Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llengua Cicle Mitjà

345 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Llengua Cicle Mitjà

  1. 1. CONTINGUTS: DIMENSIÓ COMUNICATIVAPARLAR I CONVERSAR: Producció de manera ordenada i coherent: diàleg, descripció, narració,exposició,argumentació, explicació de vivències personals, iniciació a l’exposició detemes Formulació de preguntes. Ús dels elements no lingüistics (gest, mirada, postura corporal) Producció de textos memoritzats (dites, rodolins, contes,...) Ús del vocabulari. Interès per expressar-se oralment:entonació, to de veu intensitat adequada alcontext.ESCOLTAR I COMPRENDRE: Comprensió dordres relacionades amb tasques daula i escolars. Comprensió de situacions daprenentatge. Comprensió dallò relacionat amb la vida quotidiana. Comprensió de diversos relats i diferenciació de la vida real i la sevarepresentació audiovisual. Comprensió de diferents textos orals (contes, narracions...). Audició reflexiva davant les intervencions dels altres, distingir entre ideesprincipals i secundàries Interès i respecte per les intervencions dels altres.LLEGIR I COMPRENDRE:LECTURA: Lectura silenciosa Lectura en veu alta (entonació, expressivitat...) Velocitat lectora: 90 paraules per minut.COMPRENSIÓ: Comprensió de les informacions escrites més habituals de classe. Comprensió de les informacions de la vida quotidiana. Comprensió de les informacions dels textos i imatges de les àrees curriculars. Ús d’estratègies abans, durant i després de la lectura: planificació, anticipaciópeltítol i imatges, idea principal, identificacio de mots, parts del text. Comprensió i selecció d’informacions. Respondre a preguntes a partir del text: obertes i tancades, inferides (deducció) isubjectives Curiositat per mirar, llegir contes, llibres de coneixements i qualsevol tipus detext. Veure els textos escrits com a font d’informació, aprenentatge, mitjà decomunicació i experiències.
  2. 2. ESCRIURE: Producció de textos escrits. Iniciació en l’expressió d’idees de forma sintètica. Aplicació procés reflexiu: pensar, escriure i revisar per millorar la coherència, lacohesió el lèxic i la puntuació. Ús de programes informàtics: presentació, escriptura d’un text i inserciód’imatges. Ús de pautes per organitzar el text amb coherència i cohesió, utilitzant elsconeixements lèxics i morfosintàctics de l’edat. Interès en l’aplicació de les pautes de presentació i polidesa: títol, subratllat,distribució. Interès i aplicació de les normes ortogràfiques treballades. Interès en l’aplicació de les pautes de presentació.CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I DEL SEUAPRENENTATGE:ORTOGRAFIA: majúscules: nom propi, inici de text, després de punt i seguit i deprés de ? ! r / rr. r final: oficis -or / -er. acabament –nt. c / que / qui / qua / quo. s / ss / c / ç / sc. cl / cr. aprostrof: l’ / d’. mp / mb / mm. al / a l’ / del / de l’ / pel / per l’. per què / perquè. h / hi ha / i a. l·l w discriminació auditiva sons corresponents / ortografia:o j / go s / zo x / -ixo ll / i e (oberta i tancada) ortografia i segmentació paraules amb dígrafs: g / gu. segmentació de síl.labes amb diftongs: (gua/güe/güi/guo) (qua/qüe/qüi,quo). Memorització de mots amb dificultat ortogràfica d’ús habitual. Aplicació de signes de puntuació (punt final, coma, admiració, interrogació,dospunts i guió). Introducció a l’accentuació gràfica: reconeixement de síl.labes (àtones itòniques). Reconeixement paraules agudes, planes i esdrúixoles.
  3. 3.  Hàbit d’autocorrecció: acceptació de l’error. Ús del diccionari i del corrector al’ordinador. Reconeixement del valor social de l’ortografia per facilitar la comunicació ambels altres.GRAMÀTICA: Ús de la terminologia gramatical (nom, verb, masculí, femení, singular, plural,temps verbals: passat, present ,futur). Reconeixement en el text: determinants, noms (comuns i propis) adjectius iverbs. Diferenciar els temps verbals en els enunciats: passat, present i futur. L’infinitiu. Tipus de frases:interrogatives, exclamatives, enunciatives i imperatives. Concordança subjecte – predicat / determinant - nom – adjectiu. Reconeixements i ús de connectors: perquè / però / i. Adverbis acabats en –ment.LÈXIC: Iniciar-se en l’hàbit de consulta del diccionari: ordre alfabètic i definicions. Sinónims / antònims. Paraules compostes. Sufixes: augmentatius / diminutius / superlatius. Prefixes: re- Quantitatius: molts / alguns / ningú / tothom. Frases fetes. Camps semàntics. ComparacionsCONTINGUTS: DIMENSIÓ LITERÀRIA Lectura conjunta guiada per aprofundir el sentit del text. Ús de diferents estratègies lectores. Adquisició de l’hàbit de lectura: memorització de textos i poemes, cançons, ús dela biblioteca d’aula i d’escola, participació activitats literàries de l’escola... Comprensió dels elements fonamentals dun relat ( personatges, espais,accions). Lectura en veu alta ( pronunciació, to de veu, entonació,..) Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic ( contes, poemes,endevinalles,...). Escriptura de jocs lingüístics amb paraules, sons i rimes ( embarbussaments,cal·ligrames, rodolins... Coneixement del funcionament de la biblioteca. Participació en converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. Reconeixament de les dades bàsiques d’un llibre: autor, il·lustrador, cl·lecció,editorial.

×