Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของบริษัท PICO

89 views

Published on


https://www.pico.co.th/

เครื่องมือวัดในโรงงานหรืองานส่วนของอุตสาหกรรมนั้น มีความหลากหลายทั้งด้านราคา และคุณภาพ ซึ่ง pico เน้นการบริการที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีทีม support คอยให้ความช่วยเหลือตลอด พร้อมให้คำปรึกษาที่แน่นอน ฅ

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของบริษัท PICO

  1. 1. เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ต้อง PICO ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือวัดสำหรับกำรทำงำนที่หลำกหลำยประเภท ซึ่งแน่นอนว่ำเครื่องมือวัดเหล่ำนี้ มีกำรออกแบบมำเพื่อให้สำมำรถงำนได้หลำกหลำย ซึ่งอยู่กับรูปแบบและประเภทของเครื่องมืดวัดนั้นๆ ว่ำจะสำมำรถงำนตำมควำมประสงค์ของผู้ใช้หรือไม่ กำรเลือกเครื่องมือวัดให้เหมำะสมตำมประเภทของงำนเป็นสิ่งที่จำเป็น และควรนำมำพิจำรณำเป็นอย่ำงแรก เพรำะหำกไม่พิจำรณำกำรใช้งำนที่ตรงประเภทจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวัดนั้นไม่แม่นยำ แถมยังก่อให้เกิดควำมเสียหำยในระยะยำวอีกด้วย โดนกำรเลือกใช้เครื่องมือวัดแต่ละชนิด มักจะเจอคำจำกัดควำมที่เป็นศัพท์เฉพำะทำง เช่น Measuring Range หรือ ช่วงกำรวัด คือ ค่ำที่บอกถึงควำมสำมำรถของเซนเซอร์และสถำนะของตัวเครื่องว่ำสำมำรถวัดได้หรืออ่ำนค่ำได้เท่ำไร เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ช่วงกำรวัดอยู่ที่ -10 ถึง 250 º C, Sensors (เซนเซอร์) คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดตรวจจับสัญญำณ เช่น ควำมชื้น อุณหภูมิ แสงและ เสียง, Resolution หรือ ค่ำควำมละเอียด คือ เครื่องมือวัดแต่ละเครื่องจะระบุค่ำควำมละเอียดของตัวเครื่องว่ำเท่ำไร เช่น 0.1 º C เป็นต้น ซึ่งคำจำกัดควำมเหล่ำนี้จำเป็นอย่ำงมำกที่ผู้ใช้จะต้องทำกำรเรียนรู้และศึกษำ เพื่อให้กำรใช้งำนเครื่องมือวัดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมกำรใช้งำน
  2. 2. ในงำนอุตสำหกรรม ที่เป็นกำรทำงำนที่มีควำมรวดเร็ว และได้ผลผลิตจำนวนมำกนั้น จะต้องมีกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์หรือกำรตรวจสอบชิ้นงำนในกระบวนกำรผลิต ดังนั้นในโรงงำนอุตสำหกรรม จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือวัดที่มีคุณภำพเหมำะสมกับลักษณะงำนเพื่อช่วยในกำรตรวจสอบคุณภำพของง ำนนั้นๆ ไม่ให้เกิดกำรควำมผิดพลำดจนทำให้เกิดเกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรได้โดยทั่วไปแล้วหลักของกำรเลือก เครื่องมือวัดในงำนอุตสำหกรรม มีข้อที่ควรคำนึงถึง ดังนี้ 1. ลักษณะของงำนที่จะวัด เป็นกำรระบุเฉำะของงำนที่ต้องกำรนำเครื่องมือวัดไปใช้งำน 2. ควำมสะดวกในกำรใช้งำน โดยเครื่องมือวัดที่ดีควรใช้งำนได้ในอย่ำงหลำกหลำย นั่นคือ ต้องสำมำรถพกพำได้สะดวกเมื่อต้องออกภำคสนำม หรือมีฟังก์ชั่นที่สำมำรถรองรับกำรวัดค่ำได้หลำยพำรำมิเตอร์ และยังทนต่อสภำพแวดล้อมอีกด้วย 3. ช่วงกำรวัด ควำมละเอียด และค่ำควำมแม่นยำ ซึ่งในกำรเลือกใช้ควรเลือกช่วงของกำรให้ที่สำมำรถครอบคลุมเกี่ยวกับกำรที่ต้องกำรวัด และเลือกควำมละเอียดให้เหมำะสม และที่สำคัญที่สุดคือค่ำควำมแม่นยำในกำรวัด จะต้องพิจำรณำเครื่องมือวัดที่สำมำรถให้ค่ำในกำรวัดใกล้เคียงกับค่ำจริงได้มำกที่สุด 4. ได้รับมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพและควำมปลอดภัยและรำคำตัวเครื่อง เครื่องมือวัดแต่ละเครื่องจะต้องมีกำรรับรองคุณภำพจำกประเทศต่ำงๆ ที่สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจในคุณภำพของเครื่องมือวัดมำกยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องของรำคำตัวเครื่องกล่ำว คือ ไม่ควรซื้อเครื่องที่มีรำคำแพงเกินควำมจำเป็นอีกด้วย ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pico.co.th/?names=blog&files=picoquality

×