Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New pm of cambodia

564 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New pm of cambodia

 1. 1. ើ ា ី មីត នរណានឹងក្លយជានាយករដ្ឋមន្រនតថ្របស់ប្បតេសកមពជាតៅតេលឆាប់ៗខាងមុខតនេះ? ុក្នុងចំណោមទាហនខ្មែរខ្មែរក្ក្ហមណៅភូមិភាគបូព ៊ា ៌ា ខ្ែលបានរត់ណៅក្បណេសយួនណៅឆាំំ១៩៧៨ណ ន ោះ គឺសុេធខ្តែឹងទាំងអស់ថាហ៊ាុន-ោល់ណៅហ៊ាុន-ខ្សន មានក្បពនធរចណហើយណ្ោះអនក្ស្សីជិន-ចំោន ួ ែ និងមានក្ូនក្បុសមួយណ្ោះហ៊ាុន-តូ។ តាមសមតីណោក្េីក្បឹក្ាមាក្់របស់ហ៊ាុន-ខ្សន ែ ន(សុំមិនបណចញណ្ោះ) អតីតជាអងគរក្ស េ ែ និងជានិរសាររបស់ហ៊ាុន-ខ្សនបានបញ្ជក្់ថាក្នុងណពលខ្ែលរត់ណៅយួនណ ា ោះគឺរបគាត់ជាអនក្ជួយហ៊ាន-ខ្សនបី ូ ុណោក្ហ៊ាុន-តូ រត់កាត់េឹក្ណែើមបីរត់ចូលក្បណេសយួន និងណគចណចញពីការក្បមាញ់របស់ទាហនខ្មែរក្ក្ហមខ្ែលមាននិ ន ការណៅរក្ណោក្បុល-ពត។ ៊ា ណៅណពលមលោះ ហ៊ាន-ខ្សន ុ រត់មិនរួចណ ោះ រូបគាត់ក្៍បានជួយណអៀវហ៊ាុន-ខ្សន រត់ ខ្ែមណេៀត។ ណោក្េីក្បឹក្ាបានបញ្ជក្់ េ ណេៀតថា៖‹‹រូបគាត់មិនខ្ែលសាល់សមមិតត គ ប៊ាុន-រនី និងណោក្ហ៊ាុន-មាខ្ែត ណសាោះ ណ ើយ ណេើបខ្តណៅចុងឆាំំ១៩៧៨ស្សាប់ខ្ត ែ 1
 2. 2. ហ៊ាុន-ខ្សន បានក្បាប់គាត់ណោយណៅសមមិតណងវៀង-េីណេើឬសាមណហៀងថា ត ៊ាជាសមមិតប៊ាុន-រនី ត និងណៅក្ូនក្បុសរបស់ប៊ាុន-រនីថាជាហ៊ាុន-មាខ្ែត។ណោក្េីក្បឹក្ាមានការស្សឡំងកាំងជាខ្ំង ល ណក្ពោះរូបគាត់មិនខ្ែលសាល់ គណក្ែងក្បុសណ្ោះហ៊ាន-មាខ្ែតណសាោះក្នុងណពលខ្ែលណោក្ណ្វើជាអងគរក្ស ែ ុ និងនិរសាររបស់ហ៊ាុនខ្សនណ ោះ (កាលណ ោះហ៊ាុន-ខ្សន ជាណមបញ្ជការជាន់មពស់ ាមាក្់របស់ខ្មែរក្ក្ហមណៅភូមិភាគបូពណក្កាមការែឹក្ ន ៌ា ំរបស់ណោក្ណសា-ភឹម)ស្សាប់ខ្តហ៊ាុន-ខ្សន តំរវណោយរូបណោក្ណៅហ៊ាុន-មាខ្ែត ូ ជាក្ូនក្បុសរបស់គាត់(ហ៊ាុន-ខ្សន) ណហើយណោក្េីក្បឹក្ាក្៏សួរហ៊ាុន-ខ្សនវ ិញថា៖ ចុោះណោយគាត់ណៅហ៊ាន-តូយងណមច? ុ ហ៊ាន-ខ្សនបានណ្លើយថាក្តូវណៅហ៊ាុន-តូ ុថាជាក្ែួយ(ហ៊ាុន-ខ្សនវ ិញ)។ ចំខ្ែក្ណោក្ខ្បន-សុវែណ អតីតជា យក្រែឋមន្រនតីខ្មែរ របបសាធារែរែឋក្បជាមានិតក្មពជាពីឆាំំ១៩៧៩ ែល់ថ្ែៃេី៥ ខ្ម្នូ ឆាំំ១៩៨១ណៅ ុ ន នក្នុងជំ ន់យួន្នពនស្សុក្ខ្មែរ,ខ្ែលសម័យណ ល ោះណោក្ខ្បនសុវែណក្តូវបានណៅថា‹‹អគគណលខ្្ិការបក្សក្បជាជនបែិវតតន៏ក្មពុជាសអីណគណ ោះ!››។ ណោក្ខ្បន-សុវែណ បានបញ្ជក្់ថាណោក្ ា ជាអនក្ជួយែូរណ្ោះសមមិតសាម-ហង ែ ត ៊ា ៊ា មក្ជាសមមិតប៊ាុន-រនី ត និងបានែូរណ្ោះ ែ ក្ូនក្បុសរបស់សមមិតប៊ាុន-រនី ត ជាមួយ សមមិតណ ត -ែឹក្ែ(Lê Đức Thọ)មក្ ជាហ៊ាុន-មាខ្ែត។សូមបញ្ចក់ថាមុនពេលដែលរដ្ឋភិបាលក្កុងហាណយពលើកកងទ័ េយួនជាង ា ា ូ២០០.០០០នាក់ វាយលុកចូលឈ្លនពានក្បពទសកមពុជាពៅថ្ងៃទី២៥ដែធ្នូឆាំ្ ា ន១៩៧៨ពនាោះ, ពោកពេ-ែឹកងូ (Lê Đức Thọ)បានមានពសនហាលួច 2
 3. 3. ោក់ជាមួយសមមិត្ពងវៀង-ទីពទើ(សាម-ហាង)រហូត្ែល់បានកូនមួយដែលមាន ត ៊ាក្ត្ូវបានពៅថាពោកហ៊ាុន-មា៉ា ដណត្នាពេលបចាុបបននពនោះ ពហើយក្ត្ូវបានថាក់ពលើត្្រវពោយពងវៀង-ទីពទើ ពធ្វើជាក្បេនធហ៊ាុនដសន។ ន ូ សមមិត្តពងវៀងទីពទើពៅសាម-ហាង ៊ា អត្ីត្ជាក្បធានចារនារ ីយួនក្បចា្ពៅក្បពទសដែែរ និងជាស្សីក្ណាន់របស់ពោក ពេ-ែឹកង(Lê Đức Thọ)។ពោកពេែឹកងូបានបង្កត្់េូជ ា ហ៊ាុនមា៉ា ដណត្គឺជាកូន សាម-ហាងជាស្សីក្ណាន់ ៊ាជាមួយស្សីក្ណាន់របស់គាត្់ ោេូ ជចថ្ក្ងពេែឹកងូ របស់ពោកពេែឹកងូ,ក្ត្ូវពឈ្លោះសាមហាងបានកូនក្បុស ែ ៊ា ជាមួយនឹងសាមហាង ៊ា បានក្បគល់ពៅពោយោសត្វមាក់ពឈ្លោះហ៊ាុនមា៉ា ដណត្។ ន ែ ពៅប៊ាុនរ៉ា នី។ នរកហ៊ាុនដសនពធ្វើជាក្បេនធ។ពោកពេែឹកងូបានក្បគល់ស្សីក្ណាន់ពឈ្លោះ សាម-ហាង ពៅប៊ាុនរ៉ា នី ែ ៊ា ពៅពោយហ៊ាុនដសនពធ្វើជាក្បេនធស្សបចាប់និងក្បគល់កូលរបស់ពោកពៅពោយហ៊ាុនដសនចិញ្ឹា មពធ្វើជាកូនខាន់ខាស្សបចាប់របស់ហ៊ាុនដសន និងដ្ឋក់ពឈ្លោះងែីជា ហ៊ាុន-មា៉ា ដណត្។ ា ែពោកពេ-ែឹកង ក្ត្ូវបានក្កុងហាណយដត្ងត្ងជាក្បធានទីក្បឹកាថ្នរណ ូសិរសសាមគគីសពគង្កោះជាត្ិកមពុជា គ ពហើយពក្ោយេីកងទ័េពវៀត្ណាមឈ្លនពានលុកលុយ ា និងោន់ោប់ក្កុងភន្ពេញពៅថ្ងៃទី៧ ដែមករ ឆាំ្ ន១៩៧៩ពនាោះ ពោក ពេ-ែឹកង បានក្ត្ូវក្កុងហាណយចាត្់ត្ងពោក ូពោយទទួលបនទុកពមើលោរែុសក្ត្ូវក្ត្ួត្ក្ត និងក្គប់ក្គងក្បពទសដែែរចាប់េីឆាំ្១៩៧៩-១៩៨៩។ ន 3
 4. 4. ពោកដប៉ាន-សុវណណ បានបញ្ចក់ថាកនុងពេលដែលហ៊ាុន-ដសនពធ្វើជា ានិរសាររបស់គាត្់ពនាោះ ហ៊ាុន-ដសន ដត្ងដត្លូនវាពជើងបួន ពេលចូលមកពកៀកគាត្់ និងពេលក្ត្ឡាប់ ពៅវ ិញ ហ៊ាុន-ដសនដត្ងដត្លូនវាងយពក្ោយ។ពោកដប៉ាន-សុវណណដត្ងដត្មានចិត្តសពណាសក្បណោណត្ោសូរច្ពពាោះ ត ី ិហ៊ាុន-ដសន ពហើយពៅពេលែាោះ កនុងពេលដែលហ៊ាុន-ដសន ជួបគាត្់ពែើមបីរយោរណពនាោះ ៍ ហ៊ាុន-ដសន វារពជើងបួនមករកគាត្់ ក៏ក្ជុោះក្គាប់ដភនកផ្លសទិកធាក់ែល់ែី ា ា ក៏ហន-ដសនមិនហានពរ ើសពេើយ ៊ាុ ៊ា ទាល់ដត្ពោកដប៉ានសុវណណក្បាប់ហន-ដសនថា‹‹ពរ ើសក្គាប់ដភនកដហែងដ្ឋក់ចូលកនុងដភនកសិនពៅ! ៊ាុចា្រយោរណក្បាប់អញ!›› ៏ ពទើបហ៊ាន-ដសនហានវារងយពក្ោយក្ត្េប់មក ុ ៊ាពរ ើសក្គាប់ដភនកផ្លសទិកដ្ឋក់ចូលដភនកខាក់របស់វា។ ភាេលុត្ក្ោបលូនែូចដកា ា វពជើងបួនរបស់ហ៊ាុន-ដសន ពធ្វើពោយពោកដប៉ាន-សុវណណ ពភាចែាួន ទីប្ផុត្ោកបត្់ហ៊ាុន-ដសន បានរយោរណពៅយួនចាប់ពោកដប៉ាន-សុវណណដ្ឋក់គុក ៍ជាង១០ឆាំ្ពៅស្សុកយួន។ ន ក្ុំថាណ ើយឆាំំ១៩៨១ ខ្ែលហ៊ាុន-ខ្សន ន ក្បត់ជាតិខ្មែរណៅណគារពយួនណែើមបីអំោចណ ោះ សូមបីខ្តណៅណពលបចេុបបននណនោះក្៏ោក្ូនខ្្ែហ៊ាុន-ខ្សនណោនណគារពយួនែូចជាណគារពក្ពោះអចឹេ ង។ សូមណមើលរូបភាព៖ រូបភាពោក្ូនខ្្ែ ហ៊ាុន-ខ្សន ណោន ណគារពេង់ជាតិយូន ណនោះមានន័យថាោ ក្ូនខ្្ែហ៊ាុន-ខ្សន សច្ចក្បនិធានថា េ នឹងសំោប់រ ំោយ ជាតិខ្មែរណោយផុត 4
 5. 5. ពូជណែើមបីយួន។http://ki-media.blogspot.com/2013/01/hun-xen-kiss-his-parents-axxes-in-hcmc.htmlសូមណមើលអតតចរ ិតមាយេរបស់ ោក្ូនខ្្ែហ៊ាុន-ខ្សនបណចញក្បតិក្មែជាមួយ េក្បជាជាតិខ្មែរគឺ អុងោត់យូគងបាតផារ ចងអុលមុមខ្សអក្គំរមណក្បើពក្យអសុរស អសីល្ម៌ា ែូចណក្ែងហិតកាវណញៀនថាំតាមចិណចើេ មែនល់។ ន ោក្ូនខ្្ែហ៊ាុនខ្សនណោន ណគារពមន្រនតីជាន់មស់យួនគឺ ព ជាការបញ្ជក្់ណៅភាពក្តត ា ចញូ តា្ម៌ាែឹងគុែយួន ណោយរ ីក្រយនឹងក្បគល់ បូរែភាពេឹក្ែីខ្មែរណោយ យួនណៅតាមតំរវការរបស់ ូ យួនខ្ែលជាណៅហយវា។ វ 5
 6. 6. កាយវ ិការចរ ិតមាយេោក្ូនខ្្ែហន-ខ្សន និងសក្មែភាពរបស់ោណមក្បត់ ៊ាុជាតិហន-ខ្សនោយងយួន ៊ាុ គឺបានសំោប់ក្បជាជាតិខ្មែររប់មិនអស់ណែើមបីគាប់ចិតតណៅហយយួនខ្ែលបានណលើក្ោក្ូនខ្្ែហ៊ាុន-ខ្សនពីជីវ ិតណច្ចរលួច វខ្ក្់ខ្ភនក្ វ ណោយកាយណៅជា ល យក្រែឋមន្រនតីមជាុរជផ្តច់ជីវ ិតសង្ខរក្បជាជន ត ាខ្មែរណក្ចើនរប់មិនអស់ច្ចប់ពីយួន្នពនខ្មែររហូតមក្ែល់បចេុបបនន ល ណហើយបានបចលជនជាតិយួនណោយកាយជាសមុក្េយួនលុបណលើជនជាតិខ្មែរ ូា ល និង បានកាត់េឹក្ែីក្ពំខ្ែន បូរែភាពខ្ែនែីខ្មែរណោយ យួនរប់មិនអស់ សមែូច ណោក្រងឈន់មានក្បសាសន៏ ុ ថា‹‹បងែលក្ពំខ្ែនណចោះណែើរ!››ខ្ត ូ តាមពិតណៅ បងែូលក្ពំខ្ែន របស់យួនមិនក្តឹមខ្តណចោះណែើ រ ណេគឺបានរត់ចូលេឹក្ែីខ្មែរែល់េីក្ក្ុងភនំណពញច្ចប់តាំងពីយួនណលើក្េ័ពជាង២០០.០០០ ក្់្នពន លក្បណេសក្មពុជាណៅថ្ែៃេី២៥្នូឆាំំ១៩៧៨ ន និងកាន់កាប់ក្ក្ុងភនំណពញណៅថ្ែៃេី៧ខ្មមក្រឆាំំ១៩៧៩ណមលោះ ន មានន័យថា៖‹‹រោភិបាលោយងយួនគឺជា ឋបងែូលក្ពំខ្ែនយួន!!!›› ចំខ្ែក្បណង្ខលែែក្គាន់ខ្តជាថ្ប ែ ុក្ថ្ប ណក្ែងណលងខ្តបុណោោះវាគានន័យអវីណេ!!! ណ ែ ក្ំណេចរោភិបាលោយងយួនបាន ឋណេើបបងែូលក្ពំខ្ែនយួនរត់ណៅវ ិញបាន!!!_ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃខ្ែលបងែូលក្ពំខ្ែនយួនណបាោះណៅចំក្ែលណបោះែូងក្ក្ុងខ្មែរ! ត_ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃខ្ែលជាតិខ្មែរបាត់ឯក្រជយ និងបូរែភាពេឹក្ែី !_ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃខ្ែលយួនរ ំោយពូជសាសន៏ខ្មែរណលើក្េី ២! 6
 7. 7. _ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃមរែៈរបស់ជាតិខ្មែរ!_ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃមហរុងណរឿងរបស់ក្បជាជាតិយួនខ្ែលណលបេឹក្ែីខ្មែរបាន! ណទាោះបីជាណោក្ខ្បន-សុវែណបានរងណក្គាោះេេួលទារុែក្មែយងថ្ក្ពថ្ផសពីយួនក្ុមុយនីស៏យងោក្៏ណោយ ក្៏ណៅខ្តជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនមិនេេួល ែ តសាល់ណោក្ជាអនក្ណសនហជាតិខ្មែរ គ និងជាវ ីរៈជនខ្មែរខ្ែរ ទាំងណនោះគឺណោយសារខ្តយួន និងរោភិបាលោយងយួនបានបំបិេក្បវតតិសាស្រសតខ្មែរ ឋ និងបំបិេសិេិណសរ ីភាពក្គប់យងរបស់ខ្មែរ ធ េុក្ជនជាតិខ្មែរណោយសថិតក្នុងភពអនធការ សាល់ខ្ត្ម គ និងេឹក្ខ្ភនក្។ ពទាោះបីជាសមមិត្ប៊ាុន-រ៉ា នី មានពឈ្លោះជាក្បេនធហ៊ាុន-ដសន ត ែ ក៏េិត្ដមន ក៍ប៉ាុដនតសមមិត្ប៊ាុន-រ៉ា នី ត ដត្ងដត្ពៅពែកក្ែរត្ណារពោកពេ-ែឹកង ាកនុងពេលដែលពោកពេ-ែឹកង(Lê Đức Thọ)ក្ត្ូវោរពនាោះ ច្ដណកហ៊ាុន-ដសន មានឱោសពែកជាមួយប៊ាុន-រ៉ា នីបាន កនុងករណដែលប៊ាុន-រ៉ា នី ីពស្សកឃ្លនខា្ងពៅច្ពេលដែលពោកពេ-ែឹកងជាប់រវល់ពរឿងកិចោររ ្ោយ ា ា ា 7
 8. 8. េូជសាសន៏ដែែរ។ សូមបញ្ចក់ថាពោកពេ-ែឹកង (Lê ា Đức Thọ) ជាត្្ណាងពោយក្បពទសពវៀត្ណាមក្ត្ួត្ក្តពមើលោរែុសក្ត្ូវក្បពទសកមពុជាចាប់េីឆាំ្១៩៧៩-១៩៨៩។ ន ពដ្ឋយសារពហត្ុពនោះពហើយ ពទើបហ៊ាន-ដសន ុវាស្សឡាញ់កូនក្បុសវាពឈ្លោះហ៊ាុន-ត្ូយ៉ាងផ្លប់មុែប្ផុត្ ែ ា ពក្ពាោះថាកូនែថ្ទៗពទៀត្ជាមួយប៊ាុន-រ៉ា នី មិនែឹងថាជាកូនអនកណាពេើយ មិនែឹងថាជា កូនពេែឹកងូ ឬជាកូន របស់វា។ ពទាោះបីជាហ៊ាុន-ត្ូ ស្ោប់មនុសសពស្សចចិត្ត និងចាប់រ ្ពោភកូនក្កមុ្ពគ រប់មិនអស់មិនពហើយ ក្េមទា្ងជួយែូរមនុសស និងជួយថា្ពញៀនពេើង ន កពក្កើកពមឃរញ្យែីយ៉ាង ួា ណាក៏ពដ្ឋយ ក៍ពៅដត្ ហ៊ាន-ដសនពចញមុែោង កូនក្បុសស្ណប់ចិត្វាជា ត និច។ ា ែូចជាករណហ៊ាុនត្ូ ី ជួញែូរថា្ពញៀនពហរអុីន ន ូ ៉ា ពៅោន់ក្បពទសអូស្សាលី ត ដែលមានទឹកក្បាក់ច្នួន១០០០.០០០.០០០ែុោកនុងមួយឆាំ្ ា ន ពហើយពៅពេលដែលប៉ាូលីសអូស្រ្សាលី តក្បោសចាប់ោពមសៀហ៊ាុន-ត្ូ។ ហ៊ាន-ដសន ែុត្ថ្ែែុត្ពជើងជួយកូនក្បុសរបស់ ុវាពេើងសាក់ដភនក។ ពបើមិនដមនកូនក្បុសបពងាើត្ពនាោះ ពត្ើហ៊ាុន-ដសនមានទឹកមុែដបបយ៉ា ងពនោះឬពៅពេលប៉ាូលីសអូស្រ្សាលីក្បោសចាប់ ពមសៀរហ៊ាុន-ត្ូពនាោះ? តhttp://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html 8
 9. 9. មិនែឹងថាហ៊ាន-ដសនបានច្ណាយលុយប៉ាុនានពោយប៉ាូលីស ុ ែអូស្រ្សាលីពទ ពហើយក៏មិនែឹងថាហ៊ានដសនផតល់ក្បពយជន៏អីពោយរដ្ឋភិបាល ត ុ វ ាអូស្រ្សាលីពទ ពទើបពធ្វើពោយពរឿងជួញែូរថា្ពញៀនពហរអុី៊ី៎នរបស់ោពមសៀរហ៊ាុន-ត្ូ ត ន ូ ៉ាបានសៃប់សាត្់ពៅវ ិញ? ៃ ពទាោះបីជាោពមសៀរហ៊ាុន-ត្ូ ោក្កក់ប៉ាុណាណ និងសាហាវពឃ្លពៅ ៊ាប៉ាុណាក៏ពដ្ឋយ ណ ក៍ហ៊ាុន-ត្ូ គឺជាកូនក្បុសដត្មាក់គត្់របស់ហ៊ាុន-ដសន នជាមួយអនកស្សីជិន-ច្ណាន ពក្ៅេីពនាោះមិនជាកូនរបស់អកណា ពក្ពាោះថា នពមស្ផឹងពៅថ្ជប៊ាុន-រ៉ា នី ពែើរពែកជាមួយក្បុសដត្េីសដត្ពាសតមត្ណារ ាពស្សកឃ្លន ា ែល់ពេលពផើមពៅ ដ្ឋក់ពឈ្លោះកូនសុទធដត្ក្ត្កូលហ៊ាុន!! ែ គុណសមបត្តិរបស់ហន-ត្ូ សថិត្ពៅក្ត្ង់ថាហ៊ាន-ត្ូ បានជួយែូររក ៊ាុ ុលុយពោយហ៊ាុន-ដសនរប់មិនអស់ែូចជាជួញែូរមនុសស ជួញែូរថា្ នពញៀនក្គប់ក្បពភទ ជួញែូរោវុធ្ ពបើកបនស្សី ពបើកបនដលបងរត្់េនធទ្និញែុសចាប់ ឃ្លត្ករសុីឈ្ួនល បាន់ជ្រ ិត្ រត្់ោរលិែិត្សាមពផសង ន ចូលហ៊ាុនរកសុីពសទើរក្គប់ក្កុមហ៊ាុន និងពក្បើលបិចពលបក្ត្បាក់ក្កុមហ៊ាុនជាពក្ចើនពៅកនុងក្បពទសកមពុជា.............។ល។ និង។ល។ ជាេិពសសពនាោះគឺជួយស្ ោប់ជនជាត្ិដែែរពោយ ហ៊ាុន-ដសនរប់មិនអស់ មិនពហើយ ពហើយពៅ កនុងក្បពទសដែែរនរណាក៏ ខាចដែរ ា ពោយដត្លឺ ពឈ្លោះហ៊ាុន-ត្ូសីពគពនាោះ!! ែ ែ ចំខ្ែក្ោក្ូនណក្ៅណខ្របស់ហ៊ាុន-ខ្សន ណ្ោះហ៊ាុន-មាខ្ែត ែ គឺវាអត់បានជួយអវីហន-ខ្សនណេ ៊ាុ ែឹងខ្តចំោយលុយយងសនធឹក្ស ធ ប់ 9
 10. 10. ណរៀនណៅសហរែឋោណមរ ិក្ ទាំងបែតសភាណយធា ិឌ និងណសែឋក្ិចេ គឺចំោយលុយអស់រប់ោនែុោសហរែឋោណមរ ិក្ ល ចំខ្ែក្ក្ូនបណងែើតរបស់ហ៊ាុន-ខ្សនណ្ោះហ៊ាុន-តូ មិនបានណរៀនសូក្តណក្ៅក្ជោះណេ ណោយសារខ្ត ែយួនខ្ចហ៊ាុន-តូ ល ក្បខ្ជងតំខ្ែង យក្រែឋមន្រនតីជាមួយក្ូនក្បុសណ -ែឹក្ែណ្ោះហ៊ាុនមាខ្ែត។ ែ ណពលហ៊ាុន-មាខ្ែត ក្ត ប់មក្ពីសហរែឋោណមរ ិក្កាលោគឺបុែយសក្ែិណ ើងតាមណជើងណខ្ ណហើយណទាោះបីជាហ៊ាុន-ខ្សនមានក្ងេ័ព, បូលីស និងក្ងរជោវុ្ហតថ ក្ពមទាំងក្ក្ុមឃាតក្ររប់មិនអស់មិនណហើយែូចជាក្ក្ុម S.O.Y និងក្ក្ុមក្ងអតតឃាតពិណសស(ក្ក្ុមោវណម)..... ែយងោក្៍ណោយ មានប៊ាុន-រនីណៅណក្ៀក្ហ៊ាុន-ខ្សន និងមានក្ក្ុមអងគរក្សយួនជាណក្ចើនណៅជាប់មួយហ៊ាុន-ខ្សនយងោក្៍ណោយ ក្៍យួនណៅខ្តមិនេុក្ចិតហន-ខ្សនែខ្ែល ណក្ពោះណ ត ៊ាុ ើញសក្មែភាពហ៊ាន-ខ្សនលួច ុោក្់លុយណក្ចើនសណមបើមោស់េុក្សំរប់ក្ូនក្បុសរបស់មួនណ្ោះហ៊ាុន-តូ ល ែ(ក្ូនក្បុសរបស់ហ៊ាុន-ខ្សន ជាមួយអនក្ស្សីជិន-ចំោន)និងក្ូនស្សីរបស់មួលនណ្ោះហ៊ាុន-មាលី(ក្ូនស្សីរបស់ហ៊ាុន-ខ្សនជាមួយអនក្ស្សីហមសុវន)។ ែ ុឹ ិណហតុណនោះណហើយ ណេើបយួនបានបញ្ជណោយក្ូន ាក្បុសណោក្ណ -ែឹក្ែ(Lê Đức Thọ))ណ្ោះ ែហ៊ាុន-មាខ្ែត បណងែើតក្ងេ័ពបខ្នថមណេៀតក្គប់ក្គងណោយមលួនឯង ណក្ពោះខ្តមិនេុក្ចិតតហ៊ាុន-ខ្សន។ តាមក្បភពណោក្ឱម-យិនទាង (ជាេីក្បឹក្ារបស់ហ៊ាុន-ខ្សន)បានមានក្បសាសន៏ណៅណភាជនីយោនណហង-ឡយ ឋ ណោយបានបណងហើបណោយែឹងថា៖ ‹‹ហ៊ាុន-មាខ្ែត នឹ ងកាន់ ក្ិចេការ្ំ ក្ុនងណពលឆាំប់ ណនោះណហើយ!!!››។ ណោយសារណហតុែូណចនោះណហើយ បានជាហ៊ាុន-ខ្សន មានការក្ពួយបារមភនឹងវាស ក្ូនក្បុសរបស់មួនណ្ោះហ៊ាុន-តូ នឹងមានវាស ល ែ យងែូច 10
 11. 11. ណមតច ណក្ពោះថាចរ ិតរបស់ក្ូនក្បុសណ -ែឹក្ែ ណ្ោះហ៊ាុន-មាខ្ែត ែ គឺសាហវណឃារណៅ ក្ំពុងខ្តបណចញសក្មែភាពណកាបកាប់ក្ងេ័ព ៊ា េ ត ត ណហើយណៅណពលោមួយ ណពលណវោនឹងមក្ែល់ណ ោះ ក្ូនក្បុសណោក្ណ -ែឹក្ែណ្ោះហ៊ាុន-មាខ្ែត ែ នឹងរួមថ្ែជាមួយមាយរបស់វាណ្ោះណងវៀង-េីណេើ ណៅ ត ែប៊ាុន-រនី នឹងសំោប់ហ៊ាុន-ខ្សន ក្ពមទាំងក្ូនក្បុស និងក្ូនស្សីរបស់ហ៊ាុនខ្សនជាមិនខ្ន!!! ណែើមបីការពរជីវ ិតក្ូនសំែប់ចិតតរបស់មួលនណ្ោះហ៊ាុន-តូ ែ ណោយរួចផុតពីការសំោប់ផ្តច់ពូជណៅថ្ែៃមុមណ ត ោះ (ណក្ពោះេំោប់យួនកាប់ខ្្ែសុី មិនេុក្ណោយខ្្ែច្ចស់ង្ខប់ណេ ែូណចនោះហ៊ាន-ខ្សន ុ គង់ខ្តមានថ្ែៃចូលឆាំំងណេ! នក្គាន់ខ្តមិនែឹងថាហ៊ាន-ខ្សននឹងកាយជាការ ីខ្្ែ ុ ល ឬស៊ាុបខ្្ែខ្តបុណោោះ!)ណេើប ណហ៊ាុន-ខ្សន ក្តូវខ្តបងាំចិតតណោយក្ូនក្បុសរបស់មួនណ្ោះហ៊ាុន-តូចូលសញ្ជតិ ល ែ ា អូស្រសាលី និងណក្តៀមលក្ាែៈរស់ ត ណៅក្បណេសអូស្រសាលី ត ក្បសិនណបើ សភាពការែណក្គាោះថាក្់មក្ែល់ ៍ ន ណ ោះ ណែើមបីណគចពីការសំោប់ ផ្តច់ពូជរបស់ក្ូនក្បុសណោក្ ត ណ -ែឹក្ែ ណ្ោះហ៊ាុន-មាខ្ែត។ ែក្ូនក្បុសហ៊ាុន-ខ្សនណ្ោះហ៊ាុន-តូ ែ ហ៊ាុន-ខ្សន បានណរៀបចំក្ូនស្សី របស់វា(ជាមួយហុឹម-សុវន)ណ្ោះ ី ែ ហ៊ាុន-មាលី ណរៀបការជាមួយក្ូន ក្បុសសុម-ោនណ្ោះសុម-វុេីវ្ ែ ធុ ណោយសងឃឹមថាយួននឹងណយគ យល់ែល់សម-ោន, ុ និងមិន សំោប់ក្ូនស្សីរបស់វាណៅណពល សភាពការែណក្គាោះថាក្់មក្ែល់ ៏ នហ៊ាុន-មាលី និងសុម-វុេីវ្ ធុ ណៅណពលខ្ងមុមណ ោះ!!! 11
 12. 12. ណតើោខ្វក្ហ៊ាុនខ្សន នឹងក្តូវង្ខប់ណោយសារសាថ្ែប៊ាុន-រនី ន ឬនឹងក្តូវង្ខប់ណោយសារក្ូនក្បុសណោក្ណ -ែឹក្ែូណ្ោះហ៊ាន-មាខ្ែត? ែ ុ ណតើោក្ូនខ្្ែហន-ខ្សន ៊ាុ នឹងង្ខប់ណោយរណបៀបោ? ង្ខប់ណោយសារយួនច្ចក្់ថាំសំោប់ែូចណោក្ច្ចន់-សុ? ន ី ង្ខប់ណោយសារពុលថាំ ន ឬង្ខប់ណោយសារខ្តផ្ុោះយនតណហោះែូចណោក្ហុក្- ង់ឌី? ឬង្ខប់ណោយសារប៊ាុន-រនីបាញ់សំោប់? ឬក្៏ោក្ូនខ្្ែហន-ខ្សន នឹងក្តូវង្ខប់ ៊ាុណោយសារខ្តហ៊ាុន-មាខ្ែត ណ្វើឃាត? ណតើោណមឃាតក្រក្បត់ជាតិហន-ខ្សន នឹងក្តូវអស់លក្ាែណោយសារ ៊ាុ ៍ខ្តក្បជាជនខ្មែរបោះណបារក្ំណេចវា ឬណោយសារខ្តក្ូនក្បុសណ ែឹក្ែណ្ោះ ែហ៊ាន-មាខ្ែត ុ បាញ់សំោប់ណច្ចល ណែើមបីណ្វើ យក្រែឋមន្រនតីជំនួសហ៊ាន-ខ្សន? ុ ណចៀសវាងយប់យូរសុបិនតណក្ចើន? ណៅណពលខ្ែលណោក្ក្បុសណោក្ណ -ែឹក្ែណ្ោះហ៊ាន-មាខ្ែត ណ្វើ ែ ុជា យក្រែឋមន្រនតីខ្មែរណ ោះ ណតើវាេុក្ណោយក្ូនោពូជចថ្ក្ងខ្្ែខ្ក្់ហន-ខ្សន វ ៊ាុណ្ោះហ៊ាន-តូ ែ ុ និងហ៊ាន-មាលី ុ ណៅរស់ខ្ែរឬណេ? ណបើេុក្ក្ូនក្បុសហ៊ាន-ខ្សន ណ្ោះហ៊ាន-តូ ុ ែ ុ ណោយណៅរស់ណ ោះណតើក្ូនក្បុសណោក្ែឹក្ែណ្ោះហ៊ាន-មាខ្ែត នឹងខ្តបង់លុយអស់បុ ែ នណៅ? ែ ុណក្ពោះថាោក្ូនខ្្ែហន-ខ្សន ៊ាុ លួចលឹបោក្់លុយណក្ចើនោស់េុក្សំរប់ក្ូនក្បុសវាណ្ោះហ៊ាន-តូ! ន ុ ណ្វើណៅសហរែឋោណមរ ិក្,ថ្ែៃេី១០ ខ្មមក្រ ឆាំំ២០១៣ ន ណោយ ណេព-មរក្ត 12

×