Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล

0 views

Published on

สรุป การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์สากล

 1. 1. การแบ่ งยุคทางประวัตศาสตร์ สากล ิ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. สมัยประวัติศาสตร์
 2. 2. 1. สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ 1.1 ยุคหินเก่ า 1,700,000 – 10,000 ปี ก่ อนปัจจุบัน ภาพเขียนที่ถา Niaux ประเทศฝรั่งเศส ้อยู่ในถา เครื่องมือทาจากหิน รู้ จักใช้ ไฟ ้
 3. 3. มนุษย์ สมัยหินกาลังใช้เครื่องมือหินกะเทาะแบบ เครื่องมือสั บตัด
 4. 4. 1.2 ยุคหินกลาง 10,000 – 5,000 ปี ก่ อนปัจจุบน ั ออกจากถา ใช้ ธนู รู้จกเลียงสั ตว์ ทาการเกษตรแบบง่ าย ้ ั ้
 5. 5. 1.3 ยุคหินใหม่ 5,000 – 2,000 ปี ก่ อนปัจจุบัน ขวานหินขัด พร้ อมด้ ามไม้ เครื่ องปั นดินเผายุคหินใหม่ พบในประเทศจีน ้ มนุษย์เริ่มรู้จกทาการเกษตรอย่างเป็ นระบบ สามารถเพาะปลูกพืชและ ัเก็บไว้ เป็ นอาหาร รู้จกทอผ้ าและทาเครื่ องปั นดินเผา ั ้
 6. 6. 2 ยุคโลหะ แบ่ งออกเป็ น 2 ยุค1. ยุคสาริด 3,500 – 2,500 ปี หลักฐานทีปรากฏ เครื่องมือ ่ เครื่องใช้ ทาด้ วยสาริด ( ทองแดง + ดีบุก ) หม้ อสามขา2 . ยุคเหล็ก 2,500 – 1,500 ปี หลักฐานทีปรากฏ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทา ่ ด้ วยเหล็ก รู้จกการติดต่ อค้ าขาย ั
 7. 7. 2. สมัยประวัติศาสตร์ 1. ชาวสุ เมเรียน อักษรรู ปลิ่ม” หรื อ “อักษรคูนิฟอร์ ม
 8. 8. อารายธรรมเมโสโปเตเมีย สวนลอยกรุงบาบิโลน
 9. 9. อารายธรรมอียปต์ ิ อักษรเฮียโรกลิฟฟิ กส์ เปรี ยบเทียบกับ อักษรภาษาอังกฤษในปั จจุบัน))
 10. 10. อารายธรรมกรีก พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ มหาราช
 11. 11. วิธีการทางประวัตศาสตร์ ิ (Historical Method)การรวบรวม พิจารณาไตร่ ตรองวิเคราะห์ และตีความจากหลักฐานแล้วนามาเปรียบเทียบอย่ างเป็ นระบบ
 12. 12. 12 ความสาคัญของวิธีการ ทางประวัตศาสตร์ ิ ใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูศึกษาประวัตศาสตร์หรือ ้ ิฝึ กฝนทางประวัตศาสตร์ ิ
 13. 13. 13 ขั้นตอนวิธีการทางประวัตศาสตร์ ิ1.กาหนดปั ญหา ตั้งหัวข้อที่จะศึกษา * จะค้นคว้าเรื่องอะไร * เป็ นเรื่องราวของใคร * มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกิดขึ้น เมื่อไร ที่ไหนสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไร
 14. 14. 142. การรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัตศาสตร์ ิ (หลักฐานทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกษร) ั
 15. 15. 153.การวิเคราะห์ และประเมินหลักฐาน 1. การตรวจสอบหลักฐาน - อายุของหลักฐาน - ผูสร้างหรื อผูเ้ ขียน ้ - จุดมุ่งหมายของการสร้างหลักฐาน 2.การประเมินคุณค่ าของหลักฐาน
 16. 16. 174. การเลือกสรรและจัดความสั มพันธ์ - คัดเลือกข้ อมูลทีมความสาคัญ ่ ี - จัดลาดับความสาคัญ 5.การเรียบเรียงและการนาเสนอ
 17. 17. 19ตัวอย่ างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 1.นางนพมาศมีจริงหรือไม่ และ เป็ นบุคคลในสมัยสุโขทัยจริงหรือ 2. พ่ อขุนรามคาแหงมหาราช เคย เสด็จไปเมืองจีนจริงหรือไม่
 18. 18. 203. พระเจ้ าอู่ทองอพยพจากทีใด่4. สงครามยุทธหัตถีมีขนที่ใด ึ้5. การส่ งราชทูตไปเฝ้ าพระเจ้ า หลุยส์ ท่ี 146. พระราชประวัติของพระเจ้ า ตากสิ นมหาราช
 19. 19. 7. การเสด็จประพาสยุโรปของ รัชกาลที่ 58. การประกาศสงครามกับฝ่ าย สั มพันธมิตรในสงครามโลก ครั้งที่ 2
 20. 20. การเปลียนแปลงดินแดน ่ ของสยามและไทย
 21. 21. เนื้อที่ครั้งที่ รัชสมัย ดินแดน เสี ยให้แก่ (ตร.กม.) สเตรทเซทเทิล 1 รัชกาลที่ 1 เกาะหมาก (ปี นัง) 375 เมนท์ (อังกฤษ) 2 รัชกาลที่ 1 มะริ ด ทะวาย ตะนาวศรี อาณาจักรพม่า 55,000 3 รัชกาลที่ 2 บันทายมาศ จักรวรรดิฝรั่งเศส แสนหวี เชียงตุง เมือง 4 รัชกาลที่ 3 อาณาจักรพม่า 90,000 พง สหพันธรัฐมาเลย์ 5 รัชกาลที่ 3 รัฐเประ ฯ (อังกฤษ) 6 รัชกาลที่ 4 สิ บสองปั นนา จักรวรรดิตาชิง ้ 60,000 แคว้นเขมร และเกาะอีก กัมพูชาในอารักขาของ 7 รัชกาลที่ 4 124,000 6 เกาะ ฝรั่งเศส(ฝรั่งเศส)
 22. 22. ครั้งที่ รัชสมัย ดินแดน เสี ยให้แก่ เนื้อที่(ตร.กม.) สิ บสองจุไทและหัวพันห้าทั้ง อินโดจีนของ8 รัชกาลที่ 5 87,000 หก ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าสาละวิน9 รัชกาลที่ 5 (5 เมืองเงี้ยว และ 13 เมือง บริ ติชราช (อังกฤษ) 30,000 กะเหรี่ ยง) ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง หรื อ อินโดจีนของ10 รัชกาลที่ 5 143,000 ราชอาณาจักรลาว ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ าโขง (จาปา อินโดจีนของ11 รัชกาลที่ 5 25,500 สัก และไซยะบูลี) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) พระตะบอง เสี ยมราฐ ศรี โสภณ อินโดจีนของ12 รัชกาลที่ 5 51,000 (มณฑลบูรพา) ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) สหภาพมาลา

×