Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jung e Qustuntuniya - Syedul Ulema Syed Ali Naqi Naqvi Sahab t.s.

441 views

Published on

Jung e Qustuntuniya, ya doobte ko tinke ka sahara.

Haamiyane Yazeed ko Yazeed ki badd'anjami ke ehsaas ki bina par 13 sau baras se jo fikr la'haq hai uske nateeje meiN badi kad o kavish ke baad unhoN ne uski 'maghferat' ke liye Sahi Bukhari se jo sanad hasil ki hai aur jise iss 14veeN sadi meiN Mahmood Ahmed Abbasi ne bhi " Jihad e Qustuntuniya wa Basharat e Maghferat " ki surkhi qaaem karke darj kiya hai wo yeh. .. .. .. phir Ibne Katheer Shami aur Ibne Taymiyah Shami ke shagird Dahabi ke hawaale se kaha jaata hai ke Hazrat Imam Hussain a.s. bhi iss jung meiN shareek thEy. Iss tarah goya Qatil o Maqtool donoN ke Jannati honEy ka saboot peish kiya jaata hai.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×