Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เกลือ

348 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

เกลือ

 1. 1. เกลือ จัดทำ โดย เด็กหญิง ชัญญำ บุญคงมำ ชั้น ม. 1/3 เลขที่ 25
 2. 2. กิตติกรรมประกาศ รายงานทางวิชาการเรอื่ง เกลอื ฉบบันสี่า เร็จลงด้วยดี เนอื่งจากได้รบัความ กรุณาอย่างสูง ในการให้ความร้ดู้านเน้อืหา รูปแบบการเขยีน การเขยีนอ้างอิง และ การเขยีนเอกสารวิชาการ จาก คุณครูผู้สอนคือ คุณครู องัคณา เกตุจนัทร์ ขอขอบพระคุณ คุณครูองัคณา เกตุจนัทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทใี่ห้ คา ปรึกษาและให้กา ลงัใจ รวมทงั้อา นวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์ การเขยีน รายงาน คุณประโยชน์ทเี่กิดจากการจดัทา รายงานเรอื่งน้ขีอมอบไว้เป็นเครอื่งบูชา พระคุณบดิา มารดา คุณครูทเี่คารพทุกท่าน และโรงเรียนชยันาทพทิยาคมอนัเป็น สถานศึกษาทเี่คารพยงิ่
 3. 3. เกลือ เกลอืเป็นแร่ธาตุทางโภชนาการชนดิหนงึ่ โดยหลกัแล้วคือโซเดียมคลอ ไรด์(เกลอืแกง) ซงึ่สามารถสกดัได้จากสตัว์และพชืแต่เกลอืจากพชื บางครงั้อาจเป็นพษิเกลอืบริโภคสามารถผลติได้จากน้า ทะเลหรือดิน เค็ม เป็นเครอื่งปรุงอาหารทใี่ห้รสเค็มทมี่มีาตงั้แต่โบราณ สามารถใช้ ถนอมอาหาร ในประวตัิศาสตร์ เกลอืเคยถูกใช้เป็นค่าตอบแทนใน กองทพัโรมนัและในหลายศาสนาก็มกีารกล่าวถึงเกลอืไว้ด้วย เกลอืมี ทงั้หมด 3 ชนดิ 1.โซเดียมคลอไรด์2.ฟอสเฟต 3.โพแทสเซียม
 4. 4. เกลอืโซเดียมคลอไรด์ เกลอืโซเดียมคลอไรด์เรียกตามแหล่งทมี่า มี2 ประเภทได้แก่ กลอืสมุทร (Sea salt) คือ เกลอืทไี่ด้จากสูบน้า ทะเลเข้ามาขงัไว้ในทนี่า ผงึ่แดดและลมจนน้า ระเหยเหลอืแต่ผลกึเกลอืสีขาว เกลอืสินเธาว์ หรือ เกลอืหิน คือ เกลอืทไี่ด้จากดินเค็ม โดยการปล่อย น้า ลงไปละลายหินเกลอืทอี่ยู่ใต้ดินแล้วจงึสูบน้า กลบัข้นึมาตากหรือต้มให้ น้า ระเหยไป
 5. 5. ลกัษณะของเกลอืโซเดียมคลอไรด์ ลกัษณะของเกลอืโซเดียมคลอไรด์แบ่งเป็น 2 ชนดิ เกลอืเมด็ ผลติโดยชาวนาเกลอืทะเลและผู้ผลติเกลอืสินเธาว์ด้วยวิธี ตาก นยิมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การดองผกัผลไม้ และ ไอศกรีม เกลอืป่น ผลติโดยโรงงานเกลอืป่นทซี่ื้อเกลอืเมด็จากชาวนาเกลอืมา แปรรูปเป็นเกลอืป่น และผู้ผลติเกลอืสินเธาว์ด้วยวิธีการต้ม เกลอืป่นที่ ไม่ต้องผ่านการแปรรูปนยิมทา เป็นเกลอืบริโภคตามบ้านเรือน
 6. 6. เกลอื (เคม)ี ในทางเคมีเกลือ เป็นสารประกอบไอออนกิ(ionic compound) ประกอบด้วยแคตไอออน (cation : ไอออนทมี่ปีระจุบวก) และแอน ไอออน (anion : ไอออนทมี่ปีระจุลบ) ทา ให้ผลผลติทไี่ด้เป็นกลาง (ประจุสิทธิเป็นศูนย์) ไอออนเหล่าน้อีาจเป็นอนนิทรีย์(Cl−) กบั อินทรีย์(CHCOO−) และไอออนอะตอมเดยี่ว (F−) กบัไอออนหลาย 3อะตอม (SO2−) เกลอืจะเกิดข้นึได้เมอื่กรดและเบสทา ปฏิกิริยา 4 ด้วยกนั โดยมคีุณสมบตัิดงันี้
 7. 7. เกลอื เป็นสารประกอบ สถานะปกติเป็นของแขง็ ไม่นา ไฟฟ้า เกลอือาจจะละลายน้า หรือไม่ละลายน้า ก็ได้ หากละลายน้า จะทา ให้น้า เป็นสารละลาย (อิเลก็โทรไลต์) เพราะเกลอืแตกตวัเป็นไอออนทา ให้น้า นนั้นา ไฟฟ้าได้ สารละลายเกลอือาจเป็นกรด กลาง หรือเบสก็ได้ –เกลอืทมี่คีุณสมบตัิเป็นกรด เกิดจาก กรดแก่ + เบสอ่อน –เกลอืทมี่คีุณสมบตัิเป็นกลาง เกิดจาก กรดแก่ + เบสแก่ –เกลอืทมี่คีุณสมบตัิเป็นเบส เกิดจาก กรดอ่อน + เบสแก่ เกลอืทหี่ลอมเหลวหรือละลายน้า จะถูกเรียกว่า สารอิเลก็โทรไลต์เนอื่งจากมี ความสามารถในการนา ไฟฟ้า
 8. 8. ประโยชน์ของเกลอื ตวัอย่างประโยชน์ของเกลอืในชีวิตประจา วนัเช่น ทำ ควำมสะอำดอ่ำงล้ำงจำน เทเกลอืผสมกบัน้า ร้อนแล้วทา ความสะอาดอ่างล้างจาน จะทา ให้ อ่างมคีวามสะอาด ไม่มคีราบของความสกปรก และกลนิ่ทไี่ม่พงึประสงค์ ทำ ควำมสะอำดแหวน หากแหวนทคีุ่ณสวมไม่เงาเหมอืนแต่ก่อน ให้ใช้เกลอืผสมกบัน้า มนั พชืเช็ดแหวน เท่าน้แีหวนของคุณก็จะกลบัมาเงางามเช่นเดิม
 9. 9. โทษของเกลอื โทษจากการกินเค็ม / ภยัจากการกินเค็ม โรคไต ไตจะเรมิ่ทา งานผดิปกติจากการกินเค็มมาก ทา ให้กา จดั เกลอืออกจากร่างกายได้ไม่หมด ความดนัโลหิตสูง เมอื่เกลอืออกจากร่างกายได้ไม่หมดทา ให้ เกลอือยู่ในกระแสเลอืดเกิดความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ เมอื่เกิดความดนัโลหิตสูง ทา ให้หวัใจทา งานหนกัข้นึ (เต้นเร็วข้นึ) ทา ให้เกิดความเสยี่งต่อการหวัใจวาย
 10. 10. บรรณานุกรม “เกลอื” .[ม.ป.ป.].[ออนไลน]์.เข้าถึงได้ จาก:th.wikipedia.org/เกลอื “เกลอืเคม”ี.[ม.ป.ป.].[ออนไลน์].เข้าถึงได้ จาก:women.kapook.com “ประโยชน์และโทษของเกลอื” .[ม.ป.ป.].[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th

×