SMILE – Jesus Loves You!
ക്നാനായ സമുദായപാരമ്പര്യം ബൈബിള്‍ വെളിച്ചെത്തില്‍ Presented by Jimmi Cherian
A room for Improvement  KNOW OUR ORIGINS, LOVE OUR COMMUNITY, KEEP  UP OUR FAITH, AND SERVE ALL PEOPLE  ഞാ‍ന്‍ ആര...
A call for reform and witness Jesus Christ in UK (10 steps) <ul><li>ക്നാനായ സമുദായ അവബോധം സുവിശേഷ വെളിച്ചത്തില്‍ . <...
Are you a blessing in UK? അബ്രാഹത്താല്‍ അനുഗ്രഹമായ ജനത Luke 19: 8-10 For online Bible http://www.knanaya.us/id23.html ht...
KING CHERAMAN PERUMAL’s WELCOME on 7 th March AD 345?.
MINISTRY OF BISHOP MAR JOSEPH OF URHA IN INDIA
<ul><li>Tharisappalli Copper Plates in Vattezhuttu </li></ul><ul><li>A Copper plate issued by ancient south Indian king. ...
Proto-Canaanite alphabet  (BC700) <ul><li>Time period BC .700 - present </li></ul><ul><li>Parent systems -- Proto-Canaan...
Thirukkural by Thiruvalluvane (Route your comments & suggestions to the author through [email_address] ) Vattezhuttu mal...
Follow the Timeline of Abraham's Descendants  Abraham’s Family Tree of Nations 2000 B.C Abraham born Migrations Of Israe...
<ul><li>ഉല്പത്തി 12:1-3,17:4-5,17:15 </li></ul><ul><li>Let us begin our story from the beginning, with Abraham the Patria...
12 Tribes of Israel
MOSSES ( പുറപ്പാട് bc1250-1200 )
Jesus with Mary & Joseph
Timeline of Roman history <ul><li>The following table shows a simple timeline of Roman history. We have also created a c...
Rome Traditional Flag  <ul><li>This flag seems to be traditionally used in the region (middle age?). The flag of the anci...
Timeline of Jewish history <ul><li>c.  2000 BC: Abraham, father of the Jewish people, is believed to have come to Pale...
Israel’s National Anthem  <ul><li>As long as in the heart, within,  A Jewish soul still yearns, And onward, towards the e...
<ul><li>Socrates (469-399) </li></ul><ul><li>Plato (427-347) </li></ul><ul><li>Aristotle (384 BC – 322 BC) </li></ul...
Alexander III of Macedon (356–323 BC) in 336 BC
 
C hera Kingdom in south of Mauryan Dynasty <ul><li>Kerala -These were the Ezhimalas to the north, the Cheras in Centra...
Ashoka the Great  from 269 BC to 232 BC
Edicts – 243/242 BC
The Sangam Age - The Sangam Age (1-500 AD) in Kerala  <ul><li>From BC 400 Aryan Brahmins started migrating to Kerala ...
Bible gives us the story from creation to Re-creation നാം ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്ദത്ത ജനത. 2
നാം ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്ദത്ത ജനത . <ul><li>“ നിങ്ങളുടെ സഹോദരരായ  ഇസ്രയേല്‍ ജനത്തോടു യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ’’ </li></ul><ul><li>‘...
ഉടമ്പടിയുടെ  കാവല്‍കാര്‍  വചന പാലകര്‍ ഇന്ന് ഞാ‍ന്‍  നിനക്ക്  നല്‍കുന്ന  കല്‍പ്പന  നിന്‍റെ  ശക്തിക്ക്  അതീതമോ  അപ്...
യാക്കോബിന്റെ സന്തതി, യൂദയുടെ ഗോത്രം 3
യാക്കോബിന്റെ സന്തതി , യൂദയുടെ ഗോത്രം <ul><li>An unveiled tabernacle of a new Kna Jewish 'palli' or Temple with </li></ul...
യാക്കോബിന്റെ സന്തതി , യൂദയുടെ ഗോത്രം <ul><li>Saul was the first king of Israel, then David , then Solomon . Each of t...
Israel undivided South & North
 
തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍ <ul><li>Ten tribes in the north formed the northern kingdom of &quot;Israel&quot; </li></ul><ul><li>The ...
<ul><li>The Southern Kingdom consisted of 2 tribes (Judah and Benjamin). The kingdom extended in the north as far as B...
Babylonia Empire
നാം  അന്നും ഇന്നും തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍ <ul><li>In the caste-ridden social system of India, those Jewish Christian immigra...
ദാവീദിന്റെ മക്കള്‍, യേശുവിന്‍റെ സ്വന്തം. 4 Mathew 1:1-17 Luke 3 : 23-38
ദാവീദിന്റെ മക്കള് ‍ ,  യേശുവിന്‍റെ സ്വന്തം . <ul><li>The same Jewish blood </li></ul><ul><li>പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും നിയമന്...
Endogamous സ്വവംശവിവാഹാനിഷ്ട്ട  Ezra/Nehamiya prophets <ul><li>Ezra/Nehamiya Reformation on community </li></ul><ul><li>&...
Endogamous ii <ul><li>Knanaya community is an endogamous community following Judeo-Christian traditions. Endogamy is the...
സ്വവംശവിവാഹാനിഷ്ട്ട പിതാക്കന്മാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു <ul><li>ക്നാനായ സമുദായം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പാലിച്ചു  പോരുന്ന സ്വവംശ വിവാഹ ...
പിതാക്കന്മാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു “ Knanaya Samudayam Lokathile Ettamathe Atbhutham.” ക്നാനായ സമുദായം  ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അ...
<ul><li>Genealogical DNA testing can trace your Pater-nal ancestors ( father's father's father's ... father ) by testing t...
Y-Chromosome DNA The Y chromosome is transmitted from father to son. Testing the Y chromosome provides information about t...
Pater n lineal Ancestors (Y DNA)(23 ) Father's+23 unknown Father's+23 ,, Father‘s+23 ,, ………… . Father + 23 ,, David ...
We also inherit our mitochondrial DNA, mtDNA, from our mother, and none from our father. Mitochondrial DNA is located outs...
ക്നാനായക്കാര്‍ മൂന്നു സഹസ്രാബ്ധങ്ങള്‍ ഉടമ്പടിയുടെ കാവല്‍ക്കാര്‍, നിയമജ്ഞര്‍ &quot;Ḳanna'im&quot; (Zealots). 5
Simon the Zealot   Saint Simon the Zealot  Saint Simon the Zealot  Saint Simon the Zealot  Saint Simon the Zealot
Knanaya ക്നാനായ  മൂന്നു സഹസ്രാബ്ധങ്ങള്‍ ഉടമ്പടിയുടെ കാവല്‍ക്കാര് ‍ ‍ ,  നിയമജ്ഞര്‍ &quot;Ḳanna'im&quot; (Zealots) <ul...
Seen by many terrorists Not like Jesus because he was peaceful and forgiving sinners They hated and wanted to fight with t...
<ul><li>Simeon </li></ul><ul><li>One of the twelve apostles, called the Canaanite (Matt. 10:4; Mark 3:18 ). This word &qu...
The Sadducees  Claimed to be descended from Zadok (2 Sam, 15:24 ) a famous priest. They disagreed with Jesus when he cle...
Diaspora (outside Israel) Jewish diaspora <ul><li>The Jewish diaspora <di-ASP-ora> is the English term used to describ...
DIASPORA <ul><li>ORIGINAL MEANING OF DIASPORA </li></ul><ul><li>All Jewish communities outside Israel. Diaspora (Greek: &...
Babylonia
യെഹുദക്രൈസ്തവ സിറിയന്‍ പാരമ്പര്യം 6
യഹൂ ദക്രൈസ്തവ സിറിയന്‍ പാരമ്പര്യം <ul><li>AD35-65 കളില്‍ അനേകം തീഷ്ണതയുള്ള  യഹുദക്രൈസ്തവര്‍ -  എരുവുകാര് എന്നറിയപ്പെട്...
 
First Jewish-Roman War (66–73) –Nero’s period
<ul><li>&quot; Ḳanna'im&quot; (Zealots) </li></ul><ul><li>Starts from BC186 and reached in AD 345 .  </li></ul><ul><li>72...
സുവിശേഷ കുടിയേറ്റം ലോകമെമ്പാടും <ul><li>*10  കല്‍പ്പനകളും , *7  കൂദാശകളും  , </li></ul><ul><li>* വംശശുദ്ധിയും കാത്ത്സ...
തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍ Ancharapallikkar അഞ്ചരപ്പള്ളിക്കാര്‍ ! Before the synod of Udayamperoor in 1599, the Knanites had five c...
നാം ദൈവ മഹത്വത്തില്‍ ആദ്യ അവകാശികള്‍ He then makes it clear that the Jews who will receive the blessings are a great remn...
ക്നാനായ  population <ul><li>They descend from 72 priestly families descended from the same desposyni that Thomas Jude bel...
Knanaya Malankara <ul><li>The Knanaya Malankara community is an example of their power of adaptability. They are endogamou...
ഉണരുക  ! ഉണര്‍ത്തുക  !!! നാം അടിമകളല്ല -  ഉടമകളെന്ന് തിരിച്ചറിയുക !
<ul><li>Any Questions? </li></ul>
പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച വളര്‍ച്ച ക്നാനായ സമുദായം കൈവരിച്ചോ ? <ul><li>വചനാധിഷ്ടിത ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു . </li></ul><ul><li>ജെരു...
കുടുബ ഭദ്രതയില്‍ ? <ul><li>“ നിന്റെ പുത്രന്മാരെ അച്ചടക്കത്തില്‍ വളര്‍ത്തുക . </li></ul><ul><li>ചെറുപ്പം മുതലേ അനുസരണം ശീലി...
Why kananaite are not Leaders or genius or Princes ?!!!  JEWISH NOBEL PRIZE WINNERS  <ul><li>NOBEL PRIZE for the Jewis...
Is Social Drinking Acceptable? <ul><li>Directly not harm to any one!?... </li></ul><ul><li>Indirectly promote to habitual ...
Everything in spirit?!! <ul><li>Father, mother, spirit = spiritual Father heavenly =God </li></ul><ul><li>Brother, sister...
Alcoholism/ peer pressure?
പ്രാര്‍ത്ഥനയും കാരുണ്യവും ?
St vincent de paul society <ul><li>The Knanites are known for their hospitality Together with the power of adaptability, t...
‘ Almighty God, who called your servant Vincent de Paul to serve you in the person of those in need: Help us, we may fulfi...
ഭരണകര്ത്തക്കന്മാര്‍ക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥന  ..? <ul><li>  </li></ul><ul><li>പിതാവായ ദൈവമേ , കര്‍ത്താവായ  യേശുവിന്‍റെ  തിരുര...
<ul><li>“ A STUDY ON KNANAYA CATHOLIC COMMUNITY”!  </li></ul><ul><li>Fr. Abraham Mukalel </li></ul><ul><li>KNOW OUR ORIGI...
January 08, 2006 KCM Weekend Bulletin Page 4 Vol. 1, Issue 15 KNOW OUR ORIGINS, LOVE OUR COMMUNITY, KEEP UP OUR FAITH, AND...
Existance of Knanayits survey? (Abraham mukalel) <ul><li>should the Knanaya Community exist? </li></ul><ul><li>yes (97.5%...
Who is our Enemy?...
References <ul><li>BIBLIOGRAPHY </li></ul><ul><li>SOURCE WORKS </li></ul><ul><li>Kollapparambil, Jacob. The Babylonian or...
<ul><li>Choondal, Chummar, Knanaya Kristyanikalute Samudayika Prasnangal , Kottayam: Jyothi Book House, 1985. </li></ul><...
<ul><li>John Paul II, “Church is Missionary by her Nature.” L. Osservatore Romano , 26 April 1995, 10-13. </li></ul><ul><...
Wishing you all Peace, Love, and Happiness
Thank You
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kna prestation 3

2,514 views

Published on

Published in: Spiritual
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • How could you miss the most important events from 318AD and especially 333AD which forced the ക്നാനായ to escape to Kerala in 345AD!

  The Desposyni had an argument with Pope Sylvester in 318AD which led to specific Anti-Passover legislation in 333AD under pain of execution. The 72 families which had been hand picked by Jesus and who were always specific about keeping Passover, were thus forced to escape to Kerala.

  Also the Arabic word for Knanaya is not قينان (son of Arpacsad) but حواريون otherwise you did a great job! :D
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
290
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ancharapallikkar ( തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍ )
 • നാം
 • Kna prestation 3

  1. 1. SMILE – Jesus Loves You!
  2. 2. ക്നാനായ സമുദായപാരമ്പര്യം ബൈബിള്‍ വെളിച്ചെത്തില്‍ Presented by Jimmi Cherian
  3. 3. A room for Improvement KNOW OUR ORIGINS, LOVE OUR COMMUNITY, KEEP UP OUR FAITH, AND SERVE ALL PEOPLE ഞാ‍ന്‍ ആരാണ് ? നാം നമ്മെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുക (7 steps) <ul><li>അബ്രാഹത്താല്‍ അനുഗ്രഹമായ ജനത . </li></ul><ul><li>നാം ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്ദത്ത ജനത </li></ul><ul><li>യാക്കോബിന്റെ സന്തതി , യൂദയുടെ ഗോത്രം . </li></ul><ul><li>ദാവീദിന്റെ മക്കള് ‍ , യേശുവിന്‍റെ സ്വന്തം . </li></ul><ul><li>മൂന്നു സഹസ്രാബ്ധങ്ങള്‍ ഉടമ്പടിയുടെ കവല്‍കാര് ‍ , നിയമജ്ഞര് ‍ &quot;Ḳanna'im&quot; (Zealots). </li></ul><ul><li>യെഹുദക്രൈസ്തവ സിറിയന്‍ പാരമ്പര്യം . </li></ul><ul><li>ദൈവ മഹത്വത്തില്‍ ആദ്യ അവകാശികള്‍ . </li></ul>
  4. 4. A call for reform and witness Jesus Christ in UK (10 steps) <ul><li>ക്നാനായ സമുദായ അവബോധം സുവിശേഷ വെളിച്ചത്തില്‍ . </li></ul><ul><li>UKKCA- യുടെ ശക്തീകരണം ആന്തരീകഘടനാ നവീകരണത്തിലൂടെ . </li></ul><ul><li>ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും അതിഷ്ട്ടിതമായ ശുശ്രൂഷ . (The work of Mother Theresa) </li></ul><ul><li>കുടുംബ നവീകരണവും തലമുറകളുടെ വിശുദ്ധീകരണവും . </li></ul><ul><li>ഉഷ്മളമായ കുടുംബ - സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങള് ‍ . </li></ul><ul><li>ഉത്തരവാദിത്തപൂര്‍ണമായ സംഘടനശുശ്രൂഷയും വിശകലനവും . </li></ul><ul><li>വിദഗ്ധസേവനത്തിനുള്ള പരിശീല സൗകര്യങ്ങളും കേന്ദ്രവും </li></ul><ul><li>തത്വശാസ്ത്രപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ സമുദായ പഠനവും ഗവേഷണവും . </li></ul><ul><li>ഭൌതികതയോടൊപ്പം ആല്മീയവെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന വളര്‍ച്ച . </li></ul><ul><li>സുവിശേഷ മൂല്യാതിഷ്ടിത ജീവിതദര്‍ശനവും സ്വഭാവരൂപികരണവും </li></ul>
  5. 5. Are you a blessing in UK? അബ്രാഹത്താല്‍ അനുഗ്രഹമായ ജനത Luke 19: 8-10 For online Bible http://www.knanaya.us/id23.html http://www.pbs.org/wgbh/nova/israel/losttribes.html#historical 1
  6. 6. KING CHERAMAN PERUMAL’s WELCOME on 7 th March AD 345?.
  7. 7. MINISTRY OF BISHOP MAR JOSEPH OF URHA IN INDIA
  8. 8. <ul><li>Tharisappalli Copper Plates in Vattezhuttu </li></ul><ul><li>A Copper plate issued by ancient south Indian king. </li></ul>
  9. 9. Proto-Canaanite alphabet (BC700) <ul><li>Time period BC .700 - present </li></ul><ul><li>Parent systems -- Proto-Canaanite alphabet </li></ul><ul><li>Phoenician alphabet -- Aramaic alphabet </li></ul><ul><li>Brāhmī -- Tamili </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Vattezhuttu malayalam 6 th century AD Vatteluttu in Tharisapalli Copper Plates . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Southern </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Language family Dravidian </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tamil-Kannada </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tamil- Kodagu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tamil-Malayalam </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Malayalam </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  10. 10. Thirukkural by Thiruvalluvane (Route your comments & suggestions to the author through [email_address] ) Vattezhuttu malayalam 6 th century AD Vatteluttu in Tharisapalli Copper Plates . Thunchaththu Ramanujan Ezhuthachan ( fl. 16th century) തുഞ്ചത്തു രാമാനുജന്‍ എഴുത്തച്ഛന് ‍ , called the &quot;Father of the Malayalam language“ Poonthanam Namboothiri ( fl. 16th century), devotional poet Arnos Paathiri , ( 1681 – 1732 ), also known as &quot;Johann Ernst Hanxleden&quot; a German Jesuit priest, missionary in India and a Malayalam/Sanskrit poet, grammarian, lexicographer, and philologist Kunchan Nambiar ( 1705 – 1770 ) Unnayi Warrier Irayimman Thampi ( 1783 – 1862 ), ഇരയിമ്മ്‍ തമ്പി court poet and musician Thiruvalluvanar BC 200
  11. 11. Follow the Timeline of Abraham's Descendants Abraham’s Family Tree of Nations 2000 B.C Abraham born Migrations Of Israel 721 B.C
  12. 12. <ul><li>ഉല്പത്തി 12:1-3,17:4-5,17:15 </li></ul><ul><li>Let us begin our story from the beginning, with Abraham the Patriarch, or better yet with his grandson Jacob. Jacob was renamed Israel when God appeared to him when he was leaving Padn-Aram and blessed him. Jacob produced twelve sons, each of whom became the father of one of the twelve tribes of Israel . Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Joseph, Benjamin . In the Land of Canaan, each of the twelve Israelite tribes settled a different region on either side of the Jordan River. ( Genesis 12:1-3, 17:4-5 ) </li></ul><ul><li>&quot;In the ninth year of Hoshea, the king of Assyria captured Samaria and he carried them away to Assyria and placed them in Halah, and on the Habor, the river of Gozan, and in the cities of Medes.&quot; In the years 722-721 BC, the Ten Tribes who comprised the northern Kingdom of Israel disappeared. Conquered by the Assyrian King Shalmaneser V, they were exiled to upper Mesopotamia and Medes, today modern Syria and Iraq. The Ten Tribes of Israel have never been seen since. Or have they Lost? “ The Search for a Lost Tribe of Israel “ By Tudor Parfitt </li></ul>
  13. 13. 12 Tribes of Israel
  14. 14. MOSSES ( പുറപ്പാട് bc1250-1200 )
  15. 15. Jesus with Mary & Joseph
  16. 16. Timeline of Roman history <ul><li>The following table shows a simple timeline of Roman history. We have also created a complete Rome timeline from antiquity through to modern times which includes a large number of links to individual pieces of details of Roman history . </li></ul><ul><li>24/04/753 BC : Romulus founds Rome . He is the first of the seven kings of Rome </li></ul><ul><li>509 BC : Seventh and last king of Rome, Tarquin the Proud, is deposed by his angry citizens. Rome becomes a Republic . </li></ul><ul><li>100 BC : A century of turmoil. The Gracchi brothers propose social reform in favour of the poor and get murdered for it. Julius Caesar makes his mark and ends the Republic (50 BC). </li></ul><ul><li>27BC-14AD : Augustus Caesar inherits Rome from Caesar and proclaims himself Emperor. </li></ul><ul><li>25-75AD:A variety of Caesars follow, some good some less good. Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Ex soldier Vespasian is the beginning of a new, healthier trend. </li></ul><ul><li>117 AD : Emperor Trajan dies and hands Hadrian the empire at its greatest size.275ADEmperor Aurelian builds the walls which are still visible today. </li></ul><ul><li>306-337AD : Emperor Constantine legalises Christianity and splits the Empire into East and West. Rome is capital of the West. Constantinople remains capital of the East until 15th Century. </li></ul><ul><li>475 AD: Romulus Augustulus, last emperor is deposed. </li></ul><ul><li>1000 AD : Schism of East and Western Christian churches ( Eastern is know as Orthodox, Western is known as Roman Catholic) </li></ul>
  17. 17. Rome Traditional Flag <ul><li>This flag seems to be traditionally used in the region (middle age?). The flag of the anciant republic was red with SPQR in it. Later, in the Christian era the cross was added. </li></ul><ul><li>SPQR is the acronym of 'Senatus PopulusQue Romae', i.e. 'the Senate and People of Roma'. This was a kind of 'motto' of the Ancient Roman Republic, which was applied on state monuments in Roma </li></ul>
  18. 18. Timeline of Jewish history <ul><li>c. 2000 BC: Abraham, father of the Jewish people, is believed to have come to Palestine from Mesopotamia. </li></ul><ul><li>c. 1225 BC: Moses led the Jews out of slavery in Egypt towards the promised land of Palestine. </li></ul><ul><li>11th century BC: Saul established a Jewish kingdom in Palestine; developed by kings David and Solomon. </li></ul><ul><li>586 BC: Jews defeated by Babylon and deported; many returned to Palestine in 539 BC. </li></ul><ul><li>333 BC: Alexander the Great of Macedonia conquered the entire region. </li></ul><ul><li>3rd century BC: Control of Palestine contested by Ptolemies of Egypt and Seleucids of Syria. </li></ul><ul><li>142 BC: Jewish independence restored after Maccabeus revolt. </li></ul><ul><li>63 BC: Palestine fell to Roman Empire. </li></ul><ul><li>70 AD: Romans crushed Zealot rebellion and destroyed Jerusalem; start of dispersion of Jews (diaspora). 614 Persians took Jerusalem from Byzantine Empire. 637 Muslim Arabs conquered Palestine. 1099 First Crusade captured Jerusalem; Christian kingdom lasted a century before falling to sultans of Egypt. 1517 Palestine conquered by the Ottoman Turks. 1897 Theodor Herzl organized the First Zionist Congress at Basel to publicize Jewish claims to Palestine. 1917 The Balfour Declaration: Britain expressed support for the creation of a Jewish National Home in Palestine. 1918 British forces expelled the Turks from Palestine, which became a British League of Nations mandate in 1920. 1929 Severe violence around Jerusalem caused by Arab alarm at doubling of Jewish population in ten years. 1933 Jewish riots in protest at British attempts to restrict Jewish immigration. 1937 The Peel Report, recommending partition, accepted by most Jews but rejected by Arabs; open warfare ensued between 1937 and 1938. 1939 Britain postponed independence plans on account of World War II, and increased military presence. 1946 Resumption of terrorist violence; Jewish extremists blew up British headquarters in Jerusalem. </li></ul><ul><li>1947 United Nations (UN) voted for partition of Palestine. 1948 Britain withdrew; Independent State of Israel proclaimed with David Ben-Gurion as prime minister; </li></ul>
  19. 19. Israel’s National Anthem <ul><li>As long as in the heart, within,  A Jewish soul still yearns, And onward, towards the ends of the east, An eye still gazes toward Zion; Our hope will not be lost, The hope of two thousand years, To be a free people in our land, The land of Zion and Jerusalem </li></ul><ul><li>Israel's National Flag & Emblem </li></ul>Flag Philosophy Emblem
  20. 20. <ul><li>Socrates (469-399) </li></ul><ul><li>Plato (427-347) </li></ul><ul><li>Aristotle (384 BC – 322 BC) </li></ul><ul><li>Epicurus (342-271) </li></ul><ul><li>Philo Judaeus of Alexandria(20 BCE – 50 CE) harmonize Greek philosophy and Judaism </li></ul><ul><li>Tertullian AD200 Christan writer </li></ul>Greek philosophy involvements
  21. 21. Alexander III of Macedon (356–323 BC) in 336 BC
  22. 23. C hera Kingdom in south of Mauryan Dynasty <ul><li>Kerala -These were the Ezhimalas to the north, the Cheras in Central Kerala and the Ays in the south. </li></ul><ul><li>Poems like Akananuru, Manimekhalai ,Purananuru and Silappathikaram were composed in this age </li></ul><ul><li>Chera Kingdom - The kingdoms of the Cheras were located to the south of the great Mauryan Dynasty and Keralaputra and Cheraputra were first mentioned in the inscriptions of Ashoka the Great and later from the poems of the Sangam literature we come to know many details. The Chera dynasty was one of the ancient Tamil dynasties who reigned over south India from early times until the fifteenth century. </li></ul><ul><li>great Tamil epic- Silappadigaram. </li></ul>
  23. 24. Ashoka the Great from 269 BC to 232 BC
  24. 25. Edicts – 243/242 BC
  25. 26. The Sangam Age - The Sangam Age (1-500 AD) in Kerala <ul><li>From BC 400 Aryan Brahmins started migrating to Kerala from north India . </li></ul><ul><li>By AD 500 Aryan Brahmanism spread throughout Kerala . </li></ul><ul><li>Buddhism and Jainism came to Kerala by BC 300. </li></ul><ul><li>Between AD 400 and 600 Buddhism and Jainism exercised major influence in Kerala. </li></ul><ul><li>By AD 700 Hinduism became major religion of Kerala with the merging of Aryan Brahmanism and native Dravidian civilization. </li></ul>
  26. 27. Bible gives us the story from creation to Re-creation നാം ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്ദത്ത ജനത. 2
  27. 28. നാം ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്ദത്ത ജനത . <ul><li>“ നിങ്ങളുടെ സഹോദരരായ ഇസ്രയേല്‍ ജനത്തോടു യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ’’ </li></ul><ul><li>‘‘ Thus says the LORD: </li></ul><ul><li>&quot;You shall not go up nor fight against your brethren the children of Israel.” I King 12:24 </li></ul><ul><li>“ എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെയും ഞാ‍ന്‍ തിരഞ്ഞ </li></ul><ul><li>ടുത്ത പട്ടണം ആയ ജെരുസലെമിനയും ഓര്‍ത്തു നിന്‍റെ പുത്രന് ഒരു ഗോത്രം നല്‍കും .’’ </li></ul><ul><li>I king 11:13 </li></ul>
  28. 29. ഉടമ്പടിയുടെ കാവല്‍കാര്‍ വചന പാലകര്‍ ഇന്ന് ഞാ‍ന്‍ നിനക്ക് നല്‍കുന്ന കല്‍പ്പന നിന്‍റെ ശക്തിക്ക് അതീതമോ അപ്രാപ്യമാം വിധം വിദൂരസ്തമോ അല്ല . വചനം നിനക്ക് സമീപസ്തമാണ് , അത് നിന്റെ അധരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട് . അത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ നിനക്ക് കഴിയും . ഇന്ന് നിന്റെ മുമ്പില്‍ ജീവനും മരണവും നന്മയും തിന്മയും വച്ചിരിക്കുന്നു . നിന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടത്തെ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചരിക്കുകയും അവിടെത്തെ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുകയുംചെയ്താല്‍ നീ ജീവിക്കും , നീ കൈവശമാക്കാന്‍ പോകുന്ന ദേശത്ത് നിന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും . നിയമാവര്‍ത്തനം 31:11-16
  29. 30. യാക്കോബിന്റെ സന്തതി, യൂദയുടെ ഗോത്രം 3
  30. 31. യാക്കോബിന്റെ സന്തതി , യൂദയുടെ ഗോത്രം <ul><li>An unveiled tabernacle of a new Kna Jewish 'palli' or Temple with </li></ul><ul><li>12 candlesticks in the background for the 12 tribes of ancient Israel . </li></ul>
  31. 32. യാക്കോബിന്റെ സന്തതി , യൂദയുടെ ഗോത്രം <ul><li>Saul was the first king of Israel, then David , then Solomon . Each of the first 3 kings reigned for 40 years and finally King Solomon died. </li></ul><ul><li>After Solomon the fame and fortunes of Israel went downhill. The nation rebelled against God and his laws. God might have destroyed Israel, had He not promised to Abraham a redeemer and He still planned to use the house of David for salvation. </li></ul>
  32. 33. Israel undivided South & North
  33. 35. തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍ <ul><li>Ten tribes in the north formed the northern kingdom of &quot;Israel&quot; </li></ul><ul><li>The northern kingdom of Israel lasted just over 200 years and was conquered by Assyria around 722 B.C. </li></ul><ul><li>Two tribes ( Judah and Benjamin ) formed the southern kingdom of &quot;Judah.’’ </li></ul><ul><li>The southern kingdom of Judah lasted just over 300 years and was conquered by Babylon around 586 B.C.   </li></ul>
  34. 36. <ul><li>The Southern Kingdom consisted of 2 tribes (Judah and Benjamin). The kingdom extended in the north as far as Bethel , while in the south it ended in the dry area known as the Negev . Its eastern and western boundaries were the Jordan River and the Mediterranean Sea. Jerusalem was its capital and it lasted from about 922-586 B.C. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Judah was left suddenly independent when Rehoboam flatly refused to lighten the heavy load of forced labor and high taxation imposed on the Israelites by his father Solomon ( 1 Kin. 12:1-24 ). Upon Rehoboam's refusal, the ten tribes living north of Bethel promptly declared their independence. </li></ul>തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍
  35. 37. Babylonia Empire
  36. 38. നാം അന്നും ഇന്നും തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍ <ul><li>In the caste-ridden social system of India, those Jewish Christian immigrants from Southern Mesopotamia and their descendants comfortably remained an endogamous community. </li></ul><ul><li>Residing on the southern portion of Cranganore ( കൊടുങ്ങല്ലൂര് ‍ ) they came to be known as the Southists ( തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍ ) in distinction from Northists, who were descendants of the native Indians converted by Apostle St Thoma’3 and were living in the northern portion of the town. </li></ul><ul><li>The Southists remained an autonomous unit also ecclesiastically with their own churches and priests distinct from those of the Northists. </li></ul>
  37. 39. ദാവീദിന്റെ മക്കള്‍, യേശുവിന്‍റെ സ്വന്തം. 4 Mathew 1:1-17 Luke 3 : 23-38
  38. 40. ദാവീദിന്റെ മക്കള് ‍ , യേശുവിന്‍റെ സ്വന്തം . <ul><li>The same Jewish blood </li></ul><ul><li>പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും നിയമന്ജ്ജ്നും ആയ എസ്രാ നിയമ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വംശീയ പാരമ്പര്യം നിലനിര്‍ത്താനും മതനവീകരണത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ചു . </li></ul><ul><li>Knanaya (Heb: קנאים , Malayalam: ക്നാനായ , Ar: قينان ), literally meaning &quot;Knai people&quot;, are an endogamous Jewish people </li></ul><ul><li>The term known as Kanai or Q'nai , ( קנאי singular form of Kanahim/ קנאים ) means &quot;Jealous ones for God&quot;. (Zealots). </li></ul><ul><li>“ യുദഗോത്രത്തില്‍ നിന്നും മാറി യ യഹൂദര്‍ വീണ്ടും തങ്ങളുടെ ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി വംശശുദ്ധിയില്‍ നവികരിച്ചു കൊണ്ട് - അന്യഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും ഉപേഷിച്ച് - പാപ പരിഹാരബലി അര്‍പ്പിച്ചു ’’ . </li></ul><ul><li>എസ്രാ 9 :10 -15 </li></ul><ul><li>ബാബിലോണ്‍ പ്രവാസത്തിനു ശേഷം (BC 538-515) ജെറുസലേം ദൈവാലയം പുനസ്ഥാപിച്ചു . </li></ul>4
  39. 41. Endogamous സ്വവംശവിവാഹാനിഷ്ട്ട Ezra/Nehamiya prophets <ul><li>Ezra/Nehamiya Reformation on community </li></ul><ul><li>&quot;Numerous Israelites heroes and kings married foreign women: for example, Judah married a Canaanite, Joseph an Egyptian, Moses a Midianite and an Ethiopian, David a Philistine, and Solomon women of every description . By her marriage with an Israelite man a foreign women joined the clan, people, and religion of her husband. It never occurred to anyone </li></ul><ul><li>in pre-exilic times to argue that such marriages were null and void, that foreign women must convert&quot; to Judaism, or that the off-spring of the marriage were not Israelite if the women did not convert’’. </li></ul><ul><li>Prof. Shaye Cohen of Brown University </li></ul><ul><li> “ Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons, for they will turn your sons away from following me to serve other gods, and the Lord's anger will burn against you and will quickly destroy you’’. </li></ul><ul><ul><li>(Deut. 7:3-4) </li></ul></ul>
  40. 42. Endogamous ii <ul><li>Knanaya community is an endogamous community following Judeo-Christian traditions. Endogamy is the practice of marrying within a social group. Knananites practice endogamy very strictly as an inherent part of their moral values, traditions and religious beliefs. They are faithful to their original spirit. </li></ul><ul><li>Their folk songs, dance, endogamy, various customs at occasions constitute Knanaya culture. Knanaya culture and traditions have been preserved and practiced up from generation to generation. They strictly adherence to Ten Commandments, seven sacraments, endogamy, harmony </li></ul><ul><li>and devote life. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>By definition, endogamy is the practice of marriage within a particular group, caste, class, or tribe in accordance with set custom or law&quot;. </li></ul>
  41. 43. സ്വവംശവിവാഹാനിഷ്ട്ട പിതാക്കന്മാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു <ul><li>ക്നാനായ സമുദായം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പാലിച്ചു പോരുന്ന സ്വവംശ വിവാഹ നിഷ്ഠയും , നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍ ത്യാഗം സഹിച്ചുപരിപാലിച്ചു പോന്ന ക്നാനായ തനിമയും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഒരുമയും എല്ലാം ഇന്നത്തെപ്പോലെ അഭംഗുരം തുടരുകതന്നെ ചെയ്യും . </li></ul><ul><li>- ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് മാര്‍ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് </li></ul><ul><li>പ്രേഷിത പ്രവര്‍ത്തനം എന്ന മഹത്തായ ആശയത്തോടെ ഭാരതമണ്ണില്‍ എത്തിയ ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ - യാക്കോബായ സമുദായങ്ങള്‍ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സന്ദേശം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ - സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യോജിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് , </li></ul><ul><li>- ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് കുര്യാക്കോസ് മോര്‍ സേവേറിയോസ് . </li></ul>
  42. 44. പിതാക്കന്മാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു “ Knanaya Samudayam Lokathile Ettamathe Atbhutham.” ക്നാനായ സമുദായം ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതം cardinal Mar Varkey Vithayathil “ കാനാതോമ്മ തീര്‍ച്ചയായും മെത്രാനായിരുന്നു . റോമന്‍ മാര്ട്ടിരോലജയില്‍ മധ്യസ്ഥ പ്രാര്‍ത്ഥനയുള്ള വിശുദന് ‍ ’’ Arch BP. Michel L Salalaski “ കാനാതോമ്മ ക്നാനായ സമുദായത്തിന്റെ ആവ്രതിക്കുള്ളില്‍ ഒതിക്കിനിര്‍ത്തേണ്ട ആളല്ല . കേരള ക്രയിസ്തവ സഭയുടെ പൊതു പൈതൃകമാണ് . അദേഹമില്ലയിരുന്നില്ലങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ ക്രിയ്സ്തവസഭയുടെ ചരിത്രം മറ്റൊന്ന് ആകുമായിരുന്നു ’’ Arch Bp. Dr. Joseph Kelanthara “ നുറ്റാണ്ടുകള്‍ എല്ലാ വിശുദ്ധ കുര്‍ബനക്ളിലും ഡീക്കന്‍ പേര് പറഞ്ഞു മാധ്യസ്ഥം അപേഷിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധന്‍ - AD 1604 വരെ '' Bishop Francis Rose SJ
  43. 45. <ul><li>Genealogical DNA testing can trace your Pater-nal ancestors ( father's father's father's ... father ) by testing the Y chromosome and your matrilineal ancestors ( mother's mother's mother's ... mother ) by testing mitochondrial DNA (mtDNA). The Y chromosome is passed from father to son, so only men can be tested for it. mtDNA is passed from a mother to all her children, so both men and women can be tested for it. However, men do not pass their mtDNA down to their children, so the only continuous path for mtDNA is through the direct maternal line. </li></ul><ul><li>Pater-nal line (Y-DNA) Maternal line (mtDNA)Men only. Father's father's father's ... father Have 12, 25, 37 or 67 markers tested on your Y chromosome, as well as learn about your ancient origins. Both men and women. </li></ul><ul><li>Mother's mother's mother's ... mother Have 1 or 2 regions of your mtDNA tested, or have your entire mtDNA tested, as well as learn about your ancient origins. </li></ul>
  44. 46. Y-Chromosome DNA The Y chromosome is transmitted from father to son. Testing the Y chromosome provides information about the direct male line, meaning the father to his father and so on <ul><li>DNA is the carrier of our genetic information, and is passed down from generation to generation. All of the cells in our bodies, except red blood cells, contain a copy of our DNA. </li></ul><ul><li>At conception, a person receives DNA from both the father and mother. We each have 23 pairs of chromosomes. Of each pair, one was received from the father and one was received from the mother. These 23 pairs of chromosomes are known as nuclear DNA because, with the exception of red blood cells, they reside in the nucleus of every cell in our body. </li></ul><ul><li>The 23rd chromosome is known as the sex chromosome. As with the other chromosomes, one is inherited from the father, and one from the mother. The 23rd chromosome from the mother is always an X. From the father, a person either inherits an X chromosome or a Y chromosome. The chromosome inherited from the father determines their gender. An X from the father would result in an XX combination, which is a female. A Y from the father would result in an XY combination, which is a male. </li></ul>
  45. 47. Pater n lineal Ancestors (Y DNA)(23 ) Father's+23 unknown Father's+23 ,, Father‘s+23 ,, ………… . Father + 23 ,, David -------------------- Heli + (known) Joseph+Mary Jesus Matrilineal Ancestors (Mt DNA 23) Mother’s+23 unknown Mother’s+ 23 ,, Mother’s+ 23 ,, ………… .. Mother + 23 ,, David ------------------------ ann+ joachim Mary + joseph Jesus Endogamies Ancestors (46 DNA) David ……… .. Father + Mother Father + Mother …………………… .. (zealots)/Ezra Knanaya Father + Mother Joseph + Mary Jesus …………… Knanaya Christian
  46. 48. We also inherit our mitochondrial DNA, mtDNA, from our mother, and none from our father. Mitochondrial DNA is located outside the nucleus of the cell. <ul><li>DNA sequence. </li></ul>
  47. 49. ക്നാനായക്കാര്‍ മൂന്നു സഹസ്രാബ്ധങ്ങള്‍ ഉടമ്പടിയുടെ കാവല്‍ക്കാര്‍, നിയമജ്ഞര്‍ &quot;Ḳanna'im&quot; (Zealots). 5
  48. 50. Simon the Zealot Saint Simon the Zealot Saint Simon the Zealot Saint Simon the Zealot Saint Simon the Zealot
  49. 51. Knanaya ക്നാനായ മൂന്നു സഹസ്രാബ്ധങ്ങള്‍ ഉടമ്പടിയുടെ കാവല്‍ക്കാര് ‍ ‍ , നിയമജ്ഞര്‍ &quot;Ḳanna'im&quot; (Zealots) <ul><ul><li>Knanaya (Heb: קנאים , Malayalam: ക്നാനായ , Ar: قينان ), literally meaning &quot;Knai people&quot;, are an endogamous Jewish people </li></ul></ul><ul><li>The term known as Kanai or Q'nai , ( קנאי singular form of Kanahim/ קנאים ) means &quot;Jealous ones for God&quot;. (Zealots). </li></ul>“ അല്മാവില്‍ ദരിദ്രര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ ദൈവരാജ്യം അവരുടെതാണ് ”
  50. 52. Seen by many terrorists Not like Jesus because he was peaceful and forgiving sinners They hated and wanted to fight with the Romans Waiting for Messiah to kill the Romans Zealots
  51. 53. <ul><li>Simeon </li></ul><ul><li>One of the twelve apostles, called the Canaanite (Matt. 10:4; Mark 3:18 ). This word &quot;Canaanite&quot; does not mean a native of Canaan, but is derived from the Syriac word Kanean or Kaneniah, which was the name of a Jewish sect. The Revised Version has &quot;Cananaean;&quot; marg., &quot;or Zealot&quot; He is also called &quot;Zelotes&quot; (Luke 6:15; Acts 1:13; R.V., &quot;the Zealot&quot;), because previous to his call to the apostleship he had been a member of the fanatical sect of the Zealots </li></ul><ul><li>Canaanite </li></ul><ul><li>A name given to the apostle Simon (Matt. 10:4; Mark 3:18). The word here does not, however, mean a descendant of Canaan, but is a translation, or rather almost a transliteration, of the Syriac word Kanenyeh (R.V. rendered &quot;Cananaen&quot;), which designates the Jewish sect of the Zealots. Hence he is called elsewhere (Luke 6:15) &quot;Simon Zelotes;&quot; i.e., Simon of the sect of the Zealots. (See SIMON �T0003439.) </li></ul><ul><li>Zealots </li></ul><ul><li>A sect of Jews which originated with Judas the Gaulonite (Acts 5:37 ). They refused to pay tribute to the Romans, on the ground that this was a violation of the principle that God was the only king of Israel. They rebelled against the Romans, but were soon scattered, and became a lawless band of mere brigands. They were afterwards called Sicarii, from their use of the sica, i.e., the Roman dagger. </li></ul>“ അത്മാവില്‍ ദരിദ്രര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ ദൈവരാജ്യം അവരുടെതാണ് ”
  52. 54. The Sadducees Claimed to be descended from Zadok (2 Sam, 15:24 ) a famous priest. They disagreed with Jesus when he cleansed the temple and spoke about resurrection as they did not believe in life after death. They believed in the Jewish law and disliked anyone who broke the laws. The Pharisees Kept the laws of Moses but also changed them to suit their own ideas. They did not have a personal relationship with God and as long as they kept the laws they were happy. They would not have liked Jesus because he mixed with tax collectors and healed people on the Sabbath and he forgive people their sins which the Pharisees thought as blasphemy. Jesus thought they were hypocrites Scribes Theses were also Pharisees ands used to interrupt the law, so Jesus would call them hypocrites as they often accused him so so being. Zealots These people wanted the son of God (messiah) to kill the Romans and to become the king of the Jews. They did not like Jesus because he spoke about peace and forgiveness.
  53. 55. Diaspora (outside Israel) Jewish diaspora <ul><li>The Jewish diaspora <di-ASP-ora> is the English term used to describe the Galut גלות , or 'exile' that encompassed several forced expulsions of Israelites from what is now the states of Israel, Jordan and parts of Lebanon. The modern Hebrew term of Tefutzot תפוצות , &quot;scattered&quot;, was introduced by the American academic Simon Rawidowicz in the 1930s [1] who to some degree argued for the acceptance of the Jewish presence outside of the Land of Israel as a modern reality and an inevitability. </li></ul><ul><li>The diaspora is commonly accepted to have begun with the 8th–6th century BC conquests of the ancient kingdoms of Israel and Judah , destruction of the First Temple (c.586 BC), and expulsion of the population, and is also associated with the destruction of the Second Temple and aftermath of the Bar Kokhba revolt during the Roman occupation of Judea in the 1st and 2nd centuries CE. </li></ul><ul><li>A number of Middle Eastern Jewish communities were established then as a result of tolerant policies and remained notable centres of Torah life and Judaism for centuries to come. The defeat of the Great Jewish Revolt in the year 70 AD and of Bar Kokhba's revolt against the Roman Empire in 135 AD notably contributed to the diaspora as many Jews were scattered after losing control over Judea or were sold into slavery throughout the empire. </li></ul>
  54. 56. DIASPORA <ul><li>ORIGINAL MEANING OF DIASPORA </li></ul><ul><li>All Jewish communities outside Israel. Diaspora (Greek: &quot;dispersion&quot;) also carries historical and religious connotations, since Jews have a special relationship to Israel. Most Orthodox Jews hope for the return of Jews to Israel. Reform Judaism holds that dispersal of the Jews was intended by God to foster monotheism; however, support for a national Jewish state was notably greater after the Holocaust. The first Diaspora was the Babylonian Exile of 586 BC. The largest Diaspora flourished in Alexandria, where, in the 1st cent. BC, Jews represented 40% of the population. Diaspora Jews far outnumbered Jews in Palestine even before Jerusalem was destroyed in AD 70. Today, of the estimated 14 million Jews worldwide, some 4 million live in Israel, 4.5 million in the U.S., and 2.2 million in Russia and other republics of the former Soviet Union. </li></ul><ul><li>The Britannica concise </li></ul>
  55. 57. Babylonia
  56. 58. യെഹുദക്രൈസ്തവ സിറിയന്‍ പാരമ്പര്യം 6
  57. 59. യഹൂ ദക്രൈസ്തവ സിറിയന്‍ പാരമ്പര്യം <ul><li>AD35-65 കളില്‍ അനേകം തീഷ്ണതയുള്ള യഹുദക്രൈസ്തവര്‍ - എരുവുകാര് എന്നറിയപ്പെട്ട , ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തില്‍ റോമന്‍ അടിമത്വത്തിനെതിരെ പടപൊരുതി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു . ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ജെരുസലം ദൈവാലയം നശിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ബാബിലോണിലേക്ക് (Selucia - Steciphon) പലായനം ചെയ്തു . </li></ul><ul><li>അവിടെ കല്‍ദായസഭയുടഭാഗമായി നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍ ബാഗ്ദാദിനടുത്ത് ജീവിച്ചു . പിന്നീട്‌ കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയതാണ് ക്നായിതോമായും സംഘവും . കല്‍ദായസിറിയന്‍ പാരമ്പര്യവും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്നാനായസമുഹം സീറോമലബാര്‍റോമന്‍കാതോലിക്കാ സഭയിലും , സീറോമലങ്കരയാക്കോബായസഭയിലും കാനോനികമായി തുടരുന്നു . </li></ul><ul><li>First Jewish-Roman War (66–73) — also called the First Jewish Revolt or the Great Jewish Revolt. </li></ul>
  58. 61. First Jewish-Roman War (66–73) –Nero’s period
  59. 62. <ul><li>&quot; Ḳanna'im&quot; (Zealots) </li></ul><ul><li>Starts from BC186 and reached in AD 345 . </li></ul><ul><li>72 elders for keeping law = 72 families </li></ul><ul><li>7 Sacraments = 7Priestly Persons =7 tribes </li></ul><ul><li>3 flagged Ships = Israel Flag,( King David’s) </li></ul><ul><li>Roman Flag, </li></ul><ul><li>Edessa flag. </li></ul><ul><li>“ I have been very zealous for the LORD God Almighty . The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too’’ -(prophet Elijah) </li></ul><ul><li>1king 19:10 </li></ul><ul><li>Simrey and Midian women are killed by Aaron grandson Phinahas (zealots to keep pure blood with faith like Phinahas) </li></ul>
  60. 63. സുവിശേഷ കുടിയേറ്റം ലോകമെമ്പാടും <ul><li>*10 കല്‍പ്പനകളും , *7 കൂദാശകളും , </li></ul><ul><li>* വംശശുദ്ധിയും കാത്ത്സൂക്ഷിച്ച് </li></ul><ul><li>ക്നാനായക്കാര്‍ ലോകമെമ്പാടും ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷികള്‍ ആകുന്നു * </li></ul><ul><li>“ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെമേല്‍ വന്നുകഴിയുമ്പോള്‍ </li></ul><ul><li>നിങ്ങള്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കും . ജെറുസലേമിലും യൂദിയ മുഴുവനിലും </li></ul><ul><li>സമരിയായിലും ഭൂമിയുടെ അതിര്‍ത്തികള്‍ വരെയും നിങ്ങള്‍ </li></ul><ul><li>എനിക്ക് സാക്ഷികള്‍ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ” . </li></ul><ul><li>(Act 1:8 ) </li></ul>
  61. 64. തെക്കുംഭാഗക്കാര്‍ Ancharapallikkar അഞ്ചരപ്പള്ളിക്കാര്‍ ! Before the synod of Udayamperoor in 1599, the Knanites had five churches of their own: Udayamperoor, Kaduthuruthy, Kottayam, Chunkom and Kallissery . In some other churches they had one half the share along with other Syrians (Northists). So Knanites were called Ancharapallikkar (owners of five and half churches).
  62. 65. നാം ദൈവ മഹത്വത്തില്‍ ആദ്യ അവകാശികള്‍ He then makes it clear that the Jews who will receive the blessings are a great remnant that will be saved in the end times ( Romans 9:27 ). 7
  63. 66. ക്നാനായ population <ul><li>They descend from 72 priestly families descended from the same desposyni that Thomas Jude belonged to. The number 72 has a significance for the 72 nations of the world and each of the 72 families have their own unique family rule. </li></ul><ul><li>Knanaya Jacobite Syrian Orthodox Christians (31-08-1910) : 100,000 </li></ul><ul><li>Knanaya Syrian Malabar Catholic Christians : 140,000 </li></ul>
  64. 67. Knanaya Malankara <ul><li>The Knanaya Malankara community is an example of their power of adaptability. They are endogamous Knanites following the Catholic faith but practicing (as1/2 church) the Anthiochian rite , who were joined in the Kottayam Diocese in 1924 from the Jacobite counterpart. </li></ul><ul><li>It is a midway between the Catholics and the Jacobites. Thus Knanites are Indianized and Christianized Jewish people. </li></ul>
  65. 68. ഉണരുക ! ഉണര്‍ത്തുക !!! നാം അടിമകളല്ല - ഉടമകളെന്ന് തിരിച്ചറിയുക !
  66. 69. <ul><li>Any Questions? </li></ul>
  67. 70. പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച വളര്‍ച്ച ക്നാനായ സമുദായം കൈവരിച്ചോ ? <ul><li>വചനാധിഷ്ടിത ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു . </li></ul><ul><li>ജെരുസലം യാത്ര – ഈശോ കുടെയ്ണ്ട് (1day) = ഈശോ കുടെഇല്ല ( 2 day) ( Missing Jesus in the way from Jerusalem to Nazareth) </li></ul><ul><li>ഈശോയുടെ കൂടെ പലായനം ചെയ്താല്‍ യാത്ര എളുപ്പം .(Bethlehem to </li></ul><ul><li>Egypt with Mary, Joseph and Jesus. (may be 40 days?) </li></ul><ul><li>പുറപ്പാടു യാത്ര 40 വര്ഷം - 250 miles ( 400km) – with Moses but disobedient </li></ul><ul><li>(Slavery in Egypt 430 years) </li></ul><ul><li>ഹൃസ്വകാല പാരമ്പര്യംമുള്ള സമൂഹങ്ങള്‍ ആല്മിയതയിലും ഭൌതികതയിലും വിശുദ്തിയിലും വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു . </li></ul><ul><li>( മാരാമണ്‍ convention, Obama) </li></ul>
  68. 71. കുടുബ ഭദ്രതയില്‍ ? <ul><li>“ നിന്റെ പുത്രന്മാരെ അച്ചടക്കത്തില്‍ വളര്‍ത്തുക . </li></ul><ul><li>ചെറുപ്പം മുതലേ അനുസരണം ശീലിപ്പിക്കുക . </li></ul><ul><li>നിന്റെ പുത്രിമാര്‍ ചാരിത്രവതികള്‍ ആയിരിക്കുവാന്‍ ശ്രെ ദ്ധ പതിക്കുക . </li></ul><ul><li>അതിലാളനമരുത് ” (Sirach 7:27) </li></ul>Henry 8 (1509-1547)-wife Napoleon (1769-1821)-wife Josephine
  69. 72. Why kananaite are not Leaders or genius or Princes ?!!! JEWISH NOBEL PRIZE WINNERS <ul><li>NOBEL PRIZE for the Jewish (world and US) are (38%) and (50%) </li></ul><ul><li>Other Nobels : </li></ul><ul><li>The Kyoto Prize (25%) </li></ul><ul><li>The Wolf Foundation Prize (34%) </li></ul><ul><li>The US National Medal of Science (38%) </li></ul>(Jews 0.25% of the world's population and 2% of the US population)
  70. 73. Is Social Drinking Acceptable? <ul><li>Directly not harm to any one!?... </li></ul><ul><li>Indirectly promote to habitual drinkers!?... </li></ul><ul><li>Spoil the new generation!?... </li></ul><ul><li>How it become a mortal sin!?... </li></ul><ul><li>“ Drunkard never enter the kingdom of God.” </li></ul><ul><li>“ Those who influence the weaker to do sin, go and die himself by sink in water.” </li></ul>
  71. 74. Everything in spirit?!! <ul><li>Father, mother, spirit = spiritual Father heavenly =God </li></ul><ul><li>Brother, sister, spirit = spiritual sister in world = nurse </li></ul><ul><li>Man, woman, spirit = spirit of present (Money & sex) = I am (employee )= </li></ul>Jesus പുതുവീഞ്ഞു = Holy Spirit ഉണരുക !!! നാം അടിമകളല്ല ഉടമകളെന്ന് തിരിച്ചറിയുക മഹാപിള്ള ( മാപ്പിള ), രാജമാക്കള്‍ (sons of king David ) ക്നാനായക്കാരന്‍ ഇന്ന് തൊഴിലാളി മാത്രം ?... John the Baptist പഴമയുടെ ശക്തി ( വീഞ്ഞ് )= Spirit We are Not at all Money making machine (press)!? We health workers ..God’s own servants &–evangelists all over the world
  72. 75. Alcoholism/ peer pressure?
  73. 76. പ്രാര്‍ത്ഥനയും കാരുണ്യവും ?
  74. 77. St vincent de paul society <ul><li>The Knanites are known for their hospitality Together with the power of adaptability, they had the practice of sharing. They shared among themselves, to the other Christians and to all other people. They have shared their faith, their liturgy and everything .St vincent de paul society is the best example of Charity. </li></ul><ul><li>(Kunnacherry, Aug 1999, 3). </li></ul>
  75. 78. ‘ Almighty God, who called your servant Vincent de Paul to serve you in the person of those in need: Help us, we may fulfil your commandments by defending and supporting the poor, Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God. For ever and ever.’ Amen. 1581 - 1660 St. Vincent De Paul Society Kottayam CC <ul><li>എന്റെ പിതാവിനാല്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിന് ‍ . </li></ul><ul><li>ലോകസ്ഥാപനം മുതല്‍ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിന് ‍ . </li></ul><ul><li>എന്താന്നാല്‍ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കാന്‍ തന്നു . എനിക്ക് ദാഹിച്ചു , ഞാ‍ന്‍ പരദേശി ആയിരുന്നു , ഞാ‍ന്‍ നഖ്നനായിരുന്നു , ഞാ‍ന്‍ രോഗി ആയിരുന്നു , ഞാ‍ന്‍ കാരഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു , </li></ul><ul><li>നിങ്ങള്‍ എന്നെ ശിശ്രുഷിച്ചു . </li></ul><ul><li>( Matthew 25, 34:35) </li></ul>
  76. 79. ഭരണകര്ത്തക്കന്മാര്‍ക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥന ..? <ul><li>  </li></ul><ul><li>പിതാവായ ദൈവമേ , കര്‍ത്താവായ യേശുവിന്‍റെ തിരുരക്തംകൊണ്ട് അനേകായിരം ശിശ്രൂഷകരെ കഴുകണമേ . പൊതിയണമേ . പരിശുദ്ധാത്മാവ്കൊണ്ട് നിറയക്കണമേ . അവരെ ദൈവമക്കളും യേശുവിന്‍റെ പ്രേഷിതരും ആക്കണമേ . ഇവരില്‍നിന്നും ശിശ്രൂഷകരെ നല്‍കി ഞങ്ങളെ ശക്തികരിക്കണമേ . </li></ul><ul><li>യേശുവേ നന്ദി , യേശുവേ സോസ്ത്രം </li></ul>
  77. 80. <ul><li>“ A STUDY ON KNANAYA CATHOLIC COMMUNITY”! </li></ul><ul><li>Fr. Abraham Mukalel </li></ul><ul><li>KNOW OUR ORIGINS, LOVE OUR COMMUNITY, KEEP UP OUR FAITH, AND SERVE ALL PEOPLE. </li></ul><ul><li>1:3: TRADITION </li></ul><ul><li>1:3.1: ANCIENT SONGS </li></ul><ul><li>1.3.2: ORAL TRADITION </li></ul>
  78. 81. January 08, 2006 KCM Weekend Bulletin Page 4 Vol. 1, Issue 15 KNOW OUR ORIGINS, LOVE OUR COMMUNITY, KEEP UP OUR FAITH, AND SERVE ALL PEOPLE . A STUDY ON KNANAYA CATHOLIC COMMUNITY By Fr. Abraham Mukalel 1:3: TRADITION The Indians usually transmitted their history through oral tradition. They did in the forms of legends or in poetic forms and lived through social customs. In this regard, the Knanaites are blessed abundantly. They have a much lengthy and strong tradition about their history and existence. 1:3.1: ANCIENT SONGS One of the main sources of history is the traditions of the Community handed down by word of mouth from generation to generation and lived through social customs and ancient songs sung at weddings and other celebrations. These songs are very ancient since the early Europeans such as Amdor Correia SJ, Dionisio SJ, and Gouvea testify to this. We may be able to distinguish these songs at least into five categories, namely, Penpattukal (songs of the females), Anpattukal (Songs of the Males), Pallippattukal (Songs about the Churches), Vattakkalippattukal (Songs of circular dances) and Vanchippattukal (Songs of boat rides), Margamkalippattukal (Songs of Margamkali) and Pananppattukal (Song sung by Panan) also are included in it. Certain ancient songs are very important Malankara, Innu Nee Njangle, since they contain historical references.
  79. 82. Existance of Knanayits survey? (Abraham mukalel) <ul><li>should the Knanaya Community exist? </li></ul><ul><li>yes (97.5%) </li></ul><ul><li>“ Why it should exist?’ </li></ul><ul><li>Due to the cultural aspect ( 70%) </li></ul><ul><li>Due to the unity (25%) </li></ul><ul><li>separate existence in the church? yes (61%) </li></ul><ul><li>existence in the church as it is a closed group ? No/doubtful (39%) </li></ul><ul><li>stood for endogamy(55%) strongly opposing ( 35%) </li></ul>
  80. 83. Who is our Enemy?...
  81. 84. References <ul><li>BIBLIOGRAPHY </li></ul><ul><li>SOURCE WORKS </li></ul><ul><li>Kollapparambil, Jacob. The Babylonian origin of the Southists among St. Thomas Christians Rome: Pontifical Intitutum Studiorum Orientalium, 1992. </li></ul><ul><li>Tharayil, Jose, Unpublished Note (Type-written). 1998. </li></ul><ul><li>Vellian, Jacob and S. Kurian Vembeni. Thanimayil Pularunna Oru Janatha , Kottayam: Jyothi Book House, 1991. </li></ul><ul><li>Vellian, Jacob (ed.). Symposium on Knanites . Kottayam: Jyothi Book House, 1986. </li></ul><ul><li>BOOKS </li></ul><ul><li>Adappur, A. Mathavum Samoohavum , Ernakulam: St. Paul Publishers, 1992. </li></ul><ul><li>Balakrishnan, V. History of the Syrian Christians of Kerala . Trissur: Kerala Publishers, 1999. </li></ul><ul><li>Bernard Thoma. Marthoma Christyanikal , Kottayam: Pellissery publishers, 1992. </li></ul><ul><li>Chazhikattu, Joseph. The Syrian Colonisation of Malabar , Kottayam: Catholic Mission Press, 1961. </li></ul><ul><li>Guanaco, Gabriel Gonsum, “Message of the SECAM Bishops to the Churches of the Great Lakes Region and the Rest of Africa and Madagascar.” African Christian Studies 13, June 1997, 63-73. </li></ul>
  82. 85. <ul><li>Choondal, Chummar, Knanaya Kristyanikalute Samudayika Prasnangal , Kottayam: Jyothi Book House, 1985. </li></ul><ul><li>Edamaruk, T.C. Joseph. Keralathile Kraisthava Devalayangal , Kottayam: Manorama Publishing House, 1961. </li></ul><ul><li>Vellian, Jacob and Chummar Choondal, Margamkali Attaprakaram . Kottayam: Hadusa, 1995. </li></ul><ul><li>Vellian, Jacob and S.K. Vebeni. Kalyanathinte Kalchilamboli. Kottayam: Jyothi Book House, 1996. </li></ul><ul><li>ARTICLES </li></ul><ul><li>Cherukara, Thomas, “Knanaya Samskaram.” Apnades 13 (July 1998): 10. </li></ul><ul><li>Chettiyath, Alex. “Kottayam Roopatha Sthapanam, Charithra Sathyangal.” Apnades 16 (August 1997): 1. </li></ul><ul><li>Choondal, Chummar, “Margamkali.” Symposium on Knanites, 29 August 1986, 1-12. </li></ul><ul><li>“ Church and Racism.” Concilium , January 1982, 81. </li></ul><ul><li>Clemese, Abraham Mar, “Nammal Our Sabhayile Amgangalakum.” Apnades 16 (August 1998): 10. </li></ul><ul><li>Central committee: Report of the Moderator. “The Question of Ethnicity Today.” The Ecumenical Review . January 1997, 96-106. </li></ul><ul><li>Fuller, C.J. “Kerala Christians and the Caste System.” Social Stratification , Delhi: Oxford University Press. 1998. </li></ul>
  83. 86. <ul><li>John Paul II, “Church is Missionary by her Nature.” L. Osservatore Romano , 26 April 1995, 10-13. </li></ul><ul><li>Jessay, P.M. “The Wedding Songs of the Cochin Jews and of the Knanite Christians of Kerala: A Study in Comparison.” Symposium on Knanites , 29 August 1986, 1-8. </li></ul><ul><li>Kachiramattam, John. “Almayare Aadaricha Knanaya Samudayam. “ Apnades 12 (June 1999): 1. </li></ul><ul><li>Karunan, Vistor. “Indian Theological Association Discusses Three Rites.” ?Examiner, May 1993, 9,10. </li></ul><ul><li>Kollaparambil, Jacob, “Historical Sources on Kanites.” Symposium on Knanites , 29 august 1986, I-XXI. </li></ul><ul><li>Koodapuzha, Xavier, “Catholic Church: Unity in Diversity: Raison Detre for Knanite Community and Diocese. Symposium on Knanites , 29 August 1986, 1-4. </li></ul><ul><li>Kunnassery, Mar Kuriakose, “Pravrithikalil Prathiphalickunna Knanaya Samskaram.” Apnades 15 (August 1999): I </li></ul><ul><li>Melandassery, Mathew. “Knanaya Kudiyettam: Kodungallur Muthal Muttam Vare.” Golden Jubilee Souvenir, Muttam Church, 1997, 27-30. </li></ul><ul><li>Mundadan, A.M. “What the Leadership of Thomas Cana (and the People who possibly Came with him) Gave to the Early Christian Community in India.” Symposium on Knanities , 29 August 1986, I-VII. </li></ul><ul><li>Plakkoottathil, Johnson, “Knanaya Samudayavum Acharangalum.” Golden Jubilee Souvenir, Muttam church, 1997, 117-124. </li></ul><ul><li>Pullappally, P.M. John, “Kerala Sabhayil Thanathaya Vyaktitvam Pularthunna Kottayam Roopatha.” Apnades 5 (April 1997): 7 </li></ul>
  84. 87. Wishing you all Peace, Love, and Happiness
  85. 88. Thank You

  ×