Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guía de prácticas y salidas laborales en la UE

709 views

Published on

Guía de la Fundación Galicia Europa. Programas de prácticas y salidas laborales en la Unión Europea y otros organismos internacionales.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guía de prácticas y salidas laborales en la UE

 1. 1. Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea Edición actualizada por Cosmin Gabriel Bolea e María Montoiro Salvado
 2. 2. Edita: Fundación Galicia Europa
 3. 3. A Fundación Galicia Europa é unha institución sen ánimo de lucro e de interese galego creada para a promoción de todas as accións que propicien o achegamento entre Galicia e Europa. Constituída en 1988, aglutina diversas entidades públicas e privadas galegas: Xunta de Galicia, Consorcio Zona Franca de Vigo, Cámaras Galegas de Comercio e as Deputacións da Coruña e Lugo. Esta entidade está aberta á colaboración de todas aquelas institucións representativas da vida económica e social de Galicia que persigan os seus mesmos fins. Os obxectivos da Fundación Galicia Europa pasan por contribuír á formación europea de mozos e profesionais galegos, difundir información de interese para a sociedade galega sobre a Unión Europea, canalizar a xestión de intereses galegos en Europa e promover a cultura e a economía da nosa Comunidade Autónoma no eido europeo a través de diversas actividades, todo isto co propósito de apoiar o desenvolvemento exterior de Galicia. Así mesmo, a Fundación Galicia Europa financia cada ano bolsas dirixidas a estudantes que desexen completar a súa formación académica. En 2012, ascenden a un total de 5 as axudas outorgadas para a realización de actividades formacionais en prácticas na FGE e 1 para a Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Galicia - Norte de Portugal con sede en Vigo. Esta guía quere orientar aos mozos galegos nas saídas laborais tanto na Unión Europea como nas Organizacións Internacionais. Agardamos sexa de moita axuda!
 4. 4. Índice 1 Bolsas da Fundación Galicia Europa ................................................................... 9 2 Bolsas de organismos públicos galegos................................................................. 13 3 Prácticas en Institucións españolas....................................................................... 27 4 Prácticas nas Institucións da UE.......................................................................... 37 5 Traballar nas Institucións da UE.......................................................................... 49 6 Prácticas na Unión Europea e na área internacional............................................. 55 7 Programas de mozos expertos ............................................................................. 81 8 Outras saídas laborais internacionais.................................................................... 91 9 Bolsas de estudos................................................................................................. 97 10 Bolsas e prácticas nas áreas científicas................................................................... 113 11 Idiomas 12 Máis .............................................................................................................. 139 información ............................................................................................... 155
 5. 5. 1 Bolsas da Fundación Galicia Europa
 6. 6. BOLSAS PARA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS NA FGE A Fundación Galicia Europa ten entre os seus fins estatutarios fomentar o achegamento da realidade galega a Europa e potenciar a formación en temas comunitarios. Síntese A FGE concede 6 bolsas a titulados superiores para contribuír á súa especialización neste eido. Catro están destinadas ao seguimento de asuntos relacionados coas institucións comunitarias, tendo como licenciaturas preferentes Dereito, Ciencias Económicas e Empresariais e Ciencias Políticas. As outras dúas prazas resérvanse a licenciados en Ciencias da Comunicación para informar sobre as actividades da Fundación Galicia Europa e sobre a presenza galega en Bruxelas como a integración europea e a súa particular incidencia en Galicia. Estas bolsas repartiranse entre as oficinas belga, compostelá e unha bolsa das reservadas a licenciados en Ciencias da Comunicación gozarase na oficina da Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Galicia Norte de Portugal con sede en Vigo.  Ser nacional dun dos Estados membros da Unión Europea.  Ter nacido en Galicia, ser fillo de galegos ou ter residencia en Galicia dende antes do 31.12.2010. Requisitos  Estar en posesión dun título universitario superior, con posterioridade ao 31.12.2007.  Non ter gozado xa de calquera modalidade de bolsa nas oficinas da Fundación Galicia Europa en convocatorias anteriores.  Cinco bolsas con destino na Fundación Galicia Europa Lugar Hai tres bolsas para a oficina de Bruxelas e dúas para a oficina de Santiago de Compostela. Na oficina de Bruxelas, unha praza está reservada á bolsa de comunicación.  Unha bolsa con destino na AECT Galicia- Norte de Portugal Hai unha bolsa para a sede da AECT Galicia – Norte de Portugal, en Vigo, reservada a Licenciados en Ciencias da Comunicación ou Xornalismo. Prazos de solicitude A solicitude, debidamente cumprimentada, xunto coa documentación citada na convocatoria deberá ser remitida por correo certificado con acuse de recibo ou presentada no rexistro da Fundación Galicia Europa (Rúa dos Feáns, 3C baixo 15706 – Santiago de Compostela), no prazo de 15 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (normalmente entre os meses de outubro e novembro). Para máis información: http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu 10
 7. 7. O proceso de selección dos beneficiarios das bolsas constará de tres fases:              I.- Unha primeira fase de carácter práctico que constará de dúas probas, unha proba práctica relacionada coa materia e outra proba dos idiomas inglés e francés, ata un máximo de 10 puntos.  Soamente os primeiros 60 aspirantes que obteñan a mellor puntuación pasarán a seguinte fase que é a de valoración de méritos académicos e profesionais. Non se valorarán os méritos académicos e profesionais dos aspirantes que non teñan superada a proba práctica. II.- Unha segunda fase de méritos, ata un máximo de 10 puntos.  Proceso de selección Polo que se refire á formación académica e laboral, atenderase ao expediente académico, posgraos, títulos de idiomas e experiencia. III.- Unha terceira fase, ata un máximo de 5 puntos.  Os primeiros 20 aspirantes que obteñan a mellor puntuación no total das dúas fases anteriores, pasarán a unha entrevista na que se valorará a capacidade de adaptación e de traballo en equipo. As bolsas concederanse aos candidatos que obteñan as seis mellores puntuacións globais do proceso de selección tendo sempre en conta as bases da convocatoria. No caso de que algún ou algúns dos concesionarios da bolsa renunciasen á mesma, procederase a conceder esta ao  candidato inmediatamente posterior na lista de reserva resultante do proceso de selección. Duración e contía A duración destas bolsas abrangue o período entre mediados de xaneiro e decembro, excepto a bolsa con destino na AECT a cal abrangue dende mediados de xaneiro a mediados de xullo. A contía para as estadías en Bruxelas é de 14.200€ máis 400€ en concepto de gastos de viaxe, mentres que para Santiago de Compostela é de 12.400€. E para a estadía na AECT en Vigo a contía é de 7.000€. 11
 8. 8. 2 Bolsas de organismos públicos galegos
 9. 9. BOLSAS DE FORMACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA Síntese A mesa do Parlamento de Galicia convoca 10 bolsas formativas co obxecto de realizar unha formación práctica nas materias de arquivo, biblioteca e documentación, comunicación institucional, publicacións e xestión parlamentaria.  Ser nacional dun Estado membro da UE. Requisitos  Posuír as titulacións universitarias que seguen obtidas a partir do 2005-2006: licenciatura en Documentación ou diplomados en Biblioteconomía, licenciados en Ciencias da Comunicación ou en Ciencias Sociais e da Comunicación, licenciatura en Filoloxía Galega ou Tradución e Interpretación no caso de ter escollida como primeira lingua o galego, licenciatura ou diplomatura en Informática, licenciatura en Ciencias Políticas e de Administración ou en Dereito.  Ter nado despois do 31 de decembro do 1981.  Acreditar un bo coñecemento da lingua galega.  Non resultar beneficiario en convocatorias anteriores do Parlamento de Galicia. Lugar Na sede do Parlamento de Galicia. Prazos de solicitude No segundo semestre do ano. A comisión de valoración examinará as solicitudes presentadas e avaliará os méritos acreditados. Proceso de selección Para máis información: http://www.parlamentodegalicia.es/sites/parlamentogalicia/ContenidoGal/pargal_II_Becas.aspx Duración e contía 14 A duración é de 12 meses. A contía mensual é de 1.000 euros.
 10. 10. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN: BOLSAS DE FORMACIÓN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DO CENTRO RAMÓN PIÑEIRO Síntese A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia convoca 8 bolsas de formación nos proxectos concretos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.  Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea. Requisitos  Estar en posesión do título de licenciado e ter rematado no curso académico 2004-2005 ou posterior.  Acreditar un bo coñecemento da lingua galega.  Non resultar beneficiario en concursos anteriores ou contratos no centro Ramón Piñeiro. Lugar No centro Ramón Piñeiro. Prazos de solicitude Dun mes ao seguinte a publicación da convocatoria. Proceso de selección Para máis información: http://www.cirp.es/inf2/bolsas.html Duración e contía A duración é de 2 anos. A contía mensual é de 990 euros. 15
 11. 11. CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO Síntese Debido á importancia do sector turístico para a nosa economía cómpre formar expertos no sector que ofrezan apoio á captación de demanda turística. Con este fin convócanse bolsas para a realización de prácticas en oficinas de turismo no estranxeiro.  Ser nacional español ou dun país membro da Unión Europea.  Licenciado ou diplomado en Turismo. Requisitos  Ter rematado a licenciatura nos tres anos inmediatamente anteriores á solicitude.  Dominio oral e escrito da lingua do país de destino.  Non ter realizado esta bolsa con anterioridade. Lugar Prazos de solicitude Os beneficiarios desenvolverán as súas funcións nas Oficinas Españolas de Turismo das seguintes cidades: París, Zürich, Nova York, Londres, Frankfurt, Roma e Lisboa. Convocatoria que xeralmente se publica no DOG na primeira metade do ano. http://culturaeturismo.xunta.es/ Proceso de selección Duración e contía 16 Unha comisión avaliadora examinará todas as solicitudes presentadas e os méritos acreditados. Ademais realizará unha entrevista persoal e probas escritas e orais de idioma segundo o destino. Existe un temario adxunto á convocatoria. As prácticas contarán cun período de formación dun mes en Galicia e con prácticas no estranxeiro, cunha duración aproximada de 11 meses. A contía das bolsas queda por determinar.
 12. 12. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA: D.X. I+D+I Síntese A Dirección Xeral de I+D+i convoca bolsas para a realización de actividades relativas ao Programa de Recursos Humanos (RHS) do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.  Presentar a solicitude segundo o anexo á convocatoria. Requisitos  Ser titulado superior.  Carta de invitación do centro onde se vai desenvolver o traballo.  Plan do traballo de investigación. Lugar Prazos de solicitude Os beneficiarios desenvolverán as súas funcións en centros no estranxeiro ou oficinas españolas fóra da Comunidade Autónoma. Convócanse xeralmente no segundo trimestre do ano (DOG). http://economiaeindustria.xunta.es Proceso de selección Unha comisión avaliadora examinará todas as solicitudes presentadas e os méritos acreditados. Duración e contía As estadías terán unha duración diferente segundo o programa no que se enmarcan (de 1 a 12 meses). A contía da axuda variará segundo o país de destino. 17
 13. 13. CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR: D. X. XUVENTUDE Síntese A Dirección Xeral de Xuventude convoca anualmente prazas en campos de traballo no estranxeiro. Os campos de traballo son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos.  Presentar a solicitude segundo a convocatoria. Requisitos  Ser maior de idade.  Posuír a nacionalidade dun dos Estados membros da UE. Lugar Prazos de solicitude Proceso de selección Duración e contía 18 Ver lista de campos de traballo na convocatoria. Convocatoria que xeralmente se realiza no primeiro semestre do ano. http://injuve.es/injuve/contenidos.item.action?id=317290247 Máis información na Dirección Xeral de Xuventude: http://xuventude.xunta.es Unha duración de dúas semanas de media. O prezo será aproximadamente de 70 euros.
 14. 14. CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR: D. X. XUVENTUDE Síntese O programa galego de mobilidade “A xuventude no Mundo” pretende que os mozos/as de Galicia poidan coñecer outras rexións europeas e medios de vida diferentes, relacionándose durante unha semana con mozos/ as doutros territorios.  Ter entre 18 e 30 anos.  Ser residente en Galicia. Requisitos  Cubrir debidamente o impreso de inscrición.  Pagar a cota correspondente. Lugar Varios destinos en Italia, Francia, Portugal, República Checa, Hungría, Moldavia, Armenia, Rusia, Xapón, Arxentina, Colombia e Chile. Prazos de solicitude Xeralmente durante o primeiro trimestre do ano. Admisión de solicitudes segundo a orde de chegada. Proceso de selección http://xuventude.xunta.es/ http://xuventude.xunta.es/programas-eu.html http://xuventude.xunta.es/ensino-e-bolsas.html Duración e contía Terán unha duración dunha semana. O prezo varía en función do destino elixido pero, en todo caso, haberá descontos do 25% para os posuidores do Carné Xove. 19
 15. 15. BOLSA PARA COLABORAR NO PROGRAMA FORMATIVO DE CULTURA E XORNALISMO DA DEPUTACIÓN DE LUGO Síntese Requisitos  Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea;  Estar en posesión da titulación académica requirida;  Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento (nivel 2) mediante título oficial  Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda no momento da notificación;  Non ter sido separado/a do servizo de ningunha administración ou institución como consecuencia de expediente disciplinario;  As demáis establecidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, e aplicables no presente caso. Lugar Deputación de Lugo Prazos de solicitude Último semestre do ano. Proceso de selección Expediente académico: ata un máximo de 5 puntos. Currículo Vitae da persoa solicitante, experiencia investigadora: ata un máximo de 5 puntos. Experiencia laboral en materia de Xornalismo e Cultura: ata un máximo de 5 puntos. Entrevista persoal: ata un máximo de 5 puntos. A Comisión de Valoración Técnica non terá en conta aqueles méritos alegados polas persoas solicitantes, e que non estean acreditados documentalmente. En caso de empate terase en conta (por esta orde): o expediente académico, o Currículo Vitae e a experiencia laboral en materia de Cultura e Xornalismo. Mais información: http://www.deputacionlugo.org Duración e contía 20 A área de Cultura e Turismo, Ensino, Normalización Lingüística e Patrimonio Histórico da Deputación Provincial de Lugo, é o órgano da Administración provincial que ten atribuídas as competencias en materia cultural, de patrimonio histórico - artístico, de turismo, de normalización lingüística e do ensino. A finalidade das bolsas é impulsar unha mellora no coñecemento e na conservación dos bens culturais e para contribuír á promoción e á difusión do rico patrimonio cultural existente na comunidade. A duración da bolsa e de 12 meses e a contía e de 14.414,12 euros en total.
 16. 16. BOLSAS FORMATIVAS EN MATERIA DE XESTIÓN CULTURAL E EN MATERIA DE TEATRO CULTURAL DA DEPUTACIÓN DE LUGO Síntese A área de Cultura, Turismo, Ensino, Normalización Lingüística e Patrimonio Histórico da Deputación Provincial de Lugo, é o órgano da Administración provincial que ten atribuídas as competencias en materia cultural, turística, de patrimonio histórico - artístico, de normalización lingüística e de ensino. A finalidade das bolsas é impulsar unha mellora no coñecemento e na conservación dos bens culturais e para contribuír á promoción e á difusión do rico patrimonio cultural existente na comunidade.  Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea  Estar en posesión da titulación académica requirida  Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento (nivel 2) mediante título oficial Requisitos  Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda no momento da notificación k) Non ter sido separado/a do servizo de ningunha administración ou institución como consecuencia de expediente disciplinario  As demáis establecidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, e aplicables no presente caso. Máis información: http://www.deputacionlugo.org Lugar Deputación de Lugo Prazos de solicitude Último semestre do ano. Proceso de selección Valóranse: Expediente académico, Currículo Vitae da persoa solicitante, experiencia investigadora, experiencia laboral, entrevista persoal. Duración e contía A duración da bolsa e de 12 meses e a contía e de 14.414,12 euros en total cada unha. 21
 17. 17. BOLSAS PARA LICENCIADOS EN HISTORIA, CON DESTINO AO SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Síntese Estas bases regulan o procedemento a seguir para a concesión de catro bolsas, que teñen por obxecto a realización de tarefas relacionadas coa arquivística, inventariado e catalogación, especialmente de arquivos gráficos, fotografía, gravado- estampado e tarxeta postal.  Estar en posesión do título de licenciado/a en Historia ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias. Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da Unión Europea.  Estar en posesión do título de Licenciado/a en Historia ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias. Requisitos  Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.  Non estar incapacitado fisicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade obxecto da bolsa.  Non ter sido beneficiario/a de bolsa na Deputación Provincial de Pontevedra Máis información: http://www.depontevedra.es Lugar Prazos de solicitude Último semestre do ano. Proceso de selección Valóranse: Currículo Vitae da persoa solicitante, experiencia investigadora, experiencia laboral. Duración e contía 22 Deputación de Pontevedra A duración das bolsa e de 12 meses e a contía e de 1.200 euros mensuais cada unha.
 18. 18. BOLSAS DE COLABORACIÓN NAS OFICINAS DE TURISMO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA Síntese Bolsas de colaboración para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo da provincia de Pontevedra.  Ser membro dun país da Unión Europea e residente en España. Requisitos  Estar en posesión do título de diplomado en turismo, graduado en turismo ou técnico superior de información e comercialización turística no momento da convocatoria de selección. A titulación deberá ser obtida no ano 2003 ou con posterioridade a esta data.  Valorarase o coñecemento de idiomas. Lugar Oficinas de Turismo da provincia de Pontevedra. Prazos de solicitude Ao longo do ano en función da necesidade das Oficinas de Turismo. Proceso de selección Duración e contía Para máis información: http://www.riasbaixas.depo.es/web2009/index.php?idMenu=1&idIdioma=1&int1=75&int2=244 A duración dependerá en función das necesidades das Oficinas de Turismo, e a contía media fixada estimada será de 7,5€ a hora. 23
 19. 19. BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN OFICINAS DE INFORMACIÓN E SERVIZOS TURÍSTICOS DO CONCELLO DE VIGO Síntese O Concello de Vigo convoca 10 bolsas de prácticas nas Oficinas de Información e Servizos turísticos do Concello de Vigo Requisitos Poderán optar ás bolsas de prácticas os/as Técnicos Superiores en Información e Comercialización Turística, así como os Diplomados/as en Empresas e Actividades Turísticas. A titulación deberá ser, cando menos, obtida no ano 2000 ou con posterioridade á esta data. Só poderán concorrer a esta convocatoria os/as solicitantes que reúnan estas condicións e sempre que nacesen con posterioridade ao 31 de decembro de 1978. Lugar Concello de Vigo Prazos de solicitude Segundo semestre do ano. O proceso de selección consiste nun exame e unha entrevista persoal.  Proceso de selección Para máis información consulten : http://hoxe.vigo.org/ Duración e contía 24 Concederanse 4 bolsas para o período comprendido entre o 16 de novembro de 2011 e o 15 de novembro de 2012 (4 bolsas x 12 meses x 900€/mes= 43.200€). Cada bolsa está dotada con 10.800€. Así mesmo, concederanse 6 bolsas para o período comprendido entre o 1 de abril e o 31 de outubro de 2012, coincidindo coa temporada alta turística (6 bolsas x 7 meses x 900€/mes= 37.800€).
 20. 20. BOLSA PARA REALIZAR PRÁCTICAS NA MEDIATECA DO GRILO DO CONCELLO DE TEO Síntese O Concello de Teo convoca unha bolsa para realizar prácticas na biblioteca municipal da Mediateca do Grilo dirixida a titulados universitarios. Requisitos Poderán participar na convocatoria as/os titulados universitarios licenciados en Historia e licenciados en Biblioteconomía e Documentación que rematasen os seus estudos con posterioridade ao primeiro de xaneiro do 2007. Lugar As/os solicitantes deberán presentar a súa instancia de solicitude, acompañada da documentación pertinente, no Rexistro Xeral do Concello de Teo. Prazos de solicitude Primeira metade do ano. Proceso de selección A solicitude ten que ir acompañada da información sobre os datos académicos, fotocopia do DNI, Currículo Vitae e unha memoria na que se expoñan os motivos que levan a realizar a solicitude, así como unha proposta de actividades e animación para o centro no que se desenvolverán as prácticas, na Mediateca do Grilo (Cacheiras). Máis información: http://www.concellodeteo.com Duración e contía A bolsa ten unha duración de doce meses. 25
 21. 21. BOLSAS DE COLABORACIÓN DO CONSELLO DE CULTURA Síntese Bolsas de colaboración en proxecto de investigación concretos que están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.  Ser licenciado, diplomado ou ter estudos de grao superior nas seguintes áreas: filoloxía galega, biblioteconomía e documentación, técnico de imaxe e son. E non ter transcorrido máis de 5 anos dende a finalización de ditos estudos. Requisitos  Acreditar o coñecement o da lingua galega ou o certificado Celga 4.  Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa do Consello da Cultura Galega durante un prazo superior a 12 meses. Lugar Prazos de solicitude No segundo trimestre do ano. Proceso de selección Farase unha valoración en función dos expedientes recibidos. A xerencia do Consello será a encargada de levar a instrución do procedemento. Para máis información: http://consellodacultura.org/ Duración e contía 26 Na sede do Consello da Cultura Galega. A duración destas bolsas abranguerá un período de 6 meses, cunha asignación mensual de 850 euros máis un seguro de asistencia médica e seguro combinado de accidentes.
 22. 22. 3 Prácticas en institucións españolas
 23. 23. BOLSAS DE FORMACIÓN XURÍDICA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Síntese As bolsas teñen por obxecto a formación teórico- práctica en tarefas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional.  Estar en posesión do titulo de licenciado en Dereito ou un título doutro país que acredite unha formación xurídica equivalente. Requisitos  Ter rematado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2006.  Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas. Lugar Na sede do Tribunal Constitucional. Prazos de solicitude Segundo semestre do ano. Proceso de selección Duración e contía 28 Para máis información: http://www.ciemat.es/ A duración máxima prevista é de 12 meses, con posibilidade de prórroga de ata un máximo de 6 meses, se fose conveniente para o programa de formación. A contía mensual prevista é de 965,70 euros mensuais.
 24. 24. BOLSAS DE FORMACIÓN DO SENADO Síntese O Senado convoca 15 bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, dirixidas a mozos titulados que desexen especilizarse nestes eidos.  Posuír a titulación oficial universitaria en biblioteconomía e documentación.  Ter nado con posterioridade ao 1 de xaneiro do 1983. Requisitos  Acreditar ter cursado estudos en materias arquivísticas, bibliotecarias ou documentais durante polo menos 200 horas lectivas.  Non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do Senado excepto os substitutos que houberan accedido a mesma dentro do último semestre do 2011. Lugar Sede do Senado (Madrid). Prazos de solicitude Segundo semestre do ano. Proceso de selección Duración e contía O proceso de selección será dirixido pola mesa do Senado. Para máis información: http://www.senado.es/inforpractic/index.html A duración máxima é dun ano improrrogable. A contía mensual é de 800 euros. 29
 25. 25. BOLSAS DE FORMACIÓN DE POSGRADUADOS NO BOE Síntese A Dirección da Axencia Estatal BOE convoca bolsas para a realización de actividades de formación en tratamento e difusión da documentación xurídica e os fondos documentais para titulados universitarios.  Posuír a nacionalidade española ou ben nacional dun Estado membro da Unión Europea, con residencia en territorio español, na data de inicio de bolsa. Requisitos  Posuír un título universitario de segundo ciclo ou licenciado, obtido no ano 2006 ou posteriores.  Formación específica en materias bibliotecarias e de xestión documental. Lugar Na Axencia Estatal do Boletín Oficial do Estado. Prazos de solicitude Segundo semestre do ano. Proceso de selección Duración e contía 30 Para máis información: http://www.boe.es/aeboe/ A duración prevista é de 12 meses prorrogables por outros 12 meses, previa solicitude, con tres meses de antelación a que se cumpra o primeiro período. A contía mensual prevista é de 965,70 euros mensuais.
 26. 26. BOLSAS DE COLABORACIÓN COA DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO INTERIOR Síntese O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio convoca 4 bolsas de colaboración para titulados superiores de calquera grao ou carreira universitaria co obxectivo de contribuír á formación de profesionais no eido da actividade comercial e a súa contorna.  Posuír a nacionalidade española. Requisitos  Ter unha idade non superior aos 28 anos na data da convocatoria.  Estar en posesión de calquera titulación universitaria superior. Lugar Nas dependencias da Dirección Xeral de Comercio Interior do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio en Madrid. Prazos de solicitude Segundo semestre do ano. Proceso de selección Duración e contía Para máis información: https://sede.mityc.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/colaboracion-comercio.aspx A duración máxima é de 10 meses e conta cunha asignación mensual de 1037,5 euros. 31
 27. 27. BOLSAS “TURISMO DE ESPAÑA” Síntese O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio convoca bolsas para realizar prácticas profesionais e de investigación turística nas Oficinas Españolas de Turismo no Estranxeiro. Requisitos  Ter nacionalidade española  Dispor dunha licenciatura universitaria (calquera licenciatura), ou ben dispor dunha diplomatura en Turismo, Ciencias Económicas e Empresariais, Marketing, Socioloxía e Xestión e Administración Pública. Ditas titulacións deberon superarse con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2008 e antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes.  Ter unha nota media mínima de 1,6 sobre 4, nas cualificacións finais dos estudos que se aleguen para concorrer á bolsa.  Non ter obtido con anterioridade ningunha bolsa «Turismo de España», nin ter obtido nos tres anos anteriores ao desta convocatoria unha bolsa para unha finalidade similar.  Posuír un elevado coñecemento de inglés e dominio do idioma do país no que estea situada a oficina de turismo no estranxeiro. Lugar Nas Oficinas de Turismo Españolas no Estranxeiro: • Europa: Berlín, Bruxelas, Copenhague, Dublín, Düsseldorf, Estocolmo, Frankfurt, Helsinki, A Haia, Lisboa, Londres, Milán, Moscova, Múnic, Oslo, París, Roma, Varsovia, Viena, Zürich. • Rexión Asia- Pacífico: Singapur, Cantón. • Norteamérica: Chicago, Os Ánxeles, Miami, México, Nova York, Toronto. • Sudamérica: Bos Aires, San Paulo. Prazos de solicitude Segundo semestre do ano. Proceso de selección A ordenación e instrución do procedemento estará a cargo da Dirección Xeral de TURESPAÑA e convocará aos candidatos a unha entrevista persoal. Para máis información: http://www.minetur.gob.es/es-ES/AyudasPublicas/Paginas/Turismobecas.aspx Duración e contía 32 Depende do lugar onde estea situada a oficina. De tratarse de Europa occidental e Varsovia a contía anual prevista é de 48.000 euros. Mentres que no resto de rexións a contía anual prevista é de 62.000 euros. A duración máxima prevista é de dous anos.
 28. 28. BOLSAS DE FORMACIÓN NO CENTRO DE INVESTIGACIÓNS SOCIOLÓXICAS Síntese Formación de posgraduados nos métodos e técnicas utilizados na investigación social aplicada a través da participación nas tarefas de investigación e actividades formativas do CIS.  Ter nacionalidade española ou ben ter residencia legal en España. Requisitos  Título de graduado ou licenciado ou título estranxeiro homologado, obtido dentro dos 4 anos anteriores á data de publicación da convocatoria. Cualificación media de, polo menos, 1,8.  Non poderá solicitar a bolsa quen, con anterioridade a esta convocatoria, fora adxudicatario doutra bolsa de formación para posgraduados no Centro de Investigacións Sociolóxicas. Lugar No Centro de Investigacións Sociolóxicas. Prazos de solicitude 15 días naturais dende a súa publicación no BOE. A publicación está prevista para o segundo semestre do ano. Proceso de selección Publicarase na páxina web do Centro de Investigacións Sociolóxicas a lista cos nomes e apelidos dos beneficiarios e suplentes seleccionados. Para máis información: http://www.cis.es/opencms/GA/6_formacion/BecasFormacion/ Duración e contía A duración máxima é dun ano. A dotación anual de cada unha das bolsas é de 12.190 €. 33
 29. 29. BOLSAS DE FORMACIÓN NO MUSEO NACIONAL DO PRADO Síntese Requisitos O Museo Nacional do Prado convoca dúas bolsas para mozos titulados interesados en participar en proxectos de formación especializada e investigación das áreas do museo.  Titulación ou grao en Historia da Arte, obtido a partir do 2006.  Posuír unha nota media do expediente de como mínimo un 7 sobre 10. Lugar No Museo Nacional do Prado (Madrid). Prazos de solicitude Primeiro trimestre do ano. Proceso de selección Duración e contía 34 Para máis información: http://www.museodelprado.es/empleolicitaciones/becas/becas-resolucion-de-11-de-enero-de-2012/ A duración é dun ano, coa posibilidade de prorrogarse por unha anualidade máis. A contía anual de cada unha das bolsas é de 18.000 euros.
 30. 30. BOLSAS DE FORMACIÓN NO MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE RAÍÑA SOFÍA Síntese O Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía convoca bolsas de investigación, coordinación-formación e formación en materias e actividades da competencia do museo. Requisitos  Estar en posesión do título académico correspondente en función da categoría de bolsa: Titulación de posgrao con especialización en Historia da Arte, licenciatura en Xeografía e Historia ou en Historia da Arte, licenciatura en Humanidades ou en Comunicación Audiovisual, diplomatura pola Escola Superior de Conservación-Restauración coa especialidade de Pintura, ou ben licenciatura en Biblioteconomía e Documentación. Lugar Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía (Madrid). Prazos de solicitude Segundo semestre do ano. Proceso de selección A presentación das solicitudes realizarase nos 15 días naturais seguintes á publicación da súa convocatoria no BOE. Para máis información: http://www.museoreinasofia.es/museo/empleo.html Duración e contía A duración máxima é de 12 meses. A contía anual prevista é de 19.000 euros. 35
 31. 31. 4 Prácticas en institucións da UE
 32. 32. PARLAMENTO EUROPEO Síntese O Parlamento Europeo ofrece varias modalidades de bolsas de prácticas e visitas de estudos no seo da súa Secretaría Xeral co fin de que os titulados poidan familiarizarse co funcionamento da UE. Estas prácticas poden ser remuneradas ou non, sendo as máis coñecidas as Bolsas Schuman (opción xeral e opción xornalismo). Requisitos  Titulado universitario.  Acreditar un documento substancial escrito para a opción xeral ou ben demostrar a experiencia profesional para a opción xornalismo.  Acreditar un bo coñecemento dalgunha das linguas de traballo comunitarias ademais da materna.  maior de idade no momento do inicio das prácticas. Ser  Posuír a nacionalidade dun Estado membro da UE.  Non ter realizado outro período de prácticas nunha institución comunitaria. Lugar Sedes do Parlamento Europeo: Bruxelas, Estrasburgo ou Luxemburgo. Prazos de solicitude  as prácticas remuneradas entre o 1 de marzo e o 1 de xullo a solicitude debe enviarse entre o 15 de Para agosto e o 15 de outubro.  as prácticas remuneradas entre o un de outubro e o un de febreiro a solicitude debe enviarse entre o Para 15 de marzo e o 15 de maio.  as prácticas non remuneradas do 1 de xaneiro ao 30 de abril a solicitude debe enviarse entre o 1 de Para agosto e o 1 de outubro do ano anterior.  Para as prácticas non remuneradas entre o 1 de maio e o 31 de agosto, a candidatura mandarase entre o 1 de decembro do ano anterior e o 1 de febreiro do ano en curso.  as prácticas non remuneradas do 1 de setembro ao 31 de decembro, o prazo abrangue do 1 de abril ao Para 1 de xuño. Proceso de selección Duración e contía 38 Toda a información sobre os distintos tipos de prácticas do Parlamento en: http://www.europarl.europa.eu/ A duración das bolsas remuneradas será dun máximo de 5 meses e a duración das non remuneradas será dun máximo de 4 meses.
 33. 33. COMISIÓN EUROPEA Síntese A Comisión Europea concede cada ano, en dous períodos de cinco meses, máis de 600 bolsas de prácticas. As estadías abordan eidos tan variados como economía, xornalismo, tradución, dereito, etc. e os bolseiros farán tarefas moi similares ás realizadas polos funcionarios das institucións comunitarias.  Titulado universitario. Requisitos  Acreditar un bo coñecemento dalgunha das linguas de traballo comunitarias (inglés, francés ou alemán) ademais da materna.  Non ter realizado outro período de prácticas nunha institución comunitaria (remunerado ou non) superior a 6 semanas. Lugar Prazos de solicitude Direccións Xerais da Comisión: Bruxelas ou Luxemburgo.  realizar prácticas de marzo a xullo, a solicitude remitirase entre o 1 de xullo e o 1 de setembro do ano Para anterior;  as prácticas de outubro a febreiro enviaranse as candidaturas durante o mes de xaneiro. Para Proceso de selección Cómpre estar moi atento ás datas de recepción da documentación para os períodos de prácticas, xa que poden variar, e á publicación do Blue Book, a lista virtual onde se recollen todos os candidatos preseleccionados. Máis información: http://ec.europa.eu/stages/ Duración e contía A duración destas bolsas será dun máximo de 5 meses, cunha contía de 1.071,19€ mensuais para as remuneradas máis gastos de desprazamento. 39
 34. 34. CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA Síntese O Consello da Unión Europea ofrece prácticas para aqueles mozos que posúan un título, ou equivalente dun primeiro ciclo universitario.  Titulado universitario. Requisitos  Acreditar un bo coñecemento do inglés e/ou francés.  Non ter realizado outro período de prácticas nunha institución comunitaria superior a 8 semanas.  Non ser maior de trinta anos. Lugar Bruxelas. Prazos de solicitude Hai dous períodos de prácticas: do 1 de febreiro ao 30 de xuño, e do 1 de setembro ao 31 de xaneiro. As candidaturas deben enviarse entre o 6 de xuño e o 31 de agosto do ano anterior. As solicitudes serán examinadas entre setembro e xaneiro e o Consello contactará directamente cos candidatos seleccionados. Proceso de selección Máis información: http://www.consilium.europa.eu ** O Consello recibiu o último ano unhas 1.800 peticións para 95 prazas. Duración e contía 40 A duración destas bolsas será dun máximo de 5 meses, cunha remuneración segundo a dispoñibilidade orzamentaria.
 35. 35. COMITÉ DAS REXIÓNS (CDR) Síntese O Comité das Rexións ofrece dúas veces por ano períodos de prácticas remunerados de cinco meses a titulados universitarios. Ademais, o CdR ofrece a posibilidade de realizar visitas de estudos, non remuneradas, cunha duración máxima de catro meses.  Titulado universitario.  nacional dun Estado membro da UE ou dun Estado candidato oficial para a adhesión. Ser Requisitos  Acreditar un bo coñecemento dalgunha das linguas de traballo comunitarias ( inglés ou francés) ademais da materna.  Non ter realizado outro período de prácticas nunha institución comunitaria superior a 8 semanas. Lugar Bruxelas.  as prácticas do 16 de febreiro ao 15 de xullo: candidaturas do 1 de abril ata o 30 de setembro; Para Prazos de solicitude  as estadías do 16 de setembro ao de 15 febreiro: solicitudes do 1 de outubro ao 31 de marzo. Para As visitas de estudos pódense solicitar en calquera época do ano e por iniciativa propia. Máis información: Proceso de selección http://cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx ** O Comité das Rexións adoita recibir unhas 1.600 peticións para 20 prazas. Duración e contía A duración destas bolsas será dun máximo de 5 meses, cunha remuneración mensual de 1.000€. 41
 36. 36. COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL (CES) Síntese O Comité Económico e Social ofrece dúas veces por ano períodos de prácticas remunerados a titulados universitarios.  Titulado universitario. Requisitos  Acreditar un bo coñecemento dalgunha das linguas de traballo comunitarias ademais da materna.  Non ter realizado outro período de prácticas nunha institución comunitaria.  Coñecemento acreditado dalgún dos eidos de traballo do CES. Lugar Prazos de solicitude Bruxelas  as prácticas do 16 de febreiro ao 15 de xullo: candidaturas do 1 de abril ata o 30 de setembro. Para  as prácticas do 16 de setembro ao 15 de febreiro: candidaturas do 1 de outubro ao 31 de marzo. Para Máis información: Proceso de selección http://www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp **O Comité adoita recibir entre 800 e 1000 solicitudes para 15 prazas. Duración e contía 42 A duración destas bolsas será dun máximo de 5 meses, cunha remuneración a determinar pola institución máis gastos de desprazamento.
 37. 37. O VALEDOR DO POBO EUROPEO Síntese O Valedor do Pobo Europeo ofrece prácticas dúas veces ao ano sobre todo para perfís de avogado. Comezan o 1 de setembro e o 1 de xaneiro de cada ano. Requisitos Os bolseiros da Oficina do Valedor do Pobo deben dominar o inglés. As solicitudes deberán remitirse xa que neste idioma e, por idénticas razóns, a documentación relativa á solicitude de prácticas estará dispoñible só en inglés. Lugar Estrasburgo, Francia Prazos de solicitude Durante todo o ano Proceso de selección Duración e contía Máis información en: http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/rules.htm A duración e de 4 a 12 meses e a contía e de 1.200 a 1.400 euros mensuais. 43
 38. 38. TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA Síntese O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para realizar prácticas remuneradas, dunha duración máxima de cinco meses. As prácticas desenvólvense principalmente na Dirección de Investigación e Documentación, no Servizo de Prensa e Información, na Dirección Xeral de Tradución e na Dirección de Interpretación. Requisitos Os candidatos, que han de posuír un título universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade Dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de Intérprete de Conferencias. Lugar Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo. Hai dous períodos de prácticas: Prazos de solicitude  1 de marzo ao 31 de xullo (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de setembro) do  1 de outubro ao 28 de febreiro (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de abril). do Proceso de selección Duración e contía 44 Máis información en: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales A duración é de 10 ata 12 semanas.
 39. 39. BANCO CENTRAL EUROPEO Síntese O Banco Central Europeo ofrece a posibilidade de realizar prácticas na súa sede a estudantes que obtiveron como mínimo a licenciatura ata o doutoramento. Teñen preferencia estudantes coas seguintes áreas: económicas, administración de empresas, estatística, dereito, recursos humanos e tradución. Os solicitantes deben cumprir os seguintes requisitos: Requisitos  máis de 18 anos e ter coñecementos avanzados de inglés e doutro idioma oficial da UE; Ter  cidadán dun dos países da UE ou dun dos países candidatos; Ser  como mínimo licenciado e ter unha experiencia profesional de mínimo 12 meses. Ser Lugar Frankfurt, Alemaña. Prazos de solicitude O prazo para solicitar estas prácticas esta aberto todo o ano, pero periodicamente publícase a listaxe dos postos vacantes. A primeira entrevista é telefónica. Proceso de selección Duración e contía Máis información en: http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html A duración nunha primeira instancia é de entre 3 e 6 meses prorrogable ata 12 meses. O importe está comprendido entre os 950 euros e 1.800 euros ao mes segundo as tarefas a desenvolver. 45
 40. 40. O CONSELLO DE CONTAS DA UNIÓN EUROPEA Síntese O Consello de Contas da UE organiza durante todo o ano cursos prácticos de formación nos ámbitos relacionados coas súas actividades. Porén, debido as restricións orzamentarias, o número de cursos de prácticas é moi limitado.  Posuír a nacionalidade dun dos Estados membros da Unión Europea, salvo excepción da A.F.P.N.; Requisitos  Posuír unha titulación recoñecida de nivel universitario que permita o acceso á categoría AD comunitaria, ou realizar polo menos catro semestres de estudos universitarios nun ámbito de interese para o Tribunal;  Desexar adquirir unha formación práctica relacionada con algún dos ámbitos de actividade do Tribunal de Contas;  Non participar nun curso de prácticas no Tribunal;  Garantir o principio do respecto dunha distribución xeográfica o máis ampla posible; Lugar Luxemburgo Prazos de solicitude Durante todo o ano, as solicitudes envíanse vía telemática. Proceso de selección Duración e contía 46 Máis información en: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Traineeship A duración das prácticas e de 5 meses e o importe e de 1.120 euros mensuais.
 41. 41. AXENCIAS EUROPEAS Síntese As Axencias Europeas son uns organismos regulados polo Dereito Público Europeo, distinto das institucións da UE e con personalidade xurídica propia. Créase co obxectivo de realizar tarefas moi técnicas ou de índole científica. Tamén dispoñen de períodos de prácticas independentes dos convocados pola Comisión Europea.  Titulado universitario Requisitos  Acreditar un bo coñecemento dalgunha das linguas de traballo comunitaria ademais da materna  Non ter realizado outro período de prácticas nesa Axencia Lugar Nas sedes das distintas Axencias Europeas. Prazos de solicitude Varía en función da Axencia. Proceso de selección Duración e contía Máis información en: http://europa.eu/agencies/inyourcountry/index_es.htm A duración das prácticas e o importe varía en función da Axencia. 47
 42. 42. 5 Traballar nas institucións da UE
 43. 43. FUNCIONARIOS DA UNIÓN EUROPEA Síntese Os funcionarios da Unión Europea desempeñan un posto de traballo permanente nalgunha das súas institucións, órganos ou organismos. O acceso á condición de funcionario europeo realízase unha vez superados os procesos de selección que organiza a Oficina de Selección do Persoal das Comunidades Europeas (EPSO), publicitados na súa web e no Diario Oficial da Unión Europea. Requisitos En cada convocatoria determínase o eido funcional de actividade que corresponderá aos candidatos así como os requisitos de participación. De acordo co vixente estatuto, existen dúas categorías principais de funcionarios: Administradores (AD) e Asistentes (AST). Lugar Institucións, Axencias e organismos da Unión Europea. Publicación de Convocatorias Proceso de selección 50 Oficina Europea de Selección do Persoal (EPSO). http://europa.eu/epso/index_es.htm No caso de superar todas as fases do proceso de selección, o candidato é incluído nunha lista de reserva a partir da cal se procederá ás futuras contratacións, sen que o feito de estar na lista implique ningún dereito á súa contratación.
 44. 44. AXENTES CONTRACTUAIS Síntese Os Axentes Contractuais son persoal externo que traballa para algunha das institucións, órganos ou organismos da UE. Para ser seleccionado como Axente Contractual requírese unha determinada titulación segundo o Grupo de Funcións. Existen 4 grupos de funcións posibles: Postos Grupo I: Tarefas manuais e auxiliares de apoio administrativo. Grupo II: Tarefas de oficina e secretaría, de xestión administrativa, etc. Grupo III: Tarefas técnicas de execución, redacción, contabilidade, etc. Grupo IV: Tarefas técnicas de dirección, concepción e análise, lingüísticas, etc. Lugar Institucións, Axencias e organismos da Unión Europea. Publicación de convocatorias Oficina Europea de Selección do Persoal (EPSO). Proceso de selección http://europa.eu/epso/index_es.htm Para poder ser un Axente Contractual debe superarse o correspondente proceso de selección convocado pola Oficina Permanente de Selección do Persoal (EPSO). 51
 45. 45. EMPREGO NA UE RESERVADO A FUNCIONARIOS OU PERSOAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS Síntese Requisitos As institucións comunitarias ofrecen diferentes posibilidades para acoller por un determinado período a funcionarios ou persoal laboral procedente das administracións públicas e que conten co pleno apoio financeiro por parte das administracións das que proveñen.  funcionario ou persoal laboral procedente das administracións públicas centrais, autonómicas ou Ser locais.  un bo coñecemento dalgunha das linguas de traballo da Comisión (inglés, francés ou alemán). Ter Lugar Institucións da Unión Europea.  Proporcionar ao persoal en prácticas unha experiencia de primeira man nos métodos de traballo e nas políticas da Unión Europea. Obxectivos  Adquirir experiencia práctica e coñecemento sobre o traballo diario dos departamentos e servizos das institucións comunitarias, proporcionándolles a oportunidade de traballar nun ambiente multicultural, plurilingüe e multiétnico.  Poñer en práctica os coñecementos adquiridos nas súas áreas específicas de competencia.  Expertos nacionais sen cargo. Opcións  Prácticas estruturais.  Intercambio de funcionarios.  Expertos Nacionais Destacados (END). Información 52 Representación Permanente de España ante a Unión Europea. http://www.es-ue.org
 46. 46. EMPREGO NA UE RESERVADO A FUNCIONARIOS OU PERSOAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS Expertos nacionais en comisión de servizos Esta figura xorde a raíz da presentación dunha candidatura espontánea. É dicir, non se necesita a publicación previa de postos vacantes por parte dunha institución comunitaria. Non obstante, requírese o envío dunha misiva co CV adxunto ao Representante Permanente de España ante a Unión Europea por parte da autoridade competente, na que se ofrece a posta a disposición dun funcionario concreto a un determinado servizo ou Dirección Xeral. Este ofrecemento deberá facerse por un período determinado (entre 6 meses e 4 anos) e ademais deberá concretarse a que servizo desexa adscribirse o candidato. Así mesmo, o candidato debe posuír polo menos 3 anos de experiencia como un notable coñecemento de idiomas. Cómpre mencionar que estas prácticas serán enteiramente sufragadas pola administración pública que envía ao funcionario, que tamén correrá cos gastos sanitarios que poidan ocasionarse durante o período de prácticas, incluíndo o risco de accidentes, invalidez ou falecemento. A Comisión Europea organiza, dúas veces por ano, un programa de prácticas estruturais que teñen unha duración mínima de 3 meses e máxima de 5. Para acollerse a elas, os candidatos deberán estar en activo nunha administración pública e en posesión dun título universitario, e posuír coñecementos lingüísticos. Expertos nacionais en formación profesional Ao igual que na figura anterior (experto nacional sen custos) este programa será enteiramente sufragado pola administración que envía ao funcionario. As convocatorias das prácticas estruturais publícanse na web da Representación Permanente de España ante a Unión Europea. Erasmus para a administración Pública A Comisión Europea organiza, no marco dun proxecto piloto “Erasmus para a administración pública” períodos de prácticas de dúas semanas destinado a mozos funcionarios dos Estados membros que traballen en temas europeos. A Antigüidade na administración ata a data non debe superar os cinco anos. Quedan excluídos do Programa aqueles candidatos que desempeñaran traballos de calquera tipo dentro das institucións da UE. Cómpre mencionar que esta figura seguirá percibindo o seu salario dos Estados membros mentres que a Comisión Europea correrá cos gastos de aloxamento, desprazamento, como unha indemnización diaria. 51
 47. 47. 6 Prácticas na Unión Europea e na área internacional
 48. 48. PROGRAMA LEONARDO DA VINCI (LDV) Síntese O programa europeo de formación profesional Leonardo da Vinci busca dotar de formación complementaria e técnicas específicas á mocidade para mellorar a súa competitividade e capacitación ante mercado laboral.  Dirixido aos titulados/as universitarios que desexen realizar prácticas profesionais en empresas da Unión Requisitos Europea que ademais teñan coñecementos de idiomas e informática.  Non poderán solicitala aqueles titulados que xa participaran no programa Leonardo.  Bolsas Faro, incluídas no programa Leonardo, ofrecen aos estudantes dos últimos cursos a posibilidade As de realizar prácticas nunha empresa europea. Lugar Prazos de solicitude  Santiago: Consello Social da USC http://www.usc.es/csocial  Coruña: Servizos de asesoramento e promoción do estudante A http://www.udc.es/sape/  Vigo: Oficina de orientación ao emprego http://www.fundacionuvigo.es/  Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos http://www.oapee.es/oapee/intro.html  Becas ARGO http://www.becasargo.net/  Becas FARO http://www.becasfaro.net Proceso de selección O proceso de selección consiste, xeralmente, nunha proba de idioma do país de destino máis entrevista persoal. Pode haber bolsas de adxudicación directa, cando o propio bolseiro encárgase de procurar a empresa. Duración e contía 56 Estados membros da Unión Europea. Unha bolsa Leonardo consta dunha remuneración mensual en concepto de gastos de manutención, seguro médico e unha compensación económica para gastos de viaxe. As estadías teñen unha duración media de 6 meses.
 49. 49. EUROBECAS CAJA MADRID Síntese Bolsas de prácticas no Reino Unido e Irlanda. Existen dúas modalidades: Eurobecas Caja Madrid e Eurobecas Erasmus Complementarias Caja Madrid.  entre 18 e 28 anos. Ter  cursado ou estar cursando formación profesional de grado medio ou superior regrada en España. Ter  un bo coñecemento de inglés escrito e falado. Ter Requisitos  presentado polo centro de estudos. Ser  nacionalidade española ou doutro país da UE. Ter  Non ter residido máis de 3 meses nun país anglófono.  Para as Eurobecas Erasmus: cursar un ciclo formativo de grao superior e ter obtido unha bolsa de mobili- dade para realizar prácticas “FCT” co programa Erasmus. Lugar Prazos de solicitude Proceso de selección Reino Unido e Irlanda. Entre novembro e xaneiro do ano en curso. http://www.eurobecas.net Exame do dossier e probas de inglés. Eurobecas: Duración e contía Son 45 bolsas cunha duración de 7 semanas. Estas inclúen xornadas de familiarización coa contorna e prácticas non remuneradas en empresas británicas/irlandesas. Engádese ademais o aloxamento en familia en réxime de media pensión, seguro e tarxeta de transporte. Eurobecas Erasmus Complementarias: 155 bolsas de 500 euros que complementan a axuda que a UE concede aos estudantes para realizar prácticas no estranxeiro baixo o Programa Erasmus. 57
 50. 50. BOLSAS BANCAJA LEONARDO ADEIT Síntese Bancaja e a Fundación Universidade-Empresa de Valencia ADEIT convocan 200 bolsas para prácticas en empresas europeas, dirixidas a Titulados Universitarios de todo o ámbito nacional.  Posuír o título de licenciado nunha universidade española. Requisitos  finalizado os estudos nos dous anos anteriores á solicitude da bolsa. Ter  Non ter experiencia previa unha vez finalizados os estudos, no ámbito profesional da súa titulación.  Posuír un nivel de idiomas adecuado para a realización das prácticas. Lugar Alemaña, Austria, Bélxica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. Prazos de solicitude Convocatoria aberta ao longo do ano. Proceso de selección Duración e contía 58 É preciso facer a inscrición electrónica para entrar a formar parte do programa. Para máis información: http://www.adeit.uv.es/becariosLdV A duración é de 26 semanas. A contía total varía en función do país de destino das prácticas, que varía de entre os 2961 ata os 4338 euros, a esta contía debe engadirse unha suma de 600 euros como medio de cofinanciamento por parte da fundación Bancaja.
 51. 51. BOLSAS DA DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA ESTANCIAS E PRÁCTICAS LABORAIS EN EMPRESAS EUROPEAS Síntese A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou as bases reguladoras da primeira convocatoria de Bolsas internacionais 2011 para titulados universitarios, no marco do programa europeo Leonardo da Vinci. Nesta primeira convocatoria serán 37 as bolsas individuais que se concederán para estancias e prácticas laborais en empresas europeas. Requisitos Os beneficiarios deberán posuír titulación universitaria ou estar en condición de obter a titulación na data que remate o prazo de presentación de solicitudes. Tamén deberán posuír coñecemento dalgunha das seguintes linguas cun nivel suficiente para desenvolver unha práctica laboral axeitada ao seu grao de formación académica: italiano, francés, portugués, alemán e/ou inglés. Lugar Os beneficiarios desenvolverán as súas funcións nas empresas do estranxeiro. Prazos de solicitude Último trimestre do ano. Proceso de selección Previamente á validación, deberanse anexar, en formato electrónico, os seguintes documentos: formulario de solicitude; certificado de empadroamento; xustificante acreditativo de ter obtido o título académico no Campus de Ourense (Universidade de Vigo) ou no centro asociado da UNED en Ourense, e, de selo caso, certificado acreditativo da discapacidade do solicitante igual ou superior ao 33%. Para máis información: http://becasinternacionais.depourense.es. Duración e contía As bolsas teñen unha duración de 14 semanas e o importe difire en función do país de destino. 59
 52. 52. BOLSAS ARQUIA Síntese As bolsas pretenden dar aos candidatos a posibilidade de completar mediante prácticas profesionais os coñecementos adquiridos durante a súa formación e contribuír ao achegamento entre os eidos profesional e académico, facilitando o acceso dos beneficiarios a recoñecidos estudios de arquitectura. Para estudantes:  Ter superado, nalgunha escola española de arquitectura, como mínimo, o 60% dos créditos necesa- rios para obter o título de Arquitecto. Se o plano de estudos non está estruturado en créditos, deberán estar matriculados nalgún dos dous últimos cursos da carreira ou no proxecto de fin de carreira.  Estar matriculado nalgunha escola española de arquitectura no momento da convocatoria. Requisitos Para arquitectos:  Ter obtido o título de Arquitecto nalgunha escola española de arquitectura despois do 30 de abril do ano da convocatoria.  Non poderán optar á bolsa aqueles candidatos que gozaran dunha bolsa da Fundación Caixa de Ar- quitectos anteriormente. Lugar Prazos de solicitude 60 Estudios de arquitectura de España e da Unión Europea de recoñecido prestixio. No primeiro cuadrimestre do ano. http://www.arquia.es/fundacion/
 53. 53. Existen dúas modalidades de selección, cada unha con 10 prazas: mediante expediente académico e concurso. Pode optarse por participar nunha delas ou en ambas as dúas simultaneamente. Para asegurar unha axeitada distribución xeográfica das bolsas, ponderarase proporcionalmente o número de inscricións válidas recibidas por centro e modalidade. Expediente académico: Proceso de selección Os candidatos serán seleccionados en virtude do seu expediente académico. Este valorarase pola media das notas obtidas nas materias superadas da carreira, así como pola media das notas obtidas nas materias superadas de Proxectos (a tal efecto consideraranse todas as que dependan do Departamento de Proxectos Arquitectónicos). As notas medias serán calculadas polo solicitante segundo se especifica nas bases da convocatoria. A solicitude realizarase a través da súa web (http://www.arquia.es/becas) e non se admitirán documentos nin outro material distinto ao da inscrición. Concurso: Os estudantes serán seleccionados en virtude do material enviado a concurso sobre o tema proposto. Duración e contía Durante o período de prácticas, a Fundación Caixa de Arquitectos subvencionará ao bolseiro cunha dotación económica entre 7.000€ e 9.000€, segundo o destino. Así mesmo, a Fundación proporcionará ao bolseiro cobertura nos termos da póliza de asistencia en viaxe. 61
 54. 54. BOLSAS DO INSTITUTO EUROPEO DO MEDITERRÁNEO Síntese O IEMed ofrece 8 bolsas de prácticas na súa área de traballo a titulados superiores.  licenciado superior Ser Requisitos  nacional dun dos 43 países do mediterráneo. Ser  Posuír dominio do español, inglés e/ou francés. Lugar No Instituto Europeo do Mediterráneo, Barcelona. Prazos de solicitude No último semestre do ano. Proceso de selección Duración e contía 62 Para máis información: http://www.iemed.org/ A duración máxima é de 12 meses. A contía anual é de 12.000 euros.
 55. 55. BOLSAS DE FORMACIÓN DO INSTITUTO CERVANTES Síntese Requisitos Convócanse 22 bolsas de formación e especialización no instituto Cervantes para o centro virtual Cervantes e informática, para a área académica, de administración, cultural, planificación e control da xestión, para o gabinete de dirección e para a área de patrocinio e xestión comercial.  Posuír a titulación universitaria de segundo ciclo ou grao, expedida por universidades españolas ou homologadas polo ministerio de educación, nos catro anos anteriores a data de presentación da bolsa.  ter sido bolseiro con anterioridades doutra bolsa das mesmas características no Instituto Cervantes de Non duración superior a un ano. Lugar España ou no Estranxeiro Prazos de solicitude No último semestre do ano. Proceso de selección Duración e contía Para máis información: http://www.cervantes.es/default.htm A duración máxima é de 12 meses. A contía mensual é de 1.163 euros. 63
 56. 56. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN EMPRESAS Síntese Programa do Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia para a realización de prácticas profesionais en empresas ou na administración.  Estudantes, mozos licenciados ou desempregados.  cidadán francés, dun Estado membro da UE ou do Espazo Económico Europeo. Ser Requisitos  Alto nivel de francés.  unha idade comprendida entre os 18 e 28 anos. Ter  Carecer de antecedentes penais. Lugar solicitude Empresas francesas ou Administración de Francia no estranxeiro. A solicitude faise mediante inscrición na web: http://www.civiweb.com Proceso de selección Duración e contía 64 A web publica asiduamente as distintas ofertas de prácticas profesionais e o candidato terá que enviar o seu CV directamente. Será a empresa quen realice a selección final do beneficiario. A duración destas bolsas será de entre 6 e 24 meses e o bolseiro percibirá mensualmente unha contía fixa entre 660€, mais unha parte variable en función do país.
 57. 57. BOLSAS DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA COMERCIAL Síntese As bolsas de colaboración coa Dirección Xeral de Política Comercial teñen como obxectivo contribuír á formación de profesionais no eido da actividade comercial.  Titulación universitaria superior.  Idade máxima de 28 anos.  Nacionalidade española. Requisitos  Dominio da lingua española e alto nivel de inglés.  Non padecer enfermidade ou impedimento físico que imposibilite o cumprimento das obrigas como be- neficiario.  Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social. Lugar Prazos de solicitude Dirección Xeral de Política Comercial do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (Madrid). Os prazos de solicitude fixaranse na convocatoria correspondente (habitualmente no último trimestre do ano). http://www.comercio.mityc.es Proceso de selección O procedemento de concesión farase en réxime de concorrencia competitiva mediante a comparación das solicitudes presentadas, establecendo unha prelación entre as mesmas de acordo cos criterios de valoración establecidos na convocatoria, así como unha entrevista persoal. Duración e contía A duración máxima da bolsa será de 10 meses. Cada bolsa estará dotada con 10.375€ brutos (1037,5€ mensuais). 65
 58. 58. BOLSAS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DO IGAPE Síntese O IGAPE busca facilitar a especialización de titulados universitarios no ámbito internacional e fomentar a proxección exterior das pemes galegas.  Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias (superior ou media): Arquitectura, Bio- loxía, Ciencias do Mar, Ciencias Económicas e Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, Dereito, Ciencias Políticas, Física, Enxeñería ou Química. Requisitos  naturais de Galicia, ter en Galicia a súa veciñanza administrativa cunha antigüidade superior a 24 meSer ses ou ser descendentes en liña directa (ata o terceiro grao) de emigrantes galegos no exterior.  Dominio dunha das seguintes linguas: francés, inglés, italiano ou portugués..  Non ter gozado de ningunha bolsa do IGAPE con anterioridade. Lugar Prazos de solicitude Centros de Promoción de Negocios do IGAPE ou Oficinas Económicas e Comerciais de España no exterior así como institucións económicas nacionais ou estranxeiras. As solicitudes presentaranse segundo o modelo oficial e xunto a documentación requirida no IGAPE ou en calquera das súas oficinas autorizadas. A documentación redactada nunha lingua non oficial en Galicia deberá presentarse acompañada da tradución correspondente realizada por un intérprete xurado. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG). http://www.igape.es Proceso de selección Duración e contía 66 Neste proceso valorarase especialmente o expediente académico dos candidatos e o coñecemento do idioma escollido, aínda que tamén se considerará a experiencia profesional e a formación específica en comercio exterior. Os candidatos ás bolsas tamén deberán realizar unha proba, de carácter eliminatorio, do idioma escollido. A duración destas bolsas será dun mínimo de 8 meses e dun máximo de 12, aínda que poderá ser prorrogada polo IGAPE por 12 meses adicionais, en consideración ao programa de actividades do Instituto e aos resultados acreditados polo bolseiro. As bolsas están dotadas dunha cantidade anual de 19.460€ brutos, podendo ascender ata 34.000€ segundo o destino.
 59. 59. BOLSAS FOEXGA DAS CÁMARAS DE COMERCIO GALEGAS Síntese No marco das actividades de promoción do comercio exterior e dentro do Plan de Fomento das Exportacións de Galicia (FOEXGA), patrocinado pola Consellería de Industria, as cámaras galegas convocan unha serie de bolsas para a realización de prácticas sobre internacionalización.  Idade non superior aos 30 anos.  nacionalidade española ou dun Estado membro. Ter  Titulación universitaria superior, sendo preferentes as licenciaturas en Ciencias Económicas, Ciencias Em- presariais, Dereito e Ciencias Políticas. No caso de posuír un título dunha universidade non española deberá estar homologado polo Ministerio de Educación e Cultura. Requisitos  Dominio do inglés falado e escrito. De ser o caso, valorarase o coñecemento da lingua do país de destino.  Coñecementos do tecido empresarial galego.  Coñecementos de comercio exterior.  Coñecementos de informática a nivel usuario.  Non padecer enfermidade ou impedimento físico que imposibilite o cumprimento das obrigas como bol- seiro.  Non ter realizado bolsas de similares características. Lugar Rede Exterior do Ministerio de Industria. As cámaras convocan periodicamente as súas bolsas ao longo de todo o ano. Máis información: A Coruña http://www.camaracoruna.com Lugo Ourense http://www.camaraourense.com Pontevedra http://www.camarapontevedra.com Vigo Prazos de solicitude Santiago http://www.camaravigo.com http://www.camaralugo.com http://www.camaracompostela.com Ferrol http://www.camaraferrol.org Proceso de selección Pechado o prazo de admisión de solicitudes, realizarase unha proba escrita de inglés e unha de comercio exterior. Segundo a convocatoria, pode realizarse unha proba oral de inglés e unha entrevista persoal co tribunal seleccionador. Nalgúns casos poderá haber probas orais e escritas doutras linguas. Duración e contía A duración depende do destino, normalmente entre 3 meses e 1 ano. A contía da bolsa dependerá da duración e do destino. 67
 60. 60. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Síntese A través de distintos programas, o ICEX ofrece unha sólida formación teórica en comercio internacional e unha formación práctica especializada.  Idade máxima de 28 anos.  Nacionalidade dun dos Estados membros da UE.  Titulación universitaria superior específica segundo o tipo de bolsa que se convoque. Requisitos  Dominio de castelán e inglés e coñecementos doutros idiomas.  Non padecer enfermidade ou impedimento físico que imposibilite o cumprimento das obrigacións como beneficiario.  Non ter realizado bolsas de similares características. Lugar Prazos de solicitude Os prazos de inscrición dependen do tipo de bolsa:  Bolsas de formación especializada en internacionalización: entre maio e xuño.  Bolsas de informática: entre marzo e abril. Máis información: http://www.icex.es Proceso de selección Para cada convocatoria un tribunal determina os procedementos e probas pertinentes. Duración e contía 68 Dependendo do tipo de bolsa os destinos poden ser múltiples: Rede Exterior do Ministerio de Industria, empresas españolas con actividade internacional ou institucións internacionais. A remuneración anual oscila entre 21.000€ e 48.000€, segundo o destino, máis gastos de viaxe. A duración virá determinada polo tipo de bolsa.
 61. 61. BOLSAS DE FORMACIÓN DE EXPERTOS EN COOPERACIÓN Síntese A política de cooperación ao desenvolvemento está experimentando na nosa comunidade autónoma un importante crecemento. O II Plan Director 2010-2013 da Cooperación Galega subliña a necesidade de formar persoal especializado que contribúa ao fortalecemento do sistema galego de cooperación.  Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.  natural de Galicia, ter veciñanza administrativa en Galicia ou ter a condición de residente ausente. Ser  Non superar a idade de 30 anos na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.  Posuír unha titulación universitaria de grao medio ou superior. Requisitos  Acreditar un bo coñecemento, tanto oral como escrito, do idioma inglés.  Non ser ou ter sido beneficiario dunha bolsa de formación no eido da cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia.  Non manter relación laboral vixente co organismo que promove a bolsa nin coas entidades colabora- doras.  Durante o período de realización da bolsa, non colaborar con ningún axente da cooperación dos estableci- dos no artigo 23 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento. Lugar Prazos de solicitude Na Dirección Xeral de Cooperación Exterior, nos proxectos que se executen nos países prioritarios da cooperación galega ou nas Oficinas Técnicas de Cooperación da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID). O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (DOG). http://www.cooperaciongalega.org Proceso de selección A avaliación e selección dos candidatos será realizada por unha comisión presidida pola Directora Xeral de Cooperación, que valorará as solicitudes atendendo á formación e experiencia máis unha entrevista persoal. Duración e contía A dotación de cada unha das bolsas que se van desenvolver no terreo é de 1.200€ mensuais, máis unha axuda complementaria para gastos de viaxe, seguros e establecemento. A contía mensual de cada unha das catro bolsas destinadas na Dirección Xeral de Cooperación Exterior é de 1000€. A duración máxima destas bolsas é de 12 meses. 69
 62. 62. AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Síntese A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID)  convoca ata un máximo de 24 bolsas, mediante concorrencia competitiva, para a  formación de especialistas en cooperación internacional para o desenvolvemento. As bolsas consistirán no desenvolvemento de prácticas de formación que terán  lugar na sede da AECID (Madrid) e nas súas Unidades de Cooperación no Exterior.  Posuír a nacionalidade española.  menor de trinta anos de idade. Ser  Non ser beneficiario desta mesma bolsa en edicións anteriores. Requisitos  Estar ao corrente das obrigacións tributarias e da Seguridade Social, se as tiver.  Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das  actividades.  Estar en posesión de título de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou de Grao para  os títulos creados a partir do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais. Lugar Prazos de solicitude Proceso de selección Duración e contía 70 Parte das bolsas desenvolverase nas Unidades de Cooperación no Exterior da AECID No último trimestre do ano. Máis información en: http://www.aecid.es A duración e de 24 meses e a contía e de 1.100 euros mensuais.
 63. 63. PROGRAMA DE PASANTÍAS DA SEDE DA ONU Os obxectivos:  Prover un marco no que os estudantes de licenciatura e posgrao de diversos campos académicos sexan asig- nados ás oficinas das Nacións Unidas onde a súa experiencia educativa se reforce con misións prácticas. Síntese  Coñecer o traballo das Nacións Unidas.  Facilitar ás Nacións Unidas a asistencia de estudantes altamente cualificados e especializados en diversos campos profesionais.  Estudantes de mestría. Requisitos  Nivel fluído de inglés e/ou francés.  estado de saúde. Bo Lugar Sede das Nacións Unidas, en Nova York (Estados Unidos). Prazos de solicitude Hai 3 períodos que coinciden con primavera, verán e outono. O prazo de inscrición remata 4 meses antes do comezo das prácticas. Proceso de selección Duración e contía Dossier enviado e necesidades da sede. http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm Non son remuneradas pero pódese solicitar unha bolsa ao MAEC. 71
 64. 64. INTERNACIONAL TRADE CENTRE (ITC) Síntese O ITC quere fomentar un mellor coñecemento das materias relacionadas coa promoción do comercio a nivel internacional. O organismo ofrécelle ás súas divisións a colaboración de selectos estudantes especializados en campos relevantes como a economía, a promoción do comercio, o desenvolvemento de produtos e mercados, os sistemas de información comercial ou o dereito comercial internacional. Requisitos Os candidatos deben cursar unha licenciatura ou mestría no momento da convocatoria e continuar cos seus estudos ao tempo que realizan as prácticas. A idade máxima é de 30 anos. Lugar Sede en Xenebra (Suíza). Prazos de solicitude O prazo está aberto durante todo o ano e a solicitude permanece activa durante 6 meses, unha vez pasado ese prazo pódese renovar a candidatura. Proceso de selección Duración e contía 72 Dossier enviado e en funcións das necesidades da sede. http://www.intracen.org/about/internship-programme/ Teñen unha duración de 2 a 8 meses e non ofrecen remuneración, aínda que se pode solicitar unha bolsa ao MAEC.
 65. 65. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DO TRABALLO (OIT) Síntese As prácticas na OIT ofrecen unha oportunidade aos estudantes que queren incrementar os seus coñecementos sobre as cuestións relevantes a nivel internacional, involucrándoos directamente no traballo da OIT e na aplicación dos seus principios.  Mestría, licenciatura ou alumnos de último ano.  Estudos en disciplinas relevantes para a OIT: Ciencias Políticas e Sociais, Dereito Internacional, Relacións Laborais e Ciencias Económicas. Requisitos  nivel dunha das linguas de traballo da OIT: español, inglés ou francés. Bo  Adaptabilidade a un eido internacional, multicultural e plurilingüe.  Habilidades comunicativas.  Iniciativa e capacidade para traballar individualmente e en equipo. Lugar Sede da OIT en Xenebra e outras oficinas. Prazos de solicitude A solicitude faise online con certa antelación ao período de prácticas desexado. Proceso de selección Duración e contía Dossier enviado e segundo as necesidades da sede. http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang--en/index.htm Entre 3 e 6 meses. No caso de non percibir ningunha remuneración a OIT ofrece un subsidio suplementario, que cubra os custos básicos de subsistencia. 73
 66. 66. ONU SIDA (UNAIDS) Síntese UNAIDS ofrece prácticas para colaborar nas súas tarefas e afondar nas súas políticas, actividades e metas.  Sentido da organización.  Capacidade para asumir unha carga de traballo variable nun ámbito multicultural.  Sentido da responsabilidade, da exactitude, da propiedade e da calidade. Requisitos  Adaptabilidade e flexibilidade.  Espírito de traballo en equipo.  Iniciativa e entusiasmo. Lugar Sede en Xenebra (Suíza). Prazos de solicitude O prazo remata en xaneiro. Proceso de selección Duración e contía 74 Dossier enviado e segundo as necesidades da sede. http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Jobs/default.asp A duración varía entre as 6 semanas e os 3 meses. Non son remuneradas pero pódese solicitar unha bolsa ao MAEC.
 67. 67. PROGRAMA DAS NACIÓNS UNIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO (PNUD) Síntese A súa finalidade é dar aos candidatos unha oportunidade para mellorar os seus coñecementos sobre os labores do PNUD e completar os estudos relacionados co desenvolvemento.  Estar matriculado nun segundo ou terceiro ciclo dun campo relacionado co desenvolvemento (economía, administración pública, administración de empresas ou medio ambiente).  se escollerá a aqueles que despois retomen os seus estudos. Só  candidatos deben ter demostrado interese no campo do desenvolvemento. Os Requisitos  Falar con soltura unha das linguas de traballo do PNUD (inglés, francés ou español) e valoraranse os co- ñecementos de árabe, portugués, ruso ou idiomas da Europa do Leste.  Adaptarse a distintos lugares e aos desprazamentos.  interese por traballar con xente de diferentes linguas, nacionalidades e culturas. Ter Lugar Sede en Nova York e outras oficinas. Prazos de solicitude 3 meses antes do comezo desexado das prácticas. Proceso de selección Duración e contía Candidatura espontánea e selección en función das necesidades da sede. http://www.undp.org/internships/ A duración é variable dependendo das necesidades académicas do estudante, cunha duración mínima de 6 semanas e unha duración máxima de 6 meses. Non ofrecen remuneración pero pódese solicitar unha bolsa ao MAEC. 75
 68. 68. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Síntese O programa de prácticas do FMI ofrece sobre 50 prazas a estudantes prometedores que cursan estudos de macroeconomía, ou campos relacionados, para acadar unha maior comprensión do traballo do FMI.  Estar próximo a finalizar o terceiro ciclo no ámbito da macroeconomía ou relativo.  Cursar estudos universitarios. Requisitos  menor de 32 anos. Ser  un bo nivel de inglés e coñecementos informáticos. Ter Lugar Sede do FMI (Washington, Estados Unidos). Prazos de solicitude A solicitude faise online entre outubro e decembro antes do período de prácticas desexado que será realizado entre os meses de maio e outubro. Proceso de selección Os mellores candidatos son presentados aos departamentos, que escollen segundo as súas necesidades os perfís máis axeitados. http://www.imf.org/external/about.htm Duración e contía 76 Durante un período de 10 a 13 semanas os estudantes traballan baixo a supervisión dun experto economista no desenvolvemento dun proxecto de investigación e preparación dun traballo. Neste período os bolseiros reciben un salario similar ao do persoal do FMI.
 69. 69. BANCO MUNDIAL (BM) Síntese O obxectivo é dar aos candidatos unha oportunidade para mellorar os seus coñecementos e obter a experiencia de traballar no ámbito internacional.  Estar licenciado e matriculado nun programa de mestría ou terceiro ciclo.  Terán preferencia os licenciados en: Economía, Finanzas, Ciencias Sociais, Agricultura, Medio Ambiente, Requisitos Desenvolvemento do sector privado e campos relativos.  Nivel de inglés fluído e coñecemento doutras linguas como francés, español, ruso, árabe, portugués e chinés. Lugar Sede do BM (Washington, Estados Unidos). A solicitude faise online segundo o período: Prazos de solicitude  xuño a setembro: candidaturas entre o 1 de decembro e o 31 de xaneiro. De  decembro a marzo: candidaturas entre o 1 de setembro e o 31 de outubro. De Proceso de selección Duración e contía Os departamentos do BM escollen os mellores perfís segundo as súas necesidades. http://www.worldbank.org O BM paga un salario e outorga unha axuda de viaxe. A estadía mínima é de 4 semanas. 77
 70. 70. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DO COMERCIO (OMC) Síntese A Secretaría da OMC mantén un programa limitado de pasantías para estudantes universitarios de posgrao que desexen adquirir experiencia práctica e ampliar o seu coñecemento do sistema multilateral de comercio.  nacional dun estado membro da OMC e de países e territorios aduaneiros cuxas negociacións de adheSer sión estean en curso.  rematado os seus estudos universitarios nunha disciplina pertinente como Economía, Dereito, CienTer Requisitos cias Políticas ou Relacións Internacionais e deberán ter cursado polo menos un ano dos seus estudos de posgrao.  cursado como mínimo un ano dos seus estudos de posgrao. Ter  entre 21 e 30 anos. Ter Lugar Sede da OMC en Xenebra (Suíza). Prazos de solicitude O programa incorpora continuamente novos pasantes e non ten un período específico de contratación. Non hai datas límite para a presentación de solicitudes. Proceso de selección Confeccionarase unha lista de candidatos da que se seleccionarán os pasantes. Ademais do programa regular de pasantías, pode xurdir a necesidade de contratar pasantes por un prazo breve para determinadas tarefas. Estas persoas tamén se escollerán entre a lista, que soamente se manterá por un ano. As tarefas asignadas aos pasantes teñen por obxecto mellorar o seu coñecemento e comprensión da OMC e, en xeral, da política comercial. Porén, as necesidades da División que contrate ao pasante serán fundamentais para determinar o contido preciso das súas tarefas. http://www.wto.org/indexsp.htm Duración e contía 78 Os pasantes remunerados recibirán un subsidio de 60 francos suízos diarios (36€). A OMC poderá empregar pasantes non remunerados financiados mediante fondos externos. As pasantías teñen unha duración máxima de 24 semanas, dependendo do proxecto para o cal foi solicitado o pasante e das necesidades de cada División. A atribución dunha pasantía non implica o dereito a unha prórroga da mesma nin a un posto vacante noutra parte da Secretaría.
 71. 71. CORTE PENAL INTERNACIONAL Síntese A Corte Penal Internacional ofrece a oportunidade de coñecer o seu funcionamento, obxectivos e desafíos a estudantes de Dereito.  licenciado ou cursar os últimos anos da licenciatura de Dereito no momento da convocatoria. Para Ser posicións que non requiren formación legal poden ser licenciados en Historia, Relacións Internacionais, Ciencias Políticas, Periodismo, Tradución e Interpretación... Requisitos  un bo expediente académico. Ter  coñecementos informáticos. Ter  menos de 35 anos. Ter  Dominar como mínimo unha das linguas de traballo da institución (francés e/ou inglés). Lugar Prazos de solicitude  Órganos da Corte participantes no programa: - Presidencia e Cámaras - Oficina do Fiscal - Rexistro  Sede da Corte Penal Internacional (A Haia, Holanda). Os prazos de solicitude varían segundo o órgano participante: - Presidencia e Cámaras: Período de primavera: desde o 1 de novembro anterior ao inicio das prácticas. Período de outono: desde o 1 de maio anterior ao inicio das prácticas. - Oficina do Fiscal: Período de primavera: desde o 1 de novembro anterior ao inicio das prácticas. Período de inverno: desde o 1 de maio anterior ao inicio das prácticas. - Rexistro: Período de primavera: desde o 1 de novembro anterior ao inicio das prácticas. Período de outono: desde o 1 de maio anterior ao inicio das prácticas. A solicitude cubrirase online: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Recruitment/ Proceso de selección A candidatura deberá incluír CV e carta de motivación xunto coa documentación requirida. Duración e contía A duración será de 3 a 6 meses. As prácticas non son remuneradas pero, baixo circunstancias excepcionais, podería asignarse unha axuda económica. 79
 72. 72. TRIBUNAL INTERNACIONAL DE XUSTIZA (TIX) Síntese O obxectivo é dar aos candidatos unha oportunidade para mellorar os seus coñecementos e traballar nun ambiente internacional.  licenciado en Dereito. Ser Requisitos  Dominar como mínimo unha das linguas de traballo da institución (francés e/ou inglés). Lugar Prazos de solicitude Duración e contía 80 Sede do TIX (A Haia, Holanda). Cubrir a solicitude online e enviar unha carta de recomendación. http://www.icj-cij.org A duración varía de 1 a 3 meses. Non se contempla remuneración e o candidato deberá proverse de seguro médico e de viaxe.
 73. 73. 7 Programas de mozos expertos
 74. 74. MOZOS COOPERANTES - AECID Síntese Requisitos Lugar Prazos de solicitude Proceso de selección Duración e contía 82 Mozos Cooperantes é un programa do Instituto da Xuventude, no que colaboran o Instituto Nacional de Emprego (INEM) e a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID). O seu obxectivo é ofrecer a mozos titulados universitarios, de grao medio ou superior, unha experiencia formativa e práctica no eido da cooperación ao desenvolvemento mediante a incorporación a proxectos que España, no marco da cooperación oficial, leva a cabo en Iberoamérica, o Magreb, África Subsahariana, Asia, Europa Central e Oriental. Os eidos de actuación que cobre o programa abranguen sectores tan diversos como a educación, a creación de microempresas, a protección do medio ambiente e a súa sustentabilidade, o reforzamento institucional, a mellora da vivenda e das infraestruturas, o desenvolvemento rural, a restauración do patrimonio e a igualdade entre homes e mulleres.  Posuír a nacionalidade española ou ser cidadán de calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.  Ter unha idade comprendida entre os 18 e os 29 anos.  Estar inscrito nas oficinas do INEM ou dos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas como demandante de emprego, nalgunha das ocupacións requiridas para os postos a cubrir e posuír a titulación axeitada (licenciatura ou diplomatura).  Demostrar o dominio de idiomas cando o posto o requira.  Nalgúns casos, experiencia profesional en relación coas tarefas a realizar no proxecto.  Non ter participado na fase práctica que se leva a cabo nos países de destino en edicións anteriores do Programa Mozos Cooperantes. Segundo o posto, na súa maioría países de Latinoamérica e África. http://www.aecid.es/web/es/ http://www.aecid.es/es/convocatorias/empleo/jovenes_coop/ http://www.injuve.es Sobre os meses de marzo e abril cómpre contactar coa persoa encargada no INEM local e mirar a páxina web do Instituto da Xuventude. A preselección de candidatos ten lugar nos meses de marzo e abril entre os inscritos nas oficinas do INEM ou nos servizos de emprego rexionais. Na sede do Instituto da Xuventude realizarase a selección, e tras unha entrevista persoal escolleranse aqueles candidatos que cumpran os requirimentos e características dos distintos proxectos. Os seleccionados deberán superar un curso de cooperación ao desenvolvemento, cuxa finalidade é dotarlles dos coñecementos mínimos necesarios para a realización das súas futuras tarefas. Durante 6 meses, tempo que dura o traballo no país de destino, os mozos cooperantes teñen a condición de contratados laborais do Instituto da Xuventude. A AECID faise cargo dos gastos de desprazamento ao país de destino e dun seguro médico para a cobertura de calquera continxencia sanitaria durante a estadía.
 75. 75. MOZOS PROFESIONAIS DAS NACIÓNS UNIDAS - AECID Síntese O programa de Mozos Profesionais en Prácticas (ou JPO, do inglés “Junior Professional Officers”) ampárase en acordos específicos contraídos por España con diversos organismos multilaterais: co Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), co Fondo das Nacións Unidas para a Infancia (UNICEF), co Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR) e co programa Mundial de Alimentos (PMA). É un programa dirixido a mozos profesionais con titulación universitaria superior que estean interesados en iniciar unha carreira profesional dentro do sistema das Nacións Unidas.  Non ter máis de 32 anos na data de peche da convocatoria.  un título universitario superior, preferentemente nas áreas de economía, ciencias sociais, xestión e, en Ter xeral, nas disciplinas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento.  Valoraranse especialmente os títulos, diplomas ou coñecementos adicionais sobre materias relativas á coopeRequisitos Lugar ración, así como a experiencia de traballo nestes países.  Dominio do inglés ou do francés, valorándose tamén o coñecemento doutros idiomas útiles para o exercicio da actividade (ruso, portugués, árabe, etc.).  Compromiso coa realización do traballo, tanto individual coma en equipo. Capacidade para a programación de actividades e claridade na expresión de ideas.  Adaptación ao medio, tanto física como profesionalmente, e flexibilidade para traballar con persoas de diferentes países, linguas e culturas.  coñecementos de informática. Bos Ofrécese a oportunidade de adquirir experiencia profesional no deseño, supervisión, execución e avaliación de proxectos de cooperación impulsados e xestionados polas oficinas rexionais ou locais do organismo internacional contratante. Ocasionalmente, as prazas poden estar localizadas nas propias sedes centrais. A convocatoria realízase xeralmente no primeiro trimestre do ano. Prazos de solicitude http://www.aecid.es/web/es/ http://www.injuve.es Proceso de selección Os candidatos son preseleccionados pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID). Posteriormente, os servizos de recrutamento do PNUD ou doutro organismo internacional efectúan conxuntamente coa AECID a selección definitiva dos aspirantes, mediante entrevista persoal e en función das características das prazas que se desexa cubrir. Duración e contía Contrato dun ano de duración prorrogable a outro. O salario correspóndese co do persoal profesional ao servizo das Nacións Unidas, arredor dos 2.600/3.000€ mensuais, pero pode experimentar variacións segundo o custo de vida no país de destino. 83
 76. 76. MOZOS EXPERTOS EN DELEGACIÓNS DA UE (JED) Síntese O programa de Mozos Expertos en Delegacións da UE ampárase nun acordo asinado coa Comunidade Europea en 1992 polo que se establece a posibilidade de que as delegacións da UE acollan a mozos expertos españois para formarse en materia de cooperación en oficinas situadas en países en desenvolvemento.  un título universitario superior, preferentemente nas áreas de Ciencias Económicas, enxeñerías supeTer riores (Agronomía ou Enxeñería Civil) Arquitectura e Ciencias Políticas e da Administración.  Experiencia profesional mínima de 1 ano e cun máximo de 4. Requisitos  Dominio do inglés ou do francés, valorándose tamén o coñecemento doutros idiomas útiles para o exerci- cio da actividade (ruso, portugués, árabe, etc.).  Capacidade para a programación de tarefas e aptitude para o traballo en equipo e para desenvolverse en contextos multiculturais. Lugar Prazos de solicitude 84 Ofrécese a oportunidade de adquirir experiencia profesional no deseño, supervisión, execución e avaliación de proxectos que a UE leva a cabo noutros estados. Os destinos son fundamentalmente os países ACP (África, Caribe e Pacífico) e PVD-ALA (América Latina) así como os mediterráneos. A convocatoria publícase anualmente na web da AECID. http://www.aecid.es/web/es/
 77. 77. EXPERTOS ASOCIADOS DA UNESCO Síntese A UNESCO ofrece aos mozos profesionais a posibilidade de formarse mediante o programa Experto Asociado, unha interesante oportunidade para ampliar a súa experiencia nun contexto internacional e contribuír nas tarefas da UNESCO nos eidos da educación, da ciencia, da cultura ou da comunicación.  nacional dun país doante, é dicir que participe no programa (Alemaña, Bélxica, España, Finlandia, Ser Francia, Grecia, Italia, Xapón, República de Corea, Suecia e Suíza).  Posuír un diploma universitario en educación, cultura, ciencias sociais e humanas ou comunicación, ou nun eido directamente relacionado coa xestión e a administración dunha organización internacional. Requisitos  Excelente nivel de francés e/ou inglés. Un bo coñecemento doutro idioma, así como de árabe, chinés, es- pañol ou ruso. Nalgúns casos requírese o dominio dun idioma non oficial da UNESCO ou da lingua do lugar de destino.  experiencia profesional constitúe unha vantaxe, pero non é indispensable. A  idade máxima varía segundo os países, aínda que adoita establecerse nos 32 anos. A Lugar Prazos de solicitude Lugar de desenvolvemento do programa en concreto ou na sede da UNESCO (París). Segundo a convocatoria: http://www.unesco.org Proceso de selección Os candidatos son preseleccionados pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID). Posteriormente, os servizos de recrutamento da UNESCO, conxuntamente coa AECID, efectúan a selección definitiva dos aspirantes mediante entrevista persoal e en función das características das prazas que se desexa cubrir. Duración e contía Contrato dun ano de duración, prorrogable por outro; o salario corresponde ao do persoal profesional ao servizo das Nacións Unidas, sobre os 2.600/3.000€ mensuais, aínda que pode experimentar variacións segundo o custo de vida no país de destino. 85
 78. 78. MOZOS PROFESIONAIS - BANCO MUNDIAL Síntese O programa de Mozos Profesionais está pensado para xuventude altamente cualificada en áreas relevantes para o Banco Mundial: economía, finanzas, educación, saúde pública, ciencias sociais, enxeñería, urbanismo e xestión dos recursos naturais.  cidadán dun Estado membro do Banco Mundial. Ser  menos de 32 anos. Ter  Posuír unha mestría ou equivalente cando se solicita a praza.  Acreditar experiencia profesional mínima de 3 anos ou estudos de doutorado.  Dominio do inglés e valorarase o coñecemento doutras linguas adicionais. Requisitos  Estar especializado nun campo relevante para o Banco Mundial.  Compromiso e paixón polo desenvolvemento internacional.  un bo expediente académico. Ter  Posuír habilidades sociais para relacionarse nun entorno internacional.  Capacidade de adaptación.  Sensibilización coa pobreza.  Dispoñibilidade para viaxes e traslados. Lugar Prazos de solicitude Países onde o Banco Mundial desenvolve os seus proxectos e na súa sede en Washington (Estados Unidos). A solicitude online realízase entre o 1 de maio e o 30 de xuño de cada ano: http://www.bancomundial.org/empleos/yp.htm Proceso de selección Duración e contía 86 Candidatura espontánea e selección segundo as necesidades da organización. Os preseleccionados deberán enviar máis información e realizar unha entrevista. 24 meses antes de obter un posto fixo na organización. O salario depende do destino e inclúe aloxamento e seguro médico.
 79. 79. PROFESIONAIS JUNIOR ASOCIADOS (JPA) - BANCO MUNDIAL Síntese Nun posto como JPA úsanse as habilidades de análise, os coñecementos informáticos e a capacidade investigadora para traballar con empregados sénior do Banco Mundial. Obtense así unha primeira experiencia nos desafíos do desenvolvemento e redución da pobreza. Despois poderase aplicar esta experiencia na consultoría, a función pública ou o ensino.  Estar licenciado, ter unha mestría ou ser candidato ao doutoramento.  Non ter máis de 28 anos. Requisitos  un bo expediente académico. Ter  Coñecementos de economía, finanzas, desenvolvemento humano, ciencias sociais, agricultura, medio am- biente, desenvolvemento do sector privado e/ou outros campos relacionados. Lugar Prazos de solicitude Países onde o Banco Mundial desenvolve os seus proxectos e na sede en Washington (Estados Unidos). A solicitude realízase online durante todo o ano: http://lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf/ Proceso de selección Candidatura espontánea e selección segundo as necesidades da organización. Os preseleccionados deberán enviar máis información e realizar unha entrevista. Duración e contía A duración é de dous anos non renovables. O salario depende do destino, e inclúe aloxamento e seguro médico. Despois de ser JPA, durante 2 anos non se poderá optar a un posto no Banco Mundial. 87
 80. 80. PROGRAMA DE ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN (RAP) - FMI Síntese Este programa está dirixido a licenciados cun excelente expediente académico que queiran obter experiencia laboral antes de continuar estudando ou empezar a traballar.  Estar licenciado ou ter unha mestría en Económicas, Informática , Matemáticas ou Administración de Empresas.  un excelente expediente académico. Ter Requisitos  Inglés fluído.  Coñecementos informáticos.  Dotes comunicativas e habilidades sociais. Lugar Prazos de solicitude Sede do FMI en Washington (Estados Unidos). A solicitude realízase online durante todo o ano: http://www.imf.org/external/ Proceso de selección Duración e contía 88 Candidatura espontánea e selección segundo as necesidades da organización. Os preseleccionados deberán completar a información e realizar unha entrevista. A duración é de dous anos, renovable por outro máis. O salario depende do destino e inclúe aloxamento e seguro médico.

×