Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่9

415 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่9

 1. 1. บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
 2. 2. สถานการณ์ปัญหา(Problem-based learning) ครูพลกิต เป็นครูที่พึ่งมาบรรจุใหม่หลังจากที่รายการตัวต่อสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประจาจังหวัดที่สังกัดแล้วก็ไปรายงานตัวต่อโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนประจา จังหวัด ผู้อานวยการโรงเรียนมอบหมายให้ครูพลกิตสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเป็นห้องเด็กเก่งด้วย ยิ่งทาให้ครูพลกิตรู้สึกไม่มั่นใจในการสอนว่าตนเองจะ สามารถทาได้ดีหรือไม่และนักเรียนจะสนุกหรือสนใจในวิธีการสอนของตนเองหรือไม่ ที่สาคัญคือนักเรียนห้องนี้มีลักษณะที่ชอบค้นคว้า หาความรู้ กิจกรรมที่เน้นให้ปฏิบัติ ได้ลงมือกระทา ฝึกคิดหรือที่ท้ายทายการทางานนักเรียนจะชอบมาก อีกทั้งยังเรียน พิเศษแบบเข้มข้นเนื้อหาในหนังสือเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้และทาความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งมาก่อนแล้ว แต่ที่สังเกตได้ชัดคือนักเรียนจะแข่งกันเรียน ทางานกลุ่มไม่ ค่อยประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนฝากความหวังไว้ที่ ครูพลกิตเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องนี้ให้ได้
 3. 3. ภารกิจ • ครูพลกิตจะมีหลักในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร • ให้วิเคราะห์ว่าจะเลือกใช้สื่อหรือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใดจึงจะ สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสถานการณ์ที่ กาหนดให้
 4. 4. ครูพลกิตจะมีหลักในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
 5. 5. ครูพลกิต การเตรียมสื่อการเรียนรู้ การเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ การเตรียมผู้เรียน การดาเนินการตามบทเรียน มีความสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม แผนที่ได้ออกแบบไว้ จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน สามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ •ให้มโนมิติทางการเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน •สร้างแรงจูงใจ •ให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน •กาหนดขั้นตอนในการเรียนรู้ •การสร้างแรงจูงใจในการเรียน •การตั้งคาถามในระหว่างเรียน
 6. 6. ให้วิเคราะห์ว่าจะเลือกใช้สื่อหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบใดจึงจะสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของ ผู้เรียนตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
 7. 7. จากการวิเคราะห์ว่าจะเลือกใช้สื่อหรือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใดจึงจะสอดคล้องกับ ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ จากการวิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรว่า ควรเลือกใช้สื่อหรือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนแบบร่วมมือ เนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือ เป็นกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด ให้นักเรียนเรียนด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กแบบคละความสามารถ ให้ทางานร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการผสมผสานความรู้ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ และค้นพบ ความหมายของสิ่งที่ศึกษาด้วยกลุ่ม โดยทากิจกรรมในการสืบค้น (Explore) อภิปราย (Discuss) อธิบาย (Explain) สอบสวนแนวความคิดและแก้ปัญหา ร่วมกันในกลุ่ม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 8. 8. 1. STAD (Student Teams -Achievement Division) เป็นรูปแบบ การเรียนรู้มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาการสัมฤทธิ์พลของการเรียนและทักษะทางสังคมเป็น สาคัญ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2. TGT (Team Games Tournament) เป็นรูปแบบที่คล้ายกับ STAD แต่เป็นการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น โดยการใช้การแข่งขันเกมแทนการทดสอบย่อย 3. TAI (Team Assisted Individualization) เป็นรูปแบบการเรียนที่ ผสมผสานแนวคิด ระหว่างการร่วมมือในการเรียนรู้กับการสอนเป็นรายบุคคล (Individualized Instruction) รูปแบบ ของ TAI เป็นการประยุกต์ใช้กับการ สอนคณิตศาสตร์
 9. 9. 4. CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เป็นรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบผสมผสาน ที่มุ่งพัฒนาขึ้น เพื่อสอนการอ่านและการเขียนสาหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ 5. Jigsaw ผู้ที่คิดค้นการเรียนการสอนแบบ Jigsaw เริ่มแรกคือ Elliot – Aronson และคณะ (1978) หลังจากนั้น สลาวินได้นาแนวคิดดังกล่าวมาปรับขยาย เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมากยิ่งขึ้น เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับ วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย เช่น สังคมศึกษาวรรณคดี วิทยาศาสตร์ในบางเรื่อง รวมทั้งวิชาอื่นๆ ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจมากกว่าพัฒนาทักษะ 6. Co – op Co – op เป็นรูปแบบที่พัฒนาโดย Shlomo และ Yael Shsran ที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง ลักษณะสาคัญคือ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยจะ ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหา หรือ ทากิจกรรมที่ต่างกัน ทาเสร็จแล้วนาผลงานมา รวมกันเป็นกลุ่มร่วมกันแก้ไขทบทวนแล้วนามาเสนอต่อชั้นเรียน
 10. 10. 7. การเล่าเรื่องรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่เปิดโอกาส ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้เล่าประสบการณ์ ความรู้ สิ่งที่ตนกาลังศึกษา สิ่งที่ตนประทับใจ ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง 8. มุมสนทนา (Corners) เริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มเข้าไปนั่งตามมุม หรือจุดต่าง ๆของห้องเรียน และช่วยกันหาคาตอบสาหรับโจทย์ปัญหาต่างๆ ที่ครูยกขึ้นมา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอธิบายเรื่องราวที่ตนศึกษาให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง 9. คู่ตรวจสอบ (Pairs Check) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4 หรือ 6 คน ให้นักเรียนจับคู่ กันทางาน คนหนึ่งทาหน้าที่เสนอแนะวิธีแก้ปัญหา อีกคนทาหน้าที่แก้โจทย์ เสร็จข้อที่ 1 แล้วให้สลับหน้าที่กัน เมื่อเสร็จครบ 2 ข้อ ให้นาคาตอบมาตรวจสอบกับคาตอบของคู่อื่นใน กลุ่ม
 11. 11. 10. คู่คิด (Think-Pair Share) ครูตั้งคาถามให้นักเรียนตอบ นักเรียนแต่ละคน จะต้องคิดคาตอบของตนเอง นาคาตอบมาอภิปรายกับเพื่อนที่นั่งติดกับตน นาคาตอบ มาเล่าให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง 11. ร่วมกันคิด (Numbered Heads Together) เริ่มจากครูถามคาถาม เปิด โอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาคาตอบ จากนั้นครูจึงเรียกให้นักเรียนคนใดคน หนึ่งจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทุกๆกลุ่มตอบคาถาม เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการทบทวน หรือตรวจสอบความเข้าใจ 12. การเรียนแบบร่วมมือกับการสอนคณิตศาสตร์ จอห์นสันและจอห์นสัน (Johmson and Johmson, 1989) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี ในการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนคิดทางคณิตศาสตร์เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่าง มโนมติและกระบวนการ และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้อย่างคล่องแคล่ว
 12. 12. สมาชิก นางสาวชนาทิพย์ นครังสุ รหัส 553050065-3 นางสาววิภารัตน์ ขานเกตุ รหัส 553050099-6 นางสาวช่อผกา นาค-อก รหัส 553050281-7 นายณรงค์ฤทธิ์ บัวใหญ่ รหัส 553050283-3 รายวิชา 241203 Innovation And Information Technology For Learning sec.2

×