Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dispositio – att strukturera och organisera sitt tal

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dispositio – att strukturera och organisera sitt tal

  1. 1. • Steve Jobs at Stanford
  2. 2. Analysera talet utifrån följande frågor: • Talaren: Hur använder talaren rummet? Rör/han hon sig? Hur försöker han/hon få kontakt med publiken? Hur försöker han/hon få deras förtroende (ethos)? Hur gör talaren för att väcka publikens känslor(pathos)? • Syftet med talet Är syftet tydligt? Är talet informativt, underhållande, undervisande? Är syftet att publiken ska tycka, tänka, känna eller göra något? • Budskap Försök att sammanfatta talarens budskap. Finns det flera? • Disposition Kan du urskilja talets disposition? Finns det en tydlig början, mitt och slut? Ser du en tydlig struktur? Hur är talets huvuddel disponerat? • Stil Hur skulle du vilja definiera stilen på talet, är det en lättsam, allvarlig, högtidlig stämning? Hur blir den till i så fall? Ge exempel. • Retoriska figurer och språk Hittar du någon retorisk figur? Hur använder sig talaren av språket (värdeladdade ord exempelvis).Ge exempel.
  3. 3. Dispositio – att strukturera och organisera sitt tal
  4. 4. Dispositionsmodeller • Kronologiskt: stoffet presenteras i tidsföljd. Först kommer…sedan kommer…och till sist • Rumsligt: olika delar i en helhet. Beskrivning av ett hus. Min nya skola…Väderleksrapport: överblick sedan område för område. • Orsak och verkan – Problem och lösning: Biltrafiken orsakar dålig luft – vilken verkan har det? Biltrafiken ger dålig luft – satsa på kollektivtrafik istället. • Fördelar – nackdelar : Passar till utredande ämnen. Fördelar och nackdelar med det fria skolvalet i Skåne • Löpsedelsteknik: Det viktigaste av alla aspekter först. Sedan lite fördjupning av alla aspekter. Det minst viktiga sist.

×