลามาตรฐานกรีนีชกี่ชั่วโมง 1. 6 2. 7 3. 8 4. 9QUOTA CMU’ 51. (14) 02 สงคมศกษา. ั ึ

Views

Total views

535

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×