Bloger star

2,039 views

Published on

Największe w Polsce badanie blogosfery w społecznościach. Raport przygotowany przez NapoleonCat.com, Gazeta.pl i agencję SociAll.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,039
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bloger star

 1. 1. Spis treści Autorzy raportu AnnaMościcka-Miodek CommunicationSocial Media Manager, Gazeta.pl MałgorzataWalendziewska Senior Project Manager, SociAll NataliaSzostak Specjalistka ds. Social Media, Gazeta.pl OskarBerezowski PR Manager NapoleonCat.com GrzegorzBerezowski CEO NapoleonCat.com 3 Zapomnijcie (na chwilę) o blogach 4 Komentarz - Natalia Hatalska 5 TOP 10 - liczba fanów oraz zaangażowanie 6 Social footprints 7 Blogi modowe 8 Blogi modowe - TOP 15 ranking Facebook 12 Blogi modowe - TOP POST 13 Komentarz - Natalia Hołownia 14 Blogi modowe - TOP 15 ranking YouTUBE 18 Blogi modowe - TOP 15 ranking TWITTER 21 Maffashion a marki odzieżowe 23 Blogi Kulinarne 24 Blogi kulinarne - TOP 10 ranking Facebook 27 Komentarz - Grzegorz Łapanowski 28 Blogi kulinarne - TOP 15 ranking YouTUBE 32 Blogi kulinarne - TOP 15 ranking TWITTER 35 Magda Gessler vs blogi 37 Blogi technologiczne i nowe media 39 Case - Spider’s Web 41 Blogi technologiczne - TOP 15 ranking Facebook 44 Komentarz - Maciej Budzich 47 Blogi technologiczne - TOP 15 ranking YouTUBE 50 Blogi technologiczne - TOP 15 ranking TWITTER
 2. 2. TToo   nnIIEE   jjEESSTT   RRaann  kkIInngg PPoo  PPuu  llaaRR  nnoo  ŚŚCCII..  TToo  nnIIEE jjEESSTT  RRaa  PPooRRTT  oo nnaajj  ffaajj  -- nnIIEEjj  SSzzyymm,,   nnaajj  llEEPP  SSzzyymm,,   nnaajj  CCIIEE  -- kkaaww  SSzzyymm  bblloo  ggEE  RRzzEE..   To pierw sze te go ty pu ba da nie ilu stru ją - ce ak tyw ność blo ge rów w róż nych ka na - łach  spo łecz no ścio wych.  wy bra ni  oni zo sta li przez nas ar bi tral nie, ale za le ży nam, aby ście wy mie li wpływ na ko lej ne edy cje.  blo ge rzy,  czy tel ni cy  blo gów i mar ke te rzy kreu ją cy wi ze ru nek za rów - no pro duk tów, jak i usług we współ pra - cy z blo go - i vlo gos fe rą – to was chce my za chę cić  do współ pra cy.  Pra gnie my  po ka zać, że blo ger to ktoś, kto two rzy wo kół sie bie au ten tycz ną spo łecz ność i ją wła śnie ba da my, a nie stro nę www. w pierw szej  edy cji  ra por tu  wzię li śmy pod uwa gę blo gi w trzech ka te go riach: ku li nar ne, mo do we i te, któ re po ru sza ją te ma ty kę  IT,  no wych  me diów,  zja wisk za cho dzą cych w cy ber świe cie. Dla cze go wła śnie te? Są naj po pu lar niej sze i do syć kla row ne  pod wzglę dem  tak so no mii. Stop nio wo bę dzie my do łą czać ko lej ne ka te go rie. I tu li czy my na wa sze pro po - zy cje – każ dy z was mo że do łą czyć do - wol ny  blog  do te go  ba da nia  po przez stro nę www.blo ger star.pl. Po ka zu je my 15  naj więk szych  pro fi li pod wzglę dem licz by fa nów, sub skry ben - tów oraz fol lo wer sów.  Da ne po cho dzą z plat for my ana li tycz nej www.napoleonCat.com, któ ra mo ni to ru - je naj po pu lar niej sze w Pol sce plat for my spo łecz no ścio we:  fa ce bo ok,  youTube, Twit ter oraz In sta gram. w przy szło ści pla - nu je my roz sze rzyć ana li zę o ko lej ne plat - for my spo łecz no ścio we, m.in. go ogle+. ana li zie pod da li śmy da ne ze bra ne w okre - sie od 01.05.2013 do 31.05.2013 ro ku. Chce my,  by  ran king  był  obiek tyw ny, opar ty na twar dych da nych, tak by mie - rzył wpływ blo ge rów na in nych czy tel ni - ków,  nie za leż nie  od te go,  z ja kich ka na łów ko rzy sta ją. w tym ce lu opra co - wa li śmy  „so cial  fo ot print”  –  wskaź nik, któ ry ilu stru je ska lę re ak cji czy tel ni ków na ak tyw ność  blo ge ra.  jest  on  su mą  li ke’ów,  ko men ta rzy,  sha re’ów,  re twe - etów i in nych ak tyw no ści fa nów/sub skry - ben tów/ob ser wu ją cych  pro fil  da ne go blo ge ra na wszyst kich czte rech ana li zo - wa nych plat for mach łącz nie. Pol ska blo gos fe ra to dy na micz nie roz wi - ja ją cy się or ga nizm, ma my więc świa do - mość, że na szej uwa dze mógł umknąć istot ny  pro fil  lub  przy pi sa li śmy  go  do in nej  ka te go rii,  niż  au tor  chciał by  być przy pi sa ny.  obie cu je my:  ni ko go  nie  za mie rza my  po mi jać, wy klu czać. je śli mi mo wszyst - ko ktoś czu je się po mi nię ty, to cze ka my na sy gna ły.  Piszcie: oskar@napoleoncat.com i zgłaszajcie swoje strony na www.blogerstar.pl (na chwilę) o blogach Zapomnijcie Grzegorz Berezowski CEO @ NapoleonCat.com Oskar Berezowski PR Manager @ NapoleonCat.com
 3. 3. W ewspółpracyzbloge- rem warto pamiętać, że jego społeczność skupiona jest nie tylko na blo- gu,aletakżewinnychmediach społecznościowych. Ce lo wo nie pi szę, że na fa ce bo oku, bo wie lu  blo ge rów  ak tyw nych  jest  tak że w kil ku  miej scach  po za  nim.  Tak  na - praw dę to, gdzie blo ger bu du je swo je spo łecz no ści, za le ży od je go in dy wi du - al nych pre fe ren cji oraz od te ma ty ki blo - ga – i tak jed ni wy bie ra ją youTube’a, in ni In sta gra ma  (tu  prym  zda ją  się  jed nak wieść  blo ger ki  mo do we),  nie któ rzy Twit te ra (zde cy do wa nie le piej spraw dza się w przy pad ku blo gów tech no lo gicz - nych  niż  ku li nar nych),  a jesz cze  in ni  Pin te re sta czy go ogle+. we wszyst kich tych ka na łach blo ge rzy są w sta nie zbu - do wać na praw dę du ży za sięg – wy star - czy  spoj rzeć  na naj po pu lar niej sze blo ger ki mo do we (maf fa shion) czy ku li - nar ne (kwestiaSmaku) na fa ce bo oku. TTaa  kkii  mmii  wwyy  nnii  kkaa  mmii  nniiee  mmoo  żżee  ssiięę  ppoo  cchhwwaa  -- lliićć  wwiiee  llee  mmaa  rreekk,,  kkttóó  rree  ppoo  ssiiaa  ddaa  jjąą  pprrzzee  cciieeżż bbuu  ddżżee  ttyy   nnaa ddzziiaa  łłaa  nniiaa   ww ssppoo  łłeecczz  nnoo  -- śścciiaacchh.. wszyst ko to mo że wy da wać się oczy wi - ste, ale fak tem jest, że wie lu mar ke te rów współ pra cę  z blo ge rem  wciąż  opie ra wy łącz nie na blo gu. w Pol sce wi dzia łam za le d wie  kil ka  kam pa nii wy ko rzy stu ją cych  pe łen po ten cjał  spo łecz no ści sku pio nych wo kół blo ge - ra.  mam  na my śli  m.in. kam pa nię  Peu go ta  z ko - min kiem,  gdzie  oprócz blo ga wy ko rzy sta no fa ce - bo oka i ka nał na youTubie. Triumph  we  współ pra cy z fa shio nel ką się gnął tak - że po In sta gra ma, choć tu po ten cjał mo - im  zda niem  nie  do koń ca  zo stał wy ko rzy sta ny. mam więc na dzie ję, że ra - port ta ki jak ten uświa do mi mar ke te rom, że we współ pra cy z blo ge rem oprócz blo ga ma ją jesz cze kil ka in nych na rzę dzi, z któ rych mo gą sko rzy stać, zwłasz cza je śli za le ży im na zwięk sza niu za się gu. Ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej Natalia Hatalska Mam więc nadzieję, że raport taki jak ten, uświadomi marketerom, że we współpracy z blogerem, oprócz bloga mają jeszcze kilka innych narzędzi, z których mogą skorzystać “
 4. 4. TOP 10liczba fanów oraz zaangażowanie SOBOTA 17:00 PONIEDZIAŁEK 13:00 ŚRODA 21:00 BlOGI kulinarne BlOGI technologiczne BlOGI modowe Średnia aktywność a branża kulinarne modowe technologiczne 31287 87 752 5933 1524 51535 143 2080 43897 4675 16471 114 404 2326 839
 5. 5. Maciek Budzich Social footprints Kwestia smaku Szusz 2065 39366 0,48 Social Footprint Followers Average Engagement 9245 118014 0,71 Social Footprint Followers Average Engagement 9694 59212 1,75 Social Footprint Followers Average Engagement 0,67 0,55 0,1 2,26 0,71 0 0 1,03 2,02 1,25 0,1 6,01 wskaźnik, który ilustruje skalę reakcji czytelników na aktywność blogera. Jest on sumą like’ów, ko- mentarzy, share’ów, retweetów i innych aktywno- ści fanów/subskrybentów/obserwujących profil danego blogera we wszystkich czterech analizo- wanych platformach łącznie
 6. 6. 7 Blogi MODOWE R ok 2013 jest przełomowy dla blogerów modowych. Najpo- pularniejsi z nich przebili się do głównego nurtu medialnego: po- jawiają się na okładkach kolorowych pism i na bankietach, a ich ubrania są analizowane na plotkarskich ser- wisach. Wizyta Maffashion w talk- -show Kuby Wojewódzkiego jest koronnym dowodem na me- dialną karierę największych blogerów. Symptomów rosnącej popularno- ści dostarcza nam także analiza aktywności blogerów modowych w mediach społecznościowych. Wspomniana już Maffashion ma 180 tys. fanów na Facebooku, po- zostałe blogerki ze ścisłej czołów- ki – po kilkadziesiąt tysięcy. Facebook jest dla topowych blogerów najważniejszym medium – to tutaj promują nowe wpisy na blogu, pokazują stylizacje, ale też wyimki ze swojego życia: dawniej wyj- ścia na zakupy, teraz coraz częściej wielkie gale, podróże i spotkania z gwia- zdami. Jeśli chodzi o liczbę postów, zde- cydowanie przoduje najpopularniejsza Maffashion. W ciągu miesiąca opubliko- wała ich aż 478 i dotyczyły one niemal- że każdej sfery jej życia (jedzenia, ubrania, spotkań, podróży, muzyki itd.). Bardzo aktywnie na swoich fan- page’ach działają też Jessica Merce- des, Macademian Girl i Alicepoint, każda z nich opublikowała w miesiącu ponad 200 postów. Pokazuje to, jak poważnie najpopularniejsi blogerzy podchodzą do kreowania wizerunku na Facebooku, jak ważnym jest on ka- nałem i jakiej konsekwencji w działa- niu wymaga. Ciekawym przypadkiem jest blog Kata- rzyny Tusk, czyli Make Life Easier – trze- ci według popularności fanpage, ale z niewielkim odsetkiem zaangażowa- nych użytkowników. Ma to zapewne związek z typem publikowanych treści (głównie linki do bloga), a także z tym, że Kasia nie bierze udziału w dyskusjach na blogu w przeciwieństwie do pozosta- łych blogerek z top 10. Na jej fanpa- ge’u miesięcznie pojawia się także najmniejsza liczba postów. Potwierdza się zasada, że zaangażowanie prowa- dzącego przekłada się na zaangażowa- nie użytkowników na profilu. YouTube to zupełnie inny kanał i inne tre- ści. Mamy tu wielotysięczne rzesze sub- skrybentów, ale ścisła czołówka vlogerów modowych nijak się ma do analogicznej grupy na Facebooku. Na YT dominują fil- miki o makijażach i fryzurach. Nie powin- no się jednak lekceważyć tej grupy: kanał najpopularniejszej vlogerki Agi ma niemal 30 mln wyświetleń i 80 tys. subskrybentów. Z punktu widzenia reklamo- dawców ta część blogosfery może być postrzegana jako rozwojowa: polscy vlogerzy są rzadziej zapraszani do dużych akcji reklamowych niż blogerzy piszący i publikujący zdjęcia. Blogerzyniedokońcaradząsobiezsynchro- nizacjąróżnychkanałów,najczęściejstawiają nablogaijeden-dwaportalespołecznościo- we (w przypadku blogerów modowych naj- częściej są to Facebook i Instagram). Kanał popularnej Macademian Girl na YouTubie ma jedynie 78 subskrybentów, Jessy Mercedes – prawie 400, Maffashion – trochę ponad 2 tys. (versus 180 tys. na Facebooku). Nato- miastvlogerkirzadkoprowadząswojeprofi- lenaFacebooku,koncentrującsięnaswoim głównymkanale. Wizyta Maffashion w talk-show Kuby Wojewódzkiegojestkoronnymdowo- dem na medialną karierę najwięk- szych blogerów BLOGI modowe Natalia Szostak
 7. 7. BlOGI modowe TOP 15 ranking FACEBOOK MaffasHiON FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 180193 12268 37983 109,16 -17,22 0,29 -0,10 478 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 42 9453 741 259724 -31932 1514 -1413 108462685865295 1 UbóstwiaM zakUpY! FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 152019 -491 4402 3,82 -1,98 0,15 -0,06 37 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -5 268 -142 8349 -4358 123 -32 10150149799390722 2 MakE lifE EasiEr FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 91347 1677 2951 5,44 0,56 0,18 -0,06 31 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -7 548 -218 7146 1612 54 -73 180706528639126 3 DEYNN FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 75167 - 15306 1,23 - 0,01 - 110 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -7 2805 -1041 66652 -10334 1816 1711 102780036493269 4 SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 8. 8. BlOGI modowe TOP 15 ranking FACEBOOK JEstEM kasia FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 54636 228 10337 32,5 -4,56 0,60 -0,00195 104 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -9 879 -315 33088 -2251 46 -32 142390032442286 5 JEMErCED.blOGspOt FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 49054 4861 18464 126,75 13,24 0,86 -0,05 242 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 12 5317 545 108381 17768 249 119 135448309841050 6 MaCaDEMiaN Girl FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 46325 2184 10914 44,03 12,91 0,27 0,02 258 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 39 2470 473 36144 12571 644 148 233910206637984 7 katOsu FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 44587 - 5022 3,10 - 0,01 - 121 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 43 1324 441 11717 961 119 18 193356810711045 8 SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 9. 9. BlOGI modowe TOP 15 ranking FACEBOOK paNiEksCElENCJa FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 41197 665 6456 20,5 -7,49 0,50 -0,25 51 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -12 782 -315 16045 -5424 12 -92 281217003930 9 aliCEpOiNt FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 37872 424 9251 44,8 -0,60 0,44 -0,07 206 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 25 855 -32 35109 131 173 -127 167728966595105 10 CaJMEl FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 28392 819 4474 18,9 -8,05 0,38 -0,05 87 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -39 755 6 10658 -4496 33 -7 185341511512323 11 MaxiNECzka FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 25918 - 1903 1,82 - 0,03 - 51 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -13 453 -300 3302 -3739 70 -56 301832129843748 12 SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 10. 10. BlOGI modowe TOP 15 ranking FACEBOOK kariNa iN fasHiONlaND FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 25847 2296 4038 15,5 -24,9 0,38 -0,80 83 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 19 757 -592 7458 -12604 60 -316 170494893010011 13 azJatYCki CUkiEr FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 25805 - 2215 3,12 - 0,13 - 39 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -8 532 -205 5049 598 10 -26 119893654713980 14 CHarlizE-MYstErY FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 23776 1142 3066 18,7 -3,03 0,29 -0,09 109 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 2 1098 -219 7998 -945 17 -30 334785707274 15 SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 11. 11. Co ciekawe, najczęściej udostępnianym, lajkowanym i komentowanym postem wśród blogów modowych w maju był post konkursowy na fanpage’u mala- -czarna90. blogspot. com. Post ten rażą- co naruszał regulamin Facebooka, bo o wzięciu udziału w konkursie decydowa- ło użycie natywnych funkcji Facebooka takich jak polub, udostępnij, zostaw ko- mentarz. Z jednej strony post ten nie od- dawał tego, w jaki sposób blogerki modowe rzeczywiście komunikują się ze swoimi fanami – komunikacja jest najczę- ściej angażująca i zróżnicowana, z drugiej jednak ukazuje pewną charakterystyczną cechę blogosfery. Blogerzy są poza różnego rodzaju standar- dami, mogą więc pozwolić sobie w komu- nikacji na więcej niż fanpage marek. Pytanie, czy wynika to z niewiedzy, czy po prostu z lekceważenia regulaminu Facebooka. Tak czy inaczej, jest to zachowanie ryzykowne, bo za tego rodzaju nadużycia można stracić fanpage. Marki i agencje zwykle pilnują, by nie narażać się Facebookowi, choć wiele jest przypadków podobnych naruszeń i or- ganizacji na fanpage’u tzw. spontaniczne- go rozdawnictwa. To trudna sprawa, bo każdą markę kusi organizacja szybkiego konkursu, bez potrzeby użycia aplikacji, którą trzeba zakupić i przystosować do swoich potrzeb. Facebook z kolei nie jest w stanie wyłapać wszystkich nadużyć, więc najczęściej takie posty pozostają bez kon- sekwencji dla ich twórców. Jest to ewident- nie niekorzystna sytuacja dla tych, którzy przestrzegają regulaminu. Być może nadszedł czas, by Facebook sporny punkt regulaminu zmienił, złago- dził zasady dotyczące organizacji konkur- sów na wallu w określonych przypadkach – mogłaby o tym decydować np. wartość nagrody czy wielkość fanpage’u. Te mo- dyfikacje nie ułatwią jednak egzekwowa- nia działań zgodnych z regulaminem. 12 TOP POST 551Najczęściej komentowany post KLIKNIJ I ZOBACZ 6326Najczęściej lajkowany post KLIKNIJ I ZOBACZ 1598Najczęściej szerowany post KLIKNIJ I ZOBACZ ranking FACEBOOK N a j p o p u l a r n i e j s z y post BLOGI modowe Anna Mościcka-Miodek
 12. 12. BlOGI modowe R osnącapopularnośćbloge- rów zmienia rynek. Widać to zwłaszcza w internecie. Mediaotwierająsiębardziejnato, cocodzienne,ludzkie,zwyczajne, a mniej na to, co luksusowe, uni- katowe, drogie. za miast  gwiazd  co raz  czę ściej  w tzw. wcie le niów kach  wy stę pu ją  re por ter ki, pro fe sjo nal ne dzien ni kar ki, czy też ama - tor ki. wszyst ko to, co bli żej czło wie ka, kli ka się le piej. Rów nież pra sa scho dzi na zie mię, pi sząc co raz wię cej na przy - kład  o blo gos fe rze  (po tęż ny  ma te riał o to po wych pol skich blo ger kach i stre et fa shion w jed nym z wy dań ma ga zy nu „gla mo ur”). Co raz wię cej jest rów nież blo gów,  por ta li,  a na wet  pro gra mów o mo dzie uli cy. na lu la. pl zro bi ły śmy eks pe ry ment: opu bli ko wa ły śmy re por - taż  pt.  „Stre et  fa shion  w Taj lan dii”, na któ ry  skła da ły  się  nie pro fe sjo nal ne zdję cia „z rę ki”, po ka zu ją ce miesz kan ki bang ko ku i oko lic. jak się oka za ło, ma - te riał miał świet ne wy ni ki. TToo,,  ccoo  nnaajj  bbaarr  ddzziieejj  ppoo  ddoo  bbaa  mmii  ssiięę  ww bblloo  -- ggaacchh  mmoo  ddoo  wwyycchh,,  ttoo  pprroo  mmoo  wwaa  nniiee  ppooll  sskkiieejj mmoo  ddyy:: roz ma itych  mło dych  pro jek tan - tów, a tak że tych już uzna nych. Po ka zy - wa nie,  że  stro je  z bu ti ków  pol skich twór ców moż na no sić na co dzień, a nie tyl ko  na czer wo nym  dy wa nie.  blo gi świet nie  pro mu ją  też świa to we tren dy, co spra - wia, że pol ska uli ca w koń - cu  sta je  się  na praw dę mod na. Ro bią to nie kie dy le piej  niż  dwu ty go dni ki czy mie sięcz ni ki, któ re re - kla mu ją kre acje i do dat ki ze  świa to wych  bu ti ków, do stęp ne  za wiel kie  pie - nią dze. blo ger ki udo wad - nia ją zaś, że „tren dy” moż na być na wet za nie wiel ką su mę. CCzzaa  ssaa  mmii  bbrraa  kkuu  jjee  mmii  ww rroo  ddzzii  mmeejj  bblloo  ggooss  -- ffee  rrzzee  kkrree  aattyyww  nnoo  śśccii i chy ba ory gi nal no - ści. Czę sto mam wra że nie, że nie któ re blo gi cią gle pre zen tu ją wa ria cje na ten sam te mat lub ze sta wy pro sto z wy sta wy w Top sho pie  czy  za rze.  Te go  błę du na ogół nie po peł nia mmaa  ccaa  ddee  mmiiaann  ggiirrll, któ ra  lan su je  bar dzo  ko lo ro wy,  eklek - tycz ny,  ab so lut nie  je dy ny  w swo im  ro dza ju styl. jej nie moż na od mó wić po - my sło wo ści i od wa gi. mmaa  ccaa  ddee  mmiiaann jest po za tren da mi i tym sa mym bar dzo się wy róż nia na tle ca łej mo do wej blo gos - fe ry. w tym tkwi jej si ła. nie bez po wo du jest na zy wa na pol ską an ną Del lo Rus so. nnaajj  mmoocc  nniieejj  sszzee   ww mmee  ddiiaacchh   ssppoo  łłeecczz  nnoo  -- śścciioo  wwyycchh  ssąą  jjeess  ssii  ccaa  mmeerr  ccee  ddeess  kkiirr  sscchh  nneerr oraz mmaaff  ffaa  sshhiioonn – mam na my śli głów nie fa ce bo oka. Dziew czy ny re gu lar nie pu bli - ku ją, od pi su ją na ko men ta rze fa nów, do - da ją  zdję cia  z wy da rzeń,  na któ rych by wa ją, czę sto ko men tu ją su biek tyw nie to, co obec nie dzie je się w show -biz ne sie oraz w sie ci. Dzię ki te mu moż na jesz cze le piej po znać ich gust, a tak że do wie dzieć się cze goś wię cej na ich te mat. nie mam po ję cia, jak bę dzie wy glą da ła przy szłość  blo gów,  ale  my ślę,  że wszech obec ny hy pe po wo li mi ja. blo - ger ki  nie  po win ny  tak  czę sto  by wać w te le wi zji, bo na stą pi pe wien pa ra doks – sa me sta ną się gwiaz da mi. a, pa mię - taj my, ich si ła pier wot nie po le ga ła wła - śnie  na tym,  że  nie  by ły  sław ne, a in spi ro wa ły.  nie ste ty,  show -biz nes i „ścian ka”  po wo li  wcią ga ją  na sze  blo ger ki. Cie ka we, co z te go wy nik nie. Po pu lar ność blo gów wzię ła się z te go, że są (al bo by ły) bli sko lu dzi, czy li nie ma tam au to ry za cji, Pho to sho pa, me ne dże - ra i cen zu ry. Spra wia ły wra że nie cze goś au ten tycz ne go, a to waż ne. mo im zda niem naj waż niej szym ka na łem spo łecz no ścio wym dla blo ge rów mo do - wych jest zde cy do wa nie ffaa  ccee  bboo  ookk (któ ry uła twia co dzien ną ko mu ni ka cję i ob ser - wo wa nie re ak cji fa nów), tym bar dziej, że na przy kład Twit ter w Pol sce wciąż nie do koń ca się przy jął (ak tyw na jest na nim tyl ko  Do da  i dłu go,  dłu go  nikt),  oraz IInn  ssttaa  ggrraamm, czy li lans za spra wą ład nych zdjęć. wia do mo – faj ne zdję cie, spra wia - ją ce  wra że nie  pry wat ne go  (to  ważne!) zawsze się sprzeda. Redektor naczelna Lula.pl Natalia Hołownia To, co najbardziej podoba mi się w blogach modowych, to promo- wanie polskiej mody, rozmaitych młodych projektantów, a także tych już uznanych. “
 13. 13. BlOGI modowe TOP 15 ranking YOU TUBE aGi SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 78951 383 29740073 4,341 0,018 1 2 3 4 MakiJażE i przEpisY SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 44569 212 8977432 4,325 0,02 MakiJażE, kOsMEtYki, frYzUrY, MODa, zrób tO saM SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 41647 273 16182228 4,357 0,014 karOliNa SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 39719 240 6220052 4,588 0,038 ER: Engagement Rate
 14. 14. bloGi modowe toP 15 ranking you tubE MAXINECZKA subskRybujący ilość filmów wyświEtlEnia śREdnia ocEna ER 35183 111 5597766 4,316 0,019 5 6 7 8 SZUSZ subskRybujący ilość filmów wyświEtlEnia śREdnia ocEna ER 34437 361 12013247 3,781 0,023 AZJATYCKI CUKIER subskRybujący ilość filmów wyświEtlEnia śREdnia ocEna ER 41647 273 16182228 4,357 0,014 #1 KANAŁ Z FRYZURAMI W PL! subskRybujący ilość filmów wyświEtlEnia śREdnia ocEna ER 31912 101 2894751 4,617 0,035 ER: Engagement Rate
 15. 15. BlOGI modowe TOP 15 ranking YOU TUBE rOCkGlaMpriNCEss SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 29625 160 6233766 3,995 0,027 9 10 11 12 aliNa rOsE MakEUp SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 28921 185 4527640 4,566 0,017 rED lipstiCk MONstEr SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 31912 101 2894751 4,617 0,035 zMalOwaNa - tHE art Of MakEUp SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 21690 130 2249021 3,468 0,023 ER: Engagement Rate
 16. 16. BlOGI modowe TOP 15 ranking YOU TUBE tHE OlEskaaa SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 19951 328 3608237 2,596 0,027 13 14 15 kasia D SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA WYŚWIETlENIA DElTA ER 17511 162 3257723 4,665 0,015 litllE star1987 SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 21127 64 2070143 4,009 0,024 ER: Engagement Rate
 17. 17. kasiEŃka STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 8007 5599 93 19 26 BlOGI modowe TOP 15 ranking TWITTER 1 karOliNa STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 5540 4443 225 13 462 2 szUsz STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 782 2785 41 7 1 3 aliCE ziElaskO STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 1510 2406 124 19 190 4 wErONika zalaziNska STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 887 2214 136 20 88 5
 18. 18. thebreathOffreshair STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 9393 2116 76 6 21 BlOGI modowe TOP 15 ranking TWITTER 6 7 JOaNNa (@pannaJoannaMU) STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 1839 1588 78 2 1 8 JOaNNa (@Maxineczka) STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 271 1143 21 3 7 9 raDzka fasHiON vlOG STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 4 1107 3 1 1 10 MaCaDEMiaN Girl STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 1476 460 52 3 28
 19. 19. BlOGI modowe TOP 15 ranking TWITTER 11 paUla STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 677 439 132 2 3 12 bErtka sHOw STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 11594 426 218 1 86 13 sEGritta STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 7 285 36 5 0 14 Czas GENtElMENów STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 195 210 66 2 13 15 Eliza fasHiONElka STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 2 152 15 1 1
 20. 20. Maffashiona marki odzieżowe 21 Firmy odzieżowe są bardzo silne w mediach społecznościowych. W Polsce dominują mar- ki LPP: Reserved ma już milion fanów, a Cropp i House ponad 900 tysięcy. Porównywanie tak dużych stron z o wiele skromniejszymi fanpa- ge’ami blogów modowych wydaje się kuriozal- nym pomysłem. Nasze zestawienie pokazuje, że tak nie jest. Jeśli chodzi o liczbę fanów, to blogerzy rzeczy- wiście odstają: w top 15 znalazły się jedynie Juliett Kuczyńska, czyli Maffashion, i Katarzy- na Tusk z Make Life Easier. Ale przecież nie tyl- ko o zbieranie ludzi chodzi w mediach społecznościowych – równie istotne, a może nawet istotniejsze jest angażowanie ich, wcią- ganie do rozmowy, wywoływanie w odbior- cach emocji. Jak się okazuje, blogerkom udaje się to o wiele lepiej niż markom. Sześciocyfrowa liczba fanów na stronie Reserved robi wrażenie, ale odsetek aktywnych użytkowników – poniżej 1 proc. – już nie. Engagement rate tego fanpage’u wynosi 0,007. CoinnegostronaMaffashion.Blogerceudałosię wciągnąćwinterakcjęaż15proc.swoichfanów. Blogerki zyskują aktywną i bardziej osobistą komunikacją: Maffashion publikuje zdecydo- wanie częściej niż marki, osobiście odpowiada na posty użytkowników. Blogerce udało się wciągnąć w interakcję aż 15% swoich fanów.! BLOGI modowe Natalia Szostak
 21. 21. FANPAGE FANI SOCIAl INTERACTION INDEx 2 ENGAGEMENT RATE POSTY KOMENTARZE lUBIę TO (SUMA) MóWIą O TYM Reserved 1034666 2,017 0,007 247 2144 15361 7798 Cropp 933262 4,867 0,023 199 2477 39640 21195 House 911450 2,179 0,006 294 1431 16600 11514 Nike Football Poland 425412 10,778 0,107 62 3358 47117 11748 Mohito 276168 4,909 0,032 208 1197 15074 5335 Diverse 235359 0,662 0,011 62 288 1603 2562 Nike RunningPoland 224235 3,768 0,021 203 1068 9247 6229 Maffashion 181507 112,133 0,310 495 10293 276701 28182 5.10.15 128015 3,964 0,065 63 927 5887 3162 FF Polska 120648 1,368 0,017 94 384 1869 2793 Deichmann Polska 115347 4,080 0,099 55 1093 5250 1594 Mexx 107553 2,415 0,044 90 67 4392 1457 Diamante Wear 91827 24,307 0,092 407 2254 32411 7177 Make life Easier 91438 3,346 ,137 31 439 4290 2204 Top Secret Friends 81260 2,540 0,074 82 373 3050 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ŚREDNIO 330543 12,222 0,070 173 1853 31899 7573 BlOGI modowe SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate Maffashiona marki odzieżowe
 22. 22. 23 Blogi KULINARNE B logosfera kulinarna jakiś czas temu wyszła poza ramy pier- wotnychplatform.Wieluauto- rów jest obecnie jednocześnie autoramiksiążek,artykułówifelieto- nów kucharskich, gospodarzami/ gośćmi programów telewizyjnych, bywalcami imprez, eventów, a tak- że prowadzącymi szkolenia, warsz- taty itd. Tego typu działalności mają również mniejsze lub większe przełożenie na media społecznościowe – warto o tym pamiętać, ponieważ popularność danego profilu blogera nie jest już tylko i wyłącznie efektem kontentu. Blogerzy coraz lepiej radzą sobie z pro- wadzeniem wielu kanałów. Dostrzegal- ne są jeszcze niedociągnięcia, ale miłośnicy kuchni coraz skuteczniej za- trzymują Użytkownika, zachęcają go do odwiedzin w innym serwisie, oferu- jąc przy tym różnorodne treści. Najsłabiej prezentuje się Twitter, który zazwyczaj zasilany jest treściami z blo- ga, Facebooka czy Instagrama. Brak unikalnego kontentu oraz rzadka obec- ność autora powoduje, że kanał na Twitterze ma stosunkowo niewielką liczbę followersów. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmu- je obecnie blog Kwestia Smaku. Jest to z pewnością zasługa wielu elementów: systematycznych publikacji, ciekawych i różnorodnych przepisów, dobrej jako- ści zdjęć, materiałów wideo przygoto- wanych z wielką starannością. Wpisy oraz dodatkowe posty pojawiają się również systematycznie na Facebooku, na Pintereście przepisy se- gregowane są według kategorii, do- datkowo część zdjęć pojawia się na Instagramie. Kanały te są ze sobą po- wiązane. Najmniejszą wagę autorka przykłada do Twittera, na którym z au- tomatu publikuje zdjęcia z Instagrama. Mimo to Kwestia Smaku na liście najpo- pularniejszych blogów kulinarnych zaj- muje wysoką, czwartą pozycję. Największe przyrosty fanów na Facebo- oku odnotował blog Dietetycznie Siostro! – wiąże się to na pewno ze zwiększoną ostatnio częstotliwością publikacji, ale pewnie również z ogólnopanującym trendem na zdrowsze odżywianie. Mimo że polską blogosferę kulinarną zdominowały kobiety, obecnie panowie najbardziej angażują czytelników – mo- wa o Facet i Kuchnia oraz Kocham Go- tować. Przyczyn tego stanu rzeczy można się doszukiwać w tym, że Pano- wie pozwalają sobie na nieco więcej kontrowersji i humoru, co zachęca użytkowników do interakcji. Najczęściej komentowanym postem w ostatnim okresie okazała się zapowiedź testów piwa z fanpage’u Kocham Gotować. Na szczególną uwagę i uznanie zasłu- gują Moje Wypieki. Dopracowanego bloga uzupełniają kanały na Facebo- oku, Twitterze, Instagramie i nawet na Google+. Dodatkowo autorka udo- stępnia za darmo aplikację na Androida i iOS. Blog ma również stronę mobilną. Zgrzytem może być znów brak unikal- nej treści w tweetach i na Google+ oraz niemal całkowity brak aktywności autorki w tych kanałach. JJeeddeenn zz ppoossttóóww MMooiicchh WWyy-- ppiieekkóóww bbyyłł tteeżż nnaajjcchhęęttnniieejj lliikkee’’oowwaannyymm ii sshhaarree''oowwaa-- nnyymm ppoosstteemm ww oossttaattnniimm ookkrreessiiee.. JJeeddnnaakkkkooggoonniiee zzaacchhwwyycciiłłbbyy ppooddwwóójjnniiee cczzeekkoollaaddoowwyyttoorrtt?? Na YouTubiezdecydowa- niekrólujePiotrOgiński. Pozamateriałamiz prze- pisamiznajdziemytuteżtesty produktów(chętniekomentowane)czy śmieszne filmiki. Prężnie działający, posiadający niemal pięć razy więcej materiałówKotlet.tvjestjeszczedaleko za KochamGotować,jeślichodzio liczbę subskrybentów. Mimo,żevlogówkulinarnychjestjużspo- ro,wieleznichmaniewielesubskrybentów i odsłon.YouTubejestkanałemwymagają- cym,aliczbaobejrzeńniezawszeprzekłada sięnaliczbęsubskrybentówcałegokanału. Blogosferakulinarnana platformachspo- łecznościowych jest bardzo aktywna. Wieluautorówcorazbardziejprzykłada się do kontentu pozablogowego, gdyż daje to szanse na zdobycie nowych czytelników. Również współpraca ko- mercyjna rozgrywana jest sprawnie na wielupłaszczyznachrównolegle. BLOGI kulinarne Małgorzata Walendziewska
 23. 23. TOP 10 ranking FACEBOOK kwEstia sMakU FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 115633 4769 8597 11,38 -4,77 0,155 -0,0094 90 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -43 1223 -547 18271 -6529 1399 -552 166374804351 1 MOJE wYpiEki FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 90531 2567 7872 16,0017 -6,52 0,13362 -0,0575 110 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -63 1940 -739 19976 -7429 1436 -342 103910662978035 2 kOCHaM GOtOwać FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 84220 5399 9783 21,3314 -0,2337 0,05336 -0,001 407 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -126 3091 -386 22603 2377 1592 914 198077876898204 3 wHitE platE FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 39463 849 4168 15,1876 -4,3846 0,22276 -0,0119 110 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -9 1337 -338 940 -2454 124 -126 296964755680 4 BlOGI kulinarne SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 24. 24. TOP 10 ranking FACEBOOK kOtlEt.tv FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 29717 2008 2800 14,8116 4,29806 0,19819 0,06655 115 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 1 1609 423 5405 1919 529 421 266674453626 5 pOzYtYwNa kUCHNia - pOtrawY pOzYtYwNiE zakręCONE FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 15386 303 484 3,41128 -1,7788 0,07841 -0,0431 64 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -15 262 -99 849 -487 33 -12 76061133651 6 przEpisY kUliNarNE zE zDJęCiaMi FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 14174 378 278 1,30259 -0,395 0,08135 -0,038 12 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 4 41 -10 396 -114 40 -35 239180626179 7 MakECOOkiNGEasiEr.pl FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 13655 - 503 0,20273 - 0,00594 - 22 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -29 75 -107 723 -1045 0 -105 154023117988475 8 BlOGI kulinarne SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 25. 25. TOP 10 ranking FACEBOOK szUsz FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 11032 1059 2237 26,5108 14,8927 0,49087 0,13011 89 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 35 819 493 6131 3505 8 2 161456087219170 9 viDEO-kUCHNia FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 10494 -19 67 0,43214 -0,1509 0,03624 -0,0051 21 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 1 20 -1 118 -34 9 -1 203801936856 10 BlOGI kulinarne TOP POST 550Najczęściej komentowany post KlIKNIJ I ZOBACZ 2981Najczęściej lajkowany post KlIKNIJ I ZOBACZ 493Najczęściej szerowany post KlIKNIJ I ZOBACZ SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 26. 26. W ięcej, lepiej, mocniej – kiedy myślę o blogos- ferze, do głowy przy- chodzą mi właśnie te określenia. Mam wrażenie, że blogów z roku na rok jest więcej, a blogerzy się rozwijają: wiedzą coraz więcej, robią coraz lepsze zdjęcia. I dobrze, bo dziś są oni istotnym elementem krajobrazu medial- nego, kształtują gusta i opinie. Ich obecność to wyraz wolności słowa i emancypacji kulinarnej – ludzie w końcu mają odwagę realizować swoje pa- sje i robić w życiu to, co kochają. Czu ję się po tro sze jak je - den z blo ge rów. Też mam blo ga, choć rzad ko znaj - du ję czas na wpis. To, co nas łą czy, to pa sja go to - wa nia. ko cham jeść, wie rzę, że blo ge rzy też. Dla mnie blo gi są in spi ra cją, szu kam tam zdjęć i in for ma cji, dla te go lu bię ta - kie, gdzie oprócz wspo mnień z wa ka cji mo gę po czy tać też o czymś kon kret nym. nie mam ulu bio ne go blo ga. lu bię pięk ne zdję cia, pro ste, ale za ska ku ją ce prze pi sy i me ry to rycz ne tek sty. Dwie  rze czy  są  dla  mnie  szcze gól nie waż ne.  wie dza  –  tę  na le ży  sku tecz nie roz wi jać. mam wra że nie, że je ste śmy to win ni na szym od bior com i jest to wy raz sza cun ku do czy tel ni ków. Dru ga rzecz to ety ka zwią za na z re kla mą. waż ne, by pro - mo wać  to,  w co  na praw dę  się  wie rzy. blog  oczy wi ście  mo że  być  ma szyn ką do za ra bia nia pie nię dzy, ale war to, by od - by wa ło się to na zdro wych za sa dach. Pięk no in ter ne tu po le ga na tym, że sa mi wy bie ra my  for mu łę  ko mu ni ka cji.  film, zdję cie czy tekst to zu peł nie in ne środ ki prze ka zu i każ dy ma istot ną ro lę. na le ży jed nak pa mię tać, że ży je my w rze czy wi - sto ści ob raz ko wej. zdję cie pięk nie eks po - nu je tre ści ku li nar ne. Tekst je wzbo ga ca –  war to  jed nak,  by  nie  był  prze sad nie dłu gi i coś czy tel ni ko wi da wał: wie dzę, re flek sję, przy jem ność czy ta nia. film to in na baj ka – po wi nien trwać od dwóch do pię ciu mi nut. I mu si się dziać. war to  wy ko rzy sty wać  róż ne  ka na ły w me diach spo łecz no ścio wych. fa ce - bo ok jest mo men tal ny, two rze nie tre ści jest szyb sze i ide al nie na da je się do ko - mu ni ka cji ze śro do wi skiem ze wnętrz - nym. youTube do brze uzu peł nia się z fb i cięż ko war to ścio wać, któ ry jest istot - niej szy dla blo ge rów. Trzy mam kciu ki za roz wój blo gos fe ry, bo wie rzę, że przy czy nia się do bu do - wa nia  świa do mo ści  ku li nar nej,  a tym sa mym spo łe czeń stwa, któ re le piej je. a prze cież mnie i in nym o to w ży ciu cho dzi, by do brze i pięk nie jeść. Grzegorz Łapanowski Piękno internetu polega na tym, że sami wybieramy formułę ko- munikacji. Film, zdjęcie czy tekst to zupełnie inne środki przekazu i każdy ma istotną rolę.“ BlOGI kulinarne Kucharz i dziennikarz kulinarny
 27. 27. TOP 15 ranking YOU TUBE kOCHaM GOtOwać SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 135321 413 27730245 4,475 0,017 1 2 3 4 kOtlEt.tv SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 22726 1925 16225628 0,429 0,005 skUtECzNiE.tv SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 17555 749 10296926 4,256 0,006 viDEO-kUCHNia.pl SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 9750 710 9177088 4,395 0,004 BlOGI kulinarne ER: Engagement Rate
 28. 28. TOP 15 ranking YOU TUBE pOzYtYwNakUCHNia.pl SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 9185 538 5983426 4,103 0,004 5 6 7 8 szUszGOtUJE SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 8896 13 268402 4,364 0,039 GOtOwaNiEwsiECi SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 5222 108 621290 4,776 0,032 DEsErEk.tv SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 2488 187 456106 4,582 0,011 BlOGI kulinarne ER: Engagement Rate
 29. 29. TOP 15 ranking YOU TUBE aNia’s kitCHEN SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 1554 100 201244 4,865 0,021 9 10 11 12 talErzpOkUs.pl SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 1474 307 1171452 4,076 0,004 MNiaMMNiaM.pl SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 1258 38 766062 3,919 0,002 stYlEbYMisia SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 1245 21 38119 4,365 0,044 BlOGI kulinarne ER: Engagement Rate
 30. 30. TOP 15 ranking YOU TUBE GOtUJztrENErEM SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 945 18 66868 4,459 0,012 13 14 15 allrECipEs.pl SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 726 176 380874 4,405 0,004 sMakkUJaw.pl SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 393 215 342170 4,395 0,005 BlOGI kulinarne ER: Engagement Rate
 31. 31. Marta MaJEwska STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 2912 2706 2486 102 30 TOP 15 ranking TWITTER 1 2 DOrOta STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 829 931 10 6 1 3 kwEstia sMakU STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 306 599 2 11 0 4 5 BlOGI kulinarne DOrOta kaMiŃska STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 743 345 31 5 0 NaJlEpszE przEpisY STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 308 280 1358 1 0
 32. 32. TOP 15 ranking TWITTER 6 7 prOstE przEpisY STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 199 206 164 3 2 8 wHitE platE STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 54 284 303 1 5 9 10 BlOGI kulinarne faCEt w QUCHNi STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 122 220 492 3 3 wHitE platE STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 2 198 68 8 0 stYlEbYMisia STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 1283 188 394 0 3
 33. 33. GrazYNa staCHOwska STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 934 178 171 2 2 TOP 15 ranking TWITTER 11 12 13 DiEtEtYCzNE faNabEriE STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 266 268 23 0 0 14 15 BlOGI kulinarne waNiliOwa CHMUrka STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 336 156 133 1 7 DOrOta sMakUJE STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 1622 149 25 0 0 przEpisY kUliNarNE STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 443 138 3 1 0
 34. 34. magDa gESSlER VS blogI 1 FANPAGE FANI AKTYWNI UżYTKOWNICY SOCIAl INTERACTION INDEx2 ENGAGEMENT RATE POSTY KOMENTARZE lUBIę TO (SUMA) Magda Gessler 280461 29421 20,594 0,034 680 7625 54500 Kuchenne Rewolucje TvN 22191 8064 23,051 0,515 96 954 10051 MasterChef TvN 14616 335 1,590 0,033 37 105 356 Słodki Słony 5184 333 2,255 0,165 29 44 311 Restauracja u Fukiera 3749 105 0,892 0,080 6 6 114 Restauracja Ale Gloria 1788 22 0,272 0,033 5 2 20 ZielnikCafe 1715 250 4,852 0,434 18 38 278 EmbassyCukierniaiDelikatesy 1233 31 0,765 0,092 5 5 34 venezia 1047 12 0,280 0,049 4 0 16 Gar 960 39 1,348 0,136 8 8 48 Restauracja Polka 609 26 0,804 0,135 9 2 24 Polka żelazowa Wola 578 18 0,357 0,073 8 0 13 Catering Magda Gessler 435 12 0,305 0,067 4 0 9 Rstauracja Biała Gęś 423 13 0,600 0,101 5 1 14 Bellini 338 26 0,865 0,174 9 1 18 Krokodyl 297 4 0,046 0,011 3 0 1 Magda Gessler BlOGIvs FANPAGE FANI AKTYWNI UżYTKOWNICY SOCIAl INTERACTION INDEx2 ENGAGEMENT RATE POSTY KOMENTARZE lUBIę TO (SUMA) Kwestia Smaku 116271 4686 13,378 0,185 101 1537 22070 Moje Wypieki 90970 6016 15,489 0,146 117 1852 20351 Kocham Gotować 84826 7138 19,286 0,055 386 3020 20826 White Plate 39602 1787 18,664 0,247 125 1729 11954 Kotlet.tv 30015 1479 14,145 0,195 117 1591 5366 Pozytywna Kuchnia 15431 273 3,495 0,085 68 266 935 Przepisykulinarnezezdjęciami 15431 195 1,377 0,089 13 42 441 Makecookingeasier.pl 13712 98 0,397 0,022 24 76 703 Kuchniokracja 10880 10 0,161 0,014 62 155 2270 video-kuchnia 10493 37 0,364 0,031 17 18 97 A dupa rośnie 9822 3 0,114 0,001 105 306 1125 Gotujębolubię/Kasia Guzik 8679 227 6,944 0,224 47 404 1095 Restaurantica.pl 8433 200 2,217 0,123 45 72 447 Dietetyczne fanaberie 8276 399 6,292 0,231 66 190 1140 Domowe Wypieki 7660 137 0,862 0,114 87 25 154 ŚREDNIO 20977 2419 3,680 0,133 58 549 4113 31287 1524 6,880 0,114 87 752 5932ŚREDNIO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 35. 35. KOMENTARZ 36 B logi kulinarne to bardzo dyna- micznie rozwijające się źródło wiedzy o gotowaniu. Kreator- ką smaku pozostaje jednak Magda Gessler. Oceniając jej aktywność na Facebooku, można pokusić się o określenie jej mianem... blogerki. Fanpage związane z osobą znanej restauratorki mają łącznie ponad 335 tys. fanów, natomiast 15 największych fanpage'y kulinarnych miało ich w maju 469 tys. Posługujemy się arytmetyczną sumą fanów w celu zilustrowania skali – naturalnie część osób może być wspólna dla niektórych lub wszystkich profilów. Porównajmy też średnią liczbę fanów na 15 największych fanpage’ach związanych z Magdą Gessler i na 15 największych blogach kulinarnych: Gessler 22 388 versus 31 287 blogów. Inaczej wygląda kwestia angażowania użytkow- ników: w tej dziedzinie przodują blogerzy. Fanpage „Kwestia Smaku” zdobył w maju więcej komentarzy i lajków niż „Restauracja U Fukiera”, „AleGloria”, „Zielnik Cafe”, „Embassy Cukiernia i Delikatesy”, „Venezia”, „Gar”, „Restauracja POLKA”, „Polka Żelazowa Wola”, „Catering Magda Gessler”, „Restauracja Biała Gęś” i „Bellini” razem wzięte. Magda Gessler BLOGIvs BLOGI kulinarne Małgorzata Walendziewska
 36. 36. BlOGI technologiczne Blogi TECHNOlOGICZNE I NOWE MEDIA K ategoria blogi technologicz- ne i new media jest o tyle ciekawa, że formuła niektó- rych stron już dawno wykroczyła poza tę blogową. Razem ze swoimi redakcjami i strukturą zmierzają one ku tradycyjnym serwisom kontentowym. Wciąż jednak Anty- web czy Spider’s Web są dla nas blogami, bo jako takie się rodziły i funkcjonowały. Tworzą je nie dziennikarze, lecz niezależni blo- gerzy, którzy stają się twarzami tych marek. O ile na Facebooku mocną pozycję mają właśnie blogi, o tyle na Twitterze funkcjonują bardzo wyraźnie ich autorzy. YouTube z kolei nie odzwierciedla branżowej sceny blogowej. nnaa ffaa  ccee  bboo  ookkuu naj sil niej szy jest blog Prze rwa na re kla me. pl z po nad 45 tys. fa nów i naj wyż szym wskaź ni kiem za - an ga żo wa nia. Te licz by nie dzi wią, bo ko mu ni ka cja opar ta na lol kon ten cie i prze ka zie ob raz ko wym jest nie zwy - kle sku tecz na – na wet w przy pad ku blo gów  bran żo wych,  bo  Prze rwa na Re kla mę jest blo giem agen cyj nym, z me ry to rycz ny mi tre ścia mi wła śnie o re kla mie, mar ke tin gu i PR. jak wi - dać, ten ro dzaj ko mu ni ka cji spraw dza się  do sko na le.  kul to we  dla  bran ży blo gi:  an ty web,  me dia fun,  Spi der's web i ha tal ska. com, tak że zna la zły się na wy so kich po zy cjach w ran kin - gu. w pierw szej pięt na st ce nie za bra - kło  rów nież  blo gów  po świę co nych me diom  spo łecz no ścio wym:  fej sik. pl, ga dzi now ski. pl oraz So cjo ma nia i In fo so cial me dia.  na dru gim  miej scu  pod wzglę dem za an ga żo wa nia  fa nów  zna lazł  się an ty web  z moc nym  me ry to rycz nie fan pa ge’em, na któ rym ko mu ni ka cja pro wa dzo na jest w spo sób re gu lar - ny, któ ry re agu je szyb ko na no wo ści po ja wia ją ce  się  na ryn ku  i jest  dla użyt kow ni ków  źró dłem  wie dzy o tech no lo gii. Po twier dza to licz ba wpi sów, naj więk sza w gru pie oma - wia nych  blo gów.  Cie ka we,  że  to na an ty we bie, nie mal  o po ło wę mniej szym od Prze rwy na Re kla mę, po ja wi ło się re kor do wo du żo ko men - ta rzy, bo aż 1375. Po ka zu je to, że fan - pa ge  ten  jest  miej scem  praw dzi wej dys ku sji.  Prze rwa  na Re kla mę  ze wzglę du na spe cy fi kę kon ten tu ge ne - ru je na to miast wię cej po lu bień od fa - nów:  licz ba 16  tys. 348  po zo sta wia in ne fan pa ge’e da le ko w ty le. TToo  iicchh ppoosstt  bbyyłł  ww mmaa  jjuu  nnaajj  cczzęę  śścciieejj  llii  kkee’’oowwaa  -- nnyy,,  aa iinn  nnyy  ––  sshhaa  rree’’oowwaa  nnyy.. na to miast naj bar dziej ko men to wa ny był post na ta lii ha tal skiej, ale o tre ści li fe sty le’owej;)  fej sik. pl wy raź nie tra ci licz bę fa nów i ma  bar dzo  ni skie  za an ga żo wa nie.  To  nie  przy pa dek  –  ostat ni  wpis na wal lu po ja wił się w grud niu 2012 ro ku, po dob nie jak ostat nia pu bli ka cja w ser wi sie.  Najczęściejkomentowanypost Najczęściejlajkowanypost Najczęściejszerowanypost
 37. 37. 38 BLOGI technologiczne Bardzo ciekawie wygląda sytuacja na TTwwiitttteerrzzee.. Mamytugłówneblogi i nazwiskaz branżyz silnągrupąfollo- wersów:jestGrzegorzMarczaki Anty- web, jest Mediafun, Artur Kurasiński i PrzemysławPająk,alesąteżblogerzy, którzy na Facebooku mają znacznie mniej fanów niż obserwujących na Twitterzei niewystępująw pierw- szej piętnastce top blogerów. I tak na przykładw zestawieniu znalazłsięMacKozer,który na Twitterze ma ponad 6 tys.obserwujących,a na Fa- cebooku–niewielepowy- żej 3 tys. fanów; Rafała Hirschana Facebookuśle- dzi ponad 1,3 tys. osób, a na Twitterze – już po- nad 5,9tys.osób. Sytuacjaw serwisieYouTube jest ciekawa, bo w gronie najpopularniejszychkanałówdominu- jąporadnikowe,z recenzjamii testami sprzętu: komputerów, smartfonów, tabletów,konsolii innych.Wśródnich jestzaledwiekilkaszerzejpoświęco- nych technologii: Mediafun (blog o mediach,marketingui internecie), Socjomania(blogo mediachspołecz- nościowych)orazAulaPolska(blog z prezentacjami ze spotkań dla start-upów).Mediafunmaliczbęsub- skrybentów bliską liczby fanów na Facebooku.Wynikatona pewnoze specyfikidziałaniaMaćkaBudzicha, któryjestvlogeremi z założeniako- munikacjęopierana filmach.Toteż sprawia, że Mediafun jako jedyny w omawianejkategoriijestporówny- walniemocnywewszystkichtrzech analizowanychkanałach. Najmocniejszy w tej branży kanał na YT ma Kamil Scheicht, którego subskrybujeponad 73tys.osób.To prawiedwukrotniewięcejniżliczba fanów na największym fanpa- ge’u omawianejgrupyPrzerwanare- klame.pl.Cociekawe,wcaleniejest to najaktywniejszy kanał – zamie- ścił 487 filmów, podczas gdy na przykładVideoTesty.pli Mediafun zamieściły ich po- nad 600. Branża technologie new media jest w porównaniu z dwiema pozostałymi omawianymiw tymraporciekategoriami najsilniejszana Twitterze.Botogłównie ichgrupadocelowakorzystaw Polsce z tego medium społecznościowego. Na Facebookuzaśśrednialiczbafanów w tejkategoriijestznacznie mniejszaniżnaprzykładblo- gerówkulinarnych(pierwszy w tejkategoriiblogKwestia Smaku ma ponad 111 tys., podczasgdypierwszyw ka- tegorii technologie new mediajedynie niewielepo- nad 44tys.fanów)i modo- wych(napierwszymmiejscu Maffashion ze 180 tys. fanów).Na YouTubienajsil- niejsze są blogi modowo- -urodowe.Pierwszapiętnastkanieschodzi poniżej 17 tys. subskrypcji, top blogów technologicznychzaśstanowiątejużpo- wyżej 400subskrypcji,wśródkulinarnych –powyżej390. AletokanałkulinarnyKochamGoto- wać ma najwięcej subskrybujących, boaż 135tys. Branżatechnologie newmediajest w porównaniuz dwiemapozostałymi omawianymiw tymraporciekatego- riaminajsilniejszana Twitterze. Blogi TECHNOLOGICZNE I NOWE MEDIA Anna Mościcka-Miodek
 38. 38. 39 Case BloGi technologiczne ProFile STaTTuSeS FolloWerS FrieNDS liSTeD FavouriTeS Przemysław Pająk 20920 8755 432 207 81 Piotr Grabiec 23363 3116 137 33 7238 Maciej Gajewski 12827 855 940 16 12 Mateusz Nowak 9015 835 555 14 1507 Przemysław Śmit 1762 447 674 18 121 Jakub Kralka 22 306 50 10 456 BartoszMilewski 2850 252 46 12 152 Tomasz Krelke Krela 4719 207 330 8 425 Spider’s Web 0 175 4 3 0 Dawid Kosiński 689 117 93 3 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W arto zwrócić uwagę, że w pierwszej piętnastce na Twitterze jest dwóch blogerów piszących dla serwisu Spider’s Web. Na Facebooku serwis ten ma ponad 13 tys. fanów, na Twitterze jako taki zdobył niewiele ponad 100 obserwujących, a na profilu brak jakiej- kolwiek aktywności. Na Twitterze rządzą jego autorzy: Przemysław Pająk, redaktor naczelny, i Ewa Lalik*, którzy w sumie mają ponad 13,5 tys. obserwujących. To oni również są w tym kanale najbardziej aktywni, odpowiednio: z liczbą ponad 20 tys. i 30 tys. wpisów. Są też inni: Piotr Grabiec, Maciej Gajewski czy Mateusz Nowak. Media społecznościowe to ludzie. Chcemy czerpać wiedzę, być informowanym o tym, co się dzieje, przez naszych znajomych. To ich opinie liczą się dla nas przede wszystkim. Dlatego decyzja, że Spider’s Web na Twitterze to ludzie, a nie marka, jest bardzo dobra. Komunikacja poprzez autorów to też dowód na to, że mamy do czynienia ciągle z blogiem, a nie tylko serwisem pod marką Przemka Pająka. *Od 1. lipca Ewa Lalik nie jest już redaktorem Spidersweb. Anna Mościcka-Miodek
 39. 39. TOP 15 ranking FACEBOOK przerwaNareklame.pl FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 44878 3926 7512 21,431 7,46362 0,193 -0,009 193 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 57 1228 563 16348 6412 3520 -24 164564839674 1 fEJsik / NEwsY O faCEbOOkU FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 31817 -131 3 0,00446 -0,0004 0 - 3 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -3 1 0 0 - 0 - 106427249401818 2 NiEbEzpiECzNik FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 28904 8773 1548 5,75312 -9,751 0164085 -017159 44 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -13 382 -744 2689 -3510 1308 104 176141556820 3 aNtYwEb FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 23531 461 2458 13,76232 -3,04745 0,043747 -0,00237 419 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -41 1375 -522 4096 -157 246 46 76925706435 4 BlOGI technologiczne SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 40. 40. TOP 15 ranking FACEBOOK GaDzEtOMONia.pl FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 20214 273 823 3,417851 1,511804 0,041212 0,012038 115 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 43 206 66 1174 600 52 -6 184267418690 5 MEDiafUN FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 13694 239 1035 7,088288 3,197622 0,097359 0,023714 85 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 27 406 156 1643 797 47 -12 2992153850220 6 spiDErs’s wEb FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 13190 797 1057 8,07438 -5,55849 0,030427 -0,01396 388 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -68 493 -351 1608 -927 53 -77 213595680922 7 Hatalska.COM FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 12877 356 799 6,108909 -0,50896 0,105642 -0,00535 30 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -15 385 95 1159 -422 78 -28 243875962408 8 BlOGI technologiczne SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 41. 41. TOP 15 ranking FACEBOOK GaDziNOwski.pl FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 10367 65 776 5,57524 -8,88776 0,136053 -0,23701 42 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -14 249 -218 1068 -2115 244 -2695 142787695744414 9 sOCJOMaNia FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 9421 322 220 2,425416 -3,63315 0,05463 -0,07965 60 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -39 121 -178 414 -636 15 -50 205801067017 10 świat CzYtNików FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 8401 281 627 7,213035 1,226168 0,145593 0,03806 98 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 0 351 86 1106 206 51 11 181815861862323 11 aDkUCHNi FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 7963 21 71 0,341 - 0,030838 - 2 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 1 7 - 71 - 2 - 289824788422 12 BlOGI technologiczne SII: Social Interaction Index SII2: Social Interaction Index 2 ER: Engagement Rate
 42. 42. TOP 15 ranking FACEBOOK zJaDaMY rEklaMY FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 7317 99 1 0 -0,16942 0 -0,01481 0 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -1 0 -3 0 -32 0 -11 321589641097 13 iNfOsOCialMEDia FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 7127 147 217 2,303226 -1,44326 0,069759 -0,03164 43 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID -13 100 -66 304 -175 15 -62 268187494913 14 likE a GEEk FANI FANI ZMIANA AKTYWNI SII2 SII2 ZMIANA ER ER ZMIANA POST 6596 332 243 3,639255 1,592392 0,103075 0,028824 29 POST ZMIANA COMMENT COMMENT ZMIANA lIKES All lIKES All ZMIANA POST SHARES POST SHARES ZMIANA FACEBOOK ID 0 166 99 387 115 14 -2 117711641581522 15 BlOGI technologiczne TOP POST 219Najczęściej komentowany post KlIKNIJ I ZOBACZ 992Najczęściej lajkowany post KlIKNIJ I ZOBACZ 533Najczęściej szerowany post KlIKNIJ I ZOBACZ
 43. 43. J uż dawno powinniśmy byli wyjść z postrzegania bloge- ratylkoprzezpryzmatstaty- styk jego własnej strony. W wielu przypadkach bloger rozprasza swoją aktywność na wybrane ka- nały social media. w za leż no ści od te ma ty ki blo ga, czy też wy bo ru  spo łecz no ści  mo że  to  być  Twit ter, fa ce bo ok, youTube, In sta gram,  Pin te rest, a w przy pad ku wi de oblo ge rów to też ak tyw no ści zwią za ne z pro wa dze - niem wi de okon fe ren cji na ży wo z wi - dza mi  –  i tu taj  po ja wia ją  się  nie  tyl ko go ogle han go uts, ale też Twitch. tv, ju - stin. tv; mo gą to być tak że wspól ne dys - ku sje po łą czo ne z wi deo na ser wi sach ty pu  Ti ny chat.  com.  Dla cze go  tak  się dzie je? blo ger to coś w ro dza ju ela stycz - ne go kom baj nu mul ti me dial ne go – je go ba zą jest blog na wła snej do me nie lub w ser wi sie  blo go wym,  ale  chęt nie  też wy ko rzy stu je on i te stu je in ne na rzę dzia. Co wię cej, spo łecz ność blo ge ra lu bi te - go ty pu eks pe ry men ty. Czę sto się oka - zu je,  że  na blo gu  nie wie le  się  dzie je, a w tym sa mym cza sie au tor blo ga pro - wa dzi  cią głą  ko mu ni ka cję  na fa ce bo - oku, pu bli ku je i ko men tu je zdję cia przez In sta gram, ozna cza się na ma pie za po - mo cą fo ur squ are, pu bli ku je krót kie sta - tu sy  przez  Twit te ra,  umiesz cza spon ta nicz ne  kil ku se kun do we  wi deo za po mo cą ser wi su Vi ne, a wie czo rem  pro wa dzi swój  pro gram  na ży wo na Twitch. tv. wszyst kie te ak tyw no ści mo gą ge ne - ro wać  ol brzy mie  sta ty - sty ki, a mar ke ter sku pio ny na ana li zie licz by od wie - dzin blo ga ni gdy ich nie do strze że. Co wię cej, po - pu lar ni  twór cy  wi deo na ser wi sie youTube ma - ją cy sta łe kil ku dzie się cio ty sięcz ne oglą - dal no ści do pie ro od nie daw na za kła da ją wła sne blo gi lub two rzą ser wi sy te ma - tycz ne (np. Po li ma ty. pl czy jaRock. pl), a wie lu z nich nie ma ta kich stron w ogó - le, ogra ni cza jąc się tyl ko to youTube’a, fa ce bo oka, cza sem Twit te ra. Dzi siej szy blo ger to in ter ne to wa oso bo - wość, któ ra ma pod rę ką co raz wię cej co raz  lep szych  na rzę dzi  do pu bli ka cji tre ści tek sto wych lub wi deo. Co istot ne, w nie któ rych przy pad kach spo łecz no ści na róż nych  plat for mach  mo gą  się od sie bie bar dzo róż nić – czy tel ni cy mo - je go blo ga wo lą, abym czę ściej pi sał, na - to miast  moi  wi dzo wie  na youTubie nie spe cjal nie  lu bią,  kie dy  od sy łam  ich do tek stów na blo gu. ko lej ny  pa ra doks  to  Łu kasz  ja kó biak  i je go in ter ne to wy talk -show 20m2  Łu ka - sza – stro na http://20me trow.pl/ to tyl ko zakład ka,  sta ty sty ki  na youTubie  (sub skryp cje  i śred nia  oglą dal ność)  wca le nie są im po nu ją ce, a jest prze cież jed nym z naj bar dziej roz po zna wal nych twór ców youTube’a w me diach tra dy cyj - nych oraz po sta cią, któ ra bie rze udział w kam pa niach  re kla mo wych.  we dług  ja kich wskaź ni ków na le ży mie rzyć je go ak tyw ność?  Ten ra port to ko lej na pró ba zmie rze nia się z pro ble mem, jak pa trzeć na pol ską blo gos fe rę. fakt, że blogerStar jest za po - wie dzia ny  ja ko  cy klicz ny,  po zwa la  są - dzić,  że  bę dzie  sta le  udo sko na la ny, a ko lej ne wy ni ki bę dą od zwier cie dla ły te ak tyw no ści,  któ re  wy bie ra ją  blo ge rzy w po szcze gól nych bran żach. mam też na dzie ję,  że  ra port  po zwo li  za rów no blo ge rom, jak i mar ke te rom do strzec, że w blo go wa niu li czy się coś wię cej niż tyl - ko mie sięcz ne uu. www.mediafun.pl Maciej Budzich Dzisiejszy bloger to internetowa osobowość, która ma pod ręką coraz więcej coraz lepszych narzę- dzi do publikacji treści tekstowych lub wideo. “ BlOGI technologiczne
 44. 44. TOP 15 ranking YOU TUBE kaMil sCHEiCHt SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 73475 487 15493849 3,275 0,019 1 2 3 4 MEDiafUN SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 11255 664 6649428 4,095 0,011 wszYstkO O kOMpUtEraCH SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 10241 361 6649428 3,876 0,027 viDEOtEstY.pl SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 10079 687 4592159 3,504 0,01 BlOGI technologiczne ER: Engagement Rate
 45. 45. TOP 15 ranking YOU TUBE kOMpUtErY SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 8748 289 1442926 4,419 0,039 5 6 7 8 tEstY tElEfONów SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 7612 142 7344681 3,867 0,002 MaC abra SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 3366 135 977624 4,242 0,012 tElEsMartfON SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 1856 36 629539 3,763 0,008 BlOGI technologiczne ER: Engagement Rate
 46. 46. tOP 15 ranking yOu tuBE STARTUPTV.Pl suBskRyBujący ILOść fILmów wyśwIEtLEnIa śREdnIa OcEna ER 1400 327 595765 2,009 0,003 9 10 11 12 SOCJOMANIA suBskRyBujący ILOść fILmów wyśwIEtLEnIa śREdnIa OcEna ER 1195 16 13979 3,554 0,095 APPle MATTeRS suBskRyBujący ILOść fILmów wyśwIEtLEnIa śREdnIa OcEna ER 895 30 328003 3,382 0,006 SPRZĘT, PORADNIKI, GRY suBskRyBujący ILOść fILmów wyśwIEtLEnIa śREdnIa OcEna ER 779 63 56266 4,199 0,037 BLOGI technologiczne ER: Engagement Rate
 47. 47. TOP 15 ranking YOU TUBE tHOME.tv SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 767 220 179245 2,807 0,013 13 14 15 aUla pOlska SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 637 47 32660 3,275 0,013 zapYtaJ vC SUBSKRYBUJąCY IlOŚć FIlMóW WYŚWIETlENIA ŚREDNIA OCENA ER 467 46 27399 3,265 0,019 BlOGI technologiczne ER: Engagement Rate
 48. 48. MirEk UsiDUs STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 8625 30478 21806 481 6 TOP 15 ranking TWITTER 1 UsiDUs.pl STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 1316 13539 9173 262 0 2 MEDiafUN STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 4839 13446 520 164 135 3 pawEŁ tkaCzYk STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 8837 13313 1794 144 12 4 przEMYsŁaw paJĄk STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 21406 8968 437 207 83 5 BlOGI technologiczne
 49. 49. GrzEGOrz MarCzak STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 16681 9320 257 195 9 TOP 15 ranking TWITTER 6 MaCkOzEr STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 21494 6647 315 148 31 7 rafaŁ HirsCH STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 22787 6098 154 202 96 8 kaMil sCHEiCHt STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 5044 5306 125 40 230 9 Ewa lalik STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 31349 5294 437 62 308 10 BlOGI technologiczne
 50. 50. krzYsztOf GONCiarz STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 2407 5226 71 22 9 TOP 15 ranking TWITTER 11 DOMiNik ŁaDa STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 11786 4219 354 59 140 12 tHE sEtUp STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 398 4155 48 4 44 13 MYapplE.pl STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 4772 3832 48 86 7 14 piOtr GrabiEC STATUSES FOllOWERS FRIENDS lISTED FAvOURITES 23933 3322 140 34 7522 15 BlOGI technologiczne
 51. 51. SociAll kontakt@sociall.pl www.sociall.pl CheeseCat Sp. z o.o. hello@cheesecat.com www.cheesecat.com Gazeta.pl anmos@agora.pl; natszo@agora.pl www.gazeta.pl

×