Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Svenska FN-förbundetFN - globalt samarbete för  hållbar utveckling
FN – en unik organisation• Består av självständiga stater• Arbetar för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg...
FN-stadgan• Reglerar staters rättigheter och skyldigheter mot varandra – ett folkrättsligt instrument (traktat)• Precis...
FN:s huvudkontor i New York
FN har fyra huvudmål:1           att bevara fred i hela världen2     att utveckla vänskapliga förbindelser ...
FN:s organisation
FN:s generalförsamling
FN:s generalförsamling• Öppnar i mitten av september• Ett land – en röst• Fattar beslut om FN:s arbete och budget• Ca 170 ...
Internationell spridningFN:s under- och fackorgan ärutspridda över jorden medtyngdpunkt på Europa och USA.Några få organ f...
Verksamhetsområden  • Förenta Nationernas   verksamhet omfattar alla   ämnesområden som berör   internationell ...
SCENEFred, säkerhet och     Mänskliga rättigheternedrustning           och demokrati           FN ...
Fred, säkerhet och nedrustningFN   FN:s främsta uppgift är att bevara den    internationella freden och säkerheten  ...
Mänskliga rättigheter och demokrati    De syftar till att alla människor ska få möjlighet att levaFN    ett drägligt...
Utveckling och fattigdomsbekämpning    FN:s uppgift är att underlätta och stödja framåtskridandet. DetFN   sker på ol...
FN:s säkerhetsråd
FN:s säkerhetsråd• 5 permanenta medlemmar• 10 medlemmar valda på två år• Permanenta medlemmar har veto• Beslut är bindande...
Säkerhetsrådet•  Säkerhetsrådets ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella  säkerhe...
I säkerhetsrådet sitter följande länder:Ständiga medlemmar:• Frankrike• Kina• Ryssland• Storbritannien• USAÖvriga medlemma...
ECOSOC
ECOSOC• 54 medlemmar• Samordnar det ekonomiska, sociala och humanitära arbetet• Utför studier• Ger rekommendationer• Kont...
FN:s generalsekreterare• Ban Ki-moon• Administrativ roll• Politisk roll1946 - 1952 Tryggve Lie (Norge)     1982 - 199...
Sekretariatet• Alla FN-anställda ingår i sekretariatet• FN-systemet – ca 50 000 personer• 4 800 i New York• Arbetet leds a...
Internationella domstolen
Internationella domstolen ICJ – Ett av FN:s grundorgan – Avgör tvister mellan stater – Rådgivande uttalanden för FN-instan...
Internationellabrottmålsdomstolen
Internationella domstolenFN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut är Internationella domstolen, som finns iHa...
Internationella  brottmålsdomstolen ICC• Permanent• Kan döma enskilda• Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbr...
FN:s tre huvuduppgifterFred, säkerhet och  Mänskliga   Utveckling ochnedrustning     rättigheter  fattigdoms-  ...
FN:s fredsbevarande styrkor• tar ej ställning för en part• få strider att upphöra• möjliggöra förhandlingar
Millenniemålen 2015•  Utrota fattigdom och svält•  Utbildning för alla•  Främja jämställdhet och öka kvinnors makt•  M...
Världens länder enades år 2000 om åttaFN:s 8 Millenniemål  millenniemål för att halvera fattigomen till         ...
Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna• Det första internationella dokument som erkänner alla människors lika v...
Kärnkonventionerna• Avskaffande av rasism (1965)• Medborgerliga och politiska rättigheter (1966)• Ekonomiska, sociala och ...
FN granskar• Granskningskommittéer – En för varje kärnkonvention – Rapporteringsskyldighet för stater – Parallellrappor...
FN och klimatkonventionen
FN och klimatkonventionen• 1988 IPCC grundas – FN:s klimatpanel• 1992 Klimatkonventionen• 1997 Kyotoprotokollet (i kraft 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FNPP

677 views

Published on

FN-power point

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FNPP

 1. 1. Svenska FN-förbundetFN - globalt samarbete för hållbar utveckling
 2. 2. FN – en unik organisation• Består av självständiga stater• Arbetar för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg• Bildades den 24 oktober 1945• Målet var en bestående världsfred• Från början hade FN 51 medlemsländer, i dag har antalet medlemmar ökat till 193 . 2
 3. 3. FN-stadgan• Reglerar staters rättigheter och skyldigheter mot varandra – ett folkrättsligt instrument (traktat)• Preciserar FN:s makt och befogenhet
 4. 4. FN:s huvudkontor i New York
 5. 5. FN har fyra huvudmål:1 att bevara fred i hela världen2 att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder att genom internationellt samarbete förbättra levnadsvillkoren för3 alla människor och främja respekten för mänskliga rättigheter att vara ett forum där länder kan enas4 om hur de ska nå dessa mål 5
 6. 6. FN:s organisation
 7. 7. FN:s generalförsamling
 8. 8. FN:s generalförsamling• Öppnar i mitten av september• Ett land – en röst• Fattar beslut om FN:s arbete och budget• Ca 170 frågor per år i sex utskott• Beslut om möjligt med konsensus• Resolutionerna ej juridiskt bindande• 193 medlemmar
 9. 9. Internationell spridningFN:s under- och fackorgan ärutspridda över jorden medtyngdpunkt på Europa och USA.Några få organ finns iutvecklingsländer. Heltsjälvständiga, men anslutna tillFN, är WTO,Världshandelsorganisationen ochIAEA, Internationellaatomenergiorganet.FN:s officiella språkInom FN finns sex språk på vilkaalla officiella dokument skafinnas tillgängliga. Dessa ärarabiska, engelska, franska,kinesiska, ryska och spanska. 9
 10. 10. Verksamhetsområden • Förenta Nationernas verksamhet omfattar alla ämnesområden som berör internationell politik. • Det finns en traditionell indelning av FN:s verksamhet i tre stora ämnesblock: 10
 11. 11. SCENEFred, säkerhet och Mänskliga rättigheternedrustning och demokrati FN Utveckling och fattigdomsbekämpning 11
 12. 12. Fred, säkerhet och nedrustningFN  FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten  Statlig säkerhet och mänsklig säkerhet med betoning på individens säkerhet  Nedrustning är en process för att bl. a. minska storleken på och utgifterna för väpnade styrkor och att förstöra befintliga vapen 12
 13. 13. Mänskliga rättigheter och demokrati  De syftar till att alla människor ska få möjlighet att levaFN ett drägligt liv  De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter  Ett fungerande rättssystem är en nödvändighet  Inom ramen för de mänskliga rättigheterna är det alltså stater som har skyldigheter och individer som har rättigheter. 13
 14. 14. Utveckling och fattigdomsbekämpning  FN:s uppgift är att underlätta och stödja framåtskridandet. DetFN sker på olika sätt:  Kartläggning av det ekonomiska och sociala läget, så att det finns underlag för bedömning av vad som behöver göras.  Diskutera och anta deklarationer, strategier, handlingsplaner och internationella avtal  Praktiska åtgärder genomförs av de FN-organ som har operativa uppgifter. Det kan röra sig om rådgivning, utbildning, tekniska hjälpmedel, läkemedel och medicinska apparater, livsmedelsbistånd, lån med mera. 14
 15. 15. FN:s säkerhetsråd
 16. 16. FN:s säkerhetsråd• 5 permanenta medlemmar• 10 medlemmar valda på två år• Permanenta medlemmar har veto• Beslut är bindande• Beslutar om fredsbevarande insatser• Sanktioner• Tillfälliga krigsförbrytartribunaler
 17. 17. Säkerhetsrådet• Säkerhetsrådets ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten.• Medan generalförsamlingen kan diskutera vilket globalt problem som helst, ägnar sig säkerhetsrådet enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem.Säkerhetsrådets uppgifter:• Undersöka varje konflikt eller situation som kan leda till en internationell konflikt.• Presentera förfaringssätt och förlikningsvillkor för att få fram en lösning.• Rekommendera handlingar mot varje hot eller aggressiv handling.• Presentera förslag för generalförsamlingen i samband med val av generalsekreterareMedlemmar• Säkerhetsrådet består av 15 medlemmar varav fem är permanenta medlemmar. Dessa är: USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland samt Kina. De fem permanenta medlemsländerna har vetorätt och kan var för sig stoppa ett beslut i rådet.• Övriga tio medlemmar väljs in på två år vardera enligt modellen fem länder från Asien och Afrika, två från Latinamerika, två från gruppen Västeuropa, Kanada, Australien och Nya Zeeland samt ett från Östeuropa.• Ordförandeposten innehas en månad i taget och cirkulerar bland medlemmarna i bokstavsordning efter ländernas engelska namn. Sverige har vid tre tillfällen suttit i säkerhetsrådet: 1957-58, 1975- 76 och 1997-98. 17
 18. 18. I säkerhetsrådet sitter följande länder:Ständiga medlemmar:• Frankrike• Kina• Ryssland• Storbritannien• USAÖvriga medlemmar• Azerbadjan• Guatemala• Marocko• Pakistan• Togo• Argentina• Luxenburg• Sydkorea• Rwanda 18
 19. 19. ECOSOC
 20. 20. ECOSOC• 54 medlemmar• Samordnar det ekonomiska, sociala och humanitära arbetet• Utför studier• Ger rekommendationer• Kontakt med NGO:s
 21. 21. FN:s generalsekreterare• Ban Ki-moon• Administrativ roll• Politisk roll1946 - 1952 Tryggve Lie (Norge) 1982 - 1991 Javiér Peréz de Cuéllar (Peru)1953 - 1961 Dag Hammarskjöld (Sverige) 1992 - 1996 Boutrous Boutrous-Ghali (Egypten)1962 - 1971 U Thant (Myanmar) 1997 - 2006 Kofi Annan (Ghana)1972 - 1981 Kurt Waldheim (Österrike) 2007 - Ban Ki-moon (Sydkorea)
 22. 22. Sekretariatet• Alla FN-anställda ingår i sekretariatet• FN-systemet – ca 50 000 personer• 4 800 i New York• Arbetet leds av generalsekreteraren•Sköter dokumentation, översättningsarbeteoch liknande
 23. 23. Internationella domstolen
 24. 24. Internationella domstolen ICJ – Ett av FN:s grundorgan – Avgör tvister mellan stater – Rådgivande uttalanden för FN-instanser – Beläget i Fredspalatset i Haag – 15 domare
 25. 25. Internationellabrottmålsdomstolen
 26. 26. Internationella domstolenFN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut är Internationella domstolen, som finns iHaag i Nederländerna.Domstolen löser tvister mellan stater, inte individer. Den kan endast döma i tvister den blivitombedd av någon inbladad stat att döma i, och kan alltså inte ta egna initiativ. På begäran frånandra FN-organ kan domstolen också avge rådgivande yttranden. Stater som dragit en tvist infördomstolen och samtyckt till att låta domstolen döma är också tvungna att följa det beslut denkommer fram till. Den typ av tvister som är vanligast förekommande är gränsdragningstvister,till havs eller på land.Internationella domstolen har ständiga sessioner och består av 15 domare som alla ska kommafrån olika länder. De väljs ut av generalförsamlingen och säkerhetsrådet på en period av nio åroch kan bli omvalda. Vart tredje år väljs fem nya domare. För att ett beslut ska bli giltigt måsteminst nio av de femton domarna vara eniga.Redan före FN:s bildande fanns en mellanstatlig domstol i Haag, som hörde till föregångarenNationernas Förbund. När detta upplöstes, övertog Internationella domstolen denna tidigaredomstols stadga med få ändringar och flyttade in i samma byggnad, Fredspalatset i Haag.Verksamheten kom igång 1946. 26
 27. 27. Internationella brottmålsdomstolen ICC• Permanent• Kan döma enskilda• Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser• Belägen i Haag
 28. 28. FN:s tre huvuduppgifterFred, säkerhet och Mänskliga Utveckling ochnedrustning rättigheter fattigdoms- bekämpning
 29. 29. FN:s fredsbevarande styrkor• tar ej ställning för en part• få strider att upphöra• möjliggöra förhandlingar
 30. 30. Millenniemålen 2015• Utrota fattigdom och svält• Utbildning för alla• Främja jämställdhet och öka kvinnors makt• Minska barnadödligheten• Minska mödradödligheten• Stoppa spridningen av hiv/aids och malaria• Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling• Ett globalt partnerskap för utveckling
 31. 31. Världens länder enades år 2000 om åttaFN:s 8 Millenniemål millenniemål för att halvera fattigomen till år 2015. I vissa delar av världen går arbetet riktigt bra, medan det står still i andra.
 32. 32. Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna• Det första internationella dokument som erkänner alla människors lika värde och rättigheter• Ligger till grund för en rad konventioner om mänskliga rättigheter (MR)• Moraliskt bindande
 33. 33. Kärnkonventionerna• Avskaffande av rasism (1965)• Medborgerliga och politiska rättigheter (1966)• Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966)• Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979)• Avskaffande av tortyr (1984)• Barnets rättigheter (1989)• Migrantarbetares rättigheter (1990)• Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006)• Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)
 34. 34. FN granskar• Granskningskommittéer – En för varje kärnkonvention – Rapporteringsskyldighet för stater – Parallellrapportering• Specialmekanismer – Tematisk granskning – Granskning av enskilda länder
 35. 35. FN och klimatkonventionen
 36. 36. FN och klimatkonventionen• 1988 IPCC grundas – FN:s klimatpanel• 1992 Klimatkonventionen• 1997 Kyotoprotokollet (i kraft 2005)• November/december 2012 Klimattoppmöte i Quatar

×