แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2556
ชื่อโครงงาน ปร...
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
1. น.ส.พันธิตรา คงภาษี เลขที่ 9

2. น.ส.ชนกเนตร สุราวาลย์ เลขที่ 13
...
หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
1. บารัค โอบามา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกา
2...
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่

ขั้นตอน

สัปดาห์ที่
1

1

คิดหัวข้อโครงงาน

2
3
4
5
6
7
8

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
จัดทาโค...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคอม

427 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานคอม

  1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2556 ชื่อโครงงาน ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสหรัฐอเมริกา : บารัค โอบามา (Barack Obama) ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. น.ส.พันธิตรา คงภาษี เลขที่ 9 ชั้น ม.6/6 2. น.ส.ชนกเนตร สุราวาลย์ เลขที่ 13 ชั้น ม.6/6 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. น.ส.พันธิตรา คงภาษี เลขที่ 9 2. น.ส.ชนกเนตร สุราวาลย์ เลขที่ 13 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสหรัฐอเมริกา : บารัค โอบามา ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)New History of the United States : Barack Obama ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.น.ส.พันธิตรา คงภาษี เลขที่ 9 ชั้น ม.6/6 2.น.ส.ชนกเนตร สุราวาลย์ เลขที่ 13 ชั้น ม.6/6 ชื่อที่ปรึกษาครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม– ระยะเวลาดาเนินงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ในโลกยุคปัจจุบัน แต่ละประเทศจาต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวให้ประชาชนคนในประเทศ สามารถอยู่รอดได้ และเท่าทันโลก แล้วสิ่งหนึ่งทีประเทศจะขาดไม่ได้เลยคือ ผู้นา ผู้นาประเทศที่มากความสามารถก็มีอยู่ให้เห็นมากมาย แต่ที่โดดเด่น จนคนทั้งโลกต้องจดจานั่นมี อยู่เพียงหยิบมือ ทางคณะผู้จัดทาจึงได้ทาการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้นาคนสาคัญของ โลกและได้เห็นพร้องร่วมกันที่จะจัดทาประวัติของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่าง บารัค โอบามา ซึ่งคง ไม่มีใครไม่รู้จักผู้นาประเทศมหาอานาจอาดับหนึ่งของโลกท่านนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงมีผู้ที่ไม่รู้จักบุคคล สาคัญท่านนี้ และเพื่อที่จะให้ข้อมูลความรู้ของบุคคลสาคัญนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเกิด ประโยชน์สูงสุด คณะผู้จัดทาจึงได้นาความรู้ด้านวิชาคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ชิ้นงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รู้เท่าทันโลก วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) -เผยแพร่ประวัติผู้นาคนสาคัญของโลก ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) ครอบคลุมประวัติก่อนและหลังการดารงตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เน้นการกระทาที่ ส่งผลต่อประเทศทั่วโลก
  3. 3. หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) 1. บารัค โอบามา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกา 2. การเลือกตั้งของประเทศมหาอานาจ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน มีดังต่อไปนี้ เสนอหัวข้อโครงงาน กาหนดขอบเขตโครงงาน 2.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของบารัคโอบามา ทั้งจากทางหนังสือและอินเตอร์เน็ต 3.จัดแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการเรียบเรียงข้อมูล 4.รวมรวมและเรียบเรียงเนื้อหา 5.จัดทาโครงงาน 6.ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 7.นาเสนอ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1.Internet 2.Computer 3.Printer 4.Microsoft Word 5.Power Point 6.กระดาษและปากกา งบประมาณ -
  4. 4. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ 1 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 3 4 5 6 7 8 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จัดทาโครงร่างงาน ปฏิบัติการสร้างโครงงาน ปรับปรุงทดสอบ การทาเอกสารรายงาน ประเมินผลงาน นาเสนอโครงงาน 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ผู้รับผิดชอบ 1 1 12 1 3 1 4         ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) -ผู้คนรู้จักประวัติของผู้นาคนสาคัญอย่าง บารัค โอบามา -เกิดการนาข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติบารัค โอบามา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง -กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://www.nangdee.com/webboard/viewtopic.php?p=161094 http://27.254.44.103:81/~topten/2224-top.html http://hilight.kapook.com/view/30595 http://th.wikipedia.org/wiki/บารัค_โอบามา 1 5 16 17 พันธิตรา ชนกเนตร ชนกเนตร พันธิตรา

×