SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
SAN JOSE PROVINCIAL HIGH SCHOOL
PAGSUSULIT SA FILIPINO 10
1. “Wala! Wala akong damit na maisusuot ____ hindi ako makadadalo sa kasayahang iyan.
A. saka B. kaya C.pati D. ngunit
2. __________ ng kasiyahang iyon ay umuwi na sila.
A. pagkatapos B. gayon pa C. unang D. kung
3. Si Mathilde ay isang babaeng nagtataglay ng kagandahan___sadyang kahalihalina.
A. kung B. ngunit C. at D. pati
4. ________ naisipan nila na bumili ng katulad sa alahas na iyon upang maisauli kay Madame
Forestier
A. kaya naman B. dahil sa C. ayon sa D. ganoon din
5. Nagulat si Madam Forestier _____ malaki na ang ipinagbago ni Mathilde.
A. ayon kay B. upang C. dahil D. saka
6. Ano ang tawag sa mga panandang ginagamit upang mapabisa at higit na mauunawaan ang
pagsasalaysay?
A. panghalip B. pandiwa C. pang-abay D. pang-ugnay
7. Kung ikaw si Mathilde, ano ang dapat mong gawin upang matupad ang iyong pangarap sa buhay?
A. Hihiwalayan ko ang aking asawa at maghahanap ng lalaking maaaring makapagbigay sa
akin ng masaganang buhay
B. Titiisin ko na lamang ang kahirapang ito at makokontento sa kung ano ang kayang ibigay
sa akin ng aking asawa.
C. Maghahanap ako ng trabaho upang matulungan ang aking asawa na gumaan ang aming
buhay.
D. Ipamumukha ko sa aking asawa na hindi ako masaya sa uri ng buhay na kayang ibigay
upang lalo siyang magsumikap
8. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyan niyang kalagayan kaya’t
ipinaghihinagpis niya ang karukhaan ng kanyang lumang tahanan. Ang salitang alindog ay
nangangahulugang;
A. katangian B. kayamanan C. kagandahan D. aliw
9. ” O, kahabag-habag Kong Mathilde! Ang ipinahiram kong kuwentas sa iyo ay imitasyon lamang,
puwit lamang ng baso.” Anong damdamin ang nais ipaabot ng may akda sa mambabasa sa kalagayan
ni Mathilde. A. awa B. sabik C.galit D. tuwa
10. Sinubok niyang isuot ang hiyas sa harap ng salamin, nagbabantulot siya at hindi mapagpasyahan
kung ang mga iyon ay isasauli o hindi. Nais iparating ng may – akda na ang pangunahing tauhan ay
may____.
A. pagdadalawang-isip C. pagtanggi B. pagnanais D. pagtanggap
11. Sa pahayag na nasa bilang 10, anong pang-ugnay ang ginamit sa pangungusap?
A. niyang B. at C.hiyas D. nais
12. Alin sa mga katangian ang angkop na paglalarawan kay Mathilde?
A. maalalahain B. ambisyosa C. may positibong pananaw D. palahiram
13. Aling pang-ugnay ang ginamit sa pangungusap bilang 10 ang nagsasaad ng isang panibagong
kaisipan. A. at B. na C.ayon D. sapagkat
14. Tukuyin ang pahayag na para sa iyo ay may katotohanan
A. Ang buhay ay mapapaganda kung may pangarap ka
B. Ang buhay na maayos at maganda ay hindi nakakaranas ng problema
C. Kung mangangarap at pagsikapan na maisakatuparan ang mga ito maisasayos din ang
buhay.
D. Lahat na nabanggit
15. Anong mahalagang aral ang nais itatak ng akda sa mga mambabasa?
A. Masama ang ngangarap
B. hindi dapat mangarap nang mataas
C. Mainam ang mangarap kung maisakatuparan ito nang naayon sa kabutihan at wastong
mga hakbang
D. Lahat ng nabanggit.
16. Sa anong lugar sa Pilipinas nagmula ang kuwento nina Tungkung Langit at
Alunsina?
A. Batangas B. Panay C. Cavite D. Negros
17. Ano ang nagustuhan ni Tungkung Lagit kay Alunsina?
A. Ang pagiging marunong sa buhay
B. Ang kanyang katalinuhang taglay
C. Ang kanyang pagiging tuso
D. Kanyang pagiging prangka
18. Ano ang ipinangako ni Tungkung Langit na pinaniniwalaan ni Alunsina?
A. Na si Alunsina lamang ang kanyang iibigin saan man siya magpunta
B. Na si Alunsina lamang ang laman ng isip niya magpakailanman
C. Na hindi niya iiwan si Alunsina
D. Na ibibigay niya kay Alunsina ang lahat ng maibigan nito
19. Paano ipinakita ni Tungkung Langit ang pagiging mabuting asawa?
A. Naging masipag siya sa paglikha ng mga bagay at mapagmahal na asawa
B. Isinama ni Tungkung Langit ang asawa sa kanyang paglalakbay
C. Ibinigay ni Tungkung Langit ang lahat ng hilingin sa kanya ng kanyang asawa
D. Gumawa siya ng daigdig bilang handog niya sa kanyang asawa
20. Ano ang dahilan ng araw-araw na pagkainip ni Alunsina?
A. Hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan
B. Naiiwan siyang mag-isa sa kanilang tahanan
C. Wala siyang ibang makausap dahil abala ang lahat
D. Hindi pa niya kabisado ang paggamit ng kanyang kapangyarihan
21. Ano ang nais gawin ni Alunsina na pilit na tinututulan ni Tungkung Langit?
A. Ang tumulong na lumikha ng mga bagay
B. Ang mamasyal
C. Maging pinakamakapangyarihan
D. Maging kilala sa lahat ng mga bathala
22. Bakit ayaw ni Tungkung Langit na tulungan siya ni Alunsina sa paglikha?
A. Dahil hindi pa sapat ang kapangyarihan ni Alunsina
B. Dahil walang kakayahan si Alunsina na lumikha
C. Dahil ayaw niyang mapagod ang asawa
D. Dahil hindi pa ganap na dyosa si Alunsina
23. Ano ang nais mangyari ni Tungkung Langit na gawin ng kanyang asawa?
A. Ang manatili sa kanyang tabi at maging inspirasyon sa lahat ng
kanyang mga nilikha
B. Ang palawigin ang kanyang kakayahan sa paglikha ng mga bagaybagay
C. Ang maging masaya ito sa piling niya
D. Ang maging mabait sa kanya at magkasundo silang dalawa
24. Ano ang naging mitsa ng mainit na pagtatalo nina Tungkung Langit at Alunsina?
A. Ang paglalayas ni Alunsina
B. Ang madalas na pagkawala ni Tungkung Langit
C. Nang minsang nahuli ni Tungkung Langit si Alunsina na sinusundan siya nito
D. Ang pagiging bugnutin at madalas na pag-alis ni Alunsina sa kanilang tahanan
25. Bakit nagpasya si Alunsina na lumisan na sa kanilang tahanan?
A. Nais niyang mamuhay maging malaya mula sa asawa
B. Nang minsang nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo
C. Dahil ipinagtabuyan siya ng kanyang asawa matapos ang mainit na pagtatalo
D. Dahil na labis na panibugho niya sa kanyang pinakamamahal niyang asawa
26. Paano inamo ni Tungkung Langit ang kanyang asawa?
A. Araw-araw siyang nagpapadala ng mga bulaklak at mamahaling mga alahas
B. Araw-araw siyang bumisita sa kanya
C. Lumikha siya ng bagay sa daigdig para mapakinabangan ng kanyang asawa
D. Araw-araw niya itong hinanap
27. Paano hinarap ni Tungkung Langit ang katotohanang wala na ang kanyang asawa?
A. Pinilit niyang maging abala sa paglikha ng mga bagay na mapapakinabangan
B. Pinili niyang maging masaya sa kanyang pag-iisa
C. Nakahanap siya ng bagong pag-ibig
D. Patuloy ang kanyang paglikha sa kabila ng pangungulila niya sa kanyang asawang si
Alunsina
28. Paano sinubukang suyuin ni Tungkung Langit ang asawa?
A. Araw-araw siyang nagpapadala ng bulaklak.
B. Walang tigil itong bumibisita sa kanyang asawa kahit gabi na
C. Gumawa siya ng mga bagay na tiyak niyang magagamit ng kanyang asawa
D. Araw-araw siyang naglalakbay upang hanapin ang nawawalang asawa
29. Bakit ayaw ni Alunsina na muling makapiling ang kanyang asawa?
A. Dahil nais na niyang mamuhay mag-isa, malayo sa piling ng kanyang sakim na asawa
B. Dahil hindi na niya kaya pang pakisamahan ang ugali ng asawa niya
C. Sa dahilang ayaw na niyang maiwan sa sariling bahay
D. Upang maranasan ni Tungkung Langit ang pangungulila kapag siya ay naiiwan sa kanilang
tahanan
30. Naging matagumpay ba si Tungkung Langit na magbalik si Alunsina sa kanyang piling?
A. Oo at sila’y muling nagsama
B. Oo, subalit nagkaroon na ng lamat ang kanilang pagsasama
C. Hindi, dahil hindi naglaon ay pumanaw si Alunsina
D. Hindi, dahil mas pinili ni Alunsina na mamuhay mag-isa
31. Ito ay maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na
karaniwang batayan ng mga kuwento na nasa Banal na Kasulutan.
A. Parabula C. Pabula
B. Maikling Kuwento D. Sanaysay
32. Saan mababasa ang parabulang “Ang Tusong Katiwala”?
A. Facebook B. Twitter C. Banal nakasulatan D. Talaarawan
33. Ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwang simuno o paksa ng pangungusap.
A. pokus ng pandiwa C. pokus ng layon
B. pokus ng tagaganap D. pokus ng kagamitan
34. Ang nagsalin sa Filipino mula sa Ingles sa parabulang “Mensahe ng Butil ng Kape”.
A. Wilma C. Ambat C. Teodoro Agoncillo
B. Willita A. Enrijo D. Magdalina O. Jocson
35. Alin dito sa apat ang hindi mo mapupulot pagkatapos mong basahin ang parabula?
A. kagandahang-asal C. magandang-gawi
B. maging matuwid D. walang tiwala sa sarili
36. Anong pokus ng pandiwa ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng
pandiwa?
A. pokus ng layon C. pokus na tagatanggap
B. pokus ng tagaganap D. pokus ng kgamitan
37. Nasa pokus ang pandiwa kung ang paksang binibigyang-diin sa pangungusap.
A. pokus ng tagaganap C. pokus tagatanggap
B. pokus ng kagamitan D. pokus ng layon
38. Nagsasaad na ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa
ang kilos ng pandiwa ay siyang simuno ng pangungusap.
A. pokus ng kagamitan C. pokus ng layon
B. pokus ng tagatangap D. pokus pandiwa
39. Anong pokus ng pandiwa kung ang paksa, lugar o ganapan ng kilos ang
binibigyang-diin sa pangungusap?
A. pokus sa ganapan C. pokus ng pandiwa
B. pokus ng tagaganap D. pokus ng layon
40.Alin sa tatlong bagay sa parabulang “Mensahe ng Butil ng Kape” ang nagsasaad ng tibay ng loob?
A. butil ng kape C. itlog
B. carrot D. saging
41.“At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang
magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?”
A. galit C. panghihinayang
B. pagtataka D. pagkaawa
42.“Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa
paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay
tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggang.”
A. galit C. pagkaawa
B. lungkot D. pnghihinyang
43.“Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa.”
A. panghihinayang C. galit
B. pagkaawa D. pagtataka
44.“Ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong
pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.”
A. lungkot C. pagkaawa
B. galit D. panghihinayang
45.“May isang mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang
nilulustay nito ang kanyang ari-arian.”
A. pagtataka C. panghihinayang
B. galit D. pagkaawa

More Related Content

Similar to pasulit.docx

FILIPINO_Q1_TEST.pptx.Year.2023-2024....
FILIPINO_Q1_TEST.pptx.Year.2023-2024....FILIPINO_Q1_TEST.pptx.Year.2023-2024....
FILIPINO_Q1_TEST.pptx.Year.2023-2024....ssuserd61d0f
 
PAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxPAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxMayumi64
 
Filipino 2
Filipino 2Filipino 2
Filipino 2Rob II
 
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptxSummative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptxJanClerSumatraMegall
 
Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Geneveve Templo
 
Pagtataya - Elemento ng Tula at Hele ng Ina sa Kanyang Panganay
Pagtataya - Elemento ng Tula at Hele ng Ina sa Kanyang PanganayPagtataya - Elemento ng Tula at Hele ng Ina sa Kanyang Panganay
Pagtataya - Elemento ng Tula at Hele ng Ina sa Kanyang PanganayMelissa Via
 
PANIMULANG PAGTATAYA SA FILIPINO 8 qt 2 dlma.pptx
PANIMULANG PAGTATAYA SA FILIPINO 8 qt 2 dlma.pptxPANIMULANG PAGTATAYA SA FILIPINO 8 qt 2 dlma.pptx
PANIMULANG PAGTATAYA SA FILIPINO 8 qt 2 dlma.pptxjivaneesernitzeabril
 
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docx
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docxpagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docx
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docxJosiryReyes
 
Sumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxSumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxssuserd61d0f
 
1st grading with TOS 2pages.docx
1st grading with TOS 2pages.docx1st grading with TOS 2pages.docx
1st grading with TOS 2pages.docxEDNACONEJOS
 
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Rosanne Ibardaloza
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOLiGhT ArOhL
 
ESP 8 FIRST QUARTER.pptx
ESP 8 FIRST QUARTER.pptxESP 8 FIRST QUARTER.pptx
ESP 8 FIRST QUARTER.pptxroelmahilumII
 

Similar to pasulit.docx (20)

FILIPINO_Q1_TEST.pptx.Year.2023-2024....
FILIPINO_Q1_TEST.pptx.Year.2023-2024....FILIPINO_Q1_TEST.pptx.Year.2023-2024....
FILIPINO_Q1_TEST.pptx.Year.2023-2024....
 
SUMMATIVE TEST.docx
SUMMATIVE TEST.docxSUMMATIVE TEST.docx
SUMMATIVE TEST.docx
 
PAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxPAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptx
 
Filipino 2
Filipino 2Filipino 2
Filipino 2
 
REBYU-Q1-FIL7.pptx
REBYU-Q1-FIL7.pptxREBYU-Q1-FIL7.pptx
REBYU-Q1-FIL7.pptx
 
Fil 10-tq-q1-q2
Fil 10-tq-q1-q2Fil 10-tq-q1-q2
Fil 10-tq-q1-q2
 
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptxSummative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
 
Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9
 
18- LET English part 2
18- LET English part 218- LET English part 2
18- LET English part 2
 
dula.pptx
dula.pptxdula.pptx
dula.pptx
 
Pagtataya - Elemento ng Tula at Hele ng Ina sa Kanyang Panganay
Pagtataya - Elemento ng Tula at Hele ng Ina sa Kanyang PanganayPagtataya - Elemento ng Tula at Hele ng Ina sa Kanyang Panganay
Pagtataya - Elemento ng Tula at Hele ng Ina sa Kanyang Panganay
 
PANIMULANG PAGTATAYA SA FILIPINO 8 qt 2 dlma.pptx
PANIMULANG PAGTATAYA SA FILIPINO 8 qt 2 dlma.pptxPANIMULANG PAGTATAYA SA FILIPINO 8 qt 2 dlma.pptx
PANIMULANG PAGTATAYA SA FILIPINO 8 qt 2 dlma.pptx
 
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docx
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docxpagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docx
pagsusulit (ng minsang naligaw si Adrian).docx
 
Sumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptxSumatibong Pagsusulit.pptx
Sumatibong Pagsusulit.pptx
 
1st grading with TOS 2pages.docx
1st grading with TOS 2pages.docx1st grading with TOS 2pages.docx
1st grading with TOS 2pages.docx
 
REBYU TEST.pptx
REBYU TEST.pptxREBYU TEST.pptx
REBYU TEST.pptx
 
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
Unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao 5 q1
 
Esp 4 test
Esp 4 testEsp 4 test
Esp 4 test
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
 
ESP 8 FIRST QUARTER.pptx
ESP 8 FIRST QUARTER.pptxESP 8 FIRST QUARTER.pptx
ESP 8 FIRST QUARTER.pptx
 

Recently uploaded

Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxMaryJaneCabides
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentEdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentRedenJavillo2
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript  WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript  WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxPanahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxChrisAprilMolina1
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docxChristineIgnas2
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1JudyAnnTongol
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxJeremyPatrichTupong
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxMarcChristianNicolas
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 

Recently uploaded (20)

Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentEdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript  WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript  WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxPanahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Lesson 1
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 

pasulit.docx

  • 1. SAN JOSE PROVINCIAL HIGH SCHOOL PAGSUSULIT SA FILIPINO 10 1. “Wala! Wala akong damit na maisusuot ____ hindi ako makadadalo sa kasayahang iyan. A. saka B. kaya C.pati D. ngunit 2. __________ ng kasiyahang iyon ay umuwi na sila. A. pagkatapos B. gayon pa C. unang D. kung 3. Si Mathilde ay isang babaeng nagtataglay ng kagandahan___sadyang kahalihalina. A. kung B. ngunit C. at D. pati 4. ________ naisipan nila na bumili ng katulad sa alahas na iyon upang maisauli kay Madame Forestier A. kaya naman B. dahil sa C. ayon sa D. ganoon din 5. Nagulat si Madam Forestier _____ malaki na ang ipinagbago ni Mathilde. A. ayon kay B. upang C. dahil D. saka 6. Ano ang tawag sa mga panandang ginagamit upang mapabisa at higit na mauunawaan ang pagsasalaysay? A. panghalip B. pandiwa C. pang-abay D. pang-ugnay 7. Kung ikaw si Mathilde, ano ang dapat mong gawin upang matupad ang iyong pangarap sa buhay? A. Hihiwalayan ko ang aking asawa at maghahanap ng lalaking maaaring makapagbigay sa akin ng masaganang buhay B. Titiisin ko na lamang ang kahirapang ito at makokontento sa kung ano ang kayang ibigay sa akin ng aking asawa. C. Maghahanap ako ng trabaho upang matulungan ang aking asawa na gumaan ang aming buhay. D. Ipamumukha ko sa aking asawa na hindi ako masaya sa uri ng buhay na kayang ibigay upang lalo siyang magsumikap 8. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyan niyang kalagayan kaya’t ipinaghihinagpis niya ang karukhaan ng kanyang lumang tahanan. Ang salitang alindog ay nangangahulugang; A. katangian B. kayamanan C. kagandahan D. aliw 9. ” O, kahabag-habag Kong Mathilde! Ang ipinahiram kong kuwentas sa iyo ay imitasyon lamang, puwit lamang ng baso.” Anong damdamin ang nais ipaabot ng may akda sa mambabasa sa kalagayan ni Mathilde. A. awa B. sabik C.galit D. tuwa 10. Sinubok niyang isuot ang hiyas sa harap ng salamin, nagbabantulot siya at hindi mapagpasyahan kung ang mga iyon ay isasauli o hindi. Nais iparating ng may – akda na ang pangunahing tauhan ay may____. A. pagdadalawang-isip C. pagtanggi B. pagnanais D. pagtanggap 11. Sa pahayag na nasa bilang 10, anong pang-ugnay ang ginamit sa pangungusap? A. niyang B. at C.hiyas D. nais 12. Alin sa mga katangian ang angkop na paglalarawan kay Mathilde? A. maalalahain B. ambisyosa C. may positibong pananaw D. palahiram 13. Aling pang-ugnay ang ginamit sa pangungusap bilang 10 ang nagsasaad ng isang panibagong kaisipan. A. at B. na C.ayon D. sapagkat 14. Tukuyin ang pahayag na para sa iyo ay may katotohanan A. Ang buhay ay mapapaganda kung may pangarap ka B. Ang buhay na maayos at maganda ay hindi nakakaranas ng problema C. Kung mangangarap at pagsikapan na maisakatuparan ang mga ito maisasayos din ang buhay. D. Lahat na nabanggit 15. Anong mahalagang aral ang nais itatak ng akda sa mga mambabasa? A. Masama ang ngangarap
  • 2. B. hindi dapat mangarap nang mataas C. Mainam ang mangarap kung maisakatuparan ito nang naayon sa kabutihan at wastong mga hakbang D. Lahat ng nabanggit. 16. Sa anong lugar sa Pilipinas nagmula ang kuwento nina Tungkung Langit at Alunsina? A. Batangas B. Panay C. Cavite D. Negros 17. Ano ang nagustuhan ni Tungkung Lagit kay Alunsina? A. Ang pagiging marunong sa buhay B. Ang kanyang katalinuhang taglay C. Ang kanyang pagiging tuso D. Kanyang pagiging prangka 18. Ano ang ipinangako ni Tungkung Langit na pinaniniwalaan ni Alunsina? A. Na si Alunsina lamang ang kanyang iibigin saan man siya magpunta B. Na si Alunsina lamang ang laman ng isip niya magpakailanman C. Na hindi niya iiwan si Alunsina D. Na ibibigay niya kay Alunsina ang lahat ng maibigan nito 19. Paano ipinakita ni Tungkung Langit ang pagiging mabuting asawa? A. Naging masipag siya sa paglikha ng mga bagay at mapagmahal na asawa B. Isinama ni Tungkung Langit ang asawa sa kanyang paglalakbay C. Ibinigay ni Tungkung Langit ang lahat ng hilingin sa kanya ng kanyang asawa D. Gumawa siya ng daigdig bilang handog niya sa kanyang asawa 20. Ano ang dahilan ng araw-araw na pagkainip ni Alunsina? A. Hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan B. Naiiwan siyang mag-isa sa kanilang tahanan C. Wala siyang ibang makausap dahil abala ang lahat D. Hindi pa niya kabisado ang paggamit ng kanyang kapangyarihan 21. Ano ang nais gawin ni Alunsina na pilit na tinututulan ni Tungkung Langit? A. Ang tumulong na lumikha ng mga bagay B. Ang mamasyal C. Maging pinakamakapangyarihan D. Maging kilala sa lahat ng mga bathala 22. Bakit ayaw ni Tungkung Langit na tulungan siya ni Alunsina sa paglikha? A. Dahil hindi pa sapat ang kapangyarihan ni Alunsina B. Dahil walang kakayahan si Alunsina na lumikha C. Dahil ayaw niyang mapagod ang asawa D. Dahil hindi pa ganap na dyosa si Alunsina 23. Ano ang nais mangyari ni Tungkung Langit na gawin ng kanyang asawa? A. Ang manatili sa kanyang tabi at maging inspirasyon sa lahat ng kanyang mga nilikha B. Ang palawigin ang kanyang kakayahan sa paglikha ng mga bagaybagay C. Ang maging masaya ito sa piling niya D. Ang maging mabait sa kanya at magkasundo silang dalawa 24. Ano ang naging mitsa ng mainit na pagtatalo nina Tungkung Langit at Alunsina? A. Ang paglalayas ni Alunsina B. Ang madalas na pagkawala ni Tungkung Langit C. Nang minsang nahuli ni Tungkung Langit si Alunsina na sinusundan siya nito D. Ang pagiging bugnutin at madalas na pag-alis ni Alunsina sa kanilang tahanan 25. Bakit nagpasya si Alunsina na lumisan na sa kanilang tahanan? A. Nais niyang mamuhay maging malaya mula sa asawa B. Nang minsang nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo
  • 3. C. Dahil ipinagtabuyan siya ng kanyang asawa matapos ang mainit na pagtatalo D. Dahil na labis na panibugho niya sa kanyang pinakamamahal niyang asawa 26. Paano inamo ni Tungkung Langit ang kanyang asawa? A. Araw-araw siyang nagpapadala ng mga bulaklak at mamahaling mga alahas B. Araw-araw siyang bumisita sa kanya C. Lumikha siya ng bagay sa daigdig para mapakinabangan ng kanyang asawa D. Araw-araw niya itong hinanap 27. Paano hinarap ni Tungkung Langit ang katotohanang wala na ang kanyang asawa? A. Pinilit niyang maging abala sa paglikha ng mga bagay na mapapakinabangan B. Pinili niyang maging masaya sa kanyang pag-iisa C. Nakahanap siya ng bagong pag-ibig D. Patuloy ang kanyang paglikha sa kabila ng pangungulila niya sa kanyang asawang si Alunsina 28. Paano sinubukang suyuin ni Tungkung Langit ang asawa? A. Araw-araw siyang nagpapadala ng bulaklak. B. Walang tigil itong bumibisita sa kanyang asawa kahit gabi na C. Gumawa siya ng mga bagay na tiyak niyang magagamit ng kanyang asawa D. Araw-araw siyang naglalakbay upang hanapin ang nawawalang asawa 29. Bakit ayaw ni Alunsina na muling makapiling ang kanyang asawa? A. Dahil nais na niyang mamuhay mag-isa, malayo sa piling ng kanyang sakim na asawa B. Dahil hindi na niya kaya pang pakisamahan ang ugali ng asawa niya C. Sa dahilang ayaw na niyang maiwan sa sariling bahay D. Upang maranasan ni Tungkung Langit ang pangungulila kapag siya ay naiiwan sa kanilang tahanan 30. Naging matagumpay ba si Tungkung Langit na magbalik si Alunsina sa kanyang piling? A. Oo at sila’y muling nagsama B. Oo, subalit nagkaroon na ng lamat ang kanilang pagsasama C. Hindi, dahil hindi naglaon ay pumanaw si Alunsina D. Hindi, dahil mas pinili ni Alunsina na mamuhay mag-isa 31. Ito ay maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kuwento na nasa Banal na Kasulutan. A. Parabula C. Pabula B. Maikling Kuwento D. Sanaysay 32. Saan mababasa ang parabulang “Ang Tusong Katiwala”? A. Facebook B. Twitter C. Banal nakasulatan D. Talaarawan 33. Ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwang simuno o paksa ng pangungusap. A. pokus ng pandiwa C. pokus ng layon B. pokus ng tagaganap D. pokus ng kagamitan 34. Ang nagsalin sa Filipino mula sa Ingles sa parabulang “Mensahe ng Butil ng Kape”. A. Wilma C. Ambat C. Teodoro Agoncillo B. Willita A. Enrijo D. Magdalina O. Jocson 35. Alin dito sa apat ang hindi mo mapupulot pagkatapos mong basahin ang parabula? A. kagandahang-asal C. magandang-gawi B. maging matuwid D. walang tiwala sa sarili 36. Anong pokus ng pandiwa ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa? A. pokus ng layon C. pokus na tagatanggap B. pokus ng tagaganap D. pokus ng kgamitan 37. Nasa pokus ang pandiwa kung ang paksang binibigyang-diin sa pangungusap. A. pokus ng tagaganap C. pokus tagatanggap B. pokus ng kagamitan D. pokus ng layon
  • 4. 38. Nagsasaad na ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa ay siyang simuno ng pangungusap. A. pokus ng kagamitan C. pokus ng layon B. pokus ng tagatangap D. pokus pandiwa 39. Anong pokus ng pandiwa kung ang paksa, lugar o ganapan ng kilos ang binibigyang-diin sa pangungusap? A. pokus sa ganapan C. pokus ng pandiwa B. pokus ng tagaganap D. pokus ng layon 40.Alin sa tatlong bagay sa parabulang “Mensahe ng Butil ng Kape” ang nagsasaad ng tibay ng loob? A. butil ng kape C. itlog B. carrot D. saging 41.“At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?” A. galit C. panghihinayang B. pagtataka D. pagkaawa 42.“Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggang.” A. galit C. pagkaawa B. lungkot D. pnghihinyang 43.“Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa.” A. panghihinayang C. galit B. pagkaawa D. pagtataka 44.“Ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.” A. lungkot C. pagkaawa B. galit D. panghihinayang 45.“May isang mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian.” A. pagtataka C. panghihinayang B. galit D. pagkaawa