សទ្ទានុក្រមបច្ចេកទេស

6,736 views

Published on

ភាសាបច្ចេកទេសល្អៗមាននៅទីនេះ

Published in: Education, Business

សទ្ទានុក្រមបច្ចេកទេស

 1. 1. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Glossary of Computer terms English – Khmer © Open Institute© Open Institute -1- Version 4.2 - Sep 1, 08
 2. 2. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOSAbbreviationsadj Adjectiveadv Adverbconj Conjunctioniv Intransitive verbn Nounpref Prefixprep Prepositionpro Pronountv Transitive verb© Open Institute -2- Version 4.2 - Sep 1, 08
 3. 3. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Glossary of Computer Terms English – Khmer 3-D adj. 3-D តម ត Accessible adj. ំ ចចូលដេណរករបន Abbreviation n. អក រសេងខប Accessory n. ប ប់ ប Abort tv. េបះបង ់ Account n. គណនី Above prep/adv. ខងេល Accounting Period គណេនយយកល Absolute adj. ច់ខត Accrued Interest កំេណន បក់ករ Absolute Deviation គមត ច់ខត Accuracy ក មត តម តវ Absolute Link n. តំណេពញេលញ Accuracy n. សុ កតភព Absolute Path n. ផូវេពញេលញ Accurate adj. សុ កត Absolute URL n. URL េពញេលញ Acquisition Cost ៃថេដមែដលទទួលបន Absolute Value n. តៃម ច់ខត Acronym n. អក រកត់ Abstract adj. អរូបី Action n. អំ េព Abstract n. សេងខប Activate tv. េធឲយសកមម AC ចរនឆស់ Active adj. សកមម Accelerator Board n. បនទះបេងកនេលប ន Active Cell n. ក សកមម Accelerator Card n. េមល Accelerator Active Window n. បងួចសកមម Board Activity n. សកមមភព Accelerator Key n. េមល Shortcut Key Activity Indicator n. ទនិចបងញ Accent tv. សងកតសំេឡង ់ សកមមភព Accent n. សញសងកតសំេឡង ញ ់ Actuarial Rate អ ជក់ សង Accept tv. ពមទទួល Adapt tv. ស មល ំ Access tv. ចូលដេណរករ Adaptive adj. ចែ ប បល ិធ ំ Access Privileges n. សិទចូលដេណរករ Adaptor n. ប់ទ ័រ Access Rights n. េមល Access Privileges Add tv. បែនថម ំ Access Speed n. េលប នដេណរករ Add-In n. កមមវធបែនថម ី ំ Access Time n. រយៈេពលដេណរករ Add-In n. ឧបករណបែនថម ៍ Accessibility n. មេធយបយងយ សល Add-On n. េមល Add-In© Open Institute -3- Version 4.2 - Sep 1, 08
 4. 4. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Address n. សយ ន Allocation (Memory) n. ករប មងទុក Address Book n. េស វេភ សយ ន Allow tv. អនុញត ញ Addressee n. អនកទទួលសំ បុ ត allowance បក់ឧបតថម ភ Addressing n. ករបំេពញ សយ ន allowance in kind ឧបតថមជទំនិញ ឬ ភ Adjacent adj. ជប់គន កម ំងពលកមម Adjust tv. ៃលត មវ Alpha ល់ Administration n. ករ គប់ គង Alpha Quantile Alphabetical adj. មលំ ប់អក រ កម Administrator n. អនក គប់ គង Alphanumeric adj. អក រ កមេលខ Advance បុេរ បទន Alter tv. បូរ Advance iv. េទមុខ ំ ួ Alternate v. ជនស Advance Amount ចំននបុេរ បទន ួ Alternative Display បងញជំនស ួ Advanced adj. ក មតខ ពស់ Alternative Text អតថបទជំនស ួ Advisor n. ទ ី បក Ambient adj. ែដលព័ទ ធជុំវញ Agenda n. រេប ប រៈ Amortization រេ ំ ះបំណល ុ Agent n. ភក់ងរ ន Analog n. ឡូក Aggregate Function អនុគមន៍ផុ ំ Analysis n. វភគ Aging n. ចស់ Analyst n. អនកវភគ Agree tv. យល ់ ពម Analyze tv. េធវភគ Agreement n. កចច ពមេ ព ង ិ Anchor n. យុថក Aleph េឡប Anchor tv. េបះយុថក Alert tv. ពមន Angle n. មុំ Alert n. សញ ពមន ញ Angle Bracket n. តេងក បមុំ Alert Box n. បអប់ ពមន Angled Line បនត់កច់ ទ Algebraic Sign សញពីជគណត ញ ិ Animation n. ចលន Algorithm n. កបួនេ ះ យ Annotation n. ចំ រពនយល ់ Alias n. េឈះែកងកយ ម Announce tv. បកស Aliasing n. រេឆតរឆូត Announcement n. េសចកី បកស Align tv. ត មម Annoy tv. រខន ំ Allocate (Memory) tv. ប មងទុក Annoying adj. ែដលរខន ំ© Open Institute -4- Version 4.2 - Sep 1, 08
 5. 5. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Annual Yield ចំណល បច ំឆ ំ ូ ន Arrange tv. េរ បចំ Annuity ធន ភ Array n. េរ Anonymous adj. អនមិក Array Determinant េដែទរមណង ់ ី េរ Antenna n. អង ់ តន Arrow n. ពញ Anti-Aliasing n. បឆ ំងរេឆតរឆូត Arrow Down ពញចុះេ កម Anti-Glare Screen n. េអ កង ់ បឆ ំងពនឺ Arrow Left ពញេទេឆង Anti-Virus Program n. កមមវធី បឆ ំង Arrow Right ពញេទ ំ េមេ គ Arrow Up ពញេឡងេល Appear iv. េលចេឡង Arrowend n. ចុង ពញ Appearance n. រូប ង Arrowhead n. កបល ពញ Append tv. បែនថមខងចុង Article n. អតថបទ Applet n. ប់េភត Ascending (Order) adj. េឡង (លំ ប់) Application n. កមមវធី Ask tv. សួរ Apply tv. អនុវត Ask Every Time សួរ គប់េពល Approach n. រេប បេ ះ យ Aspect Ratio n. សមម ត Approximate adj. បែហល Assembling n. ករផគុំ Arc n. ធនូ Asset ទពយសកមម Arcade (game) n. ែលបងទូ AssetCategoryID េលខសមល ់ បេភទ ទពយ គ Arccosine អ័ក កូសី នុស ុ សកមម Archive n. ប័ណ រ AssetID េលខសមល ់ ទពយសកមម គ Archive tv. ទុកកនុងប័ណ រ Assign (Value) tv. ផល ់តៃម Arcsine អ័ក សុីនុស Assignment (Home Work) n. កចចករ ិ Arctangent អ័ក តង ់សង ់ Assignment (Value) n. ករផល ់តៃម Area n. Assistive adj. ែដលជជំនយ ួ ៃផទ Associate tv. ភប់ ជ Area ក ៃផទ Associated adj. ែដលភប់ ជ Argument n. គុយម៉ង ់ Assume tv. សនមត Arithmetic Declining Depreciation រេ ំ ះ Asterisk n. សញផយ ញ ក ថយចុះនពន Asynchronous adj. អសមកល Arithmetic Mean មធយមនពន© Open Institute -5- Version 4.2 - Sep 1, 08
 6. 6. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Attach tv. ភប់ជមួយ ជ Automation n. ស័យ បតកមម ិ Attached adj. ែដលភប់ជមួយ ជ Autopilot n. េមល Wizard Attachment n. ឯក រភប់ ជ Autorun n. រត់សយ បវត ិ ័ Attempt tv. ប៉នប៉ង ុ Autosave n. រក ទុកស័យ បវត ិ Attribute n. គុណលកខណៈ Autoscroll n. រមូរស័យ បវត ិ Audio adj. អូឌីយ៉ូ Autotext n. អតថបទស័យ បវត ិ Audio Output n. កែនងបេញញអូឌីយ៉ូ ច Availability n. ភពមន Authenticate tv. េផទ ងផត់ភព តម តវ ទ Available adj. ែដល ចរកបន Authentication n. ករេផទ ងផត់ភព ទ Average adj/n. មធយម តម តវ Axis n. អ័ក Authorization n. េសចកអនុញត ី ញ B-Spline B-Spline Authorized adj. ែដលមនេសចក ី Back iv. ថយ កយ អនុញត ញ Back Door n. ទរេ កយ Auto pref. ស័យ បវត ិ Back End n. កមមវធខងេ កយ ី Auto Completion n. ករបំេពញស័យ បវត ិ Backbone n. ឆងខ នង ឹ Auto Configuration n. ករកំណត់ Background n. ៃផទខងេ កយ រចនសមពនសយ បវត ិ ័ ធ ័ Background Application n. កមមវធខង ី Auto Detection n. កររកេឃញស័យ បវត ិ េ កយ Auto Filter n. ត មងស័យ បវត ិ Background Task n. ភរកចចខងេ កយ ិ Auto Fit To សមស័យ បវតេទនឹង ិ Backlog n. កចចករេនសល ់ ិ Auto-Load tv. ផទុកស័យ បវត ិ Backtrace n. ន AutoAbstract n. េសចកសេងខបស័យ បវត ិ ី Backup n. ព័តមនប មង ៌ AutoAnswer n. ករេឆយស័យ បវត ិ Backup tv. ប មងទុក AutoCorrect n. ករែកស័យ បវត ិ Backward adv. តឡប់េទវញ AutoFormat n. ករេធ ទង ់ ទយស័យ បវត ិ Bad adj. កក់ AutoIncrement n . េកនស័យ បវត ិ Bad Area n. តំបន់ខ ូច AutoMail n. សំ បុ តស័យ បវត ិ Bad Disk n. ថសខូច Automated Office n. ករយល ័យទំេនប Bad Sector n. ែផនកខូច Automatic adj. ស័យ បវត ិ Balance សមតុលយ© Open Institute -6- Version 4.2 - Sep 1, 08
 7. 7. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Balance n. តុលយភព Beta ែប Balance tv. េធឲយមនតុលយភព Beta Distribution ចបប់ែប Bandwidth (Digital Device) n. ក មត Biaised Estimator េអសទីមទ ័រលេម ង ៉ បញន ូជ Bibliography n. គនថនិេទ ទស Bandwidth (Radio) n. ក មតរលក Billing Rate អ ចុះេលវកកយប ត Banner n. ប Binary Number n. ចំននេគលពីរ ួ Bar n. របរ Binary Operator សញ បមណវធពីរអងគ ញ ី Bar Chart n. គំនស ូ ងបេងល គ Binary System n. បព័នេគលពីរ ធ Bar Code n. កូដផលតផល ិ Bind tv. ចង Barcode Number េលខកូដផលតផល ិ Binomail Distribution ចបប់េទធ Base n. េគល ី Bit n. ប៊ត Base 10 n. េគល ១០ Bitmap n. រូបភព Base 16 n. េគល ១៦ Bitwise ឈប់ ន Base 2 n. េគល ២ Blank adj . ទេទ Base 8 n. េគល ៨ Blank Document n. ឯក រទេទ Base Line បនត់េគល ទ Blank Page n. ទំពរទេទ ័ Base-10 Logarithm េ ករតេគល ១០ Blend tv. យ Base-2 Logarithm េ ករតេគល ២ Blend n . លបយ Basis មូល ន Blink n. ភបែភតៗ ឹ Batch File n. ឯក របច់ Block n. បុក BCC (Blind Carbon Copy) n. ចមងជ Block tv. ទប់ ក ត់ សមត់ជន ង ូ Blockquote n. ស មង ់បណុំ Beamer n. ឧបករណបញ ំង ៍ ច Blog n. េមល Weblog Begin tv. ចប់េផម Bluetooth n. ប៊ធូស Begin of Word េដមពកយ Blur tv. េធឲយ ពល Behavior n. ឥរយបថ Blur iv. ពល Behind prep/adv. ខងេ កយ Board n. ករ Below prep/adv. ខងេ កម Body n. តួ Bessel Function អនុគមន៍ Bessel Boiler Plate n. កូដ/អតថបទកមមវធី© Open Institute -7- Version 4.2 - Sep 1, 08
 8. 8. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Bold adj. ដត ិ Brightness n. ពនឺ Bond ប័ណបំណល, សញប័ណ ុ ញ Bring Forward ន ំមកមុខ Bond-Equivalent Yield ចំណលសមមូល ូ Bring to Front ន ំមកមុខេគ ប័ណបំណល ុ Broadband n. រលក កសធំ Book Excerpt n. េសចកដក សង ់េស វេភ ី Broadband Network n. ប ញរលក Bookkeeping ករចុះបញីជ កសធំ Bookmark v/n. ចំ ំ Broadcast tv. ផ យ Boolean n. ប៊លីន ូ Brochure n. ប័ណ បកស Boot tv. ចប់េផមេឡង Broken adj. ខូច Boot Loader n. កមមវធចប់េផម បព័នធ ី Browse iv. រកេមល Border n. ស៊ម ុ Browser n. កមមវធរុករក ី Border and Shading n. ស៊ម និង ុ Brush n. ចស សេមល Buffer n. សតបេ ិ ះ សនន Border Arguments គុយម៉ង ់ ពែដន Bug n. កំហុស ី Border Probability បបប៊លីេតស៊ម ុ Build tv. ថ បន Bots អនកេលងេលប ញ (ែលបង) Build ID n. េលខ ថ បន Bottom n. បត Built-In adj. ជប់ Bound n. េមល Boundary Bullet n. ចំណច ុ Boundary n. ពែដន Bulletin n. ពតប ត ិ Box n. បអប់ Bullets and Numbering n. ចំណច និង ុ Brace n. ៉ ត់ ({ }) េលខេរ ង Bracket n. តេងក ប ([ ]) Bump ពក Brand n. មក ៉ Bump Map ែផនទរដបរដុប ី ិ Break n. សញបញឈប់ ញ Burn tv. ដុត Break tv. បញឈប់ Bus n. ែខ បញន ូជ Breakpoint n. ចំណចឈប់ ុ Business Card n. នមប័ណ Bridge (Hardware) n. ប៊ីដយ (ែផនករ ឹង) Button n. ប៊តង ូ ុ Brief n. េសចកសេងខប ី Byte n. ៃប Brief adj. សេងខប Cable Television ទូរទស ន៍ែខ កប© Open Institute -8- Version 4.2 - Sep 1, 08
 9. 9. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Cache n. ឃ ំងសមត់ ង Cell Reference n. េសចកេយង ក ី Calculation n. គណន Center (Centre) n. ក ល Calculator n. មសុីនគតេលខ ៉ ិ Centimeter (Centimetre) n. សង ់ទ ី ម៉ ត Call tv. េ Central Limit Theorem ទសីបទលីមត ី Callback tv. េ េទវញ ប ងមក ល Callout n. បុតេបង ឺ ៉ Central Processing Unit (CPU) n. សុីភយូ ី CaloriesPerServing កឡូរកនុងករផល ់ឲយ Centralized Network n. ប ញមជឈករ មងៗ ំ Centralized Processing n. ដេណរករ Camcorder n. ឧបករណថតវេដអូ ឬ អូឌីយ៉ូ ៍ មជឈករ Cancel tv. េបះបង ់ Certificate n. វញបនប ត ញ Capability n. សមតថភព Certify tv. បញក់ ជ Capital Letter n. អក រពុម ព Chairperson n. បធន Capitalize tv. សរេសរជអក រពុម ព Change Case (Ms. Office) បូរលកខណៈ Caption n. ចំណងេជង អក រ Card n. កត Channel n. ប៉ស ឆែនល ុ Cardholder អនកកន់បណ ័ Character n. តួអក រ Cardinal number ចំននកឌី ួ ល់ Character Set n. សំ ណតួអក រ ុំ Carrier n. អនកដកជញន ឹ ូជ Charcoal Sketch គំនស សធយូង ូ Cascade n. លបក់ Charset n. េមល Character Set Case n. ធុង Chart n. គំនស ូ ង Case Sensitive បកន់តអក រតូចធំ ួ Chart Area n. ៃផទគនស ំ ូ ង Case Study ករណសិក ី Chat iv. ជែជកកម ន Case/Character (OOP) បូរលកខណៈអក រ Chat Room n. បនទបជែជកកម ន ់ Cast Shadow េចល សេមល Check tv. ធក ី Catalog n. ក ឡុក Check tv. ពិនិតយេមល Category n. បេភទ Checkbox n. បអប់ធក ី CategoryID េលខសមល ់ បេភទ គ Checkerboard n. ករអុក CC (Carbon Copy) n. ចមងជូន CheckNumber េលខមូលបបទនប័ ត Cell n. ក Checksum n. ែឆក ំ Cell Pointer n. ទនិច ក© Open Institute -9- Version 4.2 - Sep 1, 08
 10. 10. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Chi Square Distribution ចបប់ Chi Square Collect tv. បមូល Chip n. បនទះេស គ ី Collection n. ស មំង Chipset n. សំ ណបនទះេស គី ុំ Collision n. ករប៉ះទងគច ិ Choice n. ជេ មស Color n. ពណ៌ Choose tv. េ ជស Color Depth n. ជេ មពណ៌ Chroma n . កម៉ Color Palette n. ករ យពណ៌ Chrome n. កម Color Scheme n. ពណច មះ ៌ Cipher iv. សរេសរសមត់ ង Color Space n. គំរពណ ូ ៌ Circle iv. កឡឹង Color Tolerance n. ភព សេដ ងពណ៌ Circular Reference េយងេទខនឯង ួ Column n. ជួរឈរ Class n. ថក់ ន Column Break n. ករបំ បកជួរឈរ Classification n. ចំ ត់ថក់ ន Column Heading n. កបលជួរឈរ Clear tv. ជ មះ Columnar n. ងជួរឈរ Click tv. ចុច Combination n. បន ំ Client n. មសុីនេភញ វ ៉ Combine tv. ផ ំ Client Side ខងមសុីនេភញ វ ៉ Combo Box (Combination Box) n. បអប់ Climate n. បរយកស បន ំ Clip Art n. បនទបរបភព ់ ូ Command tv. បញជ Clipboard n. ករតេមប តខស់ ទ Command n. ពកយបញជ Clockwise n. ទនិចនឡិក Command Line n . បនត់ពកយបញ ទ ជ Clone tv. កូន Comments n. េសចកអធបបយ ី ិ Close tv. បទ ិ Common adj. ទូេទ Code n. កូដ Communication n. ទំនក់ទនង ំ Code Name េឈះកូដ ម Compact tv. ប ងម Coefficient េមគុណ Compact adj. តូចលមម Coefficient Of Variation េមគុណ Compare tv. េ ប បេធ ប បែ មប មល Compatibility n. ភពឆបគន Collapse tv. េវញ Compatible adj. ែដលឆបគន Collate tv. េរ ប មលំ ប់ Compile tv. ចង កង© Open Institute - 10 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 11. 11. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Complementary Close n. បញប់េ ច យ cone េកណ គួរសម Confidence Interval ចេនះេជ ជក់ Complementary Function អនុគមន៍ Confidential adj. សមត់ ង បំេពញ Confidentiality n. ភពសមត់ ង Completed adj. បញប់ទង សង ច ំ Configuration n. ករកំណត់រចនសមពនធ ័ Complex Conjugate ករបំ បកសមុគ មញ Configure tv. កំណត់រចនសមពនធ ័ Complex Number ចំននកុផិច ួ ំ Confirm tv. អះ ង Complex Number Set សំ ណចំននកុផិច ុំ ួ ំ Confirmation n. ករអះ ង Complex Text Layout n. បង ់អតថបទ Congruent to ប៉នគនឹង ុ ន សមុគ មញ Connect tv. តភប់ ជ Component n. សមសភគ Connection n. ករតភប់ ជ Compose tv. ែតង Connection Pools n. ងករតភប់ ជ Composer n. កមមវធែតង ី Connector n. បនត់តភប់ ទ ជ Composition n. សមសភព Consecutive Numbering n. េលខេរ ងតគន Compound Interest Rate អ ករ បក់ Consent iv. ពម សមស Console n . កុងសូល Compress tv. បងប់ Consolidate tv. ប ងបប ងម Compression n. ករបងប់ Constant adj. េថរ Compute tv. គណន ំ Constrain Proportion បងខឲយមន Computer n. កុពយូទ ័រ ំ សមម ត Concatenate tv. ក់បនគន Constraint n. ក មត Concatenation n. ករ ក់បនគន Contact tv. ទក់ទង Concave adj. ផត Contain tv. មន Concordance n. មលីសពទ Container n. ឧបករណផទុក ៍ Concordant File n. ឯក រមលីសពទ Content n. មតក ិ Condense tv. ប ងញ Context n. បរបទ Condensed adj. ញឹក Continue tv. បន Condensed Spacing n. គមតញឹក Continue Search Backward បនែសងរក Condition n. លកខខណ ថយេ កយ© Open Institute - 11 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 12. 12. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Continue Search Forward បនែសងរកេទ Corner to Frame ជងេទស៊ម ុ មុខ Correct tv. ែក Contour n. វណវងក Correct adj. តម តវ Contract tv. ប ងញ Correlation Coefficient េមគុណ Contract n. កចចសនយ ិ សហសមពនធ Contrast n. ក មតពណ៌ Correspondence n. ករេឆយឆង Contributor n. អនកបរចគ អនកចូលរួម ច Correspondent n. អនកេឆយឆង អនកែចកចយ Corrupted File n. ឯក រខូច Control n. វតថុបញជ Cosine កូសី នុស ុ Control tr. តត CostPerPerson ៃថេដមកនុងមក់ ន Control Center n. មជឈមណលបញជ Cotangent កូតង ់សង ់ Control Panel n. ផ ំងបញ ទ ជ Count n. ចំនន ួ Controller n. ឧបករណបញ ៍ ជ Count tv. ប់ Convene v. េកះ បជុំ Counter adj. ចស Convention n. សមមតកមម ិ Counter Variable n. អេថរ ប់ Converge tv. ជួបគន Counterfeit tv. ែកងបនំ Conversion n. ករបែមង Counterfeit n. របស់ែកងកយ Convert tv. បែមង Coupon គូបង ុ៉ Converter n. កមមវធបែមង ី Coupon Payable គូបងែដល ុ៉ ចបង ់ Cookies n. ខូគី Coupon Period រយៈេពលគូបង ុ៉ Cool (Smiley) adj. តជក់ Covariance សហ ៉ រយង ់ Coordinate កូអរេ េន CPU n. សុីភយូ ី Coproduct សហផលគុណ Crash n. ករគ ំង Copy n. ចបប់ចមង Crash tv. គ ំង Copy tv. ចមង Create tv. បេងកត Copyright tv. រក សិទ ិ ធ Credential n. លិខតសមល ់ ិ គ Copyright Year n. ឆ ំរក សិទ ិ ធ ន Credit Card n. ប័ណឥណទន Corner n. ជង Criteria n. លកខណៈវនិចឆយ ័ Corner Radius ក ំ ជង Critical adj. សំ ខន់បផត ំ ុ© Open Institute - 12 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 13. 13. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Crop tv. ចប Cylinder សុី ំង Crop Tool n. ឧបករណ ចប ៍ Daemon n. េដមន ិ Cross-reference n. េសចកេយងឆង ី Damaged adj. ខូចខត Cryptography n. ករ គប Dangerous adj. េ គះថក់ ន Cubic Spilne Cubic Spilne Dash n. ច់ៗ ី Cumulated Probability បបប៊លីេតេកន Dash Line n. បនត់ ទ ច់ៗ េឡង Dashboard n. ផ ំង គប់ គង ទ Cumulative Capital ទុនសន ំ Data n. ទនននយ ិ ័ Cumulative Compounded Interest ករ Data Capture n. ករចប់យកទនននយ ិ ័ បក់សមសសន ំ Data Source n. បភពទនននយ ិ ័ Data Type n. បេភទទនននយ ័ Cumulative Distribution ិ Cumulative Interest ករ បក់សន ំ Database n. មូល នទនននយ ិ ័ Cumulative Principal បក់េដមសន ំ Database Management n. ករ គប់ គង Curly Bracket n. ៉ ត់ ({}) មូល នទនននយ ិ ័ Currency n. រូបិយប័ណ DataPilot n. អនកជំនយករទនននយ ួ ិ ័ Currency Unit ឯក រូបយប័ណ ិ Date n. កលបរេចឆទ Current adj. បចចុបបនន Date Stamp n. កលបរេចឆទ Current Asset ទពយសកមម Dateacquired កលបរេចឆទែដលបនទទួល Current Cell n. ក បចចុបបនន Datesold កលបរេចឆទែដលបនលក់ Current Page n. ទំពរបចចុបបនន ័ Deactivate tv. េធឲយអសកមម Current Window n. បងួចបចចុបបនន Dead Pixel ភកែសលងប់ ី Cursor n. ទស ន៍ ទនិច Debian េដេប ន Curve n. ែខ េកង Debug tv. បំបត់កហុស ំ Custom adj. ផល ់ខន ទ ួ Decimal ទសភគ Customer n. អតថិជន ិ Decimal accuracy ភព តម តវទសភគ Customization n. ករបូរ មបំណង Decimal Place ខ ទង ់ទសភគ Customize tv. បូរ មបំណង Decimal Point សញេកប ស ញ Cut tv. កត់ Decimal Precision n. ចំននខ ទង ់ទសភគ ួ Cyberspace n. ពិភពទំនក់ទនង ំ Decimal Separator n. សញេកប ស ញ Cycle n. ខួប© Open Institute - 13 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 14. 14. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Declare (Variable) n. បកស (អេថរ) Denied adj. តវបនបដេសធ ិ Decode tv. ឌិកូដ Denominator n. ភគែបង Decoder n . ឌិកូឌ ័រ Denote tv. តំ ងឲយ Decompress tv. ពន Density ដង ់សុីេត Decorate tv. តុបែតង Deny tv. បដេសធ ិ Decrease tv. បនថយ Department n. នយក ន Decrypt tv. ឌិ គប Dependence n. អនិស រភព Default n. លំន ំេដម Dependency ភព ស័យ Defective adj. មនេពញេលញ ិ Deposit បក់កក់ Definition n. និយមន័យ Depreciable Life យុកលែដល ចរ ំ Defragmentation n. េរ បចំឲយមន េ ះ ស ប់ធប់ ន Depreciation រេ ំ ះ Degree n. ក មត Depreciation Method វធី សរេ ំ ះ Degree n. អង Descending (Order) adj. ចុះ (លំ ប់) Degree of freedom ក មតេសរភព Description n. េសចកពិពណន ី ៌ Deinstall vt. លុបកមមវធី Descriptive Statistics សថិតអធបបយ ិ ិ Delay tv. ពនយរេពល Deselect tv. េ ះជេ មស Delay n. ករពនយរេពល Design tv/n. រចន Delayed adj. យឺត Designation n. ករេ ជសជមុន Delete tv. លុប Designer n. អនករចន Delimit tv. កំណត់ ពែដន Desktop n. ៃផទតុ Delimiter n. សញកំណត់ ពែដន ញ Desktop Computer n. កុពយូទ ័រេលតុ ំ Deliver tv. បញនេទដល ់ ូជ Destination n. ទសេ ិ Delta ែដល Detach tv. ផច់ Demilitarized Zone (DNS) តំបន់ស Detail n. េសចកលមត ី ិ Demo (Demonstration) n. ករបងញ Detect and Repair រកេឃញ និង ជួសជុល កេមល Detective n. អនកអេងកត Demodulator ឧបករណបែមង តឡប់ ៍ Developer n. អនកអភវឌ ន៍ ិ Demote tv. បនថយ Developer n . អនកបេងកត© Open Institute - 14 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 15. 15. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Development Cycle n. ខួបអភវឌ ន៍ ិ Disclaim tv. បែកក Device n. ឧបករណ៍ Disclaimer n. អនក បែកក Diacritic, Diacritical Mark n. វណយុត Disconnect tv. ផច់ Diagonal អងកត ់ ទង Discontinue tv. បញឈប់ Diagonal Line n. អងកត ់ ទង Discount អបប រ Diagram n. ដយ កម Discount Rate អ អបប រ Dial tv. េ (ទូរស័ព) ទ Discounted Security មូលប័ តអបប រ Dial In tv. េ ចូល ី Discreet Probability បបប៊លីេត ច់ ំ Dial-Up Access n. ចូលដេណរករ ម Discrete Random Variable អេថរៃចដនយ ទូរស័ពេលតុ ទ ច់ Dialect n. គមភ Discussion n. កចចពិភក ិ Dialer n. អនកេ Disk n. ថស Dialog Box n. បអប់ Disk Drive n. យថស Dictation Software n. កមមវធសរេសរ ី ម Disk Space n. ទំហំថស ន Diskette n. ថសតូច Difference ផលដក Dispatch tv. បញន ូជ Digit n. តួេលខ Display n. ទដភព ិ Digital adj. ឌីជថល ី Display tv. បងញ Digital Signature n. ហតថេលខឌីជថល ី Dissertation n. បរមធបបយ ិ Dim adj. ស ប់ Dissolve tv. រ ំ យ Dimension n. វម ត Distance n. ចមយ ង ំ Direct Access n. ករចូលដេណរករផល ់ ទ Distinct adj. ខុសគន Direction n. ទស ិ Distort tv. បងខូច ទង ់ ទយ Directory n. ថត Distortion n. ករបងខូច ទង ់ ទយ Directory Server n. មសុីនបេ មថត ៉ Distribute tv. ែចកចយ Disable tv. មនអនុញត ិ ញ Distribute Columns Evenly ែចកជួរឈរ Disabled adj. មនបនអនុញត ិ ញ េសមៗគន Disc n. ថស Distribute Rows Evenly ែចកជួរេដកេសមៗ Discard tv. េបះេចល គន© Open Institute - 15 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 16. 16. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Distribution n. ករែចកចយ Double Underline គូសបនត់េ កមពីរជន់ ទ Distribution ចបប់;បំ ណងែចក Double-sided adj. សងខង Distribution Function អនុគមន៍បំ ណង Down Time េពលខូច ែចក Downgrade tv. បនប ទ Distribution Function អនុគមន៍របយ Download tv. ទញយក Distributor n. អនកែចកចយ Downsample បនថយគុណភព Dithering tv. ចបល ់ Downward adj/adv. េទេ កម Dividend n. តំ ងែចក Draft n. េសចកី ពង Division វធែចក ី Drag tv. អូស Division Sign n. សញែចក ញ Drawing Toolbar n. របរឧបករណគូរ ៍ Divisor n. តួែចក Drive n. យ Dock tv. ចត Driver n. កមមវធបញ ី ជ Document n. ឯក រ Drop tv. ជ មះ Document Begin េដមឯក រ Drop tv. ទមក់ Domain n. ែដន Drop Cap អក រធំេដមអតថបទ Domestic adj. កនុងតំបន់ Drop Down Menu មុនុយធក់ចះ ឺ ុ Done adj. េធរួច Drop Out tv. បត់បង ់សញញ Dossier n. សំ ណេរ ង ុំ Dual Ported n. មន ចកេ ចន Dot n. ចំណច ុ Due ដល ់េពលបង ់ Dot n. ចុចៗ Due Date ៃថង តវសង Dot Matrix Printer n. មសុីនេបះពុមេ ប ៉ ព Dumb Terminal n. ថ នីយទទួល មជុល Dummy adj. អត់េចះេ ះ Dotted tv. ចុច Duplex adj. ែដលមនពីរ Double adj. េទ Duplicate tv. សទួន Double Click ចុចេទដង Duplicate n. ចបប់ចមង Double Integral ំងេត កលពីរជន់ Duration n. ថិរេវ Double Line បនត់េទ ទ DVD n. ឌីវឌី Double Size ទំហំេទ Dynamic adj. ថមវន Double Strikethrough បនត់ឆតេទ ទ ូ© Open Institute - 16 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 17. 17. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS E-Book (Electronic Book) n. េស វេភ Emphasis n. ករសងកត ់ (សំ េឡង) េអឡិច តនិក Empty adj. ទេទ E-Commerce (Electronic Commerce) n. Empty tv. សមត ពណជជកមមេអឡិច តនិក ិ Emulate tv. ប់ ម E-Mail (Email) n. អុី មល Emulator n. វតថុ ប់ ម E-Mail Address n. សយ នអុី មល Enable tv. អនុញត ញ E-Mail Client n. កមមវធអុី មល ី Enabled adj. បនអនុញត ញ E-Mail Server n. មសុីនបេ មអុី មល ៉ Encapsulate tv. េ ប Edge n. ែគម Enclosing character តួអក រព័ទ ធជុំវញ Edit tv. ែកស មល Enclosure n. អីៗភប់ជមួយសំ បុ ត ជ Edition n. ន ៃដ Encode tv. អុិនកូដ Editor n. កមមវធនិពនធ ី Encoder n . អុិនកូឌ ័រ Editor n. អនកែកស មល Encounter tv. ជួប បទះ Effect n. ែបបែផន Encrypt tv. អុិន គប Effect n. បសិទ ធភព End ចុង Effective Interest Rate អ ករ បក់ End Period កំឡុងេពលបញប់ ច ជក់ សង End User n. អនកេ ប Eject (Disk) tv. ចនេចញ Endless adj. មនេចះចប់ ិ Elapse iv. កនងេទ Endnote n. េលខេយងចុង Elapsed adj. ែដលកនងេទ Engraved adj. លប ឹ Electronic Mail n. សំ បុ តេអឡិច តនិក Enlarge tv. ព ងក Element n. ធតុ Enter iv. ចូល Element របស់ Enter tv. បញល ូច Embarrassed (Smiley) adj. ខសេអ ន ម Entertainment n. ករកម ន Embed tv. បងកប ់ Entire adj. ទងមូល ំ Embedded adj. ែដលបងកប ់ Entire Column ជួរឈរទងមូល ំ Emboss n. កេ ត Entire Row ជួរេដកទងមូល ំ Emboss tv. េធឲយ កេ ត Entity n. អងគភព Embossed adj. េល ន Entry n. ធតុ Emoticon n. សញញ រមមណ៍© Open Institute - 17 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 18. 18. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Epsilon ែអបសុីេ ន Expanded Spacing n. គមតរេងល Equal Sign n. សញេសម ញ Expansion Card n. កតបែនថម Equalizer tv. េអហគុយ Expectation សងឃមគណត ឹ ិ Erase tv. លុប Expected adj. ែដលរពឹង ំ Error n. កំហុស Expense បក់ចំ យ Error Checking n. ករពិនិតយកំហុស Expense ID េលខសមល ់ចំ គ យ Error Code n. េលខកំហុស Expiration n. ករផុតកំណត់ Error Handling n. េ ះ យកំហុស Expire iv. ផុតកំណត់ Escape tv. េគចេចញ Expired adj. ែដលផុតកំណត់ Estimation ករ យតៃម Explore tv. រុករក Eta ែអ Explorer (Program) n. កមមវធរុករក ី Ethernet n. អុីសឺរណត ិ exponent និទស ន Euro Converter n. កមមវធបែមងអឺរូ ៉ ី Exponential អិចសបូ ណង ់ សយល ៉ Evaluate tv. យតៃម Exponential Increasing ករេកនេឡង Evaluation n. ករ យតៃម អិចសបូ ណង ់ សយល ៉ Evaluation Version n. កំ ណ កលបង Exponential Regression តំ រត មង ់ Even Number n. េលខគូ អិចសបូ ណង ់ សយល ៉ Even Page n. ទំពរគូ ័ Export tv. ន ំេចញ Evenly adv. េសមៗគន Expression n. កេន ម Event n. ពតករណ ិ ៍ Extended Selection ជេ មសបែនថម Every Time adv. គប់េពល Extended Tips ព័តមនជំនយបែនថម ៌ ួ Examine tv. តតពិនិតយ Extension n. ែផនកបែនថម Exception n. ករណេលកែលង ី Extension (File) n. កនទុយ (ឯក រ) Executable adj. ែដល ច បតបតបន ិ ិ External adj. េ ក Execute tv. បតបតិ ិ Extracondensed adj. ញឹកខង ំ Exit iv. េចញ Extract tv. សង ់េចញ Expand tv. ព ងក Extraction n. ករ សង ់េចញ Expand (Directory) tv. បនយ (ថត) Extraexpanded adj. រេងលខង ំ Expanded adj. រេងល Extrusion n. ករហូ ត© Open Institute - 18 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 19. 19. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Eye Candy ទដភព សស់ ិ ត File Input (Form HTML) n. េមល File Eyedropper n. ឧបករណចក់ពណ ៍ ៌ Submission Face Value តៃមសនមត File Name n. េឈះឯក ម រ Facility Personnel n. បុគលកបនទប ់ គ ិ File Pointer n. ទនិចឯក រ ឧបករណ៍ File Submission n. ករ ក់េសនឯក រ Factorial ក់តរ យយល ូ File System n. បព័នឯក ធ រ Factory Setting n. ករកំណត់ពីេ ងច ក Filing Cabinet n. ទូ ក់ឯក រ Fade In ផុសេចញ Fill tv. បំេពញ Fade Out មនផុស ឬ ផតចុះ ិ Filled adj. បនបំេពញ Fade Out Color ពណមនផុស ៌ ិ Filter n. ត មង Fail tv. ប ជ ័យ Filter tv. តង Failsafe n. ប ជ ័យេ យសុវតថភព ិ Final Angle មុបញប់ ំ ច Failure n. ភពប ជ ័យ Find tv. រក FAQ (Frequently Asked Question) n. Find Next រកបនប់ ទ សំ ណរែដលសួរេរ យៗ ួ Find Previous រកខងេដម Fast Forward iv. ខរេទមុខ Fine line បនត់លម ទ ម Faster adj. េល នជង Fine-tune v. េធឲយ បេសរ ឬ ៃលត មវ Fastest adj. េល នបំផត ុ Finish tv. បញប់ ច Fatal adj. ធងនធរ ់ ង Fire Up tv. េបក Favorite n. សំ ណព Firewall n. ជញ ំងេភង ជ Favorite Folder n. ថតសំ ណព Firmware n. កមមវធបងកប ់ ី Feature n. លកខណៈពិេសស ំ ូ First n. ដបង Feed (Newsfeed) n. មតព័តមន ិ ៌ ំ First Interest ករ បក់ដបូង Feedback n. មតអនកេ ប ិ First Name n. នមខន ួ Feet n. ហី ុ តថ៍ Fit tv. សម Fetch tv. េទ បមូលយក Fit on Screen ប៉នេអ កង ់ ុ Field n. ល Fit to Frame សមេទនឹងស៊ម ុ Figure n. រូបភពពនយល ់ Fix tv. ជួសជុល File n . ឯក រ Fixed adj. េថរ File Browser n. កមមវធរុករកឯក ី រ© Open Institute - 19 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 20. 20. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Fixed Asset អចលន ទពយ Font Style n. រចនប័ទ មពុមអក រ ព Fixed Declining Balance សមតុលយថយចុះ Fontwork n. សិលបៈអក រ េថរ Foot n. ហ៊ុ តថ៍ Fixed Periodic Interest Rate អ ករ Foot-In-Mouth (Smiley) រេអ សខន ួ បក់ មកលកំណត់េថរ Footer n. បតកថ Fixed-Interest Security មូលប័ តអ Footnote n. េលខេយង ករ បក់េថរ Force tv. បងខ ំ Flag n. ទង ់ Foreground n. ៃផទខងមុខ Flare n. ពនឺច ំង Foreground Application n. កមមវធខងមុខ ី Flash tv. បេញញពនឺ ច Foreground Task n. ភរកចចខងមុខ ិ Flat adj. បេសម Fork ចមងខនឯង ួ Flat List បញីជ គន ម ននុ កម Form n. សំ ណែបបបទ ុំ Flip tv. តឡប់ Form Letter n. សំ បុ តសំ ណែបបបទ ុំ Floating Frame n. ស៊មអែណត ុ Format n. ទង ់ ទយ Floating Point number n. ចំននពិត ួ Format tv. េធ ទង ់ ទយ Floor n. បត Formatting Bar n. របរ ទង ់ ទយ Floppy Disk Drive n. យថសទន់ Formula n. រូបមន Flow Chart n. គំនស ូ ងលំហូរ Formula Bar n. របររូបមន Fly out tv. េ ះេចញពី Forward tv. បញនបន ូជ Focal adj. ែដល បសពគន Forward iv. េទមុខ Focus tv. េផត Fraction បភគ Fold Mark n. ចំណចរបត់ ុ Frame n. ស៊ម ុ Folder n. ថត Frameset n. សំ ណស៊ម ុំ ុ Follow-up បនពី Free News Letters n. សំ បុ តព័តមនឥត ៌ Font n. ពុមអក រ ព គតៃថ ិ Font Color n. ពណពុមអក រ ៌ ព Freeware n. កមមវធេ បឥតបង ់ៃថ ី Font Effect n. ែបបែផនពុមអក រ ព Freeze tv. បងកក Font Face n. លកខណៈពុមអក រ ព Freight Charge ៃថដកជញន ឹ ូជ Font Size n. ទំហំពុមអក រ ព Frequency n. េ បកង ់© Open Institute - 20 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 21. 21. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Front End n. ែផនកខងមុខ Goal Seek េ ះ យសមករ ី Frown (Smiley) tv. េពប ជយ Gouraud n. ហគ៊េ ដ Full Control n. តត ទង សង ំ Gradient n. ជ មល Full Duplex Transmission n. ករបញនេទ ូជ Grammar n. េវយយករណ៍ ទសកនុងេពលែតមួយ ិ Grand Total សរុបទងអស់ ំ Full Screen n. េពញេអ កង ់ Graphic n. កហិក Full Version n. កំ ណេពញេលញ Graphic Design n. កររចន កហិក Fully Qualified Form n. ទ មង ់េពញ Grayscale n. ម ត ន បេផះ លកខណៈ Greatest Common Divisor តួែចករួមធំ Function n. មុខងរ បំផត ុ Function n. អនុគមន៍ Grid n. ក ច តងគ Function bar n. របរមុខងរ Gridline n. បនត់ ក ទ ច តងគ Future Value តៃមអនគត Group n. កម Fuzzy adj. សពិច សពិល Group tv. ក់ជ កម Gallery n. វចិ ត ល Group Box n. បអប់ កម Gamma n. គ ម៉ Growth សីតធរណម ត ី Gap n. ចេនះ Guard n . ឆ ំ ម Gateway n. ផូវេចញចូល Guest n. េភញ វ Generate tv. បេងកត Guide n. មគគុេទ ទសក៍ Genre n . ចងក់ Guideline n. េគលករណែណន ំ ៍ Geomatric Mean មធយមធរណម ត ី Half adj. ពក់ក ល Geometric Shape n. ងធរណម ត ី Half Duplex Transmission n. ករបញន ូជ Geometry n. ធរណម ត ី ឯកទសកនុងេពលែតមួយ ិ Get tv. យក Half-sphere កនះែស៊រ Gigabyte n. ជីកៃប Handheld n. ឧបករណយួរៃដ ៍ Global adj. សកល Handle tv. េ ះ យ Glue Point n. ចំណចភប់ ុ ជ Handle (Of Object) n. ចំណចទញ ុ Go Back iv. តឡប់េទេដម Handler n. អនកេ ះ យ Go Forward iv. េទមុខ Handout n. បង ់េបះពុម ព© Open Institute - 21 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 22. 22. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Hang Up tv. ពយួរ Highlight Color n. ពណបនិច ៌ Hanging Indent ពយួរករចូលបនត់ ទ History n. បវត ិ Hard Disk n. ថសរង Hold tv. កន់ Hard Limit ែដនកំណត់ ច់ខត Hold Down tv. សងកតចះ ់ ុ Hardware n. ែផនករង Home n. ផទះ Harmonic Mean មធយម ម៉ូនិច Home Directory n. ថតផទះ Hash v. សញញ Home Page n. េគហទំពរ ័ Hatch n. ឆនូតៗ Hop n. ដ ំ ក់ Hazardous adj. េ គះថក់ ន Horizontal adj. េផក Header n. បឋមកថ Horizontal Line n. ែខ េផក Heading n. កបល Horizontal Ruler n. បនត់េផក ទ Heat Sink n. ឧបករណ សបកេម ៍ Horizontal Scrollbar n. របររមូរេផក Height n. កមពស ់ Host n. មសុីន ៉ Help tv. ជួយ Hostname n. េឈះមសុីន ម ៉ Help n. ជំនយ ួ Hot List n. បញីជ សយ នសំ ខន់ Helper Application n. កមមវធជំនយ ី ួ Hot Pixel េមល Dead Pixel Hexadecimal Number ចំននេគលដប់ ប ំ ួ Hotkey n. គប់ចចចង ុ មួយ HotPlug tv. េ តេឆ Hibernate tv. សមងំ Hotspot n. ចំណចេក ុ Hidden adj. ែដល ក់ HouseholdInventory បញីជ រេពភណផទះ Hide tv. ក់ សែមបង Hierarchy n. ននុ កម Hue n . ពណ៌ ំៗ High adj. ខ ពស់ Hyperbolic Cosine កូសី នុសអុី ពរបូល ុ High Priority n. ទភពខ ពស់ ិ Hyperbolic Cotangent កូតង ់សង ់អុី ពរបូល High Security n. សុវតថភពខ ពស់ ិ Hyperbolic Sine សុីនុសអុី ពរបូល Higher adj. ខ ពស់ជង Hyperbolic Tangent តង ់សង ់អុី ពរបូល Highest adj. ខ ពស់បផត ំ ុ Hypergeometric អុី ពរធរណម ត ី Highlight tv. បនិច Hypergeometric Distribution ចបប់ Highlight n. ែផនកសំ ខន់ អុី ពរធរណម ត ី© Open Institute - 22 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 23. 23. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Hyperlink n. តំណខ ពស់ Important adj. សំ ខន់ Hypertext n. អតថបទតភប់គនលំ ជ ម ប់ Improper adj. មនសមរមយ ិ Hypervisor n. ឧបករណ តតពិនិតយមសុីន ៍ ៉ Improve tv. េធឲយ បេសរ និមមត ិ in kind សបបុរស Hyphenate tv. ភប់េ ជ យសហសញញ ំ In Progress កំពងដេណរករ ុ Hyphenation n. ករ ក់សហសញញ Inactive adj. អសកមម Hypotheses សមមតកមម ិ Inbox n. បអប់ទទួល Icon n. រូបតំ ង Inch n. អុិនឈ ៍ Iconify កំណត់របតំ ូ ង Include tv. រួមបញល ូច ID n. េលខសមល ់ គ Incoming adj. មកដល ់ Identical to ដូចគនឹង ន Incoming Server n. មសុីនបេ មចូល ៉ Identifier n. េ គ ងសមល ់ គ Incompatible adj. ែដលមនឆបគ ិ ន Identity n. អតសញណ ញ Incompatible Event ពតករណមន ិ ៍ ិ Idiom n. សំ ននេ ួ រ ចុះស មង Idle adj. ទំេនរ Increase tv. បេងកន Idle Time n. េពលទំេនរ Increment Value តៃមបែនថម Ignore tv. មនេអេព ិ Incrementally Search ែសងរកបែនថម Ignore All មនេអេពទងអស់ ិ ំ Increments n. ចំននបែនថម ួ Illumination n. ករបំភឺ Indent tv. ចូលបនត់ ទ Illustration n. រូបភពលម Indent Value n. តៃមចូលបនត់ ទ Image n. រូបភព Indentation n. ករចូលបនត់ ទ Image Map n. ែផនទរូបភព ី Independent Variable អេថរឯក ជយ Image Size n. ទំហំរូបភព index សនទស ន៍ Imaginary បឌិត Index n. លិបិ កម Imaginary Coefficient េមគុណ បឌិត Index Mark n. សញសមល ់លិបិ កម ញ គ Implement tv. បតបតិ ិ Indicator n. ទនិចបងញ Implementation n. ករ បតបតិ ិ Infected adj. ែដលឆង Implicit adj. ទង សង ំ Infected File n. ឯក រឆងេមេ គ Import tv. ន ំចូល Infinite អនន© Open Institute - 23 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 24. 24. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Infinity n. អននភព Insert tv. បញល ូច Information n. ព័តមន ៌ Insert Data បញលទនននយ ូច ិ ័ Information Technology n. បេចចកវទយ Insertion Point n. ទ ី ំងបញល ូច ព័តមន ៌ ំ Install tv. ដេឡង Infrared អុីន េរដ ៉ ី ំ Installer n. កមមវធដេឡង ំ ូ Initial adi. ដបង installment ករបង ់ប ក់ ំ ូ Initial Principle បក់េដមដបង Instance n. វតថុ Initialize (Computer) tv. ចប់េផម Instant Message n. របនន់ ទ Initialize (Storage Medium) tv. េរ បចំ Instantiate tv. បេងកតភមៗ Initialize (Variable) tv. ផល ់តៃមចប់េផម Instruction n. េសចកែណន ំ, ពកយបញ ី ជ Initials n. ទសេងកត ិ Insufficient មន គប់ គន់ ិ Initiate tv. េផមថមី Integer Power ស័យគុណគត់ Initiation n. ករចប់េផម Integer Set សំ ណចំននគត់រ ុំ ួ ទប ី Inline adj. កនុងតួ Integral Value តៃម ំងេត កល Inline Frame n. ស៊មកនុងតួ ុ Integrate tv. រួមបញល ូច Inner adj. ខងកនុង Integrated Circuit n. េស គរួមបញលគ ី ូច ន Inner Join រួមខងកនុង Integrated Desktop ៃផទតបញលគ ុ ូច ន Innocent (Smiley) adj. មនដងអី ិ ឹ Intensity n. ំងតង ់សុីេត Innovation adj. នេ តបនន Interaction n. អនរកមម Inode n. រចនសមពនទនននយ ័ ធ ិ ័ Interactive adj. អនរសកមម Input tv. បញល ូច Interactivity n. អនរសកមមភព Input n. ព័តមនបញល ៌ ូច Intercept ចំណច បសពអ័ក ុ Input Field លបញល ូច Interest earned ករ បក់ែដលរកបន Input Mask n. រប ំងបញល ូច Interface n. ចំណច បទក់ ុ Input-Output Analysis n. វភគព័តមន ៌ Interlaced adj. តបញ់ េចញចូល Internal adj. ខងកនុង Inquire tv. សួរ Internal Rate អ ខងកនុង Inscription n. ចំ រ Internet n. អុីនធណត ឺ ិ Insecure adj. គនសុវតថភព ម ិ Interoffice adj. រ ងករយល ័យ© Open Institute - 24 - Version 4.2 - Sep 1, 08
 25. 25. English – Khmer Computer Dictionary KhmerOS Interrupt tv. ផក ISP (Internet Service Provider) n. ISP Intersect tv. បសព (អនកផល ់េស អុីនធណត) ឺ ិ Intersection n. ករ បសព Issue Date កលបរេចឆទេចញហ៊ុន Intersection បសព Issue to v. េចញឲយ Interval n. ចេនះេពល Italic adj. េ ទត Intruder n. អនកឈនពន Item n. ធតុ Invalid adj. មន តម តវ ិ Jagged adj. រេឆតរឆូត Inverse Beta Distribution បំ ណងែចក Job n. ករងរ ែប ចស Join tv. ត Inverse Cotangent កូតង ់សង ់ ចស Journal n. ទននុបបវតិ ិ Inverse Hyperbolic Cosine កូសី នុស ុ Jump iv. េ ត អុី ពរបូល ចស Junk n. ឥតបនករ Inverse Hyperbolic Sine សុីនុសអុី ពរបូល Junk Mail n. រឥតបនករ ចស Justify tv. ត មមសងខង Inverse Hyperbolic Tangent តង ់សង ់ Kappa កប៉ អុី ពរបូល ចស KB n. គឡូៃប ី Invert tv. ក់ប ញស ច Keep tv. រក ទុក Invested Security មូលប័ តប ក់ទន ុ Keep Ratio n. រក សមម ត Investment វនិេយគ Keep Running ទុកឲយរត់ដែដល Invisible adj. េមលមនេឃញ ិ Kern tv. ស មលចេនះតួអក រ Invoice វកកយប ត Kernel n. ខ ឺ ណល Invoke tv. េ Key (Encryption) n. កូនេ Inward ចូលកនុង Key (Searching) n. េមល Keyword Iota អុីអូ Key (Typing) n. គប់ចច ុ IP n. IP Keyboard n. ករចុច IRC (Internet Relay Chat) n. IRC (ករ Keyboard Handling ករេ បករចុច ជែជកកម ន មអុីនធណត) ឺ ិ Keystroke n. សងកត ់ គប់ចច ុ Isosceles Triangle តេកណសមបត Keyword n. ពកយគនឹះ Kill Switch n. កុង ក់ពិឃដ© Open Institute - 25 - Version 4.2 - Sep 1, 08

×